دانلود پایان نامه

ن حال میزان احساس امنیت در میان آحاد جامعه به شدت پایین است (میرمحمدی،۱۳۷۹: ۸۸).
احساس امنیت وقتی بوجود می آید که جامعه(مردم)بپذیردوقانع شود که سازمان و نهادی مشخص ،تعریف شده و قابل شناسایی برای عموم در قبال بزهکاری و آسیب های اجتماعی وجوددارد. وقتی که مجرمی مرتکب جرمی می شود که جامعه بتواند روند مقابله با آن جرم و مجازات مجرم را پیش بینی کند و مطمئن باشد که این روند استثنا پذیرنیست،با سلیقه تغییرنمی کند وبطور کامل اجرا می شود طبیعی است که احساس امنیت می کند ولو اینکه در شرایطی چند قتل یا سرقت و…..به وقوع پیوسته باشد.به عبارت دیگر مردم زمانی که نمودهای عینی امنیت را که همان اجرای دقیق و کامل قوانین است در بیرون مشاهده کنند یعنی دزد حتما ً‌گرفته می شود ، مال ، جان ، ناموس آنها از تعرض مصون هستند احساس امنیت می کنند.?
احساس امنیت همانطورکه گفته شد یک حالت روانی است که ریشه در اقناع عمومی دارد نه یک واقعیت عینی که به تعداد جرایم وکمیت وکیفیت آنها بستگی داشته باشد .اقناع و قانع سازی فرایندی شناختی است که تغییر حاصل از قانع سازی موجبات تغییر درساختارهای شناختی و نظام باورها و اعتقادات فردی را فراهم می آورد. این ساختارشناختی و نظام باورها برای فرد چهارچوبی را فراهم می آورند که در مواجهه با هرپدیده جدیدی ، آنرا با این چارچوب ذهنی اش تطابق دهد.هرچه پدیده ها و موضوعات جدید با ساختارشناختی و باورهای فرد همخوان تر و سازگارتر باشد قانع سازی بیشتراتفاق می افتد. برعکس وقتی که پدیده یا موضوع جدید با ساختارشناختی فرد فاصله زیادی داشته باشد نگرش منفی ایجاد و قانع سازی اتفاق نمی افتد. به عبارت دیگرازآنجا که ساختارهای شناختی فرد حاصل تجربیات ، تعاملات ، دانش و نمودهای عینی یک پدیده مثل امنیت که درونی شده اند بنابر این احساس امنیت زمانی بوجود می آید که نمودهای عینی امنیت در بیرون مشاهده شود. بنابراین برای تقویت احساس امنیت درجامعه ضروری است که مجموعه نظام قضایی و قانونگذاری از یکسو و نظام اجرایی و دولت که مسئولیت تأمین اجتماعی شهروندان را برعهده دارد ازسوی دیگر به گونه ای برنامه ریزی و عمل کنند که علل و زمینه های ناامنی درجامعه محو و فرصت عمل مجرمان و بزهکاران ازآنان سلب شود.(منبع قبلی: ۱۶۲).
۱-۵-۵) نشانه های عدم احساس امنیت:
آبراهام مازلو روانشناس انسان گرا از اولین کسانی بود که در این زمینه نظرات اساسی ارائه داده وچهارده نشانه برای این احساس برشمرد که عبارتند از :
۱- احساس طرد شدن ، مورد عشق و علاقه دیگران نبودن.
۲- احساس تنهایی.
۳- احساس اینکه دائما در معرض خطر قرار دارد.
۴- ادراک دنیا به عنوان مکانی تاریک ، خصمانه وخطرناک.
۵- دیدن دیگران به عنوان افرادی بد ، شیطانی و خودخواه.
۶- احساس عدم اعتماد ، حسادت و بخل.
۷- بدبینی.
۸- گرایش به ناخشنودی و نارضایتی ازخود و محیط.
۹- احساس تنش ، فشار و کشمکش درونی توأم با خستگی و بی حوصلگی ، ناراحتی ،کابوس و بی ارادگی.
۱۰-گرایش به عیب جویی زیاد نسبت به خود.
۱۱-احساس گناه و شرمندگی.
۱۲-اختلال در پذیرش خود ، نیاز به قدرت و مقام اجتماعی ، جاه طلبی ، پیشرفت و پرخاشگری یا بالعکس، احساس خود آزاری ، وابستگی به دیگران ، احساس بیچارگی و درماندگی و تسلیم در برابر ناملایمات.
۱۳-میل دائمی وشدید برای یافتن امنیت به صورت هدفهای مکرر و متغیر وکاذب.
۱۴-خودخواهی ،خودداری و فرگرایی و اشتغالات ذهنی شدید و مستمر (مزلو،ترجمه رضوانی،۱۳۶۹).

۱-۵-۶ امنیت از دیدگاه اسلام :
امنیت و ایجاد احساس امنیت در زندگانی اجتماعی انسانها از موضوعات و مباحث اصولی ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام است و به تعبیر دیگر دومین هدف پیامبران بعد از تبشیر و انذار (هشدار دادن) ایجاد امنیت و نظم عمومی از طریق رفع اختلافات بر مبنای کتاب الهی است . درآغاز مردم امت یگانه ای بودند ، آنگاه خداوند پیامبران مژده آور و هشداردهنده برانگیخت و برآن به حق کتابهای آسمانی نازل کرد تا درهرآنچه اختلاف می ورزند میان مردم دادرسی کند (مطهری ۱۳۷۴: ص ۷۴ ) به بیان دیگر امنیت نخستین و مهمترین شرط یک زندگی سالم اجتماعی است و نیز به همین دلیل سخت ترین مجازاتها در فقه اسلامی برای کسانی در نظر گرفته شده است که امنیت جامعه ای را به خطر می افکنند (محمد بیگی ۱۳۷۸)
او نیز احساس امنیت را از خصایص مؤمن معرفی می کند (( اوست خدایی که سکینت و وقار بردلهای مؤمنان آورد (سوره فتح آیه ۴) و همچنین مداهنه با دشمن و روح سازش را منافی با امنیت می داند .پس تو و امتت ای رسول هرگز از مردم کافری که آیات خدا را تکذیب می کنند پیروی مکن .کافران بسیار مایلند که تو با آنها مداهنه و مدارا کنی و معترض بتهایشان نشوی تا آنها هم به نفاق با تو مدارا کنند (سوره قلم آیت ۸ و۹) و تأمین امنیت را از اهداف جهاد می شمارد و (( با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود و همه را آیین خدا باشد))(سوره بقره آیه ۱۹۳) و شهری که درآن امنیت باشد از مثلهای الگوهای قرآنی است : و خدا بر شما حکایت کرد و مثل آورد تا گوش کرده و عبرت گیرید مثل شهری چون شهرمکه که درآن امنیت کامل حکمفرما بود و اهلش درآسایش و اطمینان زندگی می کردند و از هرجانب روزی فراوان به آنها می رسید (سوره نحل آیه ۱۱۲)
علاوه بر قرآن کریم ، احادیث ائمه اطهار (ع) نیز در باب امنیت راهگشا می باشند .حضرت علی (ع) تأمین امنیت درجامعه را از انگیزه های قیام صالحین و اهداف عالیه امام می داند:
((خدایا تو می دانی آنچه از ما رفت نه بخاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز خواستن زیادت ، بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم ، تا بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد . (نهج البلاغه ۱۳۱) و نیز در عهد نامه مالک اشتر می فرماید : نیروهای مسلح و از جمله نیروی انتظامی حصون رعیت هستند .حصن نه تنها به معنی دژ که معنی نگاهدارنده و دور کننده از خطر می باشد (نهج البلاغه نامه ۵۳) و از این رو است که نیروی انتظامی نیز باید نقشی محافظتی و رسالت حفظ نظام و ملت و هم رسالت دور کردن آنها از خطر و نیز راندن و دورکردن خطر از آنها را داشته باشد . اصولاً‌اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در درون انسانهایی که مرتکب خلافی نشده اند ، ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی می کند. امنیت جان و مال و عمل و حقوق و آزادیهای مربوطه ، شخصیت و شرف و حیثیت و مسکن ، از تأکیدات اسلام است ضمن اینکه امنیت در اسلام اختصاص به صالحان و افرادی دارد که مرتکب خلافی نشده و در مسیر انجام وظیفه اند و در مقام احترام به قانون هستند و اما آنها که در مسیر خلافند و یا مرتکب بزه و جرم شده اند به دلیل ماهیت عملکردشان ازحق امنیت محرومند.آنانکه ایمان به خدا آورده و ایمان خود را به ظلم وستم نیالودند در دو عالم ایمنی با آنهاست.(سوره انعام آیه ۸۲)
توجه به آیات و روایات یاد شده می رساند که اسلام از یک طرف وجود امنیت را در داخل بلاد اسلامی و حتی برای فرد مسلمان ضروری می داند و از سوی دیگر به جنبه خارجی امنیت در سرزمین های اسلامی توجه دارد و در همین راستاست که مسلمانان را از مداخله و سازش با دشمن برحذر می دارد و در عین حال به انعقاد پیمانهای صلح عادلانه با دشمن تأکید می نماید.
از دیدگاه اسلام حفظ و تأمین امنیت از وظایف حکوت اسلامی است بطوریکه حضرت علی (ع) وظیف حکومت را سه چیز اعلام می دارد :۱- اصلاح اهل ۲- عمران بلاد ۳- حفظ ثغور
اصلاح اهل ،یعنی ترقی وتعالی انسانها ونسلهای آدمی و تکامل استعدادهای نهفته درهرانسان در زمره این وظیفه می باشد . عمران بلاد نیز توسعه و ترقی عمدتاً مادی سرزمین اسلامی را مورد توجه قرار می دهد.سومین وظیفه حکومت که دراینجا مورد نظر است ،حفظ ثغور یعنی مرزهای کشور است .
با توجه به مضمون روایات فوق ، درحقیقت روابط بین المللی وسیله ای درتحکیم و حفظ ثغور سرزمین است و مسئولین بخشهای دیگر اجرایی در اصلاح اهل و عمران بلاد مسئولیت خود باید همگام با برنامه ، فقط شئون و ثغور بین المللی کشور اسلامی را ایفاد نمایند.

۱-۶) سؤالات تحقیق:
۱- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه ۸?تهران بین عملکرد پلیس واحساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
۲- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه ۸ تهران بین علکرد پلیس واحساس امنیت مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
۳- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه۸ تهران بین عملکرد پلیس واحساس امنیت جانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
۴- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه ۸ تهران بین اعتماد به پلیس واحساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
۵- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه ۸ تهران بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
۶- آیا با توجه به نگرش مردم منطقه ۸ تهران بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت جانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

فصل ۲
مبانی نظری و تجربی تحقیق

۲-۱ تاریخچه پلیس درجهان
جوامع منظم درکلیه دوران تمدن برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تضاد با این قوانین و برای تسلیم متخلفین به دستگاه قضایی مأمورینی را استخدام می نمودند.باستان شناسان معتقدند که درحدود یک هزار سال قبل از میلاد درعصر باستان مأمورین نظم وجود داشته اند که وظایف پلیس امروز را برعهده داشته اند.این مأمورین مسلح بوده و نشان قدرت و رسمیت آنان چوبدستی، قبه و ردا بوده است که روی قبه نام فرمانروا حک شده بود . منشاً باطوم که درروزگارما مأمورین پلیس بدان مجهزهستند از همین چوبدستی اقتباس شده است .امپراطوری روم به مأموریت حفظ نظم عمومی خود لیکتور( Lictor ) می گفته است .
لیکتورها ضابط قضائی به حساب می آمدند و به دستوردادرسان بزهکاران را احضار میکردند وکیفر مقرر حتی اعدام را اجرا می نمودند. وقتی انسان ازحالت توحش به دایره مدنیت قدم نهاد و به تعداد قبایل و اجتماعات بشری بتدریج افزوده شد و هرفرد به سابقه سلیقه ای مختلف شروع به تحصیل مال و جمع آوری ثروت کرد احتیاج او به قانون محسوس تر شد.چرا که درپناه قانون بهتر می توانست از بهره کار و مصارف خویش برخوردارگردد ، ولی هنگامیکه قوانین بسیاری برخاست اوخیلی زود خود را درحیطه آن قرارداد. مردم روزگاران قدیم اختلافات و دعاوی خویش را از راه منازعه فیصله می دادند یعنی کسی که بازوی ورزیده تر و نیزه تیزترداشت از دیگران ماهرانه تر می جنگید و قانون در چنگ او بود.اما هنگامی که

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *