دانلود پایان نامه

نسبت های توزیع را تهیه کرد ، باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داده ها معروف است آغاز شود ؛ این مرحله خود شامل دو شیوه تحلیل کیفی وتحلیل کمی است (حافظ نیا ،۱۳۸۵ : ۲۳۱).
در فرایند تحقیق بعد از گردآوری داده ها و پردازش آنها تحلیل تجربی آغاز میشود.روش های تحلیل تجربی را میتوان به تحلیل کمی و تحلیل کیفی تقسیم کرد.در یک معنای کلی تر تحلیل را میتوان به تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی طبقه بندی کرد.در این طبقه بندی نوع تحلیل تابع نوع تحقیق است . تحلیل توصیفی با تحقیق توصیفی و تحلیل تبیینی با تحقیق تبیینی سازگار است.تحلیل کمی در شرایطی کاربرد دارد که مفاهیم از طریق معرف های تجربی کمی اندازه گیری شده باشد .ابزار تحلیل کمی ،تکنیک های آماری است.تحلیل کمی در دو سطح ۱-توصیف ۲-تبیین انجام می شود.بنابراین تحلیل کمی توصیفی و تحلیل کمی تبیینی داریم.در سطح تحلیل کمی توصیفی چگونگی توزیع داده های تجربی هریک از متغیر های مستقل و وابسته از طریق شاخص های آماری مناسب بیان میشود.در سطح تحلیل تبیینی با علت کاوی سرو کار داریم و رابطه علی میان متغیر ها جستجو می شود.
در تحلیل کیفی،داده های گرداوری شده از نوع داده های کیفی هستند؛تحلیل کیفی در سه سطح قابل انجام است:۱-توصیف ۲-تبیین ۳-تفسیر.
در تحلیل توصیفی چگونگی صفات هریک از متغیر های موجود،در تحلیل تشریح می شود.در این سطح،نظام معانی متن یا واقعه جدااز زمینه های اجتماعی آن تحلیل می گردد )ساعی،۱۳۸۷: ۱۳۹،۱۴۰-۱۴۱).
استفاده از روشهای آماری ( کمی ) با توجه به نوع و روش تحقیق وهدف محقق متفاوت است واز روشهای ساده واولیه آماری تا روشهای پیچیده را شامل می شود.که در آن استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام می گیرد.
آمار توصیفی را عمدتا مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی ونسبت های توزیع ،نمایش هندسی و تصویری توزیع ، اندازه های گرایش به مرکز ، اندازه های پراکندگی ونظایر آن تشکیل می دهد .آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یادر واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی وتوصیف می شود (حافظ نیا ، ۱۳۸۵ : ۲۴۲).
در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود . به عبارتی محقق بر مبنای ارزشهای حاصله در نمونه به ازمون فرضیه متوسل می شود و تکنیکهای آماری مورد نیاز از طریق آمار استنباطی تامین می شود .
در این تحقیق نیز پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج پاسخها برای تبدیل داده ها ی اولیه حاصل از پرسشنامه ها به حالت قابل استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد.لازم به ذکر است که از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. و بعد از تبدیل اطلاعات دسته بندی شده به فراوانی ،میانگین آماری و جداول یک بعدی اقدام شد و در نهایت با استفاده از آزمون های آماری فرضیه ها مورد آزمون واقع شدند .

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

۴-۱(مقدمه :
در هر پژوهش تحلیل نتایج بدست آمده از مرحله گردآوری اطلاعات یکی از مهمترین مراحل پژوهش بشمار می آید، چرا که دستاورد تحقیق چند ماهه و حتی چند ساله محقق که حاصل مطالعات نظری ، پیشینه پژوهش های دیگر، تهیه ابزار گردآوری داده ها ، رفتن به میدان و جمع آوری اطلاعات می باشد ، به آزمون گذاشته می شود و برای او آشکار می گردد که پیش فرضهای حاصل از مطالعاتش تا چه حد معتبر و دقیق بوده اند .
این بخش از پژوهش به دو قسمت تقسیم شده است :
۱- توصیف داده ها
۲- تحلیل داده ها

۴-۲- تحلیل توصیفی:
تحلیل توصیفی این تحقیق، صرفاً مشتمل بر متغیرهای جمعیت شناختی یا دموگرافیک نمونه آماری است. متغیرهای جمعیت شناختی این تحقیق مشتمل جنسیت ،سن ، تاهل، سطح تحصیلات، درآمد ماهانه ،وضعیت اشتغال و شغل است که در ادامه جزئیات هر یک از آنها آورده می شود.

۴-۲-۱- آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی:
-متغیر جنسیت?
داده های وضعیت جنسیتی افراد نمونه آماری در میان ساکنین منطقه ۸ تهران در جدول- ۴- ۱- نشان داده شده است. همانطور که از این جدول می توان دریافت، ۱۹۹ نفر۸/۵۱ درصد) از افراد، مرد بوده و بقیه نمونه آماری یعنی ۱۸۵ نفر ۲/۴۸ درصد) زن هستند. همچنین، نمودار ۴- ? نشان می دهد که بیشترین افراد شرکت کننده در این تحقیق، مرد هستند.
جدول۴- ۱- توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر جنسیت
جنسیت
فراوانی
فراوانی نسبی
درصد واقعی
فراوانی تجمعی
مرد
۱۹۹
۵۱.۷%
۵۱.۸%
۵۱.۸%
زن
۱۸۵
۴۸.۱%
۴۸.۲%
۱۰۰%
مجموع
۳۸۴
۱۰۰%
۱۰۰%

نمودار ۴-۲ متغیر جنسیت

-متغیر گروه سنی?
سومین متغیر جمعیت شناختی این تحقیق، طبقه بندی سنی است. طیف بکار رفته جهت تعیین گروه سنی ساکنین منطقه ?۸ تهران در این تحقیق، به صورت زیر است:
بین ۱۸ تا۲۷ سال
بین ۲۸ تا ۳۷ سال
بین ۴۷ تا ۳۸ سال
بین ۵۷ تا ۴۸ سال
بین ۶۷ تا ۵۸
بالای ۶۸ سال
داده های مربوط به طبقه بندی سنی افراد نمونه آماری تحقیق در جدول ۴- ۳- نشان داده شده است. همانطور که از این جدول می توان دریافت، ۱۱۱نفر از افراد(۹/۲۸ درصد) در طبقه سنی از ۱۸ سال?تا ۲۷، ۹۶ نفر از افراد(۲۵درصد) در طبقه سنی بین ۲۸ تا ۳۷ سال ، ۷۷ نفر(۲۰/۰ درصد) در طبقه سنی ۳۸ تا ۴۷ سال، ۵۵ نفر(۳/۱۴ درصد) در گر

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *