دانلود پایان نامه

نوع اخبار جنایی

میانگین
انحراف استاندارد
سایر
۲.۷۶۵۴
۰.۹۰۱۸۷
طلاق و اختلاف خانوادگی
۳.۱۱۸۸
۰.۴۷۶۹۹
قتل
۳.۲۹۶۳
۰.۶۵۲۲۳
سرقت وکلاهبرداری
۲.۸۲۶۶
۰.۶۰۱۵۵
آدم ربایی وتجاوز به عنف
۳.۳۴۷۶
۰.۲۷۸۸۳
مجموع
۳.۰۳۷۰
۰.۷۳۰۲۸

جدول(۴۱-۴)آزمون (آنالیزواریانس)بررسی ارتباط تاثیرپذیری با نوع اخبار جنایی

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
بین گروه
۲۲.۶۴۰
۴
۵.۶۶۰
۱۱.۸۸۲
۰.۰۰۰
درون گروه
۱۷۱.۴۸۶
۳۶۰
۰.۴۷۶

مجموع
۱۹۴.۱۲۶
۳۶۴

سطح معنی داری آزمونFفوق (۰.۰۰۰)کمتر از ۰۵/۰است.بنابراین فرض برابری میانگین رتبه ها رد می شود.بنابراین میزان تاثیرپذیری به تفکیک نوع اخبار جنایی یکسان نیست بنابراین بین نوع اخبار جنایی مورد مطالعه با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول (۴۲-۴)رتبه بندی (دانکن)میزان تاثیرپذیری برحسب نوع اخبار جنایی
ردیف
نوع جرم
زیرگروه =۰.۰۵
۱
سایر
۲.۷۶۵۴

۲
سرقت وکلاهبرداری
۲.۸۲۶۶

۳
طلاق واختلاف خانوادگی

۳.۱۱۸۸
۴
قتل

۳.۲۹۶۳
۵
آدم ربایی وتجاوز به عنف

۳.۳۴۷۶
۶
سطح معنی داری
۰.۰۵۲
۰.۰۶۵

نمودار۳۱-۴رتبه بندی (دانکن)میزان تاثیرپذیری برحسب نوع اخبار جنایی
باتوجه به اطلاعات به دست آمده آدم ربایی وتجاوز به عنف وقتل بیشترین تاثیر را داشته اند.

فرضیه چهارم:

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *