دانلود پایان نامه

های مختلفی درباره هر یک از این متغیرهای پرداختیم. و این امکان را برای خوانندگان فراهم آوریم تا آنها را مورد مطالعه و مقایسه قرار دهند. آموزش و پرورش از جمله مهمترین سازمان ها در هر جامعه است. هرچند مهمترین وظیفه ی آموزش و پرورش ، آموزش دانش و مهارت است،انتقال و ترویج ارزشهای اخلاقی و فرهنگی، شکوفاکردن تواناییهای فردی و اجتماعی و کمک به رشد شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری ،افزایش عملکرد تحصیلی و.. را می توان از جمله سایر وظایف مهم آموزش پرورش دانست. عملکرد تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری اثر گذاشته و یادگیری آموزشگاهی عملکرد تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد و معلم برای افزایش سطح انگیزش دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوع های مختلف درسی، سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از طریق آن دانش آموزان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری، اعتماد به نفس کسب کنند. متغیر بعد که مورد برسی قرار می دهیم هوش معنوی است دیدگاه بدیع و همکاران در مورد هوش معنوی تحت عنوان مجموعه ای از ظرفیت های ذهنی که به آگاهی، یکپارچگی، کاربرد انطباقی جنبه های معنوی و غیر مادی وجودی شخص کمک می کند تعریف می شود. که منجر به نتایجی همچون بازتاب های وجودی عمیق، بازشناسی خود و تسلط حالات معانی می گردد.اساس الگوی هوش معنوی ترکیبی از تفکر کلی و بعد اعتقادی ،توانایی مقابله و تعامل با مشکلات ،پرداختن به سجایای اخلاقی ،خودآگاهی و عشق و علاقه می باشد. تصور شخص نسبت به خود نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. نکته مهم اینکه خود با تمام کمبودها و نقاط مثبت، مورد قبول واقع شود. هر چه شخص با واقع بینی به خود بنگرد، از سلامت روان وضعیت بهتری خواهد داشت. شخصیت بالغ، شخصیتی است که بتواند عینیت خود را نشان دهد، و خود بهتر بشناسد. به اعتقاد آلپورت هر چه شخص با فعالیتها، مردم و اندیشه های متنوع تری در ارتباط باشد، سلامت روانی بیشتری می یابد.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا به نوع و روش پژوهش، جامعه ی آماری، روش نمونه گیری اشاره شده و سپس به ابزار و روش گرد آوری داده ها، تعیین میزان روایی و پایایی ابزارها، روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی پرداخته شده است.
روش پژوهش:
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش از نوع همبستگی است.
جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش آموزان پسر هنرستان های شهرمرودشت در سال ۱۳۹۳ می باشد، با توجه به اینکه تعداد هنرستان ها ۱۲ مدرسه می باشد به روش نمونه گیری خوشه ای ۳ هنرستان و از هر هنرستان ۲ کلاس انتخاب شدند،ودر مجموع حجم نمونه بالغ بر ۱۵۰ نفر می باشد.
ابزار گرداوری اطلاعات:
در این تحقق برای جمع اوری اطلاعات از دو پرسشنامه هوش معنوی و سلامت روان استفاده شده است و برای عملکرد تحصیلی از معدل سه ماهه اول سال افراد استفاده شده است.
الف) پرسشنامه هوش معنوی:
این پرسشنامه توسط بدیع و همکاران (۱۳۸۹)ساخته شده است به منظور نمره گذاری این مقیاس ۴۲ مــــــاده ای برای هر یک از پنج گزینه “کاملاً موافق”، “موافق”، “تا حدودی”، “مخالف”، “کاملاً مخالف” به ترتیب مقادیر ۵،۱،۲،۳،۴ در نظر گرفته شد.
پایایی ابزار هوش معنوی
برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش معنوی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با ۸۵/؛ و ۷۸/. می باشد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده است.
همچنین برای تعیین اعتبار پرسشنامه یاد شده نمره آن با نمره سوال ملاک همبسته شده و مشخص گردید که رابطه مثبت معنی داری بین آنها وجود دارد (۰۰۰۱/. P= و ۵۵/ r= (که نشان می دهد پرسشنامه هوش معنوی از اعتبار لازم برخوردار است. همچنین محقق نیز در تحقیق خود پایایی را به صورت زیر گزارش کرده است.

جدول ۳-۱: پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
هوش معنوی کلی
۹۰۲/۰
تفکر کلی و اعتماد
۸۱۸/۰
توانایی مقابله و تعامل با مشکلات
۶۶۹/۰
سجایای اخلاقی
۷۷۴/۰
خودآگاهی و عشق و علاقه
۷۳۸/۰

ب) پرسش نامه سلامت روانی (GHQ-28):
این پرسشنامه توسط گلدنبرگ (۱۹۷۲) ابداع و هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختلالات روانی در مراکز و محیطهای مختلف بوده است.
و سئولات این پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماه اخیر می پردازد، شامل نشانه هایی مانند افکار و احساسات ناهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است. به همین جهت بر موقعیتهای کنونی تاکید دارد. در انتخاب سئوالها بر چهار حوزه کار شده است. اولین حوزه افسردگی، دومین حوزه اضطراب و آشفتگی روانشناختی و سومین حوزه رفتار قابل مشاهده و چهارمین حوزه هیپوکندریا ست که در برگیرنده طیف وسیعی از سئوالات به ظاهر عضوی است. پرسشنامه با سئوالات جسمانی شروع و هر چه جلوتر برویم جنبه روانپزشکی سئوالها بیشتر می شود. دلیل این کار این بود که وجود چنین سئوالاتی در ابتدای پرسشنامه ممکن است آزمودنیها را بر افراشته کند به گونه ای که حاضر به ادامه همکاری نشوند. نتایج تحقیقات هندرسون (۱۹۹۰) نشان می دهد پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی است که تا کنون تاثیر شگرفی در پیشرفت پژوهش ها داشته است. این پرسشنام
ه به صورت فرمهای، ۲۸، ۳۰، ۶۰ و ۱۲ سئوالی می باشد. فرم میزان شده ۲۸ سئوالی بر اساس تحلیل عاملی بر روی فرم کامل GHQ یعنی نسخه ۶۰ سئوالی آن ساخته شده که چهار مقیاس ۷ سئوالی این مقیاسها عبارتند از:
۱- نشانه های جسمانی ۲- اضطراب ۳- اختلال در کار کرد اجتماعی ۴- افسردگی.
سئوالها به ترتیب پشت سر هم آمده به گونه ای که از سئوال ۱ تا ۷ مقیاس نشانه های جسمانی، از ۸ تا ۱۴ مقیاس اضطراب لحاظ شده است؛ و از ۱۵ تا ۲۱ مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و از سئوال ۲۲ تا ۲۸ مقیاس افسردگی لحاظ شده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که برابر با ۷۵/. بوده است.
نوع علائم و نشانه های مورد بررسی در هر مقیاس:
A: نشانه های جسمانی: به مقیاس نشانه های جسمانی مقیاس A نیز گفته می شود. دو سئوال از این سئوالها مربوط به احساس سلامتی و بیماری، دو سئوال مربوط به سردرد، سه سئوال مربوط به احساس نیاز به داروهای تقویتی، احساس ضعف و سستی و احساس داغ یا سرد شدن بدن است.
B: اضطراب:‌ مقیاس مربوط به بی خوابی، احساس فشار و تنیدگی عصبانیت و بدخلق شدن، ترس و وحشت بی دلیل، دلشوره و ناتوانی در انجام کارها می باشد.
C: اختلال در کارکرد اجتماعی: در این مقیاس توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیتهای روزمره زندگی مورد بررسی قرار می گیرد.
D: در این مقیاس علائم اختصاصی افسردگی از قبیل احساس بی ارزشی، نا امیدی، افکار خودکشی، آرزوی مردن و توانایی در انجام امور مورد بررسی قرار می گیرد (مهدویان به نقل از مشهدی زاده، ۱۳۸۰).
روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت روانی
بهترین و مناسبترین روش نمره گذاری استفاده از مدل ساده لایکرت با نمره های (۰ و ۱ و ۲ و ۳) برای گزینه های پرسشنامه است (گلدبرک، ۱۹۷۲ به نقل از هومن، ۱۳۷۶).
در نمره گذاری این پرسشنامه چهار نمره برای مقیاسهای فرعی و یک نمره به کل موارد پرسشنامه مربوط می شود. نمره ۲۳ و بالاتر بیانگر عدم سلامت روانی و نمره پایی تر از ۲۳ بیانگر سلامت روانی می باشد (هومن، ۱۳۷۶).
با توجه به اینکه هر یک از مقیاسهای تشکیل دهنده پرسشنامه، دارای ۷ ماده و کل مجموعه شامل ۲۸ ماده است، کسانی که در یک ماه گذشته در زمینه های مورد نظر هیچگونه احساس ناراحتی نکرده باشند، برای هر ماده نمره صفر و جمعا ۰=۰×۷ نمره می گیرند. اشخاصی که در زمان یاد شده در تمامی زمینه های مطرح شده مقدار کمی احساس ناراحتی کرده اند، برای هر کدام نمره (۱) و جمعا ۷=۱x7 نمره می گیرند. به همین ترتیب کسانی که مقدار زیادی در زمینه های یاد شده احساس ناراحتی داشته اند، برای هر ماده نمره (۳) و جمعا ۲۱=۳×۷ نمره می گیرند.
البته اگر چنین افراد نادری پیدا شوند، سلامتی آنها با مخاطره بسیار جدی روبرو است. در کل مجموعه نیز روال تفسیر نمره، شبیه مقیاسهای فرعی است. بر این مبنا، حد پایینی نمره ها مربوط به کسانی است که در طول یک ماه قبل از اجرای تحقیق، سلامتی آنها با توجه به هیچیک از ملاکهای مطرح شده در پرسشنامه تهدید نشده و نمره به همه معیارهای مطرح شده در پرسشنامه مورد تهدید واقع شده و نمره کل ۸۴=۳×۲۸ گرفته اند.
روایی پرسش نامه سلامت روانی
همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه ی GHQ-28 و SCL-90 را بر روی ۲۴۴ آزمودنی به میزان ۸۷% گزارش نموده اند (بایبوردی به نقل از هومن، ۱۳۷۶).
در مطالعه دیگری که توسط گلدبرگ و هیلر انجام شد، ضریب همبستگی بین نمرات چهار مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی، بین ۲۳/+ تا ۶۱/+ گزارش شده است.
پایایی پرسشنامه سلامت روانی
در حالیکه چان و چان (۱۹۸۳) به منظور بررسی سلامت عمومی گروه ۲۲۴ نفری در کشور چین، با استفاده از پرسشنامه (GHQ)پژوهشی را انجام داده اند، بر اساس روش سازه نمره گذاری طیف لایکرت، ثبات و همسانی درونی را با روش آْفای کرونباخ برابر ۸۵/۰ گزارش نمودند (هومن، ۱۳۷۶). چیونگ و اسپیرز (۱۹۹۴) ضریب پایایی (GHQ) را در دو گروه کامبوجیهای ساکن نیوزیلند به کمک روش تست – تست مجدد با فاصله زمانی ۲ تا ۴ هفته، به میزان ۵۵/۰ بدست آوردند (بایبوردی به نقل از هومن)، در داخل کشور پالاهنگ در تحقیقی که انجام داده ضریب پرسشنامه (GHQ)را با روش تست- تست مجدد با فاصله زمانی ۷ تا ۱۰ روز روی گروه ۸۰ نفری به میزان ۹۱/۰ برآورد نموده است. یزدان پناه به نقل از مشهدی زاده (۱۳۸۰) در پژوهشی تحت عنوان تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی خانواده، بر سلامت روانی فرزندان، بر روی نمونه ۵۴۲ نفری، ضریب همسانی درونی این پرسشنامه را با روی آلفای کرانباخ ۹۲/۰ بدست آورده است.
ملاک سنجش عملکرد تحصیلی:
در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیر ی عملکردتحصیلی دانش آموزان، معدل سه ماهه اول سال تحصیلی آنان، به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش ازشاخص های آمار توصیفی درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی:
-رعایت صداقت و امانت علمی
-رعایت حق بی نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن مشارکت کنندگان
-محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشارکت کنندگان.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

دراین فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور در ابتدا به آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی در مورد فرضیه ها پرداخته می شود.
یافت
ه های پژوهش
۱-یافته های توصیفی
– بررسی توصیفی نمرات هوش معنوی و ابعاد آن
جدول ۴-۱: بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و ابعاد آن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
هوش معنوی کلی
۰۲/۱۴۴
۳/۱۶
تفکر کلی و بعد اعتقادی
۸۴/۴۰
۲/۶
توانایی مقابله و تعامل با مشکلات
۱۰/۴۹
۹/۹
پرداختن به سجایای اخلاقی
۱۵/۲۹
۸/۴
خودآگاهی و عشق و علاقه
۹۲/۲۴
۸/۵

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات هوش معنوی (۰۲/۱۴۴) و در بین ابعاد بیشترین میانگین مربوط به مولفه توانایی مقابله و تعامل با مشکلات با میانگین (۱۰/۴۹) می باشد.

– بررسی توصیفی نمرات سلامت روان و ابعاد آن
جدول ۴-۲: بررسی میانگین و انحراف استاندارد سلامت روان و ابعاد آن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
سلامت روان کلی
۲۸/۴۸
۳/۲۰
نشانه های جسمانی
۱۳/۱۲
۴/۶
اضطراب
۰۸/۱۴
۸/۶
اختلال در کارکرد اجتماعی
۳۰/۱۱
۲/۵
افسردگی
۷۵/۱۰
۰۲/۸
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات سلامت روان (۲۸/۴۸) و در بین ابعاد بیشترین میانگین مربوط به مولفه اضطراب با میانگین (۰۸/۱۴) می باشد.
– بررسی توصیفی نمرات عملکرد تحصیلی
جدول ۴-۳: بررسی میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
عملکرد تحصیلی
۱/۱۳
۵/۴

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات عملکرد تحصیلی (۱/۱۳) می باشد.
۲-یافته های استنباطی
فرضیه اصلی: بین سلامت روان و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول ۴-۴: ضریب همبستگی بین سلامت روان و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی

ضریب همبستگی
› P
سلامت روان
۳۲۸/۰-
۰۰۱/۰
هوش معنوی
۳۹۸/۰
۰۰۰۱/۰

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقادیر ضرایب همبستگی برابر با (۳۲۸/۰- و ۳۹۸/۰) در سطوح معناداری (۰۰۱/۰ و ۰۰۰۱/۰) معنادار شدهاند و از آنجا که این سطح معناداری کمتر از سطح معناداری (۰۱/۰) می باشد (۰۱/۰P) لذا بین سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول: بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول ۴-۵: ضریب همبستگی بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی

ضریب همبستگی
سطح معناداری

ابعاد سلامت روان
نشانه های جسمانی
۲۴۹/۰-
۰۱/۰

اضطراب
۲۶۵/۰-
۰۰۶/۰

اختلال در کارکرد اجتماعی
۰۴/۰-
۶/۰

افسردگی
۳۷۸/۰-
۰۰۰۱/۰

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقادیر ضرایب همبستگی برابر با (۲۴۹/۰-، ۲۶۵/۰-، ۰۴/۰- و ۳۷۸/۰-) به ترتیب در سطوح معناداری (۰۱/۰، ۰۰۶/۰، ۶/۰ و ۰۰۰۱/۰) معنادار شدهاند و از آنجا که سطوح قابل قبول می بایست از مقدار (۰۵/۰) کمتر باشد لذا بین مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی در سطح (۰۱/۰) (۰۱/۰P) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول ۴-۶:

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *