دانلود پایان نامه

دو غلظت ۵ وl/ml µ ۸/۲ به طور معنی داری بیش از دو غلظت پایین بود اما تفاوتی با غلظتl/ml µ ۵/۱ نداشت. بر اساس نتایج ثبت شده، درصد بازدارندگی ناشی از دو غلظت اخیر با هر سه غلظت پایین تر معنی دار بودند. میزان بازدارندگی ناشی از دو غلظت ۵/۱ وl/ml µ ۸/۰پس از گذشت هفت روز به ترتیب ۸۷ و ۷۱ درصد بود که نشان دهنده ی کارایی مناسب اسانس بود. پس از گذشت ۱۴ روز از تیمار درصد بازدارندگی ناشی از سه غلظت بالاتر مقدار قابل توجهی بود.

جدول ۴-۳) تجزیه واریانس اثر اسانس اکالیپتوس بر مبنای رشد کلنی
روز های پس از تیمار
منبع تغییرات
df
میانگین مربعات
F
sig

تیمار
۴
۲۵۹/۲۷۹۸
۰۲۰/۲۰
۰
روز هفتم
تکرار
۳
۲۱۳/۱۹۰
۳۶۱/۱
۳۰۲/۰

خطای آزمایشی
۱۲
۷۷۱/۱۳۹

تیمار
۴
۳۰۶/۴۷۵۷
۸۸۵/۳۵۶
۰
روز چهاردهم
تکرار
۳
۴۰۱/۳۵
۶۵۶/۲
۰۹۶/۰

خطای آزمایشی
۱۲
۳۳۰/۱۳

۴- ۱-۱-۳- میزان جوانه زنی
اثر سه غلظت ۵/۰، ۱ وl/ml µ ۲ از اسانس روی ممانعت از جوانه زنی در جدول(۴-۳) به صورت درصد اسپور های جوانه زده ارائه شده است. کمترین مقدار اسپور جوانه زده در بالاترین غلظت مشاهده شد. میزان اسپور های جوانه زده در این تیمار پس از دو روز ۴/۵۲ درصد بود که به طور معنی داری کمتر از اسپور های جوانه زده در سایر غلظت ها بود. بر اساس نتایج روز دوم پس از تیمار، در مورد دو غلظت ۱ وl/m µ ۵/۰ گرچه درصد اسپور های جوانه زده به طور معنی داری کمتر از شاهد بود اما از نظر عددی درصد زیادی از اسپور ها جوانه زده بودند( به ترتیب ۸۱ و ۸۳ درصد). نتایج روز آخر(روز پنجم) نشان داد که درصد اسپور های جوانه زده در غلظتl/ml µ ۵ به طور معنی داری کمتر از شاهد و دو تیمار دیگر بود. با این حال بیش از ۷۲ درصد از اسپور ها جوانه زده و از اثر منفی اسانس در امان مانده بودند. در تیمار غلظت های ۵/۰ وl/ml µ ۱ در روز پنجم هیچ اثر ممانعتی مشاهده نشد. روند تعداد اسپور های جوانه زده، تا روز پنجم پس از تیمار در شکل(۴-۶) ارائه شده است.

شکل(۴-۶) روند تغییرات درصد جوانه زنی اسپور های قارچ Penicillium digitatum در تیمار های غلظت های مختلف اسانس Eucaluptus camaldulensis
جدول ۴-۴) درصد اسپور های جوانه زده قارچ Penicillium digitatum در محیط کشت حاوی غلظت های مختلف اسانس Eucalyptus camadulensis
زمان (روز پس از تیمار)
غلظت ((µl/ml

شاهد
۵/۰
۱
۲
۱
۲
۳
۴
۵
۷/۸۷a
5/97a
100a
100a
100a
75b
7/83b
1/89b
6/95a
100a
5/77b
7/81b
4/91c
4/95a
100a
2/38c
4/52c
4/56d
6/62b
4/72b
(* میانگین های دارای حروف مشابه روی هر ردیف عدم تفاوت معنی دار در سطح ۹۵ درصد را نشان می دهد)
جدول ۴-۵) تجزیه واریانس اثر اسانس اکالیپتوس بر مبنای درصد اسپور های جوانه زده
روز های پس از تیمار
منبع تغییرات
df
میانگین مرکبات
F
sig

تیمار
۳
۶۷۵/۱۸۷۲
۶۲۲/۴۸
۰
روز اول
تکرار
۳
۴۴۰/۱۹
۵۰۵/۰
۶۸۹/۰

خطای آزمایشی
۹
۵۱۵/۳۸

تیمار
۳
۷۰۲/۱۴۳۸
۸۹۷/۱۱۹
۰
روز دوم
تکرار
۳
۸۳۷/۲۰
۷۳۷/۱
۲۲۹/۰

خطای آزمایشی
۹
۱۲

تیمار
۳
۵۱۸/۱۴۶۴
۱۱۶/۱
۰
روز سوم
تکرار
۳
۴۷۱/۱
۱۲۱/۱
۳۹۱/۰

خطای آزمایشی
۹
۳۱۳/۱

تیمار
۳
۳۹۲/۱۱۹
۸۱۰/۱۱۶
۰
روز چهارم
تکرار
۳
۵۷۶/۲۰
۰۰۴/۲
۱۸۴/۰

خطای آزمایشی
۹
۲۶۸/۱۰

تیمار
۳
۷۶۰/۷۶۱
۳۶۴/۱۹۲
۰
روز پنجم
تکرار
۳
۹۶۰/۳
۱
۴۳۶/۰

خطای آزمایشی
۹
۹۶۰/۳

۴- ۱-۲- اثر اسانس پرتقال روی قارچ P. digitatum
تاثیر اسانس پرتقال روی چگونگی رشد این قارچ فقط از طریق تعداد کلنی های رشد کرده در تیمار های مختلف براورد شد. کاربرد غلظت بالای اسانس پرتقالl/ml)µ ۴۰) موجب شد که تعداد کلنی های قارج P. digitatum نسبت به شاهد کاهش یابد. در یک تکرار از ۴ تکرار انجام شده در تیمار شاهد پس از روز هشتم تیمار تمام سطح ظرف پتری توسط کلنی های قارچ اشغال شد طوریکه امکان شمارش کلنی وجود نداشت. داده های همین روز مبنای تجزیه آماری قرار گرفت(شکل۴-۸). در روز هشتم میانگین تعداد کلنی ها در تیمار شاهد و غلظت های ۵ و µl/ml 20 و ۴۰ به ترتیب ۲/۵۸، ۵/۵۶، ۵/۵۳ و ۵/۱۸ عدد بود. تیمار با غلظتl/ml µ ۴۰ تنها غلظتی بود که در میانگین تعداد کلنی با شاهد تفاوت معنی داری نشان داد.

(شکل ۴-۷) اثر اسانس پرتقال بر روی تعداد کلنی ها از چپ به راست (شاهد، غلظت های ۵، ۲۰ و l/mlµ۴۰)
در شکل(۴-۹) روند تغییرات تعداد کلنی های قارچ تا ۱۴ روز ارائه شده است. در تیمار شاهد و دو غلظت پایین تر اسانس پس از روز دوم کلنی های قارچ روی محیط کشت رشد کردند در حالیکه تشکیل کلنی در غلظت l/mlµ ۴۰از روز سوم به تعداد بسیار کمی (میانگین ۳ عدد) مشاهده شد که در روز آخر به ۳۵ عدد افزایش یافت. در تیمار شاهد و غلظت µl/ml 5 اسانس پس از گذشت ۸ روز، تعداد کلنی های قارچ به شدت افزایش یافت و در تکرار های مختلف بین ۹ تا ۱۳ روز بعد تمام سطح ظروف پتری با قارچ پوشیده شده بود و امکان شمارش کلنی وجود نداشت. همچنین در غلظت µl/ml 20 اسانس پس از گذشت ۹ روز تعداد کلنی ها بسیار افزایش یافت که در تکرار های مختلف بین ۱۰ تا ۱۳ روز بعد تمام سطح محیط توسط قارچ اشغال شد.

جدول ۴-۶) میانگین تعداد کلنی های اسانس پرتقال در غلظت های مختلف در طی ۱۴ روز
زمان (روزهای پس از تیمار)
غلظت (l/mlµ)

شاهد
۵
۲۰
۴۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱۱۲
۱۳
۱۴
۰
۵/۱۰
۱۶
۷۵/۲۲
۳۱
۷۵/۳۷
۴۷
۲۵/۵۸
۷۵/۱۰۳
۱۱۹
۱۷۲
۵/۱۷۳
۲۰۰
۲۰۰
۰
۲۵/۹
۱۴
۷۵/۲۰
۲۹
۷۵/۳۵
۲۵/۴۴
۵/۵۶
۵/۱۰۱
۱۱۷
۷/۱۵۱
۱۷۲
۲۰۰
۲۰۰
۰
۷۵/۶
۱۱
۱۸
۲۶
۵/۳۲
۵/۴۱
۵/۵۳
۷۵/۶۲
۱۱۳
۱۲۲
۵/۱۵۲
۲۵/۱۷۲
۲۰۰
۰
۰
۷۵/۱
۷۵/۳
۷۵/۶
۱۰
۱۵
۵/۱۸
۲۲
۵/۲۵
۵/۲۸
۵/۳۰
۲۵/۳۳
۳۵

شکل۴-۸) مقایسه میانگین تعداد کلنی‌های قارچ Penicillium digitatum رشد کرده روی محیط کشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف اسانس پرتقال ( اعداد مربوط به روز هشتم پس از تیمار)
(* میانگین های دارای حروف مشابه عدم تفاوت معنی دار در سطح ۹۵ درصد را نشان می دهد)

شکل۴-۹)تعداد کلنی‌های قارچ Penicillium digitatum رشد کرده روی محیط کشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف اسانس پرتقال در روزهای مختلف پس از تیمار
۴-۱ -۳- اثر عصاره اکالیپتوس روی قارچ P. digitatum
کاربرد عصاره اکالیپتوس باعث شد که تعداد کلنیهای رشد کرده بر روی محیط کشت در تمامی غلظتها نسبت به تیمار شاهد کاهش یابد که با افزایش غلظت از تعداد کلنی های ایجاد شده کاسته شد (۴-۱۱). پس از گذشت ۷ روز از تیمار، کلنیهای قارچ تمام سطح پتری مربوط به تیمار شاهد را پوشاندند طوری که امکان شمارش کلنی ها وجود نداشت. به همین دلیل داده های روز ششم مبنای تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. کاربرد غلظت mg/ml 30 عصاره باعث شد که هیچ کلنی روی محیط کشت رشد نکند و پس از گذشت ۱۴ روز از تیمار بطور میانگین فقط ۹ کلنی بر روی محیط کشت مشاهده شد. مقایسه آماری داده ها نشان داد که میانگین تعداد کلنی در تیمار سه غلظت۳۰ ،۲/۲۲ وmg/ml 4/16 نسبت به شاهد تفاوت معنی داری داشتند. درصد کاهش ناشی از ۵ غلظت ۹، ۱/۱۲، ۴/۱۶، ۲/۲۲ و mg/ml 30 نسبت به شاهد پس از ۵ روز به ترتیب برابر با ۶/۱۷، ۴/۳۶، ۳/۵۲، ۷۱ و ۱۰۰ بود. در غلظت شاهد و سه غلظت پایین تر عصاره پس از روز دوم کلنی های قابل مشاهده روی محیط کشت رشد کردند. در بالاترین غلظت عصاره اولین کلنیهای قارچ از روز ششم و هفتم پس از تیمار به تعداد خیلی کم(۱ تا ۲ عدد) قابل مشاهده بودند(شکل۴-۱۲).

شکل ۴-۱۰) اثر عصاره اکالیپتوس بر روی تعداد کلنی ها در تیمار شاهد(راست) و غلظتmg/ml 30(چپ)
پس از گذشت یک هفته میزان کلنیهای تیمار شاهد بشدت افزایش یافت و در تکرارهای مختلف بین ۶ تا ۱۳روز بعد تمام سطح ظروف پتری با قارچ پوشیده شده بود و امکان شمارش کلنی ها وجود نداشت. در غلظتmg/ml 2/22 عصاره از چهار تکرار انجام شده، در دو تکرار پس از ۱۴ روز تعداد کلنی ها بین ۷۵ تا ۸۰ عدد بود و در دو تکرار دیگر پس از ده و سیزده روز سطح ظروف توسط قارچ پوشیده شد.
جدول ۴-۷) میانگین تعداد کلنی های عصاره اکالیپتوس در غلظت های مختلف در طی ۱۴ روز
زمان (روز های پس از تیمار)
غلظت (l/mlµ)

شاهد
۹
۱/۱۲
۴/۱۶
۲/۲۲
۳۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۰
۷۵/۱۲
۷۵/۲۳
۳۵
۴۴
۷۵/۵۰
۸۴
۲۵/۸۹
۲۵/۹۹
۵/۱۳۶
۱۶۵
۱۶۷
۲۵/۱۶۸
۲۰۰
۰
۲۵/۷
۵/۱۸
۲۵/۲۹
۲۵/۳۶
۷۵/۷۲
۸۱
۲۵/۸۵
۲۵/۹۳
۵/۹۹
۷۵/۱۳۵
۱۶۶
۵/۱۶۷
۲۰۰
۰
۵
۵/۱۰
۷۵/۲۱
۲۸
۲۵/۷۰
۷۸
۸۳
۹۰
۹۷
۵/۱۳۳
۷۵/۱۶۵
۵/۱۶۷
۲۰۰
۰
۷۵/۳
۲۵/۹
۲۵/۱۲
۲۱
۷۵/۳۲
۷۵/۷۵
۷۵/۷۹
۱۲۴
۱۳۱
۷۵/۱۳۱
۷۵/۱۶۳
۷۵/۱۶۵
۲۰۰
۰
۰
۵/۴
۵/۶
۷۵/۱۲
۲۵/۲۰
۲۵/۲۸
۵/۳۵
۷۵/۴۰
۷۵/۴۶
۷۵/۵۱
۹۰
۷۵/۹۴
۷۵/۱۶۲
۰
۰
۰
۰
۰
۵/۰
۵/۰
۱
۵/۱
۲۵/۲
۷۵/۲
۵/۳
۷۵/۳
۷۵/۴

شکل ۴-۱۱) مقایسه میانگین تعداد کلنی‌های قارچ Penicillium digitatum رشد کرده روی محیط کشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف عصاره Eucalyptus camaldulensis (اعداد مربوط به روز پنجم پس از تیمار)
(* میانگین های دارای حروف مشابه روی هر ستون عدم تفاوت معنی دار در سطح ۹۵ درصد را نشان می دهد

شکل ۴-۱۲)تعداد کلنی‌های قارچ Penicillium digitatum رشد کرده روی محیط کشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف عصاره Eucalyptus camaldulensis در روزهای مختلف پس از تیمار
۴-۱-۴- اثر عصاره پرتقال روی قارچ P. digitatum
در بررسی اثر عصاره پرتقال بر روی تعداد کلنی های تشکیل شده P. digitatum در سطح پتری در طول دو هفته نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره رشد قارچ نیز افزایش یافت. در تیمار شاهد و بقیه غلظت های عصاره از روز هشتم و در تمام تکرار ها تمام سطح پتری توسط قارچ اشغال شده بود که مبنای مقایسه میانگین کلنی ها در روز هفتم صورت گرفت. نتایج نشان داد که از روز اول تا روز هفتم در تیمار شاهد و همه غلظت ها میانگین تعداد کلنی ها افزایش یافت که در روز هفتم این میانگین ها در تیمار شاهد، ۱۰، ۲۰ وmg/ml 40 به ترتیب ۹۱، ۹۴، ۹۶ و ۷۵/۹۸ بود. مقایسه آماری داده ها نشان داد که میانگین تعداد کلنی تمام غلظت ها با شاهد اختلاف معنی داری داشتند (شکل۴-۱۴).

شکل۴-۱۳) اثر عصاره پرتقال بر روی تعداد کلنی ها از چپ به راست به ترتیب تیمار شاهد و غلظت های ۱۰، ۲۰ وmg/ml 40)
در بررسی میانگین تعداد کلنی های قارچ تا روز آخر نتایج نشان داد که بیشترین تعداد کلنی از روز اول تا روز آخر به ترتیب مربوط به غلظت ۴۰، ۲۰ ،mg/ml 10 و تیمار شاهد بود که نشان داد که کاربرد عصاره پرتقال رشد قارچ P. digitatum را تحریک می کند که در غلظت های بالاتر تعداد کلنی ها حتی از تیمار شاهد نیز بیشتر بود. پس از گذشت هفت روز این میانگین به ترتیب ۹۱، ۹۴، ۹۶ و ۷۵/۹۸ عدد بود و از روز هشتم تا آخرین روز تمام سطح پتری تیمار شاهد و هر سه غلظت عصاره توسط قارچ پوشانده شد (۴-۱۵).

جدول ۴-۸) میانگین تعداد کلنی های عصاره پرتقال در غلظت های مختلف در طی ۱۴ روز
زمان (روز های پس از تیمار)
غلظت (l/mlµ)

شاهد
۱۰
۲۰
۴۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۰
۲۵/۱۴
۷۵/۲۳
۷۵/۳۴
۲۵/۴۹
۷۵/۶۶
۹۱
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۰
۵/۱۵
۲۵/۲۶
۲۵/۳۷
۵/۵۱
۶۹
۹۴
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۰
۲۵/۱۸
۲۸
۳۹
۵/۵۳
۲۵/۷۱
۹۶
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۰
۵/۲۰
۲۵/۳۰
۲۵/۴۱
۵/۵۵
۵/۷۳
۷۵/۹۸
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰

شکل ۴-۱۴) مقایسه میانگین تعداد کلنی‌های قارچ Penicillium digitatum رشد کرده روی محیط کشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف عصاره پرتقال (اعداد مربوط به روز هفتم پس از تیمار)
(* میانگین های دارای حروف مشابه روی هر ستون عدم تفاوت معنی دار در سطح ۹۵ درصد را نشان می دهد)

شکل ۴-۱۵) تعداد کلنی‌های قارچ Penicillium digitatum رشد کرده روی محیط کشت تیمار شده با غلظت‌های مختلف عصاره پرتقال در روزهای مختلف پس از تیمار
۴-۲- اثر قارچکش ها
۴-۲-۱- تیابندازول
در شکل(۴-۱۷) میانگین کلنی‌های رشد کرده در محیط کشتهای حاوی غلظتهای مختلف قارچکش پس از ۸ روز ارائه شده است. از روز نهم در تیمار شاهد یا غلظتهای پایین قارچکش تمام سطح پتری توسط کلنی قارچ پوشیده شد بنابراین مقایسه میانگین داده ها در روز هشتم صورت گرفت. این آزمایش نشان داد که تنها دو غلظت بالاتر قارچکش بطور معنی‌داری تعداد کلنی را کاهش دادند. در مورد سه غلظت پایین‌تر قارچکش (۱۹/۵، ۷۹/۲ و ai/ml gµ۵/۱) تفاوت معنی‌داری با شاهد از نظر تعداد کلنی مشاهده نشد. تعداد کلنی‌های تشکیل شده در غلظت ai/ml µg 18 قارچکش پس از ۸ روز بطور میانگین ۵/۴ عدد بود. بازدارندگی ناشی از پنج غلظت ۵/۱، ۷/۲، ۱/۵، ۶/۹ و µg ai/ml 18 قارچکش پس از ۸ روز بترتیب صفر، صفر، ۷/۳۳، ۶/۸۸ و ۴/۹۲ درصد بود.

شکل(۴-۱۶) اثر تیابندازول بر روی تعداد کلنیهای قارچ در تیمار شاهد (راست) و غلظتg ai/ml µ ۱۸(سمت چپ)
در شکل(۴-۱۸) روند افزایش تعداد کلنی‌های قارچ روی محیط کشت‌های تیمار شده با غلظت‌های مختلف تیابندازول نشان داده شده است. در مورد غلظت g ai/mlµ ۱۸ قارچکش، تعداد کلنی‌های قابل شمارش پس از ۱۴ روز بین ۶ تا ۸ عدد بود. میزان کلنی‌های تشکیل شده روی محیط کشت تیمار شده با علظت ۶۶/۹ پس از ۱۴ روز بین ۹ تا ۱۴ عدد بود. سه غلظت دیگر قارچکش پس از ۱۴ روز اثر خود را از دست داده و تقریبا در تمام موارد کل سطح ظروف با کلنی‌های قارچ پوشیده شده بود.
جدول ۴-۹) میانگین تعداد کلنی های قارچکش تیابندازول در غلظت های مختلف در طی ۱۴ روز
زمان (روز های پس از تیمار)
غلظت (µg ai/ml)

شاهد
۵/۱
۷/۲
۱/۵
۶/۹
۱۸
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۰
۷۵/۱۲
۵/۱۹
۲۶
۲۵/۳۸
۵/۴۵
۲۵/۵۸
۷۵/۷۳
۲۵/۱۶۹
۲۵/۱۷۲
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۰
۸/۹
۳/۱۶
۸/۲۲
۸/۳۱
۵/۴۱
۳/۵۵
۲۵/۶۷
۲۵/۷۸
۲۵/۱۱۲
۱۴۶
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۰
۸
۱۳
۵/۲۰
۳۲
۳/۴۲
۵/۵۲
۵/۶۲
۶۹
۷۵/۸۴
۲۵/۱۱۲
۷۵/۱۴۵
۱۷۵
۱۸۵
۰
۸/۵
۵/۸
۱۳
۱۷
۵/۲۲
۵/۳۰
۲۵/۳۹
۴۷
۲۵/۵۲
۷۵/۵۹
۵/۶۴
۷۵/۷۹
۲۵/۹۵
۰
۸/۲
۵/۳
۴
۴
۸/۵
۳/۶
۷۵/۶

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *