دانلود پایان نامه

۶: ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی

ضریب همبستگی
سطح معناداری

ابعاد هوش معنوی
تفکر کلی و بعد اعتقادی
۴۱۹/۰
۰۰۰۱/۰

توانایی مقابله و تعامل با مشکلات
۱۲۷/۰
۱/۰

پرداختن به سجایای اخلاقی
۳۴۶/۰
۰۰۰۱/۰

خودآگاهی و عشق و علاقه
۱۶۴/۰
۰۹/۰

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقادیر ضرایب همبستگی برابر با (۴۱۹/۰، ۱۲۷/۰، ۳۴۶/۰ و ۱۶۴/۰) به ترتیب در سطوح معناداری (۰۰۰۱/۰، ۱/۰، ۰۰۰۱/۰ و ۰۹/۰) معنادار شدهاند و از آنجا که سطوح قابل قبول می بایست از مقدار (۰۵/۰) کمتر باشد لذا بین مولفه های تفکر کلی و بعد اعتقادی، و پرداختن به سجایای اخلاقی با عملکرد تحصیلی در سطح (۰۱/۰) (۰۱/۰P<) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی سوم: ابعاد سلامت روان به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است.
جدول ۴-۷: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی به روش گام به گام
گام ها
متغیر ها
R
² R
F
› P
?
T
› p
اول
افسردگی
۳۷۸/۰
۱۴/۰
۱/۱۷
۰۰۰۱/۰
۳۷۸/۰-
۱/۴-
۰۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی تا یک گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت F و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیر افسردگی در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۱/۱۷ F=) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر (۱۴/۰) است، یعنی این متغیر ۱۴ درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند.
با توجه به نتایج می توان متوجه شد که متغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.

فرضیه فرعی چهارم: ابعاد هوش معنوی به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است.
جدول ۴-۸: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی به روش گام به گام
گام ها
متغیر ها
R
² R
F
› P
?
T
› p
اول
تفکر کلی و بعد اعتقادی
۴۱۹/۰
۱۷/۰
۹/۲۱
۰۰۰۱/۰
۴۱۹/۰
۶/۴
۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی تا یک گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت F و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیر تفکر کلی و بعد اعتقادی در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۹/۲۱ F=) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر (۱۷/۰) است، یعنی این متغیر ۱۷ درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند.
با توجه به نتایج می توان متوجه شد که متغیر تفکر کلی و بعد اعتقادی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.
فرضیه فرعی پنجم: هوش معنوی و سلامت روان به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است.
جدول ۴-۹: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی به روش گام به گام
گام ها
متغیر ها
R
² R
F
› P
?
T
› p
اول
هوش معنوی
۳۹۸/۰
۱۵/۰
۳/۱۹
۰۰۰۱/۰
۳۹۸/۰
۳/۴
۰۰۰۱/۰
دوم
هوش معنوی
سلامت روان
۴۴۴/۰
۱۹/۰
۵/۱۲
۰۰۰۱/۰
۳۲۱/۰
۲۱۲/۰-
۳/۳
۲/۲-
۰۰۱/۰
۰۲/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی تا دو گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت F و سطح معناداری آن در مرحله اول بیانگر اثر معنادار متغیر هوش معنوی در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۳/۱۹ F=) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر (۱۵/۰) است، یعنی این متغیر ۱۵ درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند.
نسبت F و سطح معناداری آن در مرحله دوم بیانگر اثر معنادار متغیر هوش معنوی و سلامت روان در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۵/۱۲ F=) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر (۱۹/۰) است، یعنی این متغیرها ۱۹ درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کنند.با توجه به نتایج می توان متوجه شد که متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری:

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *