دانلود پایان نامه

خانوادگی
۴۰
۱۰.۴
۱۱.۰
۴۲.۲
۳
قتل
۱۰۸
۲۸.۱
۲۹.۶
۷۱.۸
۴
سرقت وکلاهبرداری
۶۲
۱۶.۱
۱۷.۰
۸۸.۸
۵
سایر
۴۱
۱۰.۷
۱۱.۲
۱۰۰.۰
مجموع
۳۶۵
۹۵.۱
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۱۹
۴.۹

جمع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۹-۴ توزیع فراوانی نسبی نوع جرایم مورد مطالعه

جدول (۲۰-۴) آمارهای توصیفی مدت زمان مطالعه اخبار

مدت زمان مطالعه اخبار حوادث
مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف معیار

۵.۰۰
۶۰.۰۰
۱۷.۶۱۳۶
۱۲.۸۶۴۸۴

جدول (۲۱-۴)توزیع فراوانی نسبی مدت زمان مطالعه ( دقیقه )
مدت مطالعه
فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
۵.۰۰
۶۵
۱۶.۹
۱۹.۳
۱۹.۳
۱۰.۰۰
۹۰
۲۳.۴
۱۶.۸
۴۶.۱
۱۵.۰۰
۵۷
۱۴.۸
۱۷.۰
۶۳.۱
۲۰.۰۰
۳۳
۸.۶
۹.۸
۷۲.۹
۳۰.۰۰
۷۱
۱۸.۵
۲۱.۱
۹۴.۰
۳۵.۰۰
۳
۰.۸
۰.۹
۹۴.۹
۶۰.۰۰
۱۷
۴.۴
۵.۱
۱۰۰.۰
مجموع
۳۳۶
۸۷.۵
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۴۸
۱۲.۵

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۰-۴توزیع فراوانی نسبی مدت زمان مطالعه (دقیقه )

جدول (۲۲-۴) توزیع فراوانی وفراوانی نسبی هدف از مطالعه اخبار جنایی

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
آگاهی از آسیب های اجتماعی
۱۶۰
۴۱.۷
۴۴.۸
۴۴.۸
کسب هوشیاری ونظارت بر محیط
۱۰۹
۲۸.۴
۳۰.۵
۷۵.۴
جالب و جذاب بودن
۸۸
۲۲.۹
۲۴.۶
۱۰۰.۰
مجموع
۳۵۷
۹۳.۰
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۲۷
۷.۰

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۱-۴توزیع فراوانی نسبی هدف از مطالعه اخبار جنایی
جدول (۲۳-۴) توزیع فراوانی وفراوانی نسبی تاثیر خواندن اخبار جنایی در انصراف از ارتکاب جرم

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۳۳
۸.۶
۸.۶
کم
۵۷
۱۴.۸
۲۳.۴
تاحدودی
۱۳۸
۳۵.۹
۵۹.۴
زیاد
۱۰۱
۲۶.۳
۸۵.۷
خیلی زیاد
۵۵
۱۴.۳
۱۰۰.۰
مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۲-۴ توزیع فراوانی نسبی تاثیر خواندن اخبار جنایی در انصراف از ارتکاب جرم

جدول (۲۴-۴) توزیع فراوانی وفراوانی نسبی تاثیر خواندن اخبار جنایی در گرایش به ارتکاب جرم

طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۴۷
۱۲.۲
۱۲.۲
کم
۶۵
۱۶.۹
۲۹.۲
تاحدودی
۱۳۳
۳۴.۶
۶۳.۸
زیاد
۸۷
۲۲.۷
۸۶.۵
خیلی زیاد
۵۲
۱۳.۵
۱۰۰.۰
مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۳-۴توزیع فراوانی نسبی تاثیر خواندن اخبار جنایی در گرایش به ارتکاب جرم
جدول(۲۵-۴) توزیع فراوانی وفراوانی نسبی تاثیر خواندن اخبار جنایی در ایجاد احساس ناامنی و ترس
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۷۶
۱۹.۸
۱۹.۸
کم
۱۲۳
۳۲.۰
۵۱.۸
تا حدودی
۱۳۵
۳۵.۲
۸۷.۰
زیاد
۵۰
۱۳.۰
۱۰۰.۰
مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۴-۴ توزیع فراوانی نسبی تاثیر خواندن اخبار جنایی در ایجاد احتیاط وتدابیر امنیتی

جدول (۲۶-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی توجه به انگیزه های اقدام اخبار جنایی

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۵۴
۱۴.۱
۱۴.۵
۱۴.۵
کم
۳۳
۸.۶
۸.۸
۲۳.۳
تا حدودی
۵۰
۱۳
۱۳.۴
۳۶.۷
زیاد
۱۲۱
۳۱.۵
۳۲.۴
۶۹.۲
خیلی زیاد

مجموع
۱۱۵

۳۷۳
۲۹.۹

۹۷.۱
۳۰.۸

۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
بدون پاسخ
۱۱
۲.۹

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۵-۴ توزیع فراوانی نسبی توجه به انگیزه های اقدام اخبار جنایی
جدول (۲۷-۴) توزیع فراوانی وفراوانی نسبی توجه به نتایج و عواقب ماجرای اخبار جنایی

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۳۹
۱۰.۲
۱۰.۶
۱۰.۶
کم
۴۸
۱۲.۵
۱۳.۱
۲۳.۷
تا حدودی
۱۱۰
۲۸.۶
۳۰.۰
۵۳.۷
زیاد
۱۰۰
۲۶.۰
۲۷.۲
۸۰.۹
خیلی زیاد
۷۰
۱۸.۲
۱۹.۱
۱۰۰.۰
مجموع
۳۶۷
۹۵.۶
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۱۷
۱۴.۴

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۶-۴ توزیع فراوانی نسبی توجه به نتایج و عواقب ماجرای اخبار جنایی
جدول (۲۸-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی توجه به چگونگی ارتکاب جرم

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۲۴
۶.۳
۶.۳
۶.۳
کم
۵۵
۱۴.۳
۱۴.۴
۲۰.۷
تا حدودی
۱۳۷
۳۵.۷
۳۶.۰
۵۶.۷
زیاد
۶۶
۱۷.۲
۱۷.۳
۷۴
خیلی زیاد
۹۹
۲۵.۸
۲۶.۰
۱۰۰.۰
مجموع
۳۸۱
۹۹.۲
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۳
۰.۸

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۷-۴ توزیع فراوانی نسبی توجه به چگونگی ارتکاب جرم
جدول (۲۹-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی انتشار اخبار جنایی در جهت سود ومنفعت
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۲۷
۷.۰
۷.۰
کم
۱۰۰
۲۶.۰
۳۳.۱
تا حدودی
۹۸
۲۵.۵
۵۸.۶
زیاد

خیلی زیاد
۸۸

۷۱

۲۲.۹

۱۸.۵
۸۱.۵

۱۰۰.۰
مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۲۸-۴توزیع فراوانی نسبی انتشار اخبار جنایی منجر به تمایلات پرخاشگرانه
جدول (۳۰-۴) توزیع فراوانی وفراوانی نسبی انتشار اخبار جنایی بر طرز تفکر ونگرش باورهای مخاطبان
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی کم
۲۶
۶.۸
۶.۸
کم
۲۶
۶.۸
۱۳.۵
تا حدودی
۱۲۴
۳۲.۳
۴۵.۸
زیاد

خیلی زیاد
۱۳۵

۷۳

۳۵.۲

۱۵.۰
۸۱.۰

۱۰۰
مجموع
۳۸۴
۱۰۰

نمودار ۲۹-۴ توزیع فراوانی نسبی انتشار اخبار جنایی بر طرز تفکر ونگرش باورهای مخاطبان

آزمون فرضیات
فرضیه اول :
بین ویژگی های فردی مخاطبان با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-ارتباط سن با تاثیرپذیری
جدول (۳۱-۴)آزمون همبستگی پیرسون بین سن و تاثیرپذیری

تاثیرپذیری
سن
همبستگی پیرسون
۰.۲۶۹-

سطع معنی داری
۰.۰۰۰

سطح معنی داری ازمون همبستگی(پیرسون۰.۰۰۰)کمتراز۰.۰۵است درنتیجه فرض نبود ارتباط بین دومتغیر رد می شود با توجه به علامت ضریب همبستگی که منفی می باشد به این نتیجه ی رسیم که این ارتباط معکوس می باشد در نتیجه با کاهش سن میزان تاثیرپذیری افزایش می یابد بنابراین بین سن مخاطبان با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری ومعکوسی وجود دارد.
۲- تفاوت تاثیرپذیری برحسب جنسیت
جدول(۳۲-۴)نتایج آزمون T برای مقایسه میزان تاثیرپذیری دو گروه مرد و زن از اخبار جنایی
میانگین خطای استاندارد
انحراف معیار
میانگین
تعداد افراد پاسخگو
وضعیت
۱.۰۵۳۲
۰.۷۴۶۰۰
۲.۸۹۳۸
۲۵۹
مرد
۰.۷۳۲۱
۰.۵۳۰۸۸
۳.۳۸۲۰
۱۲۵
زن
سطع معنی داری کمتر از ۰۵/۰ در نتیجه فرض برابری میانگین دو گروه رد می شود با توجه به مقادیر به دست آمده میزان تاثیرپذیری زنان (۳۸/۳)بیشتر از تاثیرپذیری مردان (۸۹/۲)است درنتیجه بین جنسیت مخاطبان با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبارجنایی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول (۳۳-۴)آزمون مقایسه میانگین دو نمونه ای(ارتباط بین جنس و تاثیرپذیری)
آزمون T برابری میانگین ها
برابری واریانس
فاصله اطمینان ۹۵%
اختلاف خطای استاندارد
اختلاف میانگین

سطح معناداری
F
کران بالا
کران پایین

سطح معناداری دو دامنه
درجه آزادی
مقدار آمارهT

۰.۴۲۴۹
۰.۰۴۱۰۰
۱.۲۶۷۸
۰.۲۳۲۹۷
۰.۰۱۸
۳۸۳
۲.۳۸۶
۰.۸۷۰
۰.۰۲۱
۰.۴۱۲۳۲
۰.۵۳۶۲
۱.۲۵۳۱
۰.۲۳۲۹۷
۰.۰۱۱
۳۸۰.۲۱۲
۲.۵۷۸

۳-تفاوت تاثیرپذیری برحسب وضعیت تأهل
برابری واریانس
۱۱.۸۲۵
۰.۰۰۱
۶.۵۵۷-
۳۸۲
۰.۰۰۰
۰.۴۸۸۱۸-
۰.۶۳۴۵۷-
۰.۳۴۱۷۹-
نابرابری واریانس

۷.۳۵۷-
۳۲۹.۲۴۶
۰.۰۰۰
۰.۴۸۸۱۸-
.۰.۶۱۸۷۲-
۰.۳۵۷۶۴-

جدول(۳۴-۴)میانگین و انحراف معیار تاثیر پذیری به تفکیک وضعیت تاهل

وضعیت تاهل
میانگین
انحراف استاندارد

تاثیرپذیری
مجرد
۳.۱۰۰۲
۰.۷۲۵۰۸

متاهل
۲.۸۶۷۲
۰.۶۴۵۴۵

۴-بررسی ارتباط وضعیت شغل با تاثیر پذیری

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
محصل
۲۷۷
۳.۰۸۳۹
۰.۷۸۷۰۹
آزاد
۳۹
۳.۰۸۳۳
۰.۳۹۸۷۴
نیمه آزاد
۲۶
۲.۸۲۶۹
۰.۲۴۲۵۸
دولتی
۳۵
۲.۸۵۰۰
۰.۶۷۸۴۵
مجموع
۳۷۷
۳.۰۴۴۴
۰.۷۲۴۱۹
جدول(۳۵-۴)میانگین وانحراف معیار تاثیرپذیری به تفکیک وضعیت شغلی

جدول(۳۶-۴)آزمون (آنالیز واریانس) بررسی ارتباط تاثیرپذیری با وضعیت شغلی

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
بین گروه
۳.۰۴۴
۳
۱.۰۱۵
۱.۹۵۰
۰.۱۲۱
درون گروه
۱۹۴.۱۴۹
۳۷۳
۰.۵۲۱

مجموع
۱۹۷.۱۹۳
۳۷۶

سطح معنی داری آزمون F فوق
(۱۲۱/۰)بیشتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض برابری میانگین رتبه ها رد نمی شود.بنابراین میزان تاثیرپذیری به تفکیک وضعیت شغلی یکسان است در نتیجه بین وضعیت شغلی مخاطبان با تاثیر پذیری انان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود ندارد.
۵- تفاوت تاثیرپذیری بر حسب وضعیت تحصیلی
جدول (۳۷-۴)میانگین وانحراف معیار تاثیرپذیری به تفکیک وضعیت تحصیلی

تحصیل
میانگین
انحراف استاندارد
زیردیپلم
۳.۴۲۳۱
۰.۳۲۸۹۰
دیپلم
۲.۵۸۰۰
۰.۸۴۴۴۶
فوق دیپلم
۳.۵۵۸۱
۰.۶۳۵۸۳
لیسانس
۳.۱۰۸۰
۰.۶۳۲۲۲
فوق لیسانس وبالاتر
۳.۰۴۲۲
۰.۶۰۲۰۸
مجموع
۳.۰۵۲۷
۰.۷۲۰۱۳

جدول(۳۸-۴)آزمون (آنالیز واریانس)بررسی ارتباط تاثیرپذیری با وضعیت تحصیلی

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
بین گروه
۳۰.۰۷۳
۴
۷.۵۱۸
۱۶.۹۰۶
۰.۰۰۰
درون گروه
۱۶۸.۵۴۷
۳۷۹
۰.۴۴۵

مجموع
۱۹۸.۶۲۰
۳۸۳

سطح معنی داری آزمون Fفوق (۰.۰۰۰)کمتر از ۰۵/۰است . بنابراین فرض برابری میانگین رتبه ها رد می شود.بنابراین میزان تاثیرپذیری به تفکیک وضعیت تحصیلی یکسان نیست.بنابراین بین وضعیت تحصیلی مخاطبان با تاثرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اطلاعات به دست آمده تحصیلات فوق دیپلم بیشترین تاثیر و تحصیلات دیپلم کمترین تاثیر را دارند
فرضیه دوم :
بین میزان مطالعه اخبار جنایی با تاثیر پذیری افراد از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول(۳۹-۴) آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مطالعه و تاثیرپذیری

میزان مطالعه
تاثیرپذیری
همبستگی پیرسون
۰.۲۲۶

سطح معنی داری
۰.۰۰۰

تعداد
۳۳۶

سطح معنی داری آزمون همبستگی (پیرسون ۰.۰۰۰)کمتر از ۰۵/۰است در نتیجه فرض نبود ارتباط بین دو متغیر رد می شود. با توجه به علامت ضریب همبستگی که مثبت می باشد به این نتیجه می رسیم که این ارتباط مستقیم می باشد. درنتیجه با افزایش میزان مطالعه میزان تاثیرپذیری افزایش می یابد . بنابراین بین میزان مطالعه اخبار جنایی با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین نوع اخبار جنایی مورد مطالعه افراد با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول (۴۰-۴)میانگین وانحراف معیار تاثیرپذیری به تفکیک

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *