دانلود پایان نامه

همکاران۸۷،۲۰۰۱).با مصرف مقادیر بیش تر کود نیتروژن وزن هزاردانه عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش می یابد(شهسواری وهمکاران۸۸، ۲۰۰۵).
۲-۳-۸ اثر کود بر عملکرد میزان پروتین دانه
کودهای نیتروژن احتمالا واردات نیتروژن از بخش های رویشی به دانه را در مقایسه با کربوهیدرات افزایش داده و موجب افزایش غلظت نیتروژن دانه و درصد پروتئین آن می گردد(شهسواری و همکاران۸۹،۲۰۱۰).
نیتروژن اگر به مقدار کافی در دسترس گیاه قرار گیرد، باعث رشدسریع ذرت خواهد شد و نیز اثرات مثبتی بر روی ذخیره شدن مواد پروتئین در دانه خواهد گذشت(ملکوتی و همکاران۹۰، ۲۰۰۴).
تارمن و همکاران(۲۰۰۰)۹۱ گزارش کردند که بین میزان عملکرد و درصد پروتین ارتباط معکوسی وجود دارد زیرا افزایش عملکرد ناشی از افزایش درصد ساقه است و چون ساقه در مقایسه با اجزای دیگر عملکرد ، از کمترین میزان پروتئین برخوردار است. با افزایش نیتروژن، سطح برگ نیز افزایش می یابد و در نتیجه افزایش نسبت برگ به ساقه موجب افزایش میزان پروتئین و کاهش بخشهای خشبی و لیگنینی در علوفه می‌گردد(زیدان و همکاران۹۲،۲۰۰۶ ؛ گریگنانی و همکاران۹۳،۲۰۰۷ ؛ جفری و همکاران ۹۴،۲۰۰۶؛ وس و همکاران۹۵،۲۰۰۵).
از آنجایی که نیتروژن یکی از ساختارهای اصلی اسیدآمینه است، مصرف نیتروژن سبب بالا رفتن درصد پروتئین در علوفه میگردد(اصغری وهمکاران،۹۶۲۰۰۶).با مصرف مقادیر بیش تر کود نیتروژن درصد پروتئین دانه نیز افزایش می یابد(شهسواری و صفاری،۲۰۰۵).
۲-۳-۹ اثر کود بر تعداد دانه در بلال
گزارشات خصوص تاثیر مثبت نیتروژن بر افزایش تعداد دانه در بلال، وزن دانه و عملکرد دانه ذرت وجود دارد(اسبورن۹۷،۲۰۰۲)
نیتروژن نیز تاثیر مثبت بر ، تعداد دا نه دارد(حمیدی و خدابنده ، ١٣۷۵). استفاده اوره تاثیر مستقیم بر تعداد دانه در میوه دارد( قلی پور و همکاران،۱۳۸۵).
۲-۳-۱۰ –اثر کود بر تعداد دانه ردیف در بلال
افزایش نیتروژن باعث افزایش تعداد دانه در ردیف بلال می شود(مجیدیان و همکاران،۲۰۰۲)۹۸٫
فراهم عناصر غذایی به ویژه نیتروژن در دوره بحرانی تشکیل دانه از طریق افزایش سرعت رشد گیاه بر تعداد دانه موثر است و این وضعیت موجب ایجاد همبستگی قوی میان تعداد دانه در بلال با شاخص سطح برگ درمرحله ابریشم دهی می شود(حمیدی و همکاران ،۲۰۰۰)۹۹٫ مصرف کود نیتروژن نیز تعداد دانه در بلال را افزایش می دهد(ناصر وهمکاران۱۰۰،۲۰۰۹). تاثیر مثبت نیتروژن بر افزایش تعداد دانه در بلال ذرت مشاهده می شود(اسبورن۱۰۱،۲۰۰۲).
۲-۳-۱۱-اثر کود بر وزن خشک ذرت
شیفر و همکاران۱۰۲(۲۰۰۶) معتقد هستند که با افزایش سطوح نیتروژن، میزان بیوماس گیاه افزایش می یابد. در واقع مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت نه تنها در حصول حداکثر عملکرد علوفه تاثیر دارد، بلکه در ارتقای ارزش غذایی آن نیز نقش به سزایی را ایفا می کند.
در آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که دلیل اصلی افزایش عملکرد با افزایش مقادیر مختلف نیتروژن، افزایش سطح برگ گیاه و میزان جذب نور توسط برگها و تبدیل آنها به مواد فتوسنتزی است. به این ترتیب افزایش میزان برگ در مزرعه سبب افزایش میزان جذب نور، فتوسنتز بیشتر و تولید ماده ی خشک بالاتر خواهد شد(ساجدی و همکاران۱۰۳ ،۲۰۰۸ ، کوکس و همکاران،۱۰۴۲۰۰۱).
با افزایش میزان کود نیتروژن در هکتار با کاهش ریزش برگها در اثر عدم انتقال عناصر غذایی به دلیل پشتوانه ی غنی نیتروژن باعث افزایش تجمع مادهی خشک و در نهایت افزایش عملکرد علوفه می گردد(ساجدی و همکاران۱۰۵،۲۰۰۸).
افزایش تجمع ماده ی خشک را به دلیل تاثیر زیاد نیتروژن بر سطح برگ و تداوم بهتر آن عنوان کردند(سپهری و همکاران ۱۰۶،۲۰۰۲).

فصل سوم
مواد و روش

این تحقیق به منظور اثر اثر کود اوره و اوره پوشش دارگوگردی بر روندرشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای در سال زراعی۹۱-۹۲ در روستای سلطانیه دامغان انجام شد.
۳-۱ موقعیت اجرای آزمایش
شهرستان دامغان از نظر موقعیت جغرافیایی در استان سمنان که جزء استان‌های خشک و نیمه خشک ایران می‌باشد واقع شده است. بذور مورد استفاده در این آزمایش از بذور اصلاح شده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تهیه گردیده بود.
۳-۱-۱ مختصات اقلیمی و جغرافیایی محل انجام آزمایش
مزرعه ذکر شده در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی دامغان در عرض جغرافیایی ۳۶درجه و ۲ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی۵۴ درجه و ۹ دقیقه شرقی واقع شده است. ارتفاع منطقه از سطح تراز دریا ۱۱۲۰ متر و اقیلم منطقه براساس تقسیم بندی کوپن، جزء مناطق خشک می‌باشد. میانگین چند سال بارندگی و درجه حرارت سالیانه نشان دهنده است که این منطقه جزء مناطق بسیار گرم با تابستان های خشک که به ترتیب ۱۴۰ میلی متر بارندگی و ۹/۱۵ درجه سانتیگراد می‌باشد.
مشخصات کیفی آب و خاک در محل انجام آزمایش به شرح جداول زیر می‌باشد.
جدول ۳-۱ نتایج تجریه آب آبیاری
اسیدیته
نیترات
pmm
شوری
(ds/m)
بیکربنات
(meq/1)
سدیم
(meq/1)
کلسیم
(meq/1)
منیزیم
(meq/1)
کلر
(meq/1)
نسبت جذب سدیم
SAR

کل مواد محلول در آب
TDS
4/7
4/0
3/2
6/3
27/9
8/5
4/4
9
51/2
1449

جدول ۳-۲ نتایج تجریه خاک
عمق

پتاسیم PPM
فسفر PPM
pH
آهک%
ازت%
Ecs دسی زیمنس بر متر
کربن آلی%
سیلت %
رس%
ماسه %
بافت خاک
۰-۳۰
۱۱۰
۴
۷/۷
۵۶
۰۵/۰
۶/۱
۷۱/۰
۱۵
۱۸
۶۴
لوم شنی
۳۰-۶۰
۱۱۲
۱/۳
۶/۷
۳/۵۲
۰۹۶/۰
۸/۲
۸۶/۰
۲۰
۱۶
۶۳
لوم شنی
۳-۲ طرح آزمایش< br />این آزمایش به صورت بلوک‌های کاملا تصادفی در چهار سطح کودی (۰،۵۰،۱۰۰،۱۵۰)و فاکتور دوم دو نوع کود ، اوره و اوره پوشش دار گوگردی در سه تکرار انجام شد .
۳-۳ آماده سازی زمین
زمینی که در آن کشت صورت پذیرفت با مساحت تقریبا ۱۰۰۰ متر مربع در پاییز سال قبل شخم متوسط زده شد. در بهار بعد از سبز شدن علف های هرز با یک دیسک آنها را به عمق خاک برده و بعد هر پلات اصلی به طول ۷ متر و عرضی۵/۲ متر پلات بندی شد و مابین هر تکرار دو جوی برای آبیاری مزرعه تعیین شد.
۳-۴ عملیات کاشت
عملیات کاشت در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۲ انجام شد ، فاصله ردیف‌ها از هم دیگر ۷۵ سانتی متر و فاصله بذرها در روی ردیف ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده و بعد از قرار گرفتن بذر در خاک سطح آن با خاک نرم پر گردید.

۳-۵ عملیات داشت
در طول دوران رشد گیاه مبارزه با علف های هرز به صورت وجین دستی انجام شد و در کل دوران رشد چند بار علف های هرز مزرعه به وسیله کارگر وجین شد.و در طول انجام این آزمایش خوشبختانه مزرعه با آفات و بیماری روبرو نگردید.

۳-۶ اندازه‌گیری صفات
۳-۶-۱ اندازه‎گیری صفات فیزیولوژیک
به منظور اندازه گیری صفات فیزیولوژیک در انتهای فصل رشد و قبل از برداشت محصول از هر کرت پس از حذف اثرات حاشیهای نمونه برداری صورت گرفت و برای این منظور به صورت تصادفی از ۵ بوته نمونه‌های اجزای گیاهی گرفته شد و صفات مورد اندازه گیری شده شامل شاخص سطح برگ۱۰۷ ،سرعت رشد محصول ۱۰۸،وزن خشک برگ ، رشد نسبی۱۰۹ ،سرعت جذب خالص ۱۱۰،ماده خشک تولیدی۱۱۱، شاخص برداشت
۳-۶-۱-۱ درصد قندهای محلول، پروتئین و خاکستر
برای اندازه‌گیری صفاتی چون درصد قندهای محلول۱۱۲ ، درصد پروتئین۱۱۳ ،درصد خاکستر کل ASH114 از دستگاه NIR بر اساس روش ارائه شده توسط جعفری و همکاران (۲۰۰۳)۱۱۵ عمل شد.
۳-۶-۱-۲شاخص سطح برگ (LAI)
از نسبت سطح برگ به سطح زمین اشغال شده توسط گیاه بدست آمد، شاخص سطح برگ واحد ندارد و بدون بعد است(هونت،۱۹۹۰)۱۱۶٫
۳-۶-۲ شاخص های مرفولوژیک
که شامل عملکرد و اجزای عملکرد، طول بلال، قطر بلال، ارتفاع گیاه، سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک گیاه، تعداد دانه ، وزن هزار دانه ، تعداد خوشه ، میزان نیتروژن اندام هوایی کارایی مصرف و جذب نیتروژن در خاک و گیاه اندازه گیری شد.
۳-۶-۲-۱ تعداد بلال
تعداد بلال بر اساس تراکم ۱۴ بوته در هر ۲ متر مربع از هر کرت شمارش و ثبت شد.
۳-۷ آنالیزهای آماری
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻـﻮرت قالب دو طرح بلوکهای ﻛﺎﻣل ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . تجزیه واریانس مقایسه میانگین ها توسط آزمون دانکن در سطح احتمال ۵درصد و توسط نرم افزار آماری SAS انجام شد و به منظور تعیین روابط صفات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید و رسم نمودار ها توسط نرم افزار اکسل انجام شد .

فصل چهارم
نتایج

منبع تغییرات
 
میانگین مربعات

درجه آزادی
وزن خشک برگ
وزن خشک ساقه
وزن خشک بلال
قطر بلال
وزن بلال
بلوک
۲
۳۷٫۷۵۰ ns
391.583**
148.000 ns
38.583 ns
70.333**
دوز
۳
۳۰۴٫۶۶۷*
۲۱۰٫۱۱۱**
۲۵۰٫۹۷۲*
۳۷٫۶۶۷ ns
83.778**
مدل خطی
۱
۷۰۷٫۲۷**
۳۹۵٫۲۷**
۶۶۰٫۰۲**
۱۰۱٫۴۰ ns
173.40**
مدل درجه دوم
۱
۳۳٫۳۳ ns
75.00 ns
70.08 ns
8.33 ns
56.33*
تمدل درجه سوم
۱
۱۷۳٫۴۰ ns
160.07*
22.82 ns
3.27 ns
21.60 ns
اشتباه ،زمایشی
۶
۳۸٫۴۱۷
۲۰٫۶۹۴
۴۱٫۲۲۲
۲۵٫۹۱۷
۵٫۷۷۸
ns،*و** به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار درسطح احتمال ۵%و.%۱
جدول ۱-۴- تجزیه واریانس اثر مقادیرکود اوره بر روی صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس ( ۱-۴ ) نشان دادکه کود اوره تاثیر معنی داری در وزن بلال و وزن خشک ساقه در سطح ۱% داشته است.

جدول ۲-۴- تجزیه واریانس اثر مقادیرکود اوره بر روی صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای

منبع تغییرات
 
میانگین مربعات

درجه آزادی
تعداد دانه در بلال
وزن هزار دانه
درصدازت برگ
عملکرد دانه
عملکرد خشک کل
کارایی جذب ازت
بلوک
۲
۱۲۱۲۲٫۵۸۳ ns
7.548 ns
0.106 ns
324267876*
1042.58*
0.88 ns
دوز
۳
۳۲۴۲۶٫۷۷۸ ns
2.228 ns
1.336 **
148010192*
1893.64**
14.05**
مدل خطی
۱
۴۸۰۵۳٫۴۰ ns
0.32 ns
0.95 ns
234369417.60*
5208.02**
7.56**
مدل درجه دوم
۱
۴۱۸۱٫۳۳ ns
1.08 ns
0.06 ns
47457541.30 ns
30.08 ns
29.14**
مدل درجه سوم
۱
۴۵۰۴۵٫۶۰ ns
5.28 ns
0.00 ns
162203618.40 ns
442.82*
5.46*
اشتباه ،زمایشی
۶
۱۲۰۵۵٫۰۲۸
۱٫۶۵۹
۰٫۲۰۴
۳۵۴۶۵۱۶۱
۱۸۷٫۴۷
۲٫۴۹
ns،*و** به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار درسطح احتمال ۵%و.%۱

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس ( ۲-۴ ) نشان دادکه کود اوره تاثیر معنی داری در کارایی جذب ازت و عملکرد خشک کل و درصد ازت برگ در سطح ۱% داشته است.و همچین تاثیر معنی داری در عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% داشته است .

مقادیر کود
وزن خشک برگ(گرم)
وزن خشک ساقه(گرم)
وزن خشک بلال(گرم)
قطر بلالm.m
وزن بلال “گرم”

میانگین و انحراف معیار
گروه بندی
میانگین و انحراف معیار
گروه بندی
میانگین و انحراف معیار
گروه بندی
میانگین و انحراف معیار
گروه بندی
میانگین و انحراف معیار
گروه بندی

۰
۲۷٫۶۶۷±۶٫۰۲۸
b
50±۶
b
16.333±۷٫۵۷۲
b
26.333±۵٫۱۳۲
a
12±۴٫۳۵۹
bc
50
38±۵٫۲۹۲
b
66.6
۶۷±۱۴٫۱۵۴
a
15.667±۱۰٫۵۰۴
b
29.667±۷٫۷۶۷
a
8.667±۵٫۱۳۲
c
100
34.667±۵٫۵۰۸
b
62±۱۰٫۸۱۷
a
26±۸٫۸۸۸
ab
33.667±۲٫۳۰۹
a
15.667±۳٫۷۸۶
b
150
51.667±۷٫۶۳۸
a
68.667±۱۰٫۰۱۷
a
35±۵
a
33.667±۴٫۹۳۳
a
21±۵٫۲۹۲
a
تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختلاف معنی دار ندارند.
جدول۳-۴ مقایسه میانگین اثر کود اوره بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای

جدول۴-۴- مقایسه میانگین اثر کود اوره بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای

مقادیر کود
تعداد دانه در بلال(گرم)
وزن هزار دانه(گرم)
درصدازت برگ

میانگین و انحراف معیار
گروه بندی
میانگین و انحراف معیار
گروه بندی
میانگین و انحراف معیار
گروه بندی

۰
۲۸۵±۱۰۶٫۷۱۵
a
4.633±۲٫۷۷۹
a
1.93±۰٫۱۶۴
b
50
194.667±۱۷۰٫۹۸۶
a
5.367±۱٫۷۰۴
a
2.323±۰٫۳۴۳
b
100
415.667±۳۲٫۶۵۵
a
5.733±۰٫۷۵۱
a
2.577±۰٫۵۲۳
a
150
400±۸۱٫۲۲۲
a
5.667±۱٫۱۵۵
a
2.683±۰٫۵۴۸
a
تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختلاف معنی دار ندارند.

جدول۵-۴- مقایسه میانگین اثر کود اوره بر روری صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای

مقادیر کود
عملکرد دانه(گرم)
عملکرد خشک کل(کیلوگرم)
کارایی جذب ازت

میانگین و انحراف معیار
گروه بندی
میانگین و انحراف معیار
گروه بندی
میانگین و انحراف معیار
گروه بندی

۰
۱۷۲۴۶٫۳۳±۸۸۵۰٫۸۱
b
94±۱۳٫۷۴۸
c
0±۰
c
50
2387.56±۱۰۲۷۵٫۵۷
b
120.333±۲۲٫۵۰۲
bc
5.033±۱٫۲۸۵
a
100
31064±۷۱۵۰٫۳۳
a
122.667±۲۴٫۵۸۳
b
3.933±۰٫۴۰۴
a
150
32417.33±۱۳۹۸۶٫۱۳
a
155.333±۱۷٫۴۷۴
a
2.733±۰٫۵۵
b
تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختلاف معنی دار ندارند.

کارایی جذب ازت
نتایج به دست آمده از جدول ۵-۴ نشان داد که بیشترین کارایی جذب ازت با ۵٫۰۳۳ در استفاده از کود اوره در سطح۵۰ کیلوگرم حاصل شد.
عملکرد خشک کل
همان طور که در جدول ۵-۴ مشهود است بیشترین عملکرد خشک کل با ۱۵٫۳۳ در استفاده از کود اوره در سطح ۱۵۰ کیلوگرم به دست آمد.
عملکرد دانه
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول ۵-۴ بیشترین عملکرد دانه با ۳۲۴۱۷٫۳۳ در استفاده ازکد شیمیایی اوره در سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم به دست آمد.
وزن خشک برگ
نتایج به دست آمد از جدول ۴-۴ نشان می دهد که استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی در تیمار ۱۰۰ و ۱۵۰ با ۳۸٫۶۶ گرم بیشترین وزن خشک برگ را به خودشان اختصاص دادند.
وزن خشک ساقه
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول ۴-۴ تیمارهای کودی اثر معنی داری بر روی وزن خشک ساقه نداشتند.
وزن خشک بلال
استفاده از کود اوره پوشش دار در تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم با ۳۰٫۳۵ گرم بیشترین تاثیر را داشت، جدول ۳-۴٫
قطر بلال
قطر بلال تحت تاثیرهیچ یک از تیمارها قرار نگرفت
وزن بلال
همانطور که در جدول ۴-۴ مشهود است تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم اوره پوشش دار کوکردی با ۱۶٫۳۳ گرم بیشترین وزن بلال را به خود اختصاص داده است.
تعداد دانه در بلال
جدول ۵-۴ نشان می دهد که بیشترین تعداد بلال در تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم با ۴۳۲٫۶۶ دانه می باشد.
وزن هزار

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *