دانلود پایان نامه

تشریح گردیدهاست

جدول(۳-۲)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای تحقیق
سوال
متغیرها
سوالات پرسشنامه
۱
فرهنگ محلی مشتریان بازارهای محلی(۱۰سوال)
۱-۲-۳-۴-۵-۷-۱۸-۱۹ ۲۰-۲۱
۲
ارزش درک شده مشتری در بازارهای محلی(۹سوال)
۶-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴ ۱۵-۱۶-۱۷
۳
رضایتمندی مشتری در بازار محلی(۶سوال)
۸-۱۳-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵

۳-۶٫ روایی۴۵(اعتبار) و پایایی۴۶(قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش
۳-۶-۱ . روایی پرسشنامه
دراین تحقیق برای افزایش روایی از ابزارهای زیر استفاده شدهاست:
– استفاده از نظرات اساتید متخصص.
– استفاده از نظرات کارشناسان آماری.
– استفاده از نظرات دانشجویان ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی.

۳-۶-۲٫ پایایی پرسشنامه
در مطالعه حاضر به منظور محاسبه و برآورد میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار شاخص پایایی بین صفر و یک در نوسان است . بدین صورت که اگر مقدار آلفای کرونباخ از۷/۰ بیشتر باشد، پایایی سوالات قابل قبول است.بدین منظور ، ابتدا تعداد ۵۰ عدد پرسشنامه در میان پاسخ دهندگان توزیع گردید که بر همین اساس دادههای بدست آمده از آنها با استفاده از آلفای کرونباخ۴۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عدد بدست آمده آلفای کرونباخ طبق جداول(۳-۳) برای فرهنگ محلی۷۷/. وبرای ارزش درک شده مشتری مقدار ۷۰/. وبرای رضایتمندی مشتریان بازار محلی ۷۲/. می باشد. که با توجه به اینکه تمامی مقادیر بیشتر از ۵/.می باشند، می توان ادعا کرد پایایی پرسشنامه تایید می گردد.

جدول (۳-۳) ضرایب پایایی مقیاس های پرسشنامه
متغیرها
تعداد گویه ها
ضریب پایایی
فرهنگ محلی
۱۰
۷۷/۰
ارزش درک شده
۹
۷۰/۰
رضایتمندی مشتری
۶
۷۲/۰
کل پرسشنامه
۲۵
۸۸/.

۳-۷ . روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

در این تحقیق با کمک نرم افزار Spss و با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای جامعه آماری و سپس با استفاده از آمار استنباطی به آزمون فرضیات میپردازیم. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. همچنین با کمک نرم افزار LISREL و با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی برای پیدا کردن تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم و تاثیر کل، فرهنگ محلی و ارزش ادراک شده، بر رضایتمندی مشتری در بازارهای محلی (یکشنبه بازار صومعه سرا ) انجام می شود.بدین صورت که ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ابتدا میزان سنجش هر یک از متغیر ها بوسیله سوالهای پرسیده شده در پرسشنامه ارزیابی گردیده و سپس روابط تمامی مغیرها در قالب یک مدل مفهومی و ضرایب بدست آمده در دو حالت استاندارد و ضرایب معناداری مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ مقدمه:
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بر اساس اهدافی که پیش از این ارائه گردیده بود، پرداخته می شود. ابتدا مقادیر متغیرها بر طبق داده ها و آن چه که از پرسشنامه استخراج گردیده بود، در قالب جداول و نمودار های آمار توصیفی بیان شده، آنگاه با تعیین این جداول و نمودارها می توانیم از الگوهای آماری استفاده کنیم.
با تحلیل این الگوها ،آزمون فرضیه های تحقیق انجام شده شروع و در نهایت به جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه می یابد. کلیه این تجزیه و تحلیل ها به وسیله نرم افزارهای Spss و AMOS انجام گردیده است.بدین صورت که برای بررسی اثر روابط بین متغیرهای مستقل از ضریب همبستگی پیرسون و برای میزان ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ، از رگرسسیون چند گانه (چندمتغیره) استفاده می کنیم .همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی نیز برای تائید مدل مفهومی پزوهش و شکل و ارتباط بین سوالات پرسشنامه با هر یک از متغیرها آگاه می شویم .

۴-۲٫ تجزیه و تحلیل آمار توصیفی:
همانگونه که در فصل سوم مشخص شد جامعه آماری این پژوهش ۳۸۱ نفر از مشتریان یکشنبه بازار شهرستان صومعه سرا بوده که به همین تعداد پرسشنامه تهیه و در میان پاسخ دهندگاه توزیع گردید .که پس از جمع آوری پرسشنامه و وارد کردن اطلاعات آنها در نرم افزار SPSS نتایج توصیفی ذیل حاصل گردید .

۴-۲-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
جدول (۴-۱)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
جنسیت
فراوانی مطلق
درصد فراوانی نسبس
مرد
۱۶۵
۳/۴۳
زن
۲۱۶
۷/۵۶
جمع
۳۸۱
۱۰۰

براساس جدول فوق، ۳/۴۳ درصد پاسخگویان را مردان و بقیه را زنان ) ۷/۵۶ درصد( تشکیل میدهد. نمودار زیر نیز این توزیع را نشان می دهد.

شکل (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت

۴-۲-۲٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن
جول (۴-۲)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن
سن
فراوانی مطلق
درصد فراوانی نسبس
۲۰تا ۳۰سال
۱۱۹
۲/۳۱ 
۳۰تا ۴۰سال
۱۶۸
 ۱/۴۴
۴۰تا ۵۰سال
۶۰
 ۷/۱۵
۵۰تا۶۰سال
۲۹
 ۶/۷
۶۰سال به بالا
۵
 ۳/۱
جمع
۳۸۱
 ۱۰۰

جدول فوق توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود،سن ۲/۳۱درصد پاسخگویان بین ۲۰تا ۳۰ سال بوده اند، سن ۱/۴۴ درصد آنها بین ۳۰ تا ۴۰سال، سن ۷/۱۵ درصد آنها بین۴۰تا ۵۰ سال و ۶/۷ درصد آنها ۵۰ تا ۶۰سال و ۳/۱درصد آنها ۶۰سال به بالا بودند.

شکل (۴-۲ ) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن
۴-۲-۳٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب م
درک تحصیلی:
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
فراوانی مطلق
درصد فراوانی نسبی
تا دیپلم
۱۷۴
۷/۴۵ 
فوق دیپلم
۴۸
۶/۱۲ 
لیسانس
۱۱۷
۷/۳۰ 
فوق لیسانس و بالاتر
۴۲
۱۱ 

همانگونه که مشاهده می شود، مدرک تحصیلی ۷/۴۷ درصد پاسخگویان تا دیپلم، ۶/۱۲ درصد آنها فوق دیپلم، ۷/۳۰ درصدآنها لیسانس و ۱۱ درصد آنها دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند .

شکل (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی

۴-۲-۴٫ آمارهای توصیفی متغیر وابسته رضایتمندی مشتری:
جدول (۴- ۴ )

مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی

رضایتمندی مشتری
۱۴
۳۰
۲۳
۳٫۷
۳۹/۰-

.

نمودار(۴-۱)متغیر رضایتمندی مشتری
همانگونه که در نمودار(۴-۱) و جدول(۴-۴) فوق مشاهده می شود ، متغیر وابسته رضایتمندی مشتری دارای مینیمم امتیاز ۱۴و ماکسیمم امتیاز۳۰ است و میانگین آن ۲/۲۳ و انحراف معیار آن ۷/۳ و چولگی ۳۹/۰-می باشد
۴-۲-۵٫ آمارهای توصیفی متغیر مستقل فرهنگ محلی:
جدول (۴-۵)

مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی

فرهنگ محلی
۲۱
۴۸
۷/۳۷
۱۱/۶
۵۴/۰-

نمودار(۴-۲) متغیر فرهنگ محلی
با توجه به نمودار (۴-۲) و جدول (۴-۵) مشاهده می شود که متغیر مستقل فرهنگ محلی دارای مینیمم امتیاز ۲۱ و ماکسیمم امتیاز ۴۸ است و میانگین آن ۲/۳۷ و انحراف معیار آن ۱۱/۶ می باشد و چولگی ( ۵۴/.-) می باشد.

۴-۲-۳٫آماره های توصیفی متغیر مستقل ارزش درک شده مشتری:
جدول (۴-۵)

مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی

ارزش درک شده
۱۸
۴۳
۵/۳۲
۳۷/۵
۴۸/۰-

نمودار (۴-۳)متغیر ارزش درک شده

با توجه به نمودار(۴-۳) و جدول (۴-۵) مشاهده می شود که متغیر مستقل فرهنگ محلی دارای مینیمم امتیاز ۱۸ و ماکسیمم امتیاز ۴۳ است و میانگین آن۶/۳۲ و انحراف معیار آن۳۷/۵ می باشد. و چولگی (۴۸/.-) می باشد.

۴-۳٫ نتایج آمار استنباطی(بررسی آزمون فرضیه های تحقیق):
۴-۳-۱٫ تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مدل
در این قسمت با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ابتدا میزان ارتباط هر یک از سوالهای پرسیده شده در پرسشنامه برای متغیرهای مستقل که در این تحقیق فرهنگ محلی و ارزش درک شده و نیز برای متغیر وابسته رضایتمندی مشتری انجام می گیرد. همچنین با استفاده تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر می توانیم میزان صحت و درستی مدل مفهومی پزوهش و سپس میزان ارتباط هر یک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار دهیم.

۴-۳-۱-۱٫ تحلیل عاملی تائیدی (فرهنگ محلی و ارزش درک شده )در حالت استاندارد

شکل (۴-۴)تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مستقل در حالت استاندارد

۴-۳-۱-۲٫ تحلیل عاملی تائیدی فرهنگ محلی و ارزش درک شده در حالت معناداری
شکل (۴-۵) تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مستقل در حالت معنا داری
با توجه به دو شکل (۴-۴)و (۴-۵)تحلیل عاملی تائیدی در حالتهای استاندارد و معناداری مشاهده می شود تمامی سوالها با ضرایب قابل قبولی در ارتباط با متغیرهای مستقل می باشند.

۴-۳-۱-۳٫ بررسی مدل ساختاری ) تحلیل مسیر( تحقیق در حالت استاندارد

شکل(۴-۶) تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد

۴-۳-۱-۴٫ بررسی مدل ساختاری ) تحلیل مسیر( تحقیق در حالت معناداری

شکل (۴-۷) تحلیل مسیر مدل مفهومی در حالت معناداری

با بررسی تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالتهای استاندارد و معناداری مشاهده می شود ضرایب درهردو شکل (۴-۶)و (۴-۷) درستی روابط موجود در مدل مفهومی استفاده شده در تحقیق را اثبات می کند.

۴-۴-۱٫ بررسی فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول : فرهنگ محلی بر رضایتمندی مشتری از بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیات آماری آزمون عبارتند از :
= H0 فرهنگ محلی بر ارزش درک شده مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری ندارد.
= H1 فرهنگ محلی بر ارزش درک شده مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

جدول(۴-۷) جدول ضرایب همبستگی پیرسون متغیر فرهنگ محلی
نتیجه آزمون
متغیر مستقل
متغیر مستقل
ضریب همبستگی پیرسون
Sig
 H 0 رد
ارزش درک شده مشتری
 فرهنگ محلی
۶۷۶/.
.۰۰۰

H1 مدعی این است که : فرهنگ محلی بر ارزش درک شده مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. براساس جدول (۴-۷) ضریب همبستگی پیرسون در سطح خطای ۰٫۰۰۱ مقدار ۶۷۶/. می باشد ،که با این احتساب می توان صحت فرضیه H1 را اثبات نمود .

فرضیه دوم : ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H0= ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
H1= ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

جدول(۴-۸) جدول ضرایب همبستگی پیرسون ارزش درک شده و رضایتمندی
نتیجه آزمون
متغیر وابسته
متغیر مستقل
ضریب همبستگی پیرسون
Sig
 H 0 رد
رضایتمندی مشتری
 ارزش درک شده
۶۱۶/.
.۰۰۰

H1 مدعی این است که : ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معن
اداری دارد. براساس جدول (۴-۸) ضریب همبستگی پیرسون در سطح خطای۰٫۰۰۱ مقدار ۶۱۶/.
می باشد که با این احتساب می توان صحت فرضیه H1 را اثبات نمود .

فرضیه سوم : فرهنگ محلی بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H0 = فرهنگ محلی بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
H1 = فرهنگ محلی بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

جدول(۴-۹) جدول ضرایب همبستگی پیرسون فرهنگ محلی و رضایتمندی
نتیجه آزمون
متغیر وابسته
متغیر مستقل
ضریب همبستگی پیرسون
Sig
 H 0 رد
رضایتمندی مشتری
فرهنگ محلی
۶۵۹/.
.۰۰۰

H1 مدعی این است که : فرهنگ محلی بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. براساس جدول (۴-۹) ضریب همبستگی پیرسون در سطح خطای ۰٫۰۰۱ مقدار ۶۵۹/. می باشد که با این احتساب می توان صحت فرضیه H1 را اثبات نمود .

فرضیه چهارم : فرهنگ محلی و ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری از بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارند .
H0 = فرهنگ محلی و ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری ندارند .
H1 = فرهنگ محلی و ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری از بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

جدول(۴-۱۰) جدول ضریب رگرسیون چند گانه ارزش درک شده و فرهنگ محلی با رضایتمندی مشتری
نتیجه آزمون
متغیر وابسته
متغیر مستقل
ضریب رگرسیون چند متغیره
Sig
 H 0 رد
رضایتمندی مشتری
ارزش درک شده فرهنگ محلی
۶۹۹/.
.۰۰۰

H1 مدعی این است که : فرهنگ محلی و ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. براساس جدول (۴-۱۰) ضریب رگرسیون چند متغیره در سطح خطای ۰٫۰۰۱ مقدار ۶۹۹/. می باشد که با این احتساب می توان صحت فرضیه H1 را اثبات نمود.
همچنین با توجه به مقادیر ضرایب بتا برای هر یک از متغیرهای فرهنگ محلی و ارزش درک شده مشتری که به ترتیب مقادیر ۴۴۷/.و۳۱۳٫/ میباشد ، می توان گفت:
متغیر فرهنگ محلی تاثیر بیشتر و متغیر ارزش درک شده مشتری تاثیر کمتری بر رضایتمندی مشتری در بازار محلی دارد.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *