دانلود پایان نامه

۴۰ نفری که بیان کرده اند که خودشان تصمیم می‌گیرند ۶۰٫۰ درصد را زنان شیعه و ۴۰٫۰ درصد را زنان اهل سنت تشکیل می دهند. در مورد خرید طلا و جواهرات، از ۳۷ نفری که بیان کرده اند هیچ اختیاری ندارند ۵۶٫۵ درصد را زنان شیعه و ۴۳٫۲ درصد را زنان اهل سنت تشکیل می دهند. از ۳۸ نفری که بیان کرده‌اند که خودشان در این مورد تصمیم می‌گیرند ۶۳٫۲ درصد را زنان شیعه و ۳۶٫۸ درصد را زنان اهل سنت تشکیل می‌دهند.
در رابطه با نقش مشارکتی زنان در خرید مواد غذایی، از ۲۲۰ نفر پاسخگو، ۴۷٫۷ درصد از زنان شیعه اظهار کرده اند که نقش مشارکتی داشته اند و ۵۲٫۳ درصد از زنان اهل سنت در این مورد نقش مشارکتی داشته اند در مورد خرید لوازم منزل، از ۲۴۶ نفر پاسخگو، ۴۸٫۸ درصد از زنان شیعه اظهار کرده اند که نقش مشارکتی داشته اند و ۵۱٫۲ درصد از زنان اهل سنت چنین عقیده ای داشته اند. واینکه در مورد خرید طلا و جواهرات، از ۲۲۸ نفر پاسخگو، ۴۶٫۱ درصد از زنان شیعه نقش مشارکتی داشته اند و ۵۳٫۹ درصد از زنان اهل سنت چنین عقیده ای را ابراز داشته اند.
بطور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که، زنان شیعه در خانه نسبت به زنان اهل سنت اقتدار بیشتری دارند .

جدول شماره۵-۱۰: توزیع نسبی اقتدار و استقلال زنان در اداره امور منزل*۴۴

مواد غذایی
لوازم منزل
جواهرات

هیچ اختیاری ندارد
نقش مشارکتی
خودش تصمیم می گیرد
هیچ اختیاری ندارد
نقش مشارکتی
خودش تصمیم می گیرد
هیچ اختیاری ندارد
نقش مشارکتی
خودش تصمیم می گیرد
شیعه
۳۷٫۵
۴۷٫۷
۶۷٫۳
۴۰٫۰
۴۸٫۸
۶۰٫۰
۵۶٫۸
۴۶٫۱
۶۳٫۲
سنی
۶۲٫۵
۵۲٫۳
۳۲٫۷
۶۰٫۰
۵۱٫۲
۴۰٫۰
۴۳٫۲
۵۳٫۹
۳۶٫۸
کل
۳۲
۲۲۰
۴۹
۱۵
۲۴۶
۴۰
۳۷
۲۲۸
۳۸
* معنی دار در سطح ۰٫۰۵? P.

استقلال و اقتدار در تحرک مکانی:
در مطالعه حاضر به منظور بررسی و مطالعه میزان استقلال زنان دو گروه مذهبی در مورد رفت و آمدها، پنج مکان در نظر گرفته شد و اینکه آیا زن برای رفتن به این مکانها از شوهر خود اجازه می گیرد یا خودش تصمیم می گیرد مورد بررسی قرار گرفت. شدید ترین نوع محدودیت زنان زمانی است که برای رفتن به مکانهای عنوان شده از شوهر خود اجازه بگیرند. نتایج بدست آمده نشان دهنده این مطلب است که در این مورد تفاوت قابل ملاحضه ای بین دو گروه مذهبی شیعه وسنی وجود دارد. نتایج حاصله نشان دهنده این مطلب است که زنان شیعه از محدودیت بیشتری برخورداند و درصد زیادی از آنها برای رفتن به این مکانها می بایست از شوهر خود اجازه بگیرند. واین در حالی است که زنان اهل سنت از اقتدار بیشتری در رابطه با موارد ذکر شده برخورداند.
جدول ۵-۱۱: توزیع نسبی زنان دو گروه مذهبی بر اساس میزان استقلال و اقتداردر تحرک مکانی*
استقلال در رفت و امد

مذهب
رفتن به مطلب پزشک
رفتن به اماکن مذهبی
منزل بسگان
روستا یا شهر مجاور
مراسم عروسی

بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
شیعه
۶۱٫۸
۳۵٫۳
۵۶٫۴
۳۹٫۷
۵۶٫۶
۳۳٫۳
۴۸٫۸
۶۳٫۲
۵۵٫۲
۱۴٫۶
سنی
۳۸٫۲
۶۴٫۷
۴۳٫۶
۶۰٫۳
۴۳٫۴
۶۶٫۷
۵۱٫۲
۳۶٫۸
۴۴٫۸
۸۵٫۴
کل
۱۶۵
۱۳۶
۱۸۱
۱۲۱
۲۱۲
۹۰
۲۸۳
۱۹
۲۶۱
۴۱

* معنی دار در سطح ۰٫۰۵? P.

استقلال و اقتدار زنان درکنترل بر بدن:
یکی از ابعادی که در این مطالعه برای سنجش اقتدار و استقلال زنان بکار گرفته شده اقتدار زنان در مورد استفاده از وسایل جلوگیری بوده است. اینکه آیا زنان دو گروه مذهبی خود تصمیم به استفاده از وسایل پیشگیری کرده اند یا اینکه کسی به آنها پیشنهاد کرده، هدف از این بررسی بوده، که ما را به میزان استقلال فکری زنان در این مورد رهنمون می نماید. هدف دیگر، مقایسه میزان استقلال زنان دو گروه مذهبی شیعه و سنی در این مورد بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این مطلب است که از ۲۱۶ نفر پاسخگو به کل موارد،۹۵ نفر بیان کرده اند که خود در مورد استفاده از وسایل پیشگیری تصمیم گرفته اند که از این تعداد ۲۷٫۰ درصد شیعه و ۷۲٫۰ درصد اهل سنت بوده اند. از طرفی از ۴۰ نفری که به پیشنهاد شوهر خود از این وسایل استفاده کرده اند ۳۰٫۰ درصد شیعه و ۷۰٫۰ درصد اهل سنت بوده اند.
در مورد پیشنهاد استفاده از این روشها نفوذ خانواده پاسخگو بیشتر از خانواده شوهر بوده است که این میزان در هر دو گروه مذهبی برابر و یکسان است.

جدول ۵-۱۲: توزیع نسبی زنان بر حسب افراد یا مراکزی که وسیله پیشگیری را پیشنهاد کرده اند ?
پیشنهادکنندگان

مذهب
چه کسانی به شما پیشنهاد کرده اند
کل

مرکز بهداشت
شوهرم
خانواده شوهرم
خانواده خودم
خودم تصمیم گرفتم

شیعه
۲۴٫۳
۱۰٫۸
۰٫۰
۲٫۷
۶۲٫۲
۱۱۱
سنی
۴۴٫۸
۲۶٫۷
۱٫۰
۲٫۹
۲۴٫۸
۱۰۵
* معنی دار در سطح ۰٫۰۵? P.
جدول ۵-۱۳، زنان دو گروه مذهبی را بر اساس میزان تحصیلات و اینکه چه کسی استفاده از وسایل را به آنها پیشنهاد کرده تقسیم بندی می کند.از کل ۲۱۲ پاسخگو ،۹۵ نفر اظهار کرده اند که خود در مورد استفاده از این وسایل تصمیم گرفته اند که ۱۳٫۷ درصد بی‌سواد و ۸۶٫۳ باسواد بوده اند ، ۳۱٫۶ تحصیلات ابتدایی، ۱۰٫۵ درصد تحصیلات راهنمایی، ۲۵٫۵ درصد دبیرستان و ۹٫۵ درصد تحصیلات دانشگاهی داشته اند. نتیجه حاصله این است که تحصیلات نقش موثری در استقلال زنان در مورد استفاده از وسایل پیشگیری دارد.

جدول۵-۱۳: توزیع نسبی زنان برحسب افراد یا مراکز پیشنهاد کننده و تحصیلات*
پیشنهاد گنندگا
ن

تحصیلات
چه کسانی به شما پیشنهاد کرده اند
کل

مرکز بهداشت
شوهرم
خانواده شوهرم
خانواده خودم
خودم تصمیم می گیرم

بی سواد
۳۴٫۶
۱۱٫۵
۰٫۰
۳٫۹
۵۰٫۰
۲۶
ابتدایی
۵۰٫۰
۱۰٫۵
۱٫۲
۳٫۵
۳۴٫۹
۸۶
راهنمایی
۲۴٫۳
۴۵٫۹
۰٫۰
۲٫۷
۲۷٫۰
۳۷
دبیرستان
۱۶٫۲
۱۸٫۹
۰٫۰
۰٫۰
۶۴٫۹
۳۷
دانشگاه
۲۰٫۰
۲۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۶۰٫۰
۱۵
نهضت
۹٫۱
۰٫۰
۰٫۰
۹۹٫۱
۸۱٫۸
۱۱
کل
۷۱
۳۹
۱
۶
۹۵
۲۱۲
* در سطح ۰٫۰۵? P معنادار نیست.
دیدگاه زنان در مورد تحرک اجتماعی :
سنجش احساس وابستگی به گروه اقلیت ، از اهداف تحقیق حاضر بوده، بنابراین بررسی و تاثیر این مفهوم بر باروری، سنجش این مفهوم را در مطالعه حاضر ضروری می‌نماید. در این پژوهش سنجش مفهوم تحرک اجتماعی بر اساس چهار گویه؛ که دو گویه نشان دهنده وجود تحرک و دو گویه دیگر نشان از عدم تحرک در جامعه دارد؛ انجام می شود. گویه های بکار گرفته عبارتند از:
۱٫ با تحصیلات بالا می توان در جامعه پیشرفت کرد .

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *