دانلود پایان نامه

م حالت خطرناک مورد نظرگاروفالو، در حقیقت یک اقتباس از مفهوم هشداربوده است و این دو مترادف هستند). به این ترتیب مکتب تحققی دو پیشنهاد ارائه می دهد:۱۵
۱-به جای مسئولیت اخلاقی مسئولیت اجتماعی داشته باشیم (پیشنهاد فرّی)۱۶
۲-با تعدیل حس انتقام جویی -که با مجازات ارضاء می شود – به دنبال کارایی مجازات باشیم.۱۷
اینگونه بود که به تدریج، از اوائل قرن ۲۰ میلادی اصطلاح حالت خطرناک وارد حقوق کیفری وقانون آئین دادرسی کیفری شده و در نتیجه آن، تشکیل پرونده شخصیت در دادرسی ها الزامی می شودو قانون قاضی را موظف می کند که از روانپزشک قانونی استفاده کرده و نظر او را راجع به حال خطرناک بزهکار جویا شود. حالت خطرناک در یک تعریف ساده عبارتست از میزان درجه احتمال ارتکاب جرم توسط یک فرد؛ یا درجه بالای خطرناک ارتکاب جرم؛ یا حالتی که گویای ارتکاب جرم در زمان نزدیک است. این توصیف کلی است و باید عناصر تشکیل دهنده آن در جرمشناسی و حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد.۱۸
در خصوص حالت خطرناک، جرمشناسان بالینی از دو رکن صحبت کرده اند که یکی سلبی ودیگری ایجابی است. رکن سلبی آن استعدادوقابلیت مجرمانه است که در آن میزان شرارت وتباهی یک انسان مورد توجه است. جرمشناسی بالینی برای دوری از جبرگرایی، رکن ایجابی را در نظر گرفته و آن درجه سازگارپذیری و اجتماعی شدن فرد است. استعداد مجرمانه (رکن اول) یک مفهوم ایستا و ناامیدانه است و گویی یک مفهوم ثابت و غیرقابل تغییر است، ولی وقتی در کنار آن، قابلیت سازگارپذیری مطرح می شود، بعد پویای انسان مورد توجه قرار می گیرد.بر این مبنا ممکن است یک فرد، خطرناک ترین فعل را انجام دهد ولی به دلیل سازگارپذیر بودن بالای آن امید به اصلاح زیاد است. مثل مجرمین احساسی و هیجانی که مکتب تحققی پیشنهاد می کند که برای مجازات کافی است خسارت بزه دیده را جبران کنند . بزهکاران اتفاقی و تصادفی کسانی هستند که درجه سازگارپذیری بالائی دارند و به همین دلیل بایستی پاسخ مناسبی به جرم آنها داده شود. مشکل اصلی در خصوص بزهکاران به عادت است، چرا که علاوه بر استعداد مجرمانه بالا، از سازگارپذیری پایینی برخوردار هستند. از نظر هیرشی،۱۹بزهکاران به عادت، کسانی هستند که خودکنترلی ضعیفی دارند۲۰و در نتیجه خطرناکی آنها بالاست.
علاوه بر اینها، جان پیناتل۲۱بر اساس یک معیار منطقی چهار حالت خطرناک ارائه کرده است:۲۲
۱-استعداد مجرمانه ? درجه سازگاری ? (بزهکاران یقه سفید ، یا متنفذاجتماعی، اقتصادی وسیاسی)
۲-استعداد مجرمانه ? درجه سازگاری ? (حاشیه نشینها، ولگردها و متکدیان)
۳- استعداد مجرمانه ? درجه سازگاری ? (مجرم به عادت)
۴- استعداد مجرمانه ? درجه سازگاری ? (مجرمین اتفاقی) این چهار حالت ما را به یاد نظریه شخصیت جنایی ۲۳می اندازد. بر اساس این نظریه هر شخصیت در خود شخصیت جنایی دارد که در آن مرکز، چهار خصیصه روانشناختی وجود دارد :۲۴
خودبینی، تلون مزاج، خشونت و بی تفاوتی. هر کدام از این چهار خصیصه یک کارکردی در گذار
اندیشه به جرم ۲۵ایفا می کند و درجه شدت هر یک از این خصوصیات می تواند به ما انواع حالت
خطرناک را توضیح دهد. تلون مزاج بی باکی را به دنبال می آورد و دورنما و نتایج جرم را از ذهن دور می کند . بی تفاوتی عاطفی موجب می شود نوع دوستی ، رحم و شفقت از انسان دور شود و او به التم اس بزه دیده توجه نکند. خشونت و پرخاشگری برای جرایم زورمحور و نیرومحور مورد استفاده است . خودبینی هم موجب می شود که فرد همه چیز را بر اساس منافع شخصی خود بنگرد.
دو نوع حالت خطرناک در جرمشناسی بالینی مورد توجه قرار گرفته است:
الف ) حالت خطرناک مزمن، ب) حالت خطرناک موقت و بحرانی.
الف) حالت خطرناک مزمن عبارتست از یک خصیصه اخلاقی و روانی در فرد که شاخص آن ضداجتماعی بودن فرد است و در این فرد همواره حالت ضداجتماعی وجود دارد و پایدار است.
این دسته از افراد را می توان از جهات دیگری نیز تقسیم بندی نمود:
۱- از حیث درجه حالت خطرناک:بزهکاران حرفه ای، تکرارکنندگان عادی.
۲- از حیث جهت گیری حالت خطرناک:بزهکاران متخصص که همواره یک جرم خاص مرتکب می شوند، و بزهکاران عمومی که هر نوع جرمی را انجام می دهند.
۳- از نظر لحظه ظهور و نمود حالت خطرناک:بزهکاران زودرس و بزهکاران عادی.
ب) حالت خطرناک بحرانی:به طور کلی اغلب بزهکاران در دایره شمول خطرناکی بحرانی هستند .
در این حالت، فرد ابتدا دچار بحران شده و سپس مرتکب جرم می شود. از نظر دوگرف۲۶این فرد از سه مرحله عبور می کند تا مرتکب جرم شود.۲۷
۱- حالت علاقه و عدم علاقه به جرم (حالت تردید).
۲- علاقه مندی تعریف شده به جرم.
۳-مرحله ارتکاب جرم و اوج بحران.
همانند علوم پزشکی، برای پیشگیری از جرم، سه مرحله پیشگیری مطرح شده است که بر هریک از این مراحل فوق منطبق است. پیشگیری اولیه ، درجهت جامعه پذیری کردن فرد از نظر شغلی و خانوادگی و اجتماعی و تلاش برای اینکه اصولا فکر مجرمانه در ذهن فرد خطور نکند. پیشگیری اولیه ۲۸، درجهت جامعه پذیری کردن فرد از نظر شغلی و خانوادگی و اجتماعی و تلاش برای اینکه اصولا فکر مجرمانه در ذهن فرد خطور نکند. پیشگیری ثانویه۲۹:در این مرحله به دلیل اینکه در ذهن فرد افکار مجرمانه شکل گرفته است، به دنبال آن هستیم که فکر به جرم تبدیل نشود. اقدامات پیشگیری وضعی در این مرحله کاربرد دارد. پیشگیری نهایی و سوم۳۰:در این مرحله در واقع به دنبال جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکار از گذر بازپروری او هستیم. ۳۱

۱-۷-۱-۲-۱-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک
حالت خطرناک، یک مفهوم ذاتاً بالینی است که از روانشناسی جنایی وارد جرم شناسی بالینی شده است وهم در معنای تئوری و هم در معنای بالینی مورد استفاده قرار می گیرد . برای برآورد حالت خطرناک استاد ریمون گسن ۳۲،به یک سلسله شاخص ها که ارزیابی این حالت را تا حدود زیادی امکان پذیر می سازند اشاره می کند . این شاخص ها عبارتند از :
۱) شاخص های قانونی و حقوقی
۲) شاخص های زیستی، روانی و اجتماعی
شاخص های دسته ی دوم غیر حقوقی هستند .
۱) شاخص های قانونی و حقوقی۳۳
این شاخص ها در ماهیت جرم و تعداد جرائمی که فرد مرتکب شده خلاصه می شود . بدین ترتیب شاخص حقوقی ، معیاری عینی است . بر اساس این معیار سوابق کیفری فرد، نوع و ماهیت جرم ارتکابی ، شیوه ارتکاب جرم، مجنی علیه و بزه دیده جرم، آلت مجرمانه که جملگی شاخص های حقوقی عینی هستند در برآورد خطرناکی فرد لحاظ می شوند. ماده یک قانون اقدامات تأمینی و تربیتی شاخص های حقوقی و غیرحقوقی را موردنظر قرار داده است. شاخص حقوقی، اگر چه یک معیار مشخص و تعریف شده ارائه می کند لکن به سبب آنکه بیانگر جلوه بیرونی حالت خطرناک است و توجهی به علل پیدایش آن حالت ندارد، محل ایراد است. معیار حقوقی، علل و عوامل ایجاد این حالت را بیان نمی کند و صرفاً آثار و نتایج آن را مورد توجه قرار می دهد. مثل پزشک که از روی علائم بیرونی، نوع بیماری را مشخص می کند ولی علت بیماری را نمی تواند بیان کند . لذا جرم شناسی بالینی برای ارزیابی و برآورد دقیق حالت خطرناک به ناچار باید به عواملی که منجر به این حالت شده رجوع کند که در واقع میتوان گفت عبارتند از آن دسته ازخصوصیات و شرایطی که در ایجاد و ارتکاب جرم نقش داشته اند، یعنی عوامل جرم زا همانند فقر، طلاق، بیکاری، نقص عضو، جنون و …. به عبارت دیگر هر عنصر عینی اعم از جسمی و محیطی که به تنهایی ویا با جمع شدن با دیگر عوامل سبب ارتکاب جرم شود، به آن عامل می گویند . حال آنکه شاخص های حقوقی، علائم و سندروم هایی هستند که امکان تشخیص حالت خطرناک را از نظر جرم شناسی فراهم می کنند، نه تشخیص عوامل تکوین و شکل گیری آن حالت را .نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که، بایدعوامل جرم زاازشاخص های حالت خطرناک تمایز داده شوند. در جرمشناسی بالینی دغدغه اصلی ، پی بردن به عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که زمینه ساز حالت خطرناک بوده است، حال آنکه شاخص هانمود بیرونی این حالت هستند. به عبارت دقیقتر، حالت خطرناک از منظر حقوقی دارای جنبه عینی است، اما از منظر جرمشناسی، واجد جنبه ذهنی است از منظر حقوقی، حقوق ایران، مفهوم حالت خطرناک را در ذیل عنوان مجرم خطرناک پذیرفته است و هر گاه صحبت از مجرم خطرناک می کند، صحبت از درجه خطرناکی آن می کند . قانون گذار بر اساس اصل قانونی بودن خواسته تاحالت خطرناک قانونی را بپذیرد و به همین دلیل مفهوم جرمشناختی آن را نپذیرفته است. مجرم خطرناک در ماده یک قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۳۴مورد توجه واقع شده است. دراین ماده مجرمین خطرناک تعریف شده و شاخص هایی همچون سوابق حقوقی، خصوصیات روحی و اخلاقی ، کیفیت ارتکاب، نوع جرم ارتکابی، به عنوان معیار در نظر گرفته شده اند. مجرم به عادت دیگر اصطلاح مورد توجه این قانون است (ماده ۵).۳۵بزهکار به عادت مجرمی است که سابقا دو جرم مرتکب شده و اکنون جرم سوم را مرتکب می شود. در ماده ۱۴ به صرف اینکه فردی که دارای سابقه جنایی است، تهدید به قتل کند، دارای حالت خطرناک فرض شده و می تواند مشمول اقدامات تأمینی شود۳۶اگرچه در قانون اقدامات تأمینی، تهدید به قتل معیار یک حالت خطرناک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۹ ، تهدید به قتل به عنوان جرم شناخته شده است . همچنین در قانون اقدامات تأمینی، ولگردی یک حالت خطرناک است ولی در قانون مجازات اسلامی، ولگردی جرم تلقی شده است. این مساله نشان می دهد که حالت خطرناک یک مفهوم ذهنی و متغیر و نسبی است ودر زمان تغییر می کند.
با این مقدمات می توان گفت که به طور کلی سه نوع حالت خطرناک در قوانین ایران یا فرانسه وجود دارد:
۱- حالت خطرناک روانی که شامل بزهکاران روانی، مختل المشاعرها و مجانین است . این افراد اگر چه مسوولیت کیفری ندارند، اما بر اساس انتهای ماده یک قانون اقدامات تأمینی، اقدامات تامینی در مورد آنان به اجرا در می آید.
۲- حالت خطرناک معتادان به الکل و مواد مخدر؛ در ماده۲ قانون اقدامات تأمینی، برای این افراد مؤسسات خاصی پیش بینی شده است. این افراد بالقوه یا حتی بالفعل برای جامعه خطر دارند.
۴- حالت خطرناک جرمشناختی؛ در این حالت، کارشناس جرمشناسی و روانشناسی در مورد حالت خطرناک فرد اظهار نظر می کند. ایراد وارد بر نوع سوم ، این است که چگونه کار شناس می تواند حالت خطرناک را برآورد کند به گونه ای که برای قاضی قابل استناد باشد؟ بر اساس این نگاه، انسان یک موجود ایستا و غیرمتحول فرض می شود و فرد به عنوان یک تصویر ثابت مورد توجه است. این در حالی است که انسان لحظه به لحظه تغییر می کند و نمیتوان بر اساس یک حالت و یک لحظه او نظر نهایی دارد.نکته مهم اینکه، شاخص های حقوقی (قانونی) در پرونده قضایی و حقوقی مرتکب جمع می شوند اما شاخص های جرمشناختیِ، زیستی، روانی و اجتماعی در پرونده شخصیت او جمع آوری و تنظیم می گردند. ۳۷

۱-۷-۱-۲-۳-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک۳۸ در جرمشناسی اصلاح و درمان
هرگاه صحبت از اصلاح و درمان می شود، بلافاص
له ذهن جرمشناسان به سوی حالت خطرناک و خطرناکی مجرمین و رفع این حالت متمایل می شود، زیرا که محور اصلی جرمشناسی بالینی همین حالت خطرناک است. به محض اینکه صحبت از خطرناکی مجرمین می ش ود، اولین مطلبی که متبادر به ذهن می گردد آورده های مکتب تحقیقی توسط لومبروزو رافائل گاروفالو است. اگر چه همواره اصطلاح اصلاح و درمان به گاروفالو نسبت داده می شود ، اما وقتی کتاب جرم شناسی گاروفالو را می خوانیم، مشاهده می کنیم که ذهن گاروفالو هیچ وقت به فکر رفع حالت خطرناک مجرم نبوده است و هیچگاه در پی اصلاح و درمان مجرمین نبوده است. زمانی که گاروفالو آثار خود را منتشر کرده (دهه۱۸۸۰ میلادی) رویکرد پوزیتیویستی به جرم و مجازات در جهت کم رنگ کرددن رویکردهای فلسفی و اخلاقی به جرم مورد توجه بوده و گاروفالو می خواسته است مفهوم حالت خطرناکی مجرم را به جای تقصیر و مسئولیت کیفری بزهکار قرار دهد. در حقوق جزای کلاسیک (قبل از تولد جرمشناسی) معیار تعیین کیفر، چه در قانون و چه در دادگاه، از یک سو شدت عمل ارتکابی، و از سوی دیگر شدت خطای اخلاقی مجرم مبتنی بر اندیشه های کانت) بوده است. در مقابل این رویکرد، گاروفالو پیشنهاد می دهد که در تعیین مجازات به جای جرم، انسان بزهکار مورد توجه قرار گیرد چرا که این انسان است که باید مورد توجه باشد. بااین وصف، هنگامی که گاروفالو صحبت از شدت مجازات می کند، به خطرناکی جرم توجه دارد و هدف او از طرح موضوع خطرناکی، پاسخ دادن به مکتب کلاسیک بوده است و نه دفاع از اصلاح و درمان.در جرمشناسی اصلاح و درمان، تنها هدف، کاهش میزان جرایم و پیشگیری از آن نیست چرا که اگر بنا بر صرف پیشگیری از تکرار جرم باشد، حقوق کیفری به سیاست سرکوبی جرم و تسامح صفر۳۹متمایل شده و مبنای اصلاح و درمان وجاهت خود را از دست خواهد داد. جرمشناسی بالینی زمانی می تواند عرض اندام کند که حقوق کیفری این فرصت را به او بدهد تا در مرحله تعیین واجرای مجازات دخالت کند. نکته دیگر اینکه جرمشناسی بالینی را نباید با اندیشه های فلسفی اصلاح مجرمین خلط کرد .مکتب دفاع اجتماعی به اقتضای بعد انسانگرایی خود و توجه به انسان بودن مجرم، اصلاح و بازپروری را توصیه و تأیید می کند. این یک اعتقاد فلسفی است؛ اما جرمشناسی بالینی یک رویکرد تجربی به جرم و مجرم است و در حقیقت به دنبال انطباق روشهای بازپروری مجرمین با واقعیتهای هر مجرم است . دفاع اجتماعی یک مکتب فلسفی، اعتقادی و ایدئولوژیک است و اگر چه از جرمشناسی بالینی استفاده می کند ولی ایدئولوژی اصلی آن همان اومانیسم است. البته نباید از این نکته غفلت کرد که این رویکردهای فلسفی هستند که مبنای جرمشناسی های تجربی را شکل می دهند.۴۰

۱-۷-۱-۲-۴-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک
در این مبحث به مشخصات مجرمان خطرناک از لخاظ روانی و اخلاقی و رفتاری اشاره می کنیم.

۱-۷-۱-۲-۴-۱- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۱-تخصص
تخصص نخستین خصیص? خلقی و عادتی مجرمان خطرناک است. مجرم خطرناک ناچار است در کار خود متخصص شود؛ زیرا نداشتن تخصص ملازمه با شکست وی در ارتکاب جرم دارد و یک نقشه جنایی همیشه با خطر شکست توأم است. پس، از نظر روانی، مجرم خطرناک مجبور است بر اطلاعات و معلومات خود بیفزاید. مجرمان خطرناک برحسب اینکه در یک جامع? صنعتی یا سنتی زندگی می کنند درجه تخصص آنها فرق می کند. هرچه به سوی ممالک صنعتی و

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *