دانلود پایان نامه

صرفه جویی در منابع مالی است، زیرا از طریق مطالعه یک نمونه به نسبت کوچک و با اجرای نمونه گیری صحیح و پذیرش مقدار ناچیزی خطا، پژوهشگر به نتایج درستی خواهد رسید (دلاور،۱۳۸۵، ص۱۲۰)۲٫
در بورس ایران بعد ازاستخراج شرکتهای بورسی حدود ۳۳۴ شرکت وجود دارد. که از این تعداد حدود ۲۵۱ شرکت دارای سال مالی ۲۹ اسفند هستند. از تعداد ۲۵۱ شرکت ۶۸ شرکت بعد از سال ۸۳ پذیرفته شده اند. از تعداد باقی مانده ۲۸ شرکت سرمایه گذاری، بانک ها و واسطه گری های مالی، بیمه و شرکتهای چند رشته است. با کسر این تعداد، ۱۵۵ شرکت باقی می ماند.
اما با در نظر گرفتن معیار عدم وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه جمعاً ۹۴ شرکت به روش حذف سیستماتیک یا نمونه هدفمند انتخاب گردید.

۸-۳ نحوه جمع آوری اطلاعات:
برای محاسبات مربوط به متغیر های تحقیق حاضر که روش گردآوری آنها به صورت کتابخانه ای نیز می باشد از اطلاعات بورس اوراق بهادار و صورتهای مالی شرکتها استفاده خواهد شد. با توجه به عدم دقت کافی برخی از نرم افزار های موجود در زمینه اطلاعات شرکتها از جمله تدبیر پرداز و ره آورد نوین، تلاش می شود در این تحقیق از صورتهای مالی تک تک شرکتهای نمونه استفاده شود.

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق بر اساس روش پانل خواهد بود. اما برای اینکه مشخص شود از روش پانل با اثرات(ثابت و تصادفی) استفاده خواهد شد و یا از روش پانل بدون اثرات از آزمون چاو استفاده می شود. برای مشخص شدن اینکه در روش پانل با اثرات ثابت و یا تصادفی از کدام روش استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده خواهد شد. در ادامه آزمون های مربوط به معنی دار بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. در آخر نیز پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کلاسیک، نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق بیان می گردد. در این تحقیق برای آزمون مدل از نرم افزار Eviews و برای نرمال سازی داده ها از نرم افزار Minitab استفاده شده است.

۱-۹-۳ آزمون معنی دار بودن مدل
برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () ۵% محاسبه شده، مقایسه می شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد () مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% کل مدل معنی دار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض پذیرفته شده و معنی داری مدل در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار نمی گیرد.

۲-۹-۳ آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد ، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد می شود. در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% ضریب مورد نظر () معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد

۱۰-۳ آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک:
۱-۱۰-۳ ناهمسانی واریانس
فرض دوم مدل کلاسیک رگرسیون خطی بیان می دارد که جملات اخلال رگرسیون جامعه دارای واریانس یکسان می باشند.
برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس در مدل آزمونهای مختلفی وجود دارد. این آزمونها به دو گروه گرافیکی و غیرگرافیکی تقسیم می شوند. آزمونهای گرافیکی بیان می کند که نباید بین جملات پسماند و مقادیر برآورد شده الگویی مشاهده شود. به عبارتی بهتر پرکنش باقی مانده ها حول محور صفر باشد. از آزمونهای غیر گرافیکی می توان به آزمون وایت ۴۲ ، براش پاگان۴۳ ، نیو وی وست۴۴ ، گلد فلد- کوانت۴۵ و آزمون پارک۴۶ استفاده کرد که آزمون نیو وی وست خود همبستگی را نیز مورد آزمون قرار می دهد یعنی با در نظر گرفتن خود همسبتگی یا همبستگی پیاپی همسانی واریانس ها را مورد آزمون قرار می دهد.
اگر رگرسیون ساده دو متغیره برآورد شده باشد، برای آزمون وجود ناهمسانی واریانس در این رگرسیون با استفاده از آزمون وایت نخست باقیمانده های این رگرسیون( ها) را بدست آورده و آنها را به توان دو می رسانده و سپس رگرسیونی به صورت ذیل را برآورد می گردد:

پس از آن از ضرب تعداد مشاهدات در ضریب تعیین مدل آماره ای () با درجه آزادی مساوی با تعداد پارامترهای رگرسیون برای مراجعه به جدول بدست می آید. حال اگر: آنگاه می توان نتیجه گرفت که در مدل واریانس ناهمسانی وجود ندارد.
برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس می توان از روش WLS 47 یا کمترین مربعات وزنی استفاده کرد از این روش زمانی استفاده می کنند که مشخص باشد کدام متغیر یا متغیر ها عامل ایجاد مشکل هستند در غیر این صورت از آزمون های وایت استفاده می شود. در این تحقیق برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون براش پاگان استفاده خواهد شد.

۲-۱۰-۳ خود ه
مبستگی
فرص سوم مدل کلاسیک رگرسیون خطی بیان می دارد که بین جملات اخلال رگرسیون همبستگی وجود ندارد. اگر این فرض نقض گردد کواریانس بین دو جمله اخلال i و j برابر صفر نخواهد بود.
دلایل به وجود آمدن مشکل خود همبستگی عوامل زیر می باشد که به اختصار بیان می شود.
۱٫ طبیعت متغیر ها
۲٫ حذف متغیر ها
۳٫ فرم نادرست معادله
۴٫ پدیده تارعنکبوت و الگوهای با وقفه زمانی
۵٫ دست کاری داده های آماری
وجود خود همبستگی دارای اثراتی است، در روش حداقل مربعات معمولی که بر اساس قضیه کاس – کارکو بنا شده تخمین زننده های خطی بدون تورش هستند، وقتی مشکل خود همبستگی وجود دارد تخمین زننده ها کماکان بدون تورش هستند ولی دارای کمترین میزان واریانس ممکنه نخواهند بود.
برای بررسی وجود خود همبستگی بین جملات اخلال مدل آزمونهای مختلفی وجود دارد که رایج ترین آنها آزمون دوربین واتسون است و به صورت ذیل محاسبه می گردد:

چون خود همبستگی بیشتر در داده های سری زمانی اتفاق می افتد، اندیس t سالهای مختلف مربوط به سری زمانی مورد بررسی می باشد.
ارزش d محاسباتی بین ۰ و۴ متغیر است ؛ در صورتی که این آماره برای مدلی در اطراف ۲ برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در مدل می باشد. برای بررسی دقیق تر وجود و یا عدم وجود خود همبستگی در مدل می تون به جدول دوربین ـ واتسون مراجعه نمود.

۳-۱۰-۳ خطای تصریح در مدل
بطور کلی یک تحقیق اقتصاد سنجی با تصریح مدل آن در رابطه با پدیده های مورد نظر شروع می شود. بعضی از سوالات مهمی که در حین تصریح مدل تداعی می گردند عبارتند از:
* چه متغیرهایی باید در مدل جای گیرند؟
* شکل تبعی مدل چیست؟ آیا این مدل از نظر پارامترها خطی است یا از نظر متغیرها و یا هردو؟
در این راستا حذف متغیرهایی که باید در معادله لحاظ شوند(به علت عدم آگاهی از وجود آنها ، در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به آنها و…) اضافه کردن متغیری که لازم نیست در معادل جای بگیرد، انتخاب فرم تبعی غلط( مثلا انتخاب فرم خطی بجای لگاریتمی و…) و غیره باعث بوجود آمدن خطای تصریح در مدل می‌گردند که هر یک از انواع این خطاها می تواند مشکلات مختلفی را برای مدل بوجود بیاورد. بنابراین لازم است تا پس ازبرآورد مدل نسبت به آزمون عدم وجود خطای تصریح در آن اقدام نمود. یکی از آزمونهایی که در زمینه بررسی خطای تصریح در مدل بکار گرفته می شود آزمون رمزی۴۸ است که یک آزمون عمومی برای کشف انواع خطای تصریح موجود در مدل می باشد. مراحل انجام این آزمون به شرح ذیل است:
۱٫ بدست آوردن Y های تخمینی ( ها)
۲٫ برآورد مجد مدل به صورت
۳٫ محاسبه آماره آزمون به صورت:

که درآن F آماره آزمون رمزی می باشد. ضریب تعیین معادله جدید و ضریب تعیین معادله اولیه است. به تعداد متغیرهای توضیحی اضافه شده در مدل جدید و به تعداد پارامترها در مدل جدید اشاره دارد.
حال اگر F محاسباتی از F جدول بزرگتر باشد ، آنگاه در مدل خطای تصریح وجود دارد. در این تحقیق برای بررسی خطای تصریح در مدل از آزمون رمزی استفاده می شود.

۴-۱۰-۳ نرمال بودن داده ها:
مدل نرمال رگرسیون خطی فرض می کند که هر به طور نرمال توزیع شده است.

تخمین زننده های OLS تحت فرض نرمال بودن دارای ویژگی های زیر هستند.

۱٫ بدون تورش
۲٫ دارای حداقل واریانس هستند که با داشتن ویژگی ۱ می توان گفت تخمین زننده کارا است.
۳٫ سازگاری، یعنی همانطور که حجم نمونه به سمت بی نهایت افزایش می یابد تخمین زننده ها به مقادیر جامعه شان نزدیک می شوند.
برای تشخیص نرمال بودن می توان از آزمونهای زیادی از جمله شارپیو- ویلک۴۹، اندرسون دارلینگ۵۰، آگوستینگ ۵۱، جارکوا – برا۵۲، لیلیفورس۵۳ و اسمیرنوف – کلوموگروف۵۴ استفاده کرد. که در این تحقیق از آزمون جارکوا-برا استفاده خواهد شد.

۵-۱۰-۳ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها
جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ۵% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه بر اساس مقدار احتمال یا سطح معنی داری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول () باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول () باشد فرض صفر رد می شود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏
پس از اینکه روش تحقیق مشخص شد، با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری می‌شود، با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، داده‌ها جمع‌آوری، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل شده و در نهایت فرضیه‌ها آزمون می‌گردد تا پاسخ برای پرسش تحقیق یافت گردد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آور
ی شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش به‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند.

۲-۴ آمار توصیفی
در این بخش اطلاعات متغیرهای محاسبه شده‌ تحقیق ارائه می گردد، این متغیر ها شامل متغیر های وابسته و مستقل هستند که میانگین ، میانه، چولگی و کشیدگی این متغیر ها طی دوره تحقیق در جدول زیر بیان شده است.

جدول ۱-۴ آمار توصیفی متغیر وابسته تحقیق
متغیر ها
میانگین
میانه
چولگی
کشیدگی
بازدهی غیر عادی (بر مبنای خط بازار)
-۰٫۰۰۳۳۶
-۰٫۰۱۶۱۶
۰٫۵۰۵۳۶۳
-۰٫۳۰۵۵۳
بازدهی غیر عادی بر مبنای متوسط ۳ سال
-۰٫۰۳۰۲۱
-۰٫۰۸۴۱۳
۱٫۹۲۱۴۰۷
۱۶٫۸۹۰۰۲
نسبت بدهی
۰٫۶۷۲۴۱۲
۰٫۶۷۵۳۸۷
۰٫۹۶۲۲۰۲
۵٫۲۸۳۶۴

جدول ۱-۴ بالا مربوط به آمار توصیفی متغیر های وابسته تحقیق می باشد. همانطور که در فصل ۳ اشاره گردید در این تحقیق در محاسبه بازدهی غیر عادی از ۲ روش محاسبه استفاده گردیده است. بازدهی غیر عادی بر مبنای خط بازار دارای میانگینی حدود ۰٫۳%- است که نزدیک به صفر می باشد و میانگین روش متوسط ۳ سال نیز حدود ۳%- است که نشان می دهد میانگین ۲ روش تقریباً برابر هستند. هر دو بازدهی دارای چولگی مثبت بوده اما کشیدگی بازدهی به روش متوسط ۳ سال بیشتر است و نشان می دهد که پراکندگی بازدهی به روش خط بازار بیشتر از بازدهی به روش متوسط ۳ سال است. نسبت بدهی نیز به عنوان یکی از متغیر های وابسته تحقیق است و دارای میانگینی حدود ۰٫۶۷ است که نشان می دهد شرکتها منابع مالی خود را به میزان ۶۷% از محل بدهی(اعتبار دهندگان) و ۳۳% از محل حقوق صاحبان سهام(سهامداران) تامین می کند.

جدول ۲-۴ آمار توصیفی ارزش نهایی وجه نقد
متغیر ها
میانگین
میانه
ماکزیمم
چولگی
کشیدگی
MVOC(FW)
0.893378
0.891415
2.153854
-0.99799
4.911811
MVOF(C)
3.587834
3.695935
8.5250
-1.20961
7.836674

همانطور که جدول بالا نشان می دهد، ارزش نهایی وجه نقد به دو روش محاسبه گردیده است.
یکی به روش مدل فارکلند و وانگ و دیگری به روش کلارک. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین ارزش نهایی وجه نقد برای روش فارکلند ۰٫۸۹ است و دارای چولگی منفی می باشد و دارای کشیدگی بالاتر از توزیع نرمال است.
اما ارزش نهایی وجه نقد محاسبه شده به روش کلارک بالاتر از ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند است. این متغیر نیز دارای چولگی منفی بوده و دارای کشیدگی بالاتر از توزیع نرمال است. ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند در ایران در مقایسه با روش کلارک، بیشتر به توزیع نرمال شبیه است. نتایج آمار توصیفی بر خلاف تحقیق (کلارک،۲۰۱۰) است. در تحقیق کلارک ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک دارای توزیع نرمال بود اما در ایران ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند، دارای توزیع نرمال تری است.

جدول ۳-۴ آمار توصیفی برخی از متغیر های مستقل
متغیر

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *