دانلود پایان نامه

البرز و از طریق همسایه جنوبی خود(منطقه ۱۳)به جنگل های سرخه حصار و کوههای ۳تپه میرسد.
منطقه ۸ به طور کلی از لحاظ تقسیمات شهرداری ،از شمال و شمال شرقی به بزرگراه رسالت منطقه ۴ و از جنوب به خ دماوند منطقه ۱۳و از غرب به سبلان جنوبی و استاد حسن بنا منطقه ۷ منتهی میگردد.
این منطقه دارای ۳ ناحیه میباشد :
ناحیه۱: از شمال و شرق به خ رسالت از جنوب به دماوند از غرب به خ شهید آیت.
ناحیه۲: از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خ دماوند و مسیل باختر از شرق به خ شهید آیت از غرب به خ شهید مدنی.
ناحیه۳: از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خ دماوند از شرق به خ مسیل باختر از غرب به خ استاد حسن بنا و خ سبلان جنوبی.

۳-۵) حجم نمونه و شیوه نمونه گیری:
نمونه گیری به روش های منظم انتخاب اطلاق می شود و در تحقیقات اجتماعی برای انتخاب افراد یا مورد های تحقیق بکار می رود.در پیمایش،نمونه گیری روش هایی است برای انتخاب پاسخگویان(بیکر،۱۳۸۶ :۱۶۲).
نمونه ، تعداد محدودی از جامعه آماری است که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه هست (آذر و مومنی ، ۱۳۸۴ : ۶ ) از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد (حافظ نیا ، ۱۳۸۵ : ۱۲۱ ) .
از آنجایی که هدف اصلی تحقیق کشف اصولی است که در تمام جامعه صدق کند ، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد ، کاری بسیار وقت گیر و دشوار است، بنابراین محققین برای انجام دادن پژوهش از جامعه نمونه گیری به عمل می آورند و این نمونه به صورت کوچک شده کل جامعه مورد مطالعه خواهد بود)سرایی،۱۳۹۰: ۶).
در این تحقیق به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری تصافی ساده استفاده شده.

حجم نمونه:
برای انتخاب حجم نمونه از فرمول عمومی کوکران(که در آن pاحتمال وجود صفت ۵/. و q احتمال عدم وجود صفت ۵/. در نظر گرفته می شود)استفاده گردید(سرایی،۱۳۹۰ : ۱۲۸ ).

در این فرمول:
n: تعداد نمونه
N: تعداد کل جمعیت هدف
t: تعداد اشتباه استاندارد لازم برای دستیابی به ضریب اطمینان قابل قبول
d: نصف فاصله اطمینان
S2: واریانس متغیر مورد نظر در جمعیت هدف
اگر مقدار N بسیار بزرگ باشد (معمولاً بیش از ۲۰ برابر n) رقم t2s2 در برابر Nd2 بسیار کوچک و قابل حذف خواهد بود و فرمول مذکور به صورت زیر در خواهد آمد(ساعی، ۱۳۸۷ (۱۰۰ ::

مقدار S2 برای متغیرهای کمی است اما در متغیرهای دوارزشی این مقدار برابر (P(1-P می شود که P برابر نسبتی از متغیر معین در جمعیت است و فرمول مذکور برابر خواهد شد با:

برای مثال اگر مقدار واریانس را برای متغیر دو ارزشی حد اکثر بگیریم در این صورت ۰.۵ P= و ۰.۵ = (p-1) و حاصلضرب آنها برابر با ۰.۲۵ خواهد شد و اگر بخواهیم سطح خطا ۰.۰۵و ضریب اطمینان ۰.۹۵ باشد در این صورت مقدار t برای ضریب مذکور برابر با ۱.۹۶ می شود و در این صورت مقدار n در نمونه هایی که جمعیت آماری آنها حدودا بیش از ده هزار هستند برابر می شود با:

۳۸۴ حجم نمونه ای با روش تصادفی ساده است که با حداکثر واریانس (دوارزشی) و با خطای تعمیم ۰.۰۵ و ضریب اطمینان ۰.۹۵ است و با این دو مشخصه (d,t) می توان اظهار نظری منطقی و قابل قبول نسبت به نتایج حاصل از تحقیق از این نمونه به صفت مورد نظر در جمعیت داشت.که در خصوص منطقه ۸ تهران حجم نمونه برابر با ۳۸۴ نفر از ساکنین ۱۸ سال به بالای این منطقه در نظر گرفته شده است.

جدول (۳-۱): جدول نمونه ۳۸۴ نفری منطقه ۸ به تفکیک سن و جنسیت
منطقه
سن
جنس
۲۷-۱۸سال
۳۷-۲۸سال

۴۷-۳۸سال

۵۷-۴۸سال

۶۷-۵۸سال

۶۸ سال به بالا
جمع

منطقه ۸

مرد
۵۷
۴۹
۳۸
۲۸
۱۶
۱۰
۱۹۸

زن
۵۴
۴۸
۳۹
۲۷
۱۵
۳
۱۸۶

جمع
۱۱۱
۹۷
۷۷
۵۵
۳۱
۱۳
۳۸۴

۳-۶) روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد . روش های کتابخانه ای و روشهای میدانی (حافظ نیا ، ۱۳۸۵ : ۱۶۴ ) .
در این پژوهش، پژوهشگر الزامات و ملاحظات اخلاقی را در حد توان و استاندارد رعایت نموده است. در این راستا و برای رعایت الزامات و ملاحظات اخلاقی در تحقیق، به مشارکت کنندگان اطمینان خاطر داده شد که تکمیل و ارائه پرسشنامه، هیچ گونه آثار حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و….مترتب نمی سازد و به قصد اینکه مشارکت کنندگان محترم نظر واقعی خود را ارائه نمایند، از ایشان خواسته شد از ذکر نام و اطلاعات شخصی خودداری نمایند و داده های ارائه شده، در سطح محرمانه تلقی و فقط استفاده آماری از آنها می گردد و نتایج به صورت کلی استخراج، نگارش و گزارش می شود.
برای ساختن پرسشنامه جهت گردآوری داده های لازم، هرکدام از سؤالهای پرسشنامه در رابطه با فرضیه های تحقیق تدوین شده است. هر تعداد از سؤالهای پرسشنامه برای اندازه گیری یکی از فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شد.
سوالات تحقیق به دو دسته سوالات عمومی ( جمعیت شناسی) و سوالات اصلی تقسیم شده اند.
سوالات عمومی : سئوالاتی در مورد جنسیت، سن، سطح تحصیلات، شغل و درآمد ماهیانه
سوالات اصلی : ۳۲ سئوال بسته است.در جدول (۳- ۲) تعداد سوالات مربوط به هر یک از مولفه های پرسشنامه ها و شماره سوالها درج شده است .

جدول (۳-۲) : مولفه ها و سوالات تحقیق
ردیف
مولفه ها
سوالات
تعداد سوالات
۱
امنیت اجتماعی
۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱
۹
۲
اعتماد اجتماعی
۱۳-۱۲-۱۱-۱۰
۴
۳
امنیت مالی
۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-
۶
۴
امنیت جانی
۲۳-۲۲-۲۱-۲۰
۴
۵
عملکرد پلیس
۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴
۹

در این پژوهش در خصوص سنجش مولفه های تحقیق از مقیاس لیکرت استفاده شده است.مقیاس لیکرت از مقیاس های سنجش نگرش است از طریق این مقیاس نگرش افراد نسبت به واقعیت ها مختلف اجتماعی سنجیده می شود(ساعی،۱۳۸۷ :۸۸ ( .
مقیاس لیکرت نه تنها ترتیب اشیا را نمایان می کند، بلکه فاصله بین آنها را نیز مشخص می سازد. علاوه بر آن در استفاده از این مقیاس مبدا صفر وجود ندارد. به طور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها، قضاوت ها، عقاید و سایر خصیصه هایی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، به کار می رود. مقیاس لیکرت که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته یک مقیاس فاصله ای است. مقیاس طیف لیکرت، توسط شخص لیکرت در سال ۱۹۲۲ ابداع شد(خاکی،۲۵۸:۱۳۸۶).
در خصوص سوالات از طیف لیکرت با کد گذاری ذیل استفاده شده است.

جدول (۳-۳) شکل کلی و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه
امتیاز بندی
?
۲
۳
۴
۵
شکل کلی
کاملاً مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملاً مواقق

۳-۷) روایی و پایایی ابزار تحقیق :
۳-۷-۱) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه :
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت به داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می‌باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود(بیکر،۱۳۸۶ :۱۳۸(.
اعتبار اندازه گیری به این امر اشاره دارد که آیا ابزار اندازه گیری آن چیزی را می سنجد که ما در صدد سنجش اندازه گیری آن هستیم.
در این تحقیق جهت تعیین میزان اعتبار اندازه گیری،از اعتبار صوری( محتوایی) استفاده شد که در این روش از مشاوره اساتید و صاحبنظران آگاه بهره گرفته شده است.
۳-۷-۲) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه :
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد ( سرمد، حجازی و بازرگان، ۱۳۸۵: ۱۶۶)
پایایی یا قابلیت اعتماد با تکیه بر تعمیم پذیری نتایج ،بر این امر اشاره دارد که چنانچه همان ابزار اندازه گیری در موقعیت ها و با پاسخگویان مشابه تکرار شود ،نتایج مشابهی دارد یا خیر.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
روش آلفای کرونباخ یکی از روش های تحلیل پایا یی است.این روش برای بررسی سازگاری درونی سوالات پرسش نامه بکار میرود.هرچه سوالات و گویه های یک مقیاس اندازه گیری (مانند لیکرت)با هم سازگار تر باشند آن مقیاس پایاتر است.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم مقدار ضریب آلفای کرومباخ با استفاده از فرمول زیر بدست می آید:(ساعی،۱۳۹۷۸۵-۸۶ : ).

تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار Spss انجام گردیده است. شد.

جدول (۳-۴) مقدار آلفای کرونباخ مولفه های تحقیق
ردیف
پرسشنامه
آلفای کرونباخ نمونه آماری
۱
امنیت اجتماعی
۰.۹۱۰
۲
اعتماد اجتماعی
۰.۸۸۹
۴
امنیت مالی
۰.۹۰۹
۵
امنیت جانی
۰.۸۷۷
۶
عملکرد پلیس
۰.۹۱۲

۳-۸) روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری:
پس از آنکه محقق داده ها را گرد آوری ، استخراج وطبقه بندی وجداول توزیع فراوانی و

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *