دانلود پایان نامه

کند که ثبات و اعتماد به نفس افراد افزایش یابد و راحتر با مسال کاری کنار بیایند. این امر اثر بخشی و بهره وری را بهبود می بخشد همچنین باعث بهبود ارتباطات و درک دیگران در محیط کار می شود و در نهایت منجر به تغییر و از میان برداشتن موانع می شود. (دیندارلو، ۱۳۸۷)
استرس و اضطراب یکی از عواطفی است که برای حفظ بقای جانداران لازم است، یعنی باعث می شود هوشیار و گوش به زنگ باشند تا بتوانند از خطرات محیط اجتناب کنند. بسیاری از رفتارهای خطرجویانه مثل رانندگی های پرسرعت، پرش از ارتفاع، موج سواری، پرواز با کایت ممکن است تا حدی به دلیل کم بودن اضطراب در فرد باشد. در شرایطی که محیط زندگی امن است، مثل زندگی امروز ما که در خانه ی امنی در شهر یا روستا، زندگی می کنیم و خطرات محیطی مثل حمله جانوران تهدیدمان نمی کند، اضطراب برای حفظ عملکرد روزانه مثل بیدار شدن از خواب برای رفتن به مدرسه یا سرکار، تنظیم وقت برای قرارهای کاری، به موقع رسیدن به اتوبوس یا هواپیما و نیز افزایش انرژی جهت انجام تکالیف، پروژه ها و … لازم است؛ بنابراین برای آنکه فرد رفتارهای مناسب را برای درس خواندن داشته باشد لازم است اضطراب متناسبی داشته باشد تا سر وقت از خواب بیدار شود، وقت برای انجام تکالیف بگذارد و با بی خیالی دنبال کارهای دیگر نرود و شب هم تا وقتی تکالیف را انجام نداد، نخوابد. وقتی انسان در حد طبیعی اضطراب دارد، خون رسانی و فعالیت مناطق خاصی از مغز که با توجه، تمرکز و یادگیری ارتباط دارد بیشتر و بهتر می شود، اما وقتی اضطراب شدید و نامتناسب باشد، تأثیر بسیار بدی بر عملکرد تحصیلی او می گذارد؛ یعنی موقع یادگیری، توجه و تمرکز ندارد، بیقرار است، نمی تواند تکالیف را شروع کند یا به پایان برساند، توانایی او در فراخواندن مطالب از حافظه و استفاده از آن ها موقع آزمون و امتحان کاهش می یابد، شب ها نمی تواند خوب بخوابد و همین بی خوابی توجه و تمرکز او را پایین می آرد. (شاملو،۱۳۸۸)
علائم جسمی اضطراب مثل لرزش دستان، تپش قلب، نفس نفس زدن، عرق کردن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی و… فرد را متوجه اضطراب می کنند و علائم ذهنی اضطراب مثل دلهره، دلشوره، دستپاچگی، ناامنی، بی قراری، عدم اطمینان به خود و … را زیاد می کنند؛ یعنی اضطراب به سرعت دچار سیکل معیوب می شود و هر علامت، علائم دیگر را تشدید می کند. امروزه با توجه به صنعتی شدن جامعه وپیشرفت های تکنولوژی گسترده، ماشینی شدن جامعه، ازدیادجمعیت، مشکلات مسکن، مشکلات معیشتی، آلودگی محیط زیست، تغییرساختار خانواده از گسترده به هسته ای وکاهش ارتباطات، شرایطی را فراهم شده است که با روح وروان انسان سازگاری کاملی نداشته وبه عنوان عوامل مستعدکننده دربیماری های روانی واختلال در سلامت روانی به شمار می آیند متخصصان اعتقاد کامل دارندکه تندرستی یکی از نعمت های بزرگ درزندگی انسان است ونمی توان منکرشد که سلامتی روانی درزمره بالاترین نعمت هاست. بیماری روانی و حفظ سلامت روانی مخصوص به قشر ویا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می گردد. بیماری روانی، کارگر، کارمند، محصل، پزشک، مهندس، تاجر، استاددانشگاه وافسر نمی شناسد وبه عبارت دیگرامکان ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد جامعه وجود داردوهیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصونیت نداشته ونداردواین خطری است که مرتباًنسل فعلی وآینده را شدیداًتهدید می کند (میلانی فر،۱۳۹۰). امروزه تأمین وحفظ سلامت روانی یکی از فاکتورهاوعوامل اصلی رشدوتوسعه یک جامعه فعال وپویا می باشد. با توجه به اینکه آموزش و پرورش با قشرعظیمی ازآحادجامعه سروکاردارند که می توانند درتوسعه وتعالی جامعه، تشکیل خانواده کارآمدوسالم تأثیرزیادی داشته باشند. تأمین وحفظ سلامت روانی این قشرلازم وضروری بهنظرمی رسد. (شاملو،۱۳۸۸) از دیرباز مساله از بین بردن افت آموزش یا پیشرفت تحصیلی مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن پیشنهادات، راهکارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود و دیگر شاهد حیف و میل شدن بیهوده بودجه های نظام آموزشی خود نباشیم.نتایج کاربردی احتمالی پژوهش مورد نظر نشان می دهد که با توجه به این که عملکرد تحصیلی از اهمیت ویژه یی برخوردار است و همواره مورد توجه تمامی مسوولان نظام آموزشی قرار گرفته است و سعی و تلاش دارد بتواند سطح علمی دانش آموزان را ارتقا داده و مراکز و موسسات صنعتی، علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و توانمند بهره مند سازد. از این جهت سعی و تلاش همه ما این بوده که در یاری رساندن به این هدف ارزشمند تا جایی که می توانیم در این راه خود را مسوول دانسته و تلاشی بسیار ناچیز ولو در ارائه یک راهکار کوچک انجام داده یا با یادآوری و انجام و اجرای شیوه ها و برنامه های خاص آموزشی راه رسیدن به این هدف را تسهیل بخشیم.باید به گونه ای عمل کرد که این امر در همه ابعاد و جنبه های زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان ها علی الخصوص در جوامع آموزشی، علمی و فرهنگی ما ملت ایران مشهود و ملموس باشد. همان طور که مشاهده می شود در نظام آموزش و پرورش ما بودجه های قابل توجهی به امر تعلیم و تربیت اختصاص داده شده و بر همین اصل هم هزینه های فراوانی در این راستا مصروف شده یا خواهد شد. لذا توجه به این امر مهم ض
رورت دارد تا بتوان جلوی یکی از آفت های بارز و آشکار نظام آموزشی را که افت تحصیلی است، گرفته شود.
بنابراین میتوان گفت که موفقیت یا شکست تحصیلی همان طور که از عوامل مختلفی چون نظام آموزشی، سازمان مدرسه و عوامل آن چون کتاب، معلم، مدیر و نیز خانواده و ویژگیهای شخصی و فردی دانش آموزان ریشه می گیرد آثار و پیامدهای مختلفی را نیز در ابعاد اجتماعی و فردی بر جای می گذارد.

اهداف پژوهش
هدف کلی:
بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسرهنرستانهای شهر مرودشت در سال۱۳۹۳٫
اهداف جزئی:
۱٫ تبیین رابط? بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی.
۲٫ تبیین رابط? بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی.
۳٫ پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق ابعاد هوش معنوی.
۴٫ پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق ابعاد سلامت روان.
۵٫ پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق هوش معنوی و سلامت روان
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه های فرعی
۱٫ بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
۲٫ بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.
۳٫ ابعاد هوش معنوی به طور معناداری قادر است عملکرد تحصیلی را پیش بینی نمایند.
۴٫ ابعاد سلامت روان به طور معناداری قادر است عملکرد تحصیلی را پیش بینی نمایند.
۵٫ هوش معنوی و سلامت روان به طور معنادار قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها
تعریف مفهومی متغیرها
عملکرد تحصیلی:
عملکرد تحصیلی عبارت است از کلیه فعالیتها و تلاشهایی که یک فرد در جهت کسب علوم و دانش و گذراندن پایه ها و مقاطع تحصیلی مختلف در مراکز آموزشی از خودنشان می دهد. عملکرد تحصیلی عبارتست از درجه و میزان موفقیت فرد در امتحانات پایان ترم تحصیلی مدارس که از نمره صفر تا بیست تعیین می گردد. (فرقانی، ۱۳۷۲).
هوش معنوی
هوش معنوی در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و … را شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید. (بدیع و همکاران،۱۳۹۰) .
هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش ها را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معناداری قرار می دهد. (فتاحی، ۱۳۹۰).
سلامت روان:
سلامت روانی عبارت است از: کارکرد موفقیت آمیز اعمال روانی، از نظر تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیت های سازنده، برآورنده روابط با دیگران وتوانایی سازش به تغییر و مقابله با ناملایمات می گردد (کاپلان و سادوک۳، ۲۰۰۳ ترجمه ی پورافکاری،۱۳۸۴).
تعاریف عملیاتی:
عملکرد تحصیلی:
در این پژوهش منظور از عملکرد تحصیلی، نمره ای است که دانش آموزان از طریق محاسبه معدل سه ماهه اول سال تحصیلی به دست می‌آورند.
سلامت روان:
منظور از سلامت روان در این پژوهش میزان نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه ۲۸ سوالی گلدبرگ(GHQ-28) سال (۱۹۷۲) بدست می آورد که دارای ۴ بعد زیر می باشد وکسانی که نمره بالاتری کسب می کنند از سلامت روان کمتری برخوردار هستند.
۱- نشانه های جسمانی شامل:علایم ظاهری مانند احساس درد، مشکلات خواب، خشکی دهان، بی حوصلگی، خلق ناپایدار،زود رنجی، پرخاشگری،نداشتن تمرکز، بی توجهی به وضع ظاهری، کم دقتی و بهانه جویی.
۲- اضطراب: عبارت است از یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.
۳- اختلال در کارکرد اجتماعی:یعنی ارتباط ناسالم فرد با اجتماع،خانواده،مدرسه،محیط کار.
۴- افسردگی: حالتی از اندوه، عجز و ناامیدی است که بر اثر ناکامی‌ها یا شکست‌های انسان ممکن است در او ایجاد شود.
هوش معنوی:
میزان نمره ای است که فرد از پرسشنامه بدیع و همکاران (۱۳۸۹) بدست می آورد که دارای ۴ بعد می باشد.
۱- تفکر کلی و بعد اعتقادی: یعنی درست اندیشیدن در تلاش برای یافت آگاهی قابل اعتماد در جهان. این روش شامل فرایندهای ذهنی تشخیص، تحلیل و ارزیابی داده‌ها است. به بیانی دیگر، هنر اندیشیدن پیرامون خودتان درحالی‌که شما می‌خواهید اندیشه‌تان را بهتر، روشن‌تر، دقیق‌تر، یا قابل دفاع‌تر بنمایید.و ملاک سنجش آن در این پرسشنامه میزان نمره ای است که فرد از سوالات ۳۹-۲۳-۲۲-۲۹-۳۸-۳۴-۱۷-۱۱-۴۲-۲۸-۱۲-۱۵ بدست می آورد.
۲- توانایی مقابله و تعامل با مشکلات:کنار آمدن با اشتباهات و مشکلات و درس گرفتن از آنها. و ملاک سنجش آن در این پرسشنامه میزان نمره ای است که فرد از سوالات ۸-۱۹-۱۴-۲۰-۳۵-۱۸-۲-۱۳-۷-۹-۱۰-۳۲-۱-۳-۲۶ بدست می آورد.
۳- پرداختن به سجایای اخلاقی: میزان نمره ای است که فرد از سوالات ۴-۳۰-۲۴-۳۳-۶-۵-۲۵-۳۱ بدست می آورد.
۴- خودآگاهی و عشق و علاقه:بدانید که هستید و چگونه با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار میکنید.و ملاک سنجش آن در این پرسشنامه میزان نمره ای است که فرد از سوالات ۲۷ -۴۱-۲۱-۳۶-۴۰-۲-۳۷-۱۶ بدست می آورد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و بررسی مبانی نظری هوش معنوی،سلامت روان و عملکرد تحصیلی پرداخته می شود و سپس به بررسی تحقیقاتی که داخل یا خارج از کشور با موضوع م
ورد پژوهش رابطه داشته باشد پرداخته می شود و در نهایت یک جمع بندی از فصل ارائه می شود.
عملکرد تحصیلی
انگیزه:
اصطلاح انگیزه به معنی حرکت دادن مشتق شده است. انگیزه، چیزی است که ما را به جنبش و حرکت وادار و کمک می کند تا تکالیف خود را کامل کنیم. انگیزه فرایندی است که طی آن فعّالیّت هدف محور برانگیخته و حفظ می شود. انگیزه، یک فرایند است نه یک فراورده. ما نمی توانیم انگیزه را مستقیماً مشاهده کنیم؛ امّا می توانیم آن را از رفتارهایی مانند انتخاب تکالیف، تلاش، استقامت و گفتار، استنباط کنیم. انگیزه، هدفمند است و نیازمند فعالیّت جسمانی یا ذهنی است؛ و همچنین انگیزه، رفتار را حفظ میکند، مفهوم انگیزه یا برانگیختگی به حالات و شرایطی در فرد یا گروه اطلاق می شود که: رفتار یا رفتار ها را راه می اندازند. رفتار را جهت میدهندوهدایت می کنند. رفتار را تا رسیدن به هدف نگه می دارند. بنا براین انگیزه سه ویژگی مشخص دارد واکثر تعاریف انگیزه به این سه ویژگی اشاره می کنند: جنبه ی انرژی زایی. جنبه ی جهت دهی. جنبه ی مقاومت.
بحث از انگیزه، در واقع، بحث از تعلیل یا علّت یابی رفتار آدمی است. بحث از این که چرا مردم، متفاوت عمل می کنند و حتّی چرا شخص واحد، متفاوت عمل می کند (بیرس,۲۰۰۳).
از نقطه نظر عموم مردم، تنها مسئله درباره انگیزه، مقدار آن است؛ بنابراین، انگیزه به عنوان یک ساختار واحد، از مقدار صفر تا کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد، نوسان دارد.
در مقابل شماری از نظریه پردازان انگیزه معتقدند که: “انگیزه” انواع مختلفی دارد. برای مثال انگیزه درونی ۶ با انگیزه بیرونی ۷ تفاوت دارد. انگیزه یاد گرفتن با انگیزه عمل کردن تفاوت دارد؛ و انگیزه گرایش به موفقیّت با انگیزه اجتناب از شکست تفاوت دارد. به عبارتی دیگر انسانها از لحاظ انگیزشی، پیچیده هستند انگیزه را به موتور (شدت) و فرمان (جهت) یک ماشین تشبیه کرده اند. لذا تحلیل انگیزشی کامل رفتار، به هردو سوال چه مقدار؟ و چه نوع؟ پاسخ می دهد.
پیش از پرداختن به انگیزه ی تحصیلی و افزایش آن لازم است به انگیزه انسان بطور کلّی توجه کنیم. نظریه پردازان و پژوهشگران در مورد انگیزه انسان به دو مقوله نظر دارند؛ انگیزه بیرونی و انگیزه درونی. در انگیزه بیرونی، یک عامل خارجی فرد را به انجام کاری خاص بر می انگیزد. برای مثال؛ کودکی اتاقش را تمیز می کند تا والدینش او را به سینما ببرند. در این مورد، کودک تمیز کردن اطاق را به خاطر خود آن انجام نداده، بلکه به خاطر دستیابی به چیز دیگری اطاقش را تمیز نموده است. انگیزه بیرونی، از مشوّق ها و پیامد های محیطی مانند غذا یا پول ناشی می شود. انگیزه بیرونی (به جای پرداختن به فعّالیّتی، برای تجربه کردن خشنودی فطری در آن) از پیامدهای فعالیّتی ناشی می شود که از خود آن فعّالیّت جدا است (بیتسیکا,۲۰۱۰).
انگیزه درونی، گرایش فطری پرداختن و تسلّط یافتن بر تمایلات، به کار بستن توانایی ها در انجام دادن تمایلات و جستجو کردن چالش های بهینه است. انگیزه درونی به طور خود انگیخته از نیازهای روانشناختی، کنجکاوی و تلاش فطری برای رشد، حاصل می شود. هنگامی انسان با انگیزه درونی کاری را به انجام می رساند، صرفاً آن را برای خود آن می خواهد و نتیجه جداگانه ای نمی طلبد (فدر,۲۰۰۷).
انگیزه درونی، با دو ادراک همراه است. بدین معنی که انسان در موقعیّت هایی که خود را دارای کفایت و کنترل احساس کند، انگیزه درونی دارد. انگیز

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *