دانلود پایان نامه

خردشده می شود. در بررسی تاثیر کلرید کلسیم در دماهای مختلف بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه هلو مشاهده شده است که ترکیب دما با کلرید کلسیم اثر معنی داری بر تمامی صفات کیفی به همراه دارد. کاربرد تیمار دمایی C°۶۴ همراه با کلرید کلسیم اثر معنی داری بر اسیدیته، سفتی بافت میوه، ویتامین ث، درصد کاهش وزن و pH دارد (کرم نژاد و همکاران ، ۱۳۹۰). محلول پاشی کلرید کلسیم در میوه های کیوی سفتی بافت میوه، میزان ویتامین ث و غلظت کلسیم را در گوشت، پوست و مغز میوه به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش داد و خاصیت انبار مانی میوه را بهبود بخشید (نظری و همکاران ، ۱۳۹۰). همچنین استفاده از کلرید کلسیم یا لاکتات کلسیم در ترکیب با اسید آسکوربیک و سیستئین به عنوان کمک فرایند (غوطه وری ۲ دقیقهای) در نگهداری سفتی و تاخیر قهوهای شدن میوه های برش خورده موثر می‌باشد.

فصل سوم
مواد و روشها

۳-۱- ویژگیهای محل و زمان اجرای آزمایش
فرایند و اعمال تیمارها از تاریخ ۵ دی ماه سال ۱۳۹۱ تا ۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در کارگاه فرآوری انواع سبزیجات استاک واقع در شهرستان ایلام انجام شد.آزمایشات میکروبی در آزمایشگاه میکروبیولوژی کارخانه فرآورده های گوشتی طلوار- دلباز واقع در شهرک صنعتی شهرستان ایلام و آزمایشات بیوشیمیایی در آزمایشگاه علوم زراعی اداره جهاد کشاورزی ایلام انجام شدند.

۳-۲- ویژگیهای سبزی مورد استفاده
برای انجام این آزمایش از دو سبزی پرمصرف خوراکی شاهی و نعناع استفاده شد. دو نمونه سبزی تازه (شاهی و نعناع) مصرفی در کارگاه فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه استاک خریداری شده از مزارع شهرستان دزفول بوده است.

۳-۳- طرح آزمایشی
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از تیمار شامل: شاهد، سالیسیلیک اسید ۵/۰ و ۱ میلی مولار، کلرید کلسیم ۱ و ۲ درصد و اسانس ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام و دو زمان اندازه گیری شامل روز سوم و روز شش ام پس از شروع آزمایش.

۳-۴- مراحل اجرای آزمایش
این آزمایش به صورت مرحله ای انجام شد. به اینصورت که در مرحله اول یک فرایند ضدعفونی حداقل، ایمن، قابل اجرا و با حفظ خصوصیات کیفیتی طی آزمون های مختلف انتخاب شد. برای این کار دو نمونه سبزی تازه (شاهی و نعناع) کاشت مزارع شهرستان دزفول در کارگاه جداسازی و تحت تیمارهای مختلف ضدعفونی با پرسیدین%۱۵ ساخت شرکت به بان شیمی در غلظت ( ppm0،۱۰۰،۱۵۰) و در زمان (۵ و ۲) دقیقه قرار گرفتند قبل از اعمال تیمارها مراحل پاکسازی۱۲۰، عملیات شستشو با آب معمولی به مدت ۱۰ دقیقه به روش غوطه‌وری و مرحله انگل‌زدایی۱۲۱ به ازای هر لیتر آب سه قطره مایع ظرفشویی به مدت ۵ دقیقه استفاده شد و در هر غلظت پرسیدین%۱۵از یک وان اما زمان های مختلف استفاده شد.این روش به مدت یک ماه در کارگاه فرآوری انواع سبزیجات استاک بهصورت اجرایی مورد استفاده قرار گرفت و نقاط کنترل بحرانی مورد بررسی قرار گرفت. بعد از حصول نتیجه مناسب مرحله بعد بهمنظور افزایش زمان ماندگاری و انقضاء محصول تیمارهای سالیسیلیک اسید (دو غلظت ۵/۰ و ا میلی مولار)، کلرید کلسیم (۱ و دو درصد) و اسانس نعناع فلفلی (۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام) اعمال شد. مدت زمان غوطه وری در تیمارها ۲۰ دقیقه بود و سپس با استفاده از سانتریفوژ آب اضافی از سطح سبزی ها گرفته شد. برای اعمال تیمار شاهد تنها از آب مقطر استفاده شد. بهمنظور ارزیابی آزمون های شیمیایی از هر تیمار ۶ بسته ۱۰۰ گرمی و ۶ بسته ۳۰ گرمی جهت کنترل میکروبی در سلوفان بسته بندی شد .سپس در یخچال در دمای ۶ درجه سانتیگراد در یک دوره ۶ روزه قرنطینه شدند. و بدنبال آن تحت آزمون و ارزیابی های شیمیایی و میکروبی و خصوصیات ظاهری و ارگانولپتیکی با استفاده از گروه انتخابی پانلیست قرار گرفتند.
نتایج کروماتوگرافی اسانس نعناع فلفلی در جدول شماره (۳-۱) آمده است.

جدول۳-۱: نتایج کروماتوگرافی اسانس نعناع فلفلی
Normal – %
Our results – %
Chromatographic profile
34.0-46.0
46.5
L – Menthol
15.0-27.0
30.0
L – Menthone
2.5-7.0
2.5
L – menthyl acetate
5.0-8.5
7.0
Cineol
2.0-5.0
3.0
Limonene
4.0-6.0
0.5
? Pinene
1.5-2.5
1.0
? Pinene

3-5- زمان و روش نمونه‌برداری و اندازه‌گیری صفات
پس از اعمال تیمارها انـدازهگیری صفات در دو دوره ماندگاری (۳ و۶ روز) آغاز شد. به منظور اندازهگیری تمام صفات از نمونه تازه استفاده شد.

۳-۶- صفات مورد ارزیابی
۳-۶-۱- اندازه گیری کلروفیل
برای اندازهگیری کلروفیل از روش استراین و اسوک (۱۹۶۶) استفاده شد. در این روش ابتدا مقدار ۱/۰گرم برگ نمونه ها را با استفاده از ۵ میلیلیتر استون ۸۰ درصد در هاون چینی کاملاً ساییده تا توده یکنواختی به‌دست آید. محلول حاصل به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس یک میلی‌لیتر از محلول رویی را برداشته و با ۴ میلیلیتر استون ۸۰ درصد مخلوط شد و سپس در طول موج های ۶۶۳ و ۶۴۵ نانومتر و با استفاده از اسپکتروفتومتر طول موج جذبی (A) قرائت، و کلروفیل بر اساس فرمول‌های (۳-۱)، (۳-۲) و (۳-۳) محاسبه شد.

فرمول (۳-۱) Ch.a=mg/g F.W={12.7(A663)-2.69(A645)}

فرمول (۳-۲) Ch.b mg/g F.W ={22.9(A645)-4.68(A663)}

فرمول (۳-۳) Ch a+b mg/g F.W ={20.2(A645)+8.02(A663)}

3-6-2- محتوای نسبی (RWC)
برای تعیین محتوای نسبی آب۱۲۲ از روش دیازپرز و همکاران(۲۰۰۶)۱۲۳ استفاده شد. ابتدا تع
دادی مساوی برگ از هر نمونه انتخاب و جدا گردید. بعد از جدا نمودن برگها از گیاه بلافاصله نمونهها در محیط آزمایشگاهی بوسیله ترازو (با دقت ۰۰۱/۰ گرم) توزین شدند(وزن تر) و سپس به مدت ۲۴ ساعت در آب مقطر (جهت آبگیری کامل) قرارگرفته و در این مدت در محیط آزمایشگاهی با دمای تقریبی ۲۲‌ درجه سانتیگراد نگه‌داری شده و پس از خشک شدن آب سطحی مجدداً توزین شدند (وزن اشباع). پس از آن برگها به مدت ۴۸ ساعت و در دمای ۷۵ درجه سانتیگراد در داخل آون الکتریکی قرار داده شدند. پس از این مدت نمونهها توزین تا وزن خشک به دست آید. از فرمول (۳-۴) محتوای آب نسبی برگ محاسبه گردید.

فرمول (۳-۴) RWC= (FW – DW)/(TW – DW) *100
RWC: محتوای آب نسبی
FW : وزن تر
DW : وزن خشک
TW : وزن اشباع
۳-۶-۳- اندازهگیری پرولین
برای استخراج و اندازهگیری پرولین۱۲۴ از روش بهیتس وهمکاران(۱۹۷۳)۱۲۵ استفاده شد.
ابتدا ۵/۰ گرم ماده تر گیاهی را با هاون له کرده و در یک تیوب (فالکون ۱۵ میلیلیتری) میریزیم. سپس ۱۰ میلی لیتر اسید سولفوسالیسیلیک ۳ درصد را به آن اضافه کرده و تیوب را حدود ۱۰ دقیقه در داخل حمام آب یخ قرار میدهیم. سپس تیوبها را به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه در دمای ۴ درجه سانتیگراد سانتریفیوژ مینمائیم تا مواد اضافی از محلول جدا شود. پس از آن مقدار ۲ میلی لیتر از روشناور تیوب را درون یک تیوب ۱۵ میلیلیتری جدید ریخته و ۲ میلیلیتر اسید ناین هایدرین و ۲ میلیلیتر اسید استیک گلاسیال به آن میافزائیم.
سپس با کمک دستگاه ورتکس به مدت ۲۰ ثانیه خوب مخلوط مینمائیم. همزمان مقدار ۳ میلی لیتر از استانداردهای پرولین را درون تیوبهای جدید ریخته و ۳ میلیلیتر اسید ناین هیدرین و ۲ میلیلیتر اسید استیک گلاسیال به آن افزوده و سپس خوب مخلوط مینمائیم.
نمونههای اصلی و استاندارد را در حمام آب گرم در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت حرارت داده و سپس درون حمام آب یخ قرار میدهیم تا کاملاً سرد شده و واکنش متوقف شود. ۴ میلیلیتر تولوئن به محلول اضافه نموده و آن را به مدت ۲۰ ثانیه با دستگاه ورتکس به هم میزنیم.از تولوتن باید به‌ عنوان بلانک استفاده شود.
در آغاز کار باید دستگاه اسپکتروفتومتر را با استفاده از محلول بلانک صفر نموده سپس ابتدا پرولین محلول در فاز تولوئن (روشناور) مربوط به محلولهای استاندارد را به ترتیب و در اندازه کافی در کوویت دستگاه اسپکتروفتومتر ریخته بهطوریکه دو سوم تا سه چهارم فضای کوویت پر شود. آنگاه مقدار جذب را در طول موج ۵۲۰ نانومتر قرائت مینمائیم.
ضمن تعریف معادله رگرسیون، منحنی استاندارد را رسم مینمائیم. سپس اقدام به قرائت میزان جذب در نمونههای گیاهی تهیه شده نموده و با استفاده از معادله منحنی مقدار پرولین در نمونه را به دست میآوریم.
عدد قرائت شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در حقیقت معادل y در معادله بوده که از طریق معادله، میزان x به عنوان محتوای پرولین بدست میآید.
با توجه به اینکه ۵/۰ گرم ماده تر استفاده شده و نیز رقیق نمودن نمونهها و نظر به اینکه محتوای پرولین بر حسب مایکرومول بر گرم نمونه محاسبه میشود، لذا از فرمول (۳-۵) جهت تعیین محتوای واقعی پرولین نمونه استفاده میشود.

فرمول (۳-۵) µ moles proline of fresh weight material=
[(µg prolin/ml×ml Toluene) ?115.5 µg/ µmole]/[g sample/5]

به طور مثال در این روش عدد قرائت شده توسط اسپکتروفتومتر را در معادله رگرسیون قرار داده و X به عنوان معادل پرولین آن به دست میآید. آنگاه عدد را ابتدا در ۴ (میلیلیتر حجم تولوئن) ضرب نموده، عدد حاصل را بر۵/ ۱۱۵( جرم مولکولی پرولین معادل ۵/۱۱۵ گرم بر مول) تقسیم میکنیم. آنگاه عدد به دست آمده بر ۱/۰ (۵ /۰ گرم نمونه تقسیم بر ۵ (دفعات رقیق سازی)) تقسیم میشود. عدد حاصل، معادل محتوای پرولین بر حسب مایکرومول در هر گرم نمونه تر خواهد بود.

۳-۶-۴- اندازه‌گیری نشت الکترولیت ها
به منظور ارزیابی دوام غشاء سلولی نشت الکترولیتها با استفاده از روش کورکماز و همکاران (۲۰۱۰) انجام گرفت. بدین منظور دیسکهای برگی با استفاده از چوب پنبه سوراخ کن گرفته شد و به سپس برای حذف آلودگیهای سطحی سه مرتبه با آب مقطر شسته شدند. سپس دیسکها درلوله آزمایش مخصوص به خود قرار گرفته و به هر کدام ۱۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه شد و به مدت ۲۴ ساعت بر روی شیکر (rpm150) قرار گرفتند و پس از آن هدایت الکتریکی نمونه ها با استفاده ازEC متر قرائت شد (EC1). پس از آن نمونهها به مدت ۲۰دقیقه در اتوکلاو ۱۲۱ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و پس از خنک شدن دوباره EC نمونه ها قرائت شد (EC2). نشت الکترولیتها با استفاده از فرمول (۳-۶) محاسبه و بر اساس درصد بیان شد.

فرمول (۳-۶)

۳-۶-۵- اندازه گیری شاخص ظاهری فساد:
برای تعیین وضعیت ظاهری و میزان فساد از روش نمره دادن بر اساس نظر خواهی از افراد مختلف استفاده شد. به این صورت که نمره ۱ برای سبزی های سالم، نمره ۲ برای سبزی با فساد جزیی، نمره ۳ برای سبزی دارای فساد کم و نمره ۴ برای آلودگی زیاد در نظر گرفته شد (مسکوکی و مرتضوی، ۲۰۰۴).

۳-۶-۶- اندازه گیری آزمون های میکروبی:
در آزمون‌های میکروبی شمارش کلی باکتریها ، کلی فرم ها ، اشریشیا کلی، کپک و سالمونلا به ترتیب با استفاده از محیط کشت‌های پلیت کانت آگار۱۲۶، ویولت رد بایل آگار۱۲۷، کروموژنیک ایکولآی آگار۱۲۸ ، کروموژنیک سالمونلا اگار ۱۲۹ و سابرود دکستروز آگار۱۳۰ تعیین شد (استاندارد ملی۱۰۰۸۰و۱۰۰۸۲ ؛ بحرینی، م. و همکاران، ۱۳۹۰ ؛ محمدی، م. و همکا
ران، ۱۳۸۸) .
ابتدا به منظور رقت سازی برای تهیه یک لیتر محلول رینگرcc 250 سرم رینگر با cc750 آب مقطر ترکیب شد . از طرفی به تعداد رقتهای که قرار بود تهیه شود که معمولاً ۱- ۱۰ ، ۳- ۱۰ و۴- ۱۰ بود لوله‌های آزمایش مناسب تهیه کرده و در هر کدام از آنها به کمک پیپتور مقدار cc9 یا cc45 از محلول رینگر ریخته و کل لوله‌ها را در اتوکلاو ۱۲۱ درجه بمدت ۱۵ دقیقه استریل شدند . به طور معمول آماده سازی محیط‌های کشت از طریق اطلاعاتی که بر روی ظرف و بسته بندی محیط های کشت درج شده است استفاده می‌شود. ابتدا مقدار تعیین شده محیط کشت را با ترازو اندازه گیری کرده و در یک ارلن با مقدار یک لیتر آب مقطر ترکیب می‌کنیم .
در آزمون های میکروبی کلی فرمی ، اشریشیا کلی ، کپک و شمارش کلی باکتریها از مقدار gr5 نمونه سبزی بعنوان نماینده واقعی کل نمونه در کنار شعله به cc45 محلول رینگر و برای آزمون سالمونلا gr25سبزی را به cc45 رینگر بمنظور تهیه سوسپانسیون با رقت ۱- ۱۰ استفاده شد. از رقتهای موردنظر زیر هود و کنار شعله ۱ میلی لیتر برداشته و داخل پلیت های یکبار مصرف استریل ریخته و حدود ۱۲ تا ۱۵ میلی لیتر از محیط کشت ها با دمای ۴۷ درجه سلسیوس به پلیت‌ها اضافه شد.
البته به منظور آزمون‌ میکروبی شمارش کلی باکتریها زیر هود میکروبی و کنار شعله با پیپت۱میلی لیتری مقدار ۱ میلی لیتر از سوسپانسیون تهیه شده را برداشته و در داخل لوله آزمایش اول (cc9) می‌ریزیم و با کمک شیکر خوب هم می‌زنیم به این ترتیب رقت۲-۱۰ آماده شد اکنون با یک پیپت استریل دیگر از لوله آزمایش اول ۱ میلی لیتر برداشته و به لوله آزمایش دوم تلقیح می‌کنیم و به این ترتیب رقت سوم یعنی۳-۱۰ نیز آماده شد و این کار به همین ترتیب برای لوله‌های آزمایش متوالی تکرار شد.
البته باید توجه داشت جهت بالا بردن کیفیت کار فاصله زمانی بین تهیه سوسپانسیون اولیه با رقت ۱-۱۰ و افزودن محیط کشت به پلیت‌ها باید در کوتاه‌ترین مدت ممکن باشد.
بعد از افزودن محیط کشت به پلیتها آنها را به وسیله حرکت چرخشی مخلوط و سپس روی سطحی افقی و خنک قرار داده شد تا کاملاً ببندند.پلیتهای آماده شده را پس از بستن محیط کشت بصورت وارونه و در دسته‌های کمتر از شش تایی و با فاصله معین از یکدیگر گرمخانه گذاری می‌کنیم بعد از پایان مدت گرمخانه گذاری تمام کلنی‌های موجود در پلیت‌ها شمارش شدند.

۳-۷- تجزیه آماری
به منظور انجام محاسبات آماری از نرمافزارهای SAS و MSTAT-C استفاده گردید. همچنین مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام گرفت. جهت رسم نمودارها از نرمافزار Excel استفاده شد.

فصل چهارم
نتایج و بحث

۴-۱- نتایج و بحث
جدول۴ – ۲- تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در سبزی نعناع تحت تیمارهای مختلف در

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *