دانلود پایان نامه

شرایط بی‌کربنات بالا، سنتز DNA که برای رشد سلول و تقسیم آن ضروری است، کاهش یافته و در نتیجه رشد سلولها و عملکرد نیز کاهش می‌یابد(کوچکی و همکاران،۱۳۸۰؛ سمر و همکاران،۱۳۸۲).
مطالعات محققین فراوان از جمله شهابی و ملکوتی (۱۳۸۰) نشان داد که بی‌کربنات آب آبیاری باعث کاهش عملکرد می‌شود. گوگرد عنصری که به خاک اضافه ‌شود، به وسیله باکتریهای اکسید کننده گوگرد اکسیده ‌شده و به سولفات تبدیل می‌شود. این فرآیند اسیدزاست و در نهایت تولید اسیدسولفوریک می‌کند و پروتون اسیدسولفوریک باعث اسیدی شدن خاک می‌گردد. میزان اثر گوگرد و سرعت تبدیل آن به اسید سولفوریک به مقدار رطوبت، جمعیت و قدرت اکسیدکنندگی میکروارگانیسم‌های موجود در خاک و دما بستگی دارد. سرعت این واکنش کُند است. گوگرد عنصری حداقل دو سال زمان لازم دارد تا کاملاً به اسید سولفوریک تبدیل شود. در این واکنش، در نهایت حلاّلیت آهن، روی و منگنز افزایش می‌یابد و زردبرگی کاهش می‌یابد(سمر و همکاران،۱۳۸۲).
یکی دیگر از نقش‌های گوگرد، استفاده از آن برای اصلاح خاکهای شور و قلیا است. ذکر این نکته ضروری است که کار با اسید سولفوریک بسیار خطرناک بوده و باید احتیاط‌های لازم به هنگام حمل، نگهداری و مصرف آن رعایت شود. امروزه، برای جلوگیری از خطرات احتمالی اسید سولفوریک، استفاده از گوگرد به همراه مواد آلی و باکتری‌های تیوباسیلوس بیشتر توصیه می‌شود. راههای ورود گوگرد به خاک عبارتند از مصرف کودهای مختلف حاوی گوگرد، هوادیدگی کانیهای گوگرد دار، استفاده از مواد اصلاح کننده حاوی گوگرد، افزودن بقایای آلی به خاک و ورود گوگرد از طریق اتمسفر، آفت کش‌ها و آب آبیاری. راههای خارج شدن گوگرد از خاک، عبارتند از جذب گوگرد توسط گیاهان و میکروارگانیسم‌ها، آبشویی، فرسایش خاک، سوزاندن بقایای گیاهی و تصعید گوگرد از خاک(بختیاری و همکاران، ۱۳۸۰؛ کوچک‌زاده و همکاران، ۱۳۸۰).
از ویژگیهای مهم گوگرد، دارا بــودن درجات مختلف اکسیداسیون (۲-تا ۶+) است که این امر به گردش آن در طبیعت کمک می‌کند. چرخه گوگرد شامل چهار مرحله معدنی شدن، آلی شدن، احیاء شدن و اکسیدشدن می‌باشد. شکل‌های مختلف گوگرد به طور دایم در حال تغییر و تبدیل به یکدیگر بوده و در داخل این چرخه در گردش هستند. گوگرد به طور عمده به صورت سولفات توسط گیاهان و میکروارگانیسم‌ها جذب می‌شود. یونهای سولفات در اثر هوادیدگی کانی‌های حاوی گوگرد و یا در اثر معدنی شدن ترکیبات آلی گوگرد دار، آزاد شده و وارد محلول خاک می‌شوند. با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد گوگرد موجود در اغلب خاکها به‌صورت آلی بوده و نمی‌تواند به طور مستقیم به وسیله گیاهان و میکروارگانیسم‌ها جذب شود، اهمیت معدنی شدن گوگرد مشخص می‌شود(بختیاری و همکاران، ۱۳۸۰؛ کوچک‌زاده و همکاران، ۱۳۸۰).
معدنی شدن مواد آلی گوگرد دار فرایندی است که طی آن، این مواد توسط میکروارگانیسم‌ها، به منظور کسب انرژی تجزیه شده و گوگرد موجود در آنها به صورت سولفات آزاد می‌شود. معدنی شدن فرایندی کاملاً میکروبی است و افزودن بازدارنده‌های میکروبی باعث توقف آن می‌شود. معدنی شدن مواد آلی، یک فرایند غیراختصاصی بوده و توسط طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها (باکتریها، قارچها و اکتینومیستها) انجام می‌شود(بختیاری و همکاران، ۱۳۸۰؛ کوچک‌زاده و همکاران، ۱۳۸۰).
میزان اکسیداسیون بیولوژیک گوگرد به اثرات متقابل سه عامل اصلی (جمعیت میکروارگانیسم‌های اکسید کننده، مشخصات ترکیب گوگردی و شرایط محیطی موجود در خاک بستگی دارد. مهمترین عوامل مؤثر عبارتند از: درجه حرارت، تهویه و رطوبت خاک، بافت خاک، pH خاک، مواد آلی، اتصال باکتری به سطح گوگرد، اندازه ذرات گوگرد، اثر نوع نمک، اثر آنزیم ردانز و ‏آفت‌کشها. از آنجا که باکتری‌های جنس تیوباسیلوس مهمترین اکسید کنندگان گوگرد در خاک به شمار می‌روند، تلقیح خاک با این باکتری‌ها، باعث افزایش سرعت اکسیداسیون گوگرد می‌شود. نتایج تلقیح وقتی قابل توجه خواهد بود که به خاک‌های قلیا، گوگرد و باکتری به طور توأم اضافه شود. چرا که بعضی از خاک‌های سدیک (سدیمی) دارای جمعیت ناکافی از این باکتری‌ها هستند. تقریباً تمام خاک‌ها، دارای باکتریهای اکسید کننده گوگرد هستند ولی تعداد این باکتری‌ها به علت فقدان ترکیبات گوگردی ناچیز است(بختیاری و همکاران، ۱۳۸۰؛ کوچک‌زاده و همکاران، ۱۳۸۰). افزودن شکلهای احیاء گوگرد به خاک (چه از طریق اتمسفر یا در کودها) موجب افزایش تعداد اکسید کننده‌ها و بالا رفتن توان اکسایش در خاک می‌شود، بنابراین اختلاف تیمارهای تلقیح شده با شاهد تلقیح نشده چندان چشمگیر نیست و این دلیلی است که در شرایط مزرعه تلقیح کمتر مؤثر واقع می‌‌شود (بختیاری و همکاران، ۱۳۸۰؛ کوچک‌زاده و همکاران، ۱۳۸۰).
۲-۳-۱ تاثیر کود بر صفات فیزیولوژیک ذرت
عملکرد دانه، وزن هزار دانه وطول بلال و تعداد دانه در ردیف بلال تحت تاثیر نیتروژن قرار گرفتند. ذرت قادر است نیتروژن را به اشکال نیترات ، نمک های آمونیوم ،نیتریت و به شکل نیتروژن آلی جذب نماید.ولی مطلوب ترین فرم جذب نیترات است (امام،۲۰۰۶).
درصد نفوذ نور، نور فعال فتوسنتزی ، کارایی استفاده از نور ، تسهیم ماده خشک به اندام های زایشی، شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ و سرعت رشد محصول تحت تاثیر میزان نیتروژن قرار می گیرند(پاندی و همکاران۶۲،۲۰۰۰).
سرعت رشدمحصول ، شاخص سطح برگ و دوام سطح برگ تحت تاثیر نیتروژن قرار می گیرند به نحوی که با افزایش نی
تروژن خاک ،گسترش سطح برگ افزایش یافته و در نتیجه نفوذ نور به درون سایه انداز و کارایی مصرف نور زیاد می گردد که این عوامل باعث افزایش سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و دوام شاخص سطح برگ می گردد و در نهایت منجر به افزایش عملکرد دانه می شود نیتروژن بر قطر ساقه ، سطح برگ ، بلال و تعداد دانه در بلال نیز اثر معنی داری دارد(صابرعلی و همکاران،۲۰۰۷)۶۳٫
نیتروژن بر روی تعداد ردیف در بلال اثر معنی داری داشته و باعث افزایش تعداد دانه در ردیف بلال گردیده است (کافی قاسمی و همکاران،۲۰۰۲)۶۴٫
۲-۳-۲ اثر کود بر ارتفاع گیاه
وی نیز بیان کرد که ارتفاع بوته با تقسیط بیشتر کود نیتروژن افزایش پیدا می کند(کرانل ۶۵،۲۰۰۱).ارتفاع بوته تحت تاثیر کود نیتروژن قرار گرفت(رشیدی و همکاران،۶۶۲۰۰۲).با تقسیط کود نیتروژن طی سه مرحله به بیشترین میزان ارتفاع دست یافتند .
افزایش ارتفاع بوته معمولاً مشخص ترین تغییرات حاصل از رشد در بیشتر گیاهان است. افزایش ارتفاع بوته می تواند در اکثر گیاهان از نظر رقابت در جامعه گیاهی یک مزیت محسوب گردد. ارتفاع بیش از حد به نحوی که باعث خوابیدگی و شکست ساقه گردد، مناسب نیست ولی اگر همراه با افزایش قطر ساقه باشد باعث توزیع بهتر برگها در ساقه شده و تشعشع به نحو مطلوب تری در جامعه گیاهی توزیع می گردد و درنتیجه تجمع کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی و انتقال مواد ذخیره ای از ساقه به دانه بهتر انجام می گیرد ( پرستار ،۱۳۷۶).ارتفاع بو ته بیشتر در تیمار کودی چهارم را می توان با استفاده از تقسیط بیشتر کود نیتروژن و استفاده از کود نیتروژن در زمان رشد سریع رویشی گیاه و قبل از گل دهی نسبت داد(موتاکومار و همکاران۶۷،۲۰۰۵).
افزایش ارتفاع بوته معمولاً مشخص ترین تغییرات حاصل از رشد در بیشتر گیاهان است. افزایش ارتفاع بوته می تواند در اکثر گیاهان از نظر رقابت در جامعه گیاهی یک مزیت محسوب گردد. ارتفاع بیش از حد به نحوی که باعث خوابیدگی و شکست ساقه گردد،مناسب نیست ولی اگر همراه با افزایش قطر ساقه باشد باعث توزیع بهتر برگها در ساقه شده و تشعشع به نحو مطلوب تری در جامعه گیاهی توزیع می گردد و درنتیجه تجمع کربوهیدراتهای غیر ساختمانی و انتقال مواد ذخیره ای از ساقه به دانه بهتر انجام می گیرد ( پرستار ،۱۳۷۶). افزایش میزان نیتروژن ارتفاع بوته و سرعت رشد محصول را افزایش می دهد (خدادادی و مظاهری ، ١٣٧٧).
۲-۳-۳ اثر کود بر شاخص سطح برگ
افزایش معنی دار شاخص سطح برگ ذرت بر اثر افزایش میزان کود نیتروژن توسط (هانی وهمکاران،۲۰۰۶)گزارش شده است.یکی از عوامل موثر توسعه سطح برگ هر بوته و به تبع آن توسعه سایه انداز،میزان نیتروژن است که با تاثیر بر اندازه و طول عمر هر برگ موجب افزایش شاخص سطح برگ می شود .مقدار نیتروژن مصرفی تاثیر زیادی بر تولید و گسترش سطح برگ دارد.گیاهان با دریافت نیتروژن بیشتر،سطح برگ بزرگتری خصوصا در برگهای بالایی نسبت به گیاهان با نیتروژن مصرفی کم داشتند(سپهری و همکاران،۲۰۰۱)۶۸٫ تامین نیتروژن کافی برای گیان شاخص سطح برگ را که زمینه تولید و تجمع ماده خشک است افزایش میدهد(امان اله و همکاران،۶۹۲۰۰۹).میزان افزایش سطح برگ،ظرفیت فتوسنتزی گیاه راتعیین می کند(یاسری وهمکاران،۷۰۲۰۰۷).
سطح برگ بیشتر تعرق بیشتری را به همراه دارد اما با فزایش شاخص برگ ماده خشک بیشتری در تراکم و آرایش کاشت مطلوب تولید می شود و کارایی مصرف آب افزایش می یابد . تبخیر و تعرق تحت تأثیر تراکم و آرایش بوته ها قرار می گیرند. ویلیامز و همکاران۷۱ (۱۹۶۵) معتقدند که جذب تشعشع در پوشش گیاهی ذرت رابطه نزدیکی بامیزان شاخص سطح برگ دارد.
عملکرد ماده خشک در گیاهان زراعی ارتباط مستقیمی با میزان بهره گیری گیاه از تشعشات خورشیدی دارد. پوشش گیاهی زمانی بیشترین کارایی را دارد که رقابت‌ها بین گیاهی و درون گیاهی برای دریافت نور در حداقل باشد و این مجموعه بصورت یک واحد ، حداکثر نور را جذب نماید(سیده وند،۱۳۷۹؛ اسپلاگ و دودلی،۷۲ ۱۹۹۹).ایجاد یک پوشش گیاهی مؤثر مستلزم آن است که در تراکم و آرایش کاشت دقت لازم صورت پذیرد . رقابت برای نور مهمترین عامل افت عملکرد در اثر توزیع نا متعادل بوته قلمداد شده است ( صوفیان ،۱۳۷۷ ؛ پرتر و هیکس ۷۳، ۲۰۰۰).
میزان شاخص سطح برگ بصورت خطی افزایش می یابد. البته سطح برگ تک بوته ها به نسبت کاه خواهد یافت که با افزایش تراکم جبران این کاهش سطح برگ رامی نماید ( کوچکی و سرمدنیا ،۱۳۷۸).
بطور کلی شاخص سطح برگ کمتر ، تأثیر محسوسی بر روی موقعیت قرار گیری بلال در بوته دارد، یعنی بلالها در قسمت پایین تر بوته قرار می گیرند و بیشترین سطح برگ تک بوته ها بالاتر از موقعیت بلال ایجاد می گردد ( منیعی ،۱۳۷۰).
میزان رشد گیاه از مراحل اولیه تااواسط فصل رشد ، به افزایش سطح برگ‌های جدید بستگی دارد. گیاهانی که در مراحل اولیه رشد خود نسبت زیادی از مواد فتوسنتزی را به تولید برگ اختصاص می دهند بعد ها با سرعت بیشتری رشد خواهند کرد (مؤدب شبستری و مجتهدی ،۱۳۶۹).
۲-۳-۴ اثر کود بر عملکرد دانه
با مصرف نیتروژن در مرحله طویل شده ساقه به عملکردهای بالا دست یافتند.در مورد اثر نیتروژن بر عملکرد دانه در برنج تحقیقات متعددی انجام شده است.به طورکلی با افزایش مقدار نیتروژن تا یک حد معین عملکرد دانه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد(بیندرا و همکاران۷۴،۲۰۰۰ ).نیتروژن باعث افزایش معنی داری در عملکرد دانه ی ذرت می شود(نی و همکاران۷۵،۲۰۰۰).
گریبل و کوکس ۷۶(۱۹۹۱) بر این عقیده اند که برای رسیدن به حداکثر عملکرد دانه و علوفه باید شاخص س
طح برگ مطلوب بین ۳ تا ۲/۳ باشد.عملکرد ذرت در مقادیر بالای ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایش می یابد(کگب و همکاران۷۷،۲۰۰۳)

بیکر(۲۰۰۶)۷۸نیز بر افزایش بیوماس ذرت با بالا رفتن میزان کاربرد نیتروژن به ویژه در طی دوره رشد رویشی تاکید دارد.
با مصرف مقادیر بیش تر کود نیتروژن عملکرد دانه تاثیر مثبتی دارد(شهسواری و صفاری، ۲۰۰۵).
۲-۳-۵ اثر کود بر عملکرد وزن خشک کل
زنگانی نیز بیشترین عمکلرد ماده خشک کل را با کاربرد ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آورد(زنگانی ،۱۳۸۰).
پاتل و همکاران ۷۹(۲۰۰۲) نیز حداکثر ماده خشک کل را در سطح بالای نیتروژن بدست آوردند.نیتروژن عملکرد ماده خشک را به وسیله تاثیر گذاشتن بر پارامترهای رشد رویشی بالا می برد و در نتیجه باعث افزایش اسیمیلاسیون گیاهی می گردد(گرانت و همکاران۸۰،۲۰۰۰).با مصرف مقادیر بیش تر کود نیتروژن وزن خشک نیزافزایش می یابد(شهسواری و صفاری، ۲۰۰۵).حاجبی و همکاران (۱۳۸۴) بیان کردند که طی تنش خشکی تعداد روزنه ها کاهش و این امر بر میزان سنتز ماده خشک در اندام هوایی تاثیر گذاشته و باعث کاهش وزن خشک گیاه می شود . موسوی و همکاران (۱۳۸۷) طی آزمایشی نشان دادند که اثر دور آبیاری بر تمامی صفات عملکرد تر و خشک کل ، عملکرد خشک و تر برگ و ساقه و گل آذین علوفه معنی دار بود و افزایش دور آبیاری سبب کاهش معنی‌دارای صفات شد.نتایج تحقیقات زهیر و همکاران۸۱ (۱۹۹۸) نیز نشان می دهد که در ذرت تلقیح بذور با باکتری‌های ازتوباکتر و سودوموناس باعث افزایش عملکرد ماده خشک تولیدی در هکتار می شود. افزایش عملکرد ماده خشک بر اثر استفاده از کودهای بیولوژیک با نتایج اکبری و همکاران (۱۳۸۸) و همچنین زهیر و همکاران (۱۹۹۸) هم خوانی دارد.
۲-۳-۶ اثر کود بر عملکرد شاخص برداشت
وزن هزار دانه و عملکرد دانه در ذرت تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن قرار گرفتند،ولی شاخص برداشت تحت تاثیر نیتروژن قرار نگرفت(قاسمی پیر بلوطی و همکاران،۲۰۰۲)۸۲٫
پرستار (۱۳۷۶) افزایش عملکرد دانه در ۳ رقم ذرت را ناشی از افزایش عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دانست. پاتل و همکاران (۲۰۰۲)۸۳ نیز دریافتند که مقادیر مختلف نیتروژن اثر معنی داری روی وزن هزار دانه ندارد.شاخص برداشت (HI) بصورت نسبت عملکرد اقتصادی به عملکرد بیولوژی گیاه زراعی تعریف شده است( دونالد، ۱۹۷۶)۸۴٫ این پارامتر شاخصی از تولید دانه یا ضریب انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی بین بخش‌های اقتصادی و سایر بخش‌های گیاهی می باشند.شاخص برداشت همچنین بیان کننده نسبت توزیع مواد فتوسنتزی بین عملکرد اقتصادی و عملکرد کل می باشد. آن نسبت از عملکرد بیولوژیکی که عملکرد اقتصادی را تشکیل می‌دهد شاخص برداشت یا ضریب کارایی یا ضریب جابجایی گفته می شود و از نسبت عملکرد دانه به عملکرد کل(دانه + علوفه ) بدست می آید. عملکرد یک گیاه را می توان از طریق افزایش کل ماده خشک تولید شده یا افزایش شاخص برداشت و یاهر دو بالا برد ( کوچکی و سرمدنیا، ۱۳۷۸؛ دانکن ،۱۹۷۳)۸۵ .
۲-۳-۷ اثر کود بر عملکرد بر وزن هزار دانه
تولنار ۸۶(۲۰۰۳) معتقدند که افزایش عملکرد دانه تک بوته به واسطه مصرف نیتروژن ممکن است با افزایش تعداد دانه در هر بلال و یا افزایش وزن هر دانه در ارتباط باشد.تحقیقات نشان داده است که محلول پاشی اوره باعث افزایش وزن هزار دانه ، تعداد دانه در خورجین ،عملکرد دانه و روغن کلزا می شود(مرشدی و

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *