دانلود پایان نامه

از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است.

۱۷-۲ مفهوم اقتصادی سود
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود. بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند، مربوط نمودند . برای مثال ،آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگرتفکیک نمودند. آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای شناسایی (ثبت ) سود دانستند.

در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد. فیشر، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند. فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد:یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند:لذت بردن از سود روانی،سود واقعی و سود پولی (بلکویی، ۱۳۸۱)۱٫
سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند. سود روانی یک مفهوم روانشناختی است که نمی توان آن را به صورت تقریبی بیان کرد. سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود. سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد. به بیان دیگر،با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات، قبل یا بعد از مصرف،می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد. از اینرو،سود روانی،سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند. سرانجام سود پولی نمایانگر همه پول هایی است که به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند. به هر حال، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را
تشکیل میدهد وسود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه )جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد.

۱۸-۲ تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته
۱-۱۸-۲ تحقیقات خارجی
درباره مفهوم ، ماهیت ، اجزای تشکیل دهنده ، روشها و شاخصه های سنجش و گزارشگری سرمایه فکری و اثرات آن بر برتری عملکرد و بازرگانی شرکت ها و سازمانها مقالات متعددی نگاشته شده است .
زمینه اصلی سرمایه فکری که بعنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل داراییهای نا ملموس در یک سازمان مطرح شد ، بوسیله روس۲ (۱۹۹۲) صورت گرفت و جزئیات بیشتر تئوریکی آن بوسیله جانکل۳ (۲۰۰۱) ، پالیک و دیگران۴ (۲۰۰۱) مطرح شد که این رویکرد به طور موازی با مطالعات تجربی که توسط امیت و شومیگر انجام گرفت ، توسعه داده شد .
بسیاری از شاخص هایی که مطرح شده است ، براساس مطالعات تجربی ای که توسط ادوینسون و لیف که مدیر سرمایه فکری اسکاندینیا می باشند ، انجام شده است .
در اصل پیدایش سرمایه فکری از اواسط دهه ۱۹۸۰ ، وقتی که بعضی از شاغلین در صنعت خدماتی در سوئد ، ارائه یک سند تجاری ضمیمه را به گزارش های مالی شرکت پیشنهاد کردند .
اولین مطالعه تجربی نیز برای اندازه گیری سرمایه ی فکری در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط انجمن سوئدی انجام شد و بعد از آن تحقیقات بسیاری برای تعیین وضعیت سرمایه ی فکری شرکت ها در داخل کشورها و بین کشورها انجام شد. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل گزارشهای سالانه شرکت های بازرگانی در شش کشور به نام ، امریکا، کانادا، آلمان، انگلستان ، ژاپن و کره جنوبی، یک مقایسه بین المللی از سرمایه ی فکری کشورها به عمل آوردند.
تحقیقات مستند جویا نشان داد که تلاش در جهت قرارداد سرمایه ی فکری در درون ترازنامه شرکت، یک مفهوم منطقی می باشد و تحقیقاتی نیز که به وسیله جویا انجام شد، نشان داد که این موضوع کاملا علمی می باشد. جویا نتایج تحقیقاتش را مبتنی بر تعدادی از کارشناسان خبره، قرارداد نتایج گزارشات او از تحقیق این است که بعد از تعیین ارزش سرمایه ی فکری، تئوریکی و یا توضیحی (کاوشی) می باشند.
بسیاری از تحقیقات غربی ها درباره سرمایه فکری، در گزارش های سالانه منتشر می شود (مرکز تحقیقات اتریش و مرکز تحقیقات آلمان). هرچند که مطالعات تجربی آسیایی ها بیشتر از غربی ها می باشد، اما آن ها بیشتر مطالعات مقایسه ای و تطبیقی را انجام داده اند.
بعضی از محققان توجه خود را بر گزارشگری مبتنی بر دانش قرار داده اند . همچنین گروهی دیگر به سنجش دارایی های غیرملموس به ویژه در بخش های عمومی توجه ویژه داشته اند. چن از نظریه بازی ها برای ارزشیابی سرمایه ی فکری بهره گرفته و کیتسا به بررسی رابطه میان دارایی های غیر ملموس و سرمایه فکری می پردازد. هانت و سیوبی تلاش خود را بر سنجش دانش و دارایی های مبتنی بر سنجش دانش و دارایی های مبتنی بر دانش قرارداده اند. آندرو اثرات تکنولوژی اطلاعات و تفاوت های فرهنگی بر رفتار سازمانی در صنایع خدمات مالی را مورد بررسی قرارداده است. زو مفهوم شبکه سرمایه فکری را به عنوان حلقه نظام مند رابطه، میان سرمایه فکری و حافظه سازمانی پرداخته است. ریاحی در مطالعات خود به بررسی ارتباط بین سرمایه ی فکری و عملکرد شرکت های بازرگانی چند ملیتی بازرگانی پرداخته است. بنتیس و همکارانش کوشیدند تا مفهوم نرخ یازده سرمایه فکری را تشریح نمایند. تعداد دیگری از محققان کوشیدند تا به تشریح اتحاد استراتژیک به عنوان روش
ی ارزشمند جهت مدیریت سرمایه ی فکری بپردازند.
اسمیت دیدگاهی استراتژیک را درباره مدیریت دارایی های فکری پیشنهاد می نماید. سیوبی۱ (۱۹۹۷) و دیکرز۲(۲۰۰۱) عنوان کردند که مدیریت می تواند با اندازه گیری دارایی های ناملموس ومدیریت اثربخش این دارایی ها، موجب بهبود عملکرد و توسعه سازمان و دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک می شود.جانسون نیز در مجموعه ای از مقالات خود چنین بیان می دارد که سرمایه ی فکری از طریق مدیریت فرآیند سرمایه های انسانی و قابلیت برتری بخشی سازمان ها را فراهم می نماید. ادنل تعامل انسانی را مهمترین منبع ارزش غیر ملموس بر می شمارد.

۲-۱۸-۲ تحقیقات داخلی
با وجود تحقیقات و مطالعات فراوان خارجی درباره سرمایه فکری ، در ایران مطالعات تجربی اندکی درباره سرمایه فکری انجام شده است و تنها در بعضی از موارد به تعاریف و تئوری های مربوط به سرمایه فکری بسنده شده است . طبق بررسی های محقق ، فقط یک مورد تحقیق تجربی در مورد سرمایه فکری د ایران وجو د دارد . علی اصغر انوار رستمی (۱۳۸۴) در تحقیق خود با عنوان ” سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” براساس داده های ۷ ساله شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۷۶ تا ۸۲ پنج روش پیشنهادی در محاسبه سرمایه فکری را مورد آزمون قرارداده است . نتایج آزمونهای آماری بیانگر آنست که در سطح اطمینان ۹۵% روشهای پیشنهادی چهارم و پنجم ( با ضریب همبستگی بالای ۹۷% ) همبستگی بالا و معناداری را با ارزش بازاری سهام شرکتها و صنایع بورس اوراق بهادار تهران نشان داده اند و باتوجه به مقدار ضرایب تعیین بالاتر نسبت به سه روش اول ، دوم و سوم از توان تبین بهتری برخوردارند .
در تحقیقی دیگرمهدی اصغر نژاد امیری به بررسی “سنجش سرمایه ی فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی” پرداخته است.در این تحقیق کاربردی ابتدا براساس روش پولیک ارزش سرمایه های فکری شرکتهای سرمایه گذاری برای دوره زمانی ۶ ساله سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت .یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وبازده مالی سرمایه فکری وبازده مالی آتی نرخ رشد سرمایه فکری ونرخ رشد بازده مالی اتی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس تهران می باشد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه:
پایه هر دانش روش شناخت آن است و ارزش قوانین علم بر روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود.از اصطلاح “روش پژوهش” معانی خاص و متمایزی در ستون علمی استنباط می شود . دستیابی به اهداف تحقیق میسر نخواهد بود مگر آنکه فرایند تحقیق با روش شناسی درست صورت پذیرد. به طور کلی می توان روش تحقیق را مجموعه ای از قوائد،ابزارها،راه های معتبر و سیستماتیک که برای بررسی واقعیات ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات استفاده می شود،تعریف کرد. آن دسته از تحقیقات که با رعایت ضوابط و اصول علمی تحقیق صورت می گیرد،به نئآوری های تکنولوژیک منتهی می شود و آثاری علمی برای جامعه به همراه دارد. از این رو است که تحقیقات کاربردی مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته و آثار مشهودی در حل مشکلات دارد. دراین فصل تلاش خواهد شد ،روش تحقیق شامل چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز،شیوه محاسبات و پردازش داده ها، محاسبه متغیر های تحقیق، شیوه های آماری برای تحلیل متغیر ها و آزمون فرضیات توضیح داده شود.

۲-۳روش تحقیق
در این تحقیق ابتدا از سه بعد تعریف عملکرد مالی , بعد سودآوری انتخاب شده که توسط واکر۵۵ نیزاظهار شده است
دلیل این انتخاب , پیاده سازی سود خالص قبل از مالیات و حذف اثرات مالیات می باشد و همچنین بیانیه ی شماره ۱ مفاهیم حسابداری مالی اظهار داشته که اطلاعات سود در درجه اول در ارزیابی عملکرد مدیریت قرار دارد .
سپس جهت محاسبه سرمایه فکری از روش ارزش بازار منهای ارزش دفتری استفاده شده است .
سرمایه فکری : میانگین ۵ سال ارزش بازار – میانگین ۵ سال ارزش دفتری
این تحقیق از نوع توصیفی و از حیث هدف، تحقیق کاربردی می باشد. هدف از این تحقیق ارائه روشی مناسب برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها و آزمون تجربی این روش ها در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور ابتدا بر اساس روش استوارت ، ارزش سرمایه های فکری هر یک از شرکت ها ی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۵ ساله محاسبه گردیده سپس در مرحله بعد، فرضیه اصلی تحقیق که مدعی وجود رابطه معنا دار مثبت بین ارزش سرمایه فکری شرکت ها و عملکرد مالی آنها بوده است با استفاده از آزمون آماری همبستگی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پژوهش به منظور انجام آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل همبستگی استفاده خواهد شد.
“تحقیق همبستگی یا همخوانی” شامل کلیه روش هایی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از مدل رگرسیون و رابطه همبستگی،کشف یا تعیین گردد.هدف روش تحلیل مدل همبستگی، مطالعه همراهی (حدود ) تغیرات یک یا چند متغیر دیگر است.

۳-۳ نوع روش تحقیق :
تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از حیث هدف تحقیقی کاربردی است.

۱-۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره ):
در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز در دو بخش گرد آوری شده است.در بخش اول اطلاعات مورد نیاز در مورد مفاهیم وچارچوبها ومدلها به روش ک
تابخانه ای گرداوری شده است و در بخش دوم اطلاعات مالی مورد نیاز از صورتهای مالی ویاداشتهای توضیحی همراه مربوط به شرکتهای مورد مطالعه استخراج شده است.

۲-۳-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات :
(پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی، بانک های اطلاعاتی، شبکه های کامپیوتری ماهواره ای و غیره )
برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از فیش های اطلاعاتی و اینترنت برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای واز بانکهای اطلاعاتی واینترنت برای جمع اوری اطلاعات مالی استفاده شده است.
۳-۳-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در مورد محاسبه سرمایه های فکری در هر یک از فرضیات فرعی یک روش جداگانه ارائه شده که در این تحقیق ابتدا طی این روشها ارزش سرمایه های فکری هر یک از شرکتهای بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی ۵ ساله ۸۲-۸۶ محاسبه شده سپس برای آزمون فرضیات تحقیق که مدعی وجود رابطه معنی دار مثبت بین سرمایه فکری و سود شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است از آزمون تحلیل استنباطی بر مبنای ضریب همبستگی استفاده شده است.

۴-۳ قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مالی شرکتها طی دوره زمانی ۵ ساله از سال ۸۲ تا ۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو موضوعی – در این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم .

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق
در این پژوهش در بررسی عملکرد مالی، ما تنها بر اصل سودآوری متمرکز می شویم.برخی از دلایل اتخاذ این رویکرد این است :
۱- تحقق سود ویژه قبل از مالیات باعث بی اثر بودن تبدیل ساختار مالیاتی به سطح سود آوری می شود.
۲- شناسایی قابلیت های شرکت در مدیریت منابع
در بیانیه ی شماره ۱ مفاهیم حسابداری مالی بیان شده است که شاخص های سودآوری شرکت ملاک های اصلی در ارزیابی عملکرد یا مسئولیت های مدیریت شرکت هستند. این شاخص ها به سهامداران کمک می کنند تا میزان سودآوری شرکت را در بلندمدت بسنجند. در گزارش مالی، سود به عنوان ملاکی برای سنجش عملکرد مدیریت است، به گونه ای که تمرکز سرمایه گذار را از روش های سودآور اجرا شده در شرکت به سوی میزان سود شرکت منحرف می کند. پیامد این امر، تلاش مدیران در بیشینه ساختن نسبت سودآوری شرکت است.
سپس جهت محاسبه سرمایه فکری از مدل توماس استوارت با عنوان مقیسه ی ارزش بازار و ارزش دفتری استفاده شده است.
IC = Market Value – Book Value
IC = سرمایه ی فکری
MV = ارزش بازار
BV = ارزش دفتری
و پس از آن با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون به بررسی رابطه میان سود خالص و ارزش سرمایه ی فکری محاسبه شده پرداخته شده است :
FP = b0 + b1 IC + e
FP = عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
IC = سرمایه ی فکری
b0 = مقدار ثابت
b1 = شیب ، درجه تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد مالی
e = خطای معیار

۶-۳ جامعه ونمونه آماری
به دلیل محدودیت در دستیابی به اطلاعات مالی تمامی شرکتهای سهامی عام ،این تحقیق درحوزه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس انجام گرفته است وتمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به شرط دارا بودن شرایط زیر به عنوان شرکت نمونه انتخاب شده اند:
۱)شرکت قبل از سال ۸۲ در بورس پذیرفته شده باشد
۲)سال

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *