دانلود پایان نامه

دانه
بیشترین وزن هزار دانه در تیمار کودی صفر و ۱۵۰ کیلوگرم کود اوره پوشش دارگوگردی به ترتیب با ۴٫۶۳و ۴٫۶۶ به دست آمده جدول ۵-۴٫
درصد ازت برگ
با توجه به جدول ۵-۴ تیمار های کودی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ بیشترین وزن هزار دانه را به با ۱٫۹۵، ۲٫۴۰ و ۳٫۳۲ درصد به خودشان اختصاص داده اند.
عملکرد دانه
همانطور که در جدول ۵-۴ مشخص است استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی در تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم با ۳۵۶۳۹٫۳۳ بیشترین تعداد را به دست آورد.
عملکرد خشک کل
جدول ۵-۴ مشهود است که استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی در تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم با ۱۳۹٫۶۶۷ گرم بیشترین عملکرد خشک کل را از آنخود کرده است.

جدول۶-۴- ضریب همبستگی اثر کود اوره بین صفات مورد بررسی در گیاه ذرت
صفات
وزن خشک برگ
وزن خشک ساقه(گرم)
وزن خشک بلال(گرم)
قطر بلال(سانتی متر)
وزن بلال(گرم)
تعداد دانه در بلال(گرم)
وزن هزار دانه(گرم)
درصدازت برگ
عملکرد دانه(گرم)
عملکرد خشک کل(کیلوگرم)
کارایی جذب ازت(درصد)
وزن خشک برگ
۱٫۰۰

وزن خشک ساقه
۰٫۶۴*
۱٫۰۰

وزن خشک بلال
۰٫۷۱*
۰٫۴۶ ns
1.00

قطر بلال
۰٫۶۵*
۰٫۶۱*
۰٫۷۳**
۱٫۰۰

وزن بلال
۰٫۶۴*
۰٫۴۲ ns
0.90**
0.65*
1.00

تعداد دانه در بلال
۰٫۳۱ ns
0.10 ns
0.82**
0.69*
0.72**
1.00

وزن هزار دانه
۰٫۱۹ ns
0.56*
-0.02 ns
-0.17 ns
0.16 ns
-0.42 ns
1.00

درصدازت برگ
۰٫۳۱ ns
0.39 ns
0.36 ns
0.52 ns
0.18 ns
0.47 ns
-0.11 ns
1.00

عملکرد دانه
۰٫۳۵ ns
0.46 ns
0.81**
0.64*
0.86**
0.77**
0.18 ns
0.24 ns
1.00

عملکرد خشک کل
۰٫۹۱**
۰٫۸۳**
۰٫۸۴**
۰٫۷۷**
۰٫۷۶**
۰٫۴۷ ns
0.30 ns
0.42 ns
0.63*
1.00

کارایی جذب ازت
۰٫۳۳ ns
0.43 ns
0.18 ns
0.36 ns
0.01 ns
0.05 ns
-0.07 ns
0.30 ns
0.01 ns
0.37 ns
1.00
ns،*و** به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار درسطح احتمال ۵%و۱%. .

نتایج حاصل از جدول ۶-۴ ضریب همبستگی نشان داد:
وزن خشک برگ با وزن خشک ساقه، وزن خشک بلال، قطر بلال و وزن بلال در سطح احتمال۵ درصد و با عملکرد خشک کل در سطح خطای ۱ درصد در ارتباط می باشند.
صفت وزن خشک ساقه با قطر بلال و وزن هزاردانه در سطح خطای ۵ درصد وهمچنین با عملکرد خشک کل در سطح احتمال ۱ درصد در ارتباط معنی دار می باشد.
وزن خشک بلال با قطر بلال، وزن بلال، تعداد دانه در بلال، عملکرد دانه و عملکرد خشک کل در سطح احتمال ۱ درصد در ارتباط می باشد.
قطر بلال با وزن بلال، تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه درسطح خطای ۵ درصد وبا عملکرد خشک کل در سطح احتمال ۱ درصد رابطه معنی داری دارد.
وزن بلال با تعداد دانه در بلال، عملکرد دانه وعملکرد خشک کل در سطح احتمال ۱ درصد در ارتباطند.
صفت تعداد دانه در بلال با عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد رابطه معنی داری دارند.
همچنین عملکرد دانه با عملکرد خشک کل در سطح احتمال ۵ درصد دارای ارتباط می باشد.

جدول۷-۴ضریب همبستگی اثر کود اوره بین صفات مورد بررسی در گیاه ذرت

صفات
وزن خشک برگ(گرم)
وزن خشک ساقه(گرم)
وزن خشک بلال(گرم)
قطر بلال(سانتی متر)
وزن بلال(گرم)
تعداد دانه در بلال
وزن هزار دانه(گرم)
درصدازت برگ
عملکرد دانه
عملکرد خشک کل
وزن خشک برگ
۱٫۰۰

وزن خشک ساقه
۰٫۶۴*
۱٫۰۰

وزن خشک بلال
۰٫۷۱*
۰٫۴۶ ns
1.00

قطر بلال
۰٫۶۵*
۰٫۶۱*
۰٫۷۳**
۱٫۰۰

وزن بلال
۰٫۶۴*
۰٫۴۲ ns
0.90**
0.65*
1.00

تعداد دانه در بلال
۰٫۳۱ ns
0.10 ns
0.82**
0.69*
0.72**
1.00

وزن هزار دانه
۰٫۱۹ ns
0.56*
-0.02 ns
-0.17 ns
0.16 ns
-0.42 ns
1.00

درصدازت برگ
۰٫۳۱ ns
0.39 ns
0.36 ns
0.52 ns
0.18 ns
0.47 ns
-0.11 ns
1.00

عملکرد دانه
۰٫۳۵ ns
0.46 ns
0.81**
0.64*
0.86**
0.77**
0.18 ns
0.24 ns
1.00

عملکرد خشک کل
۰٫۹۱**
۰٫۸۳**
۰٫۸۴**
۰٫۷۷**
۰٫۷۶**
۰٫۴۷ ns
0.30 ns
0.42 ns
0.63*
1.00
ns،*و** به ترتیب غیر معنی دار ، معنی دار درسطح احتمال ۵%و۱%. .

با توجه به جدول ۷-۴ ضریب همبستگی اثر کود اوره پوشش دار گوگردی دزر بین صفات مورد بررسی نشان می دهد:
وزن خشک برگ با وزن خشک بلال، تعداد دانه در بلال و عملکرد خشک کل در سطح احتمال ۱ درصد و با قطر بلال در سطح احتمال ۵درصد در ارتباط می باشند
ارتباط بین وزن خشک ساقه با عملکرد خشک کل در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد.
وزن خشک بلال با تعداد دانه در بلال در سطح احتمال ۵ درصد و با عملکرد خشک کل در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار می باشد.
صفت قطر بلال با وزن بلال، تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد در ارتباط می باشد.
وزن بلال با وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد دارای ارتباط معنی داری می باشند.
صفت تعداد دانه در بلال با درصد ازت برگ، عملکرد دانه وعملکرد خشک کل در سطح احتمال۵ درصد در ارتباطند.
ارتباط بین وزن هزار دانه و همچنین درصد ازت برگ با عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار می باشد

نمودار۱-۴- اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری وزن خشک برگ گیاه ذرت علوفه ای

نمودار
۱-۴ نشان می دهد که استفاده از کود اوره در تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم بیشترین وزن خشک برگ را به دست آورده است و اما به لحاظ آماری تیمارهای ۱۰۰ و ۵۰ و ۰ کیلوگرم در یک دسته قرار دارند که اختلاف معنی داری در وزن خشک آنها مشاهده نگردید.

نمودار۱-۴- روند رگرسیونی مقادیر کود اوره و وزن خشک برگ گیاه ذرت علوفه ای

در نمودار ۱-۴ رگرسیونی نشان دادکه روند رشد مثبت می باشد چون r مثبت می باشد

نمودار۲-۴- اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری وزن خشک ساقه گیاه ذرت علوفه ای
همانطور که در نمودار ۲-۴ مشخص است تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم بالاترین وزن خشک ساقه را داشته اما از لحاظ آماری بین تیمار ۱۵۰ و ۱۰۰ و ۵۰ اختلاف معنی داری در وزن خشک ساقه مشاهده نشد.

نمودار۲-۴- روند رگرسیونی مقادیر کود اوره و وزن خشک ساقه گیاه ذرت علوفه ای

نمودار۳-۴- اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری وزن خشک بلال گیاه ذرت علوفه ای
نمودار ۳-۴ نشان داد که استفاده از کود اوره به میزان ۱۵۰ کیلوگرم باعث افزایش وزن خشک بلال شده است اما به لحاظ آماری بین تیمار ۵۰ و شاهد اختلاف معنی داری در وزن خشک بلال مشاهده نشده است و کمترین میزان وزن خشک بلال مربوط به تیمار ۵۰ کیلوگرم می باشد.

نمودار۳-۴- روند رگرسیونی مقادیر کود اوره و وزن خشک بلال گیاه ذرت علوفه ای

نمودار۴-۴- اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری وزن بلال گیاه ذرت علوفه ای
نمودار ۴-۴ نشان می دهد که تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم بالاترین وزن بلال را به خود اختصاص داده است و در نمونه شاهد که از هیچ گونه کودی استفاده نگردیده است میزان وزن بلال کمترین مقدار می باشد.

نمودار۴-۴- روند رگرسیونی مقادیر کود اوره و وزن بلال گیاه ذرت علوفه ای
با توجه به نمودار ۴-۴- روند رشد صعودی می باشد چون r مثبت است .

نمودار۵-۴- اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری درصدازت برگ گیاه ذرت علوفه ای
نمودار ۵-۴ نشان می دهد که تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم کود اوره، بیشترین درصد ازت برگ را به خود اختصاص داده اند و به لحاظ آماری بین تیمار ۱۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم میزان درصد ازت اختلاف معنی داری مشاهده نگردید و همچنین بین تیمار ۵۰ و شاهد میزان درصد ازت اختلاف معنی داری مشاهده نشد.و کمترین مقدار تیمار درصد ازت مربوط به تیمار شاهد می باشد.

نمودار۶-۴- اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری عملکرد دانه گیاه ذرت علوفه ای
نمودار ۶-۴ نشان داد که همان طور که در نمودار ۹-۴ مشخص است بالاترین عملکرد دانه در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم کود اوره حاصل شده است اما به لحاظ آماری بین تیمار ۱۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم که در یک دسته قرار می گیرند از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری نداشتند همچنین تیمارهای ۵۰ و شاهد در یک دسته قرار داشته و دارای اختلاف معنی داری نمی باشند.و نمونه شاهد نیز کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داده است.

نمودار۶-۴- روند رگرسیونی مقادیر کود اوره و عملکرد دانه گیاه ذرت علوفه ای
براساس نمودار ۶-۴- نشان داد که با افزایش مقادیر کود میزان عملکرد دانه نیز افزایش یافت

نمودار۷-۴- اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری عملکرد خشک کل بوته گیاه ذرت علوفه ای
نمودار ۷-۴ نشان می دهد که استفاده از کود اوره به میزان ۱۵۰ کیلوگرم باعث افزایش عملکرد خشک بوته می شودو در نمونه شاهد که از هیچ تیمار کودی استفاده نگردیده است کمترین عملکرد خشک کل را به خود تخصیص داده است.

نمودار۷-۴- روند رگرسیونی مقادیر کود اوره و عملکرد خشک کل بوته گیاه ذرت علوفه ای
با توجه به نمودار ۷-۴ استفاده از کود اوره باعث افزایش میزان عمکلرد خشک بوته شده است.

نمودار۸-۴- اثر مقادیر مختلف کود اوره بروری کارایی جذب ازت گیاه ذرت علوفه ای
با توجه به نمودار ۸-۴ بیشترین کارایی جذب ازت ذرت در استفاده از کود اوره به میزان ۵۰ کیلوگرم به دست آمد. اما از لحاظ آماری بین تیمار ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم اختلاف معنی داری در کارایی جذب ازت مشاهده نشد. و همچنین تیمار شاهد کمترین تاثیر را در کارایی جذب ازت داشته است .

نمودار۸-۴- روند رگرسیونی مقادیر کود اوره و کارایی جذب ازت گیاه ذرت علوفه ای
با توجه به نمودار ۸-۴ نشان داد که با افزایش مقادیر کودی میزان کارایی جذب کاهش یافت.

نمودار۹-۴- اثر کود اوره پوشش دار گوگردی بر روی سطح برگ در دزت علوفه ای در مراحل نمونه برداری
بیشترین سطح برگ در استفاده از کود پوشش دار گوگردی در نمونه برداری از مرحله ۴ به دست آمد نمودار ۹-۴٫

نمودار۹-۴- اثر مقدار کود اوره بر روی سطح برگ در ذرت علوفه ای
بیشترین سطح برگ در استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی به میزان ۱۵۰ کیلوگرم به دست آمد نمودار ۹-۴٫

نمودار۱۰-۴- اثر کود اوره بر روی وزن خشک برگ و ساقه ذرت علوفه ای در مراحل نمونه برداری
استفاده از کود اوره پوشش دار گوگردی در دوز ۱۰۰ باعث افزایش وزن خشک ساقه و در دزهای ۵۰، ۱۰۰و ۱۵۰ به یک میزان در وزن خشک برگ افزایش وزن داشتند نمودار
۱۰-۴٫

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *