دانلود پایان نامه

داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق ودلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به کار است. تردید نیست که هرسازمان خود یک ارگانیسم منحصربه فرداست و نخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است. بر اساس گزارش مؤسسه ایمنی و بهداشت شغلی، به علت فشارهای شغلی، ۳۰% کارگران از دردهای کمر رنج میبرند، ۲۸% از استرس اظهار شکایت میکنند،۲۰% احساس خستگی میکنند،۱۷% دردهای ماهیچهای یا عضلانی دارند و ۱۳% سردرد دارند (بارترام۱ و همکاران، ۲۰۰۴: ۳۹۹).
سالانه سرمایه هنگفتی به علت فقدان سلامت جسمانی و روانی کارکنان، کاهش کارایی آنها، ترک شغلی و تغییر شغل به علت استرس شغلی از دست میرود. استرس و عوارض ناشی از آن همه ساله موجب از بین رفتن صدها روز کاری میشود و بطور متوسط روزانه یک میلیون نفر به علت اختلالات و ناخوشیهای ناشی از استرس از حضور در محل کار خودداری میکنند. مشخص شده است حدود ۳۰% نیروی کار در کشورهای توسعهیافته از استرس شغلی رنج میبرند. سازمان بینالمللی کار نیز هزینههای وارده بر کشورها را به علت استرش شغلی حدود ۱ تا ۵/۳% تولید ناخالص داخلی تخمین میزند که در حال حاضر در حال افزایش است (زارع و همکاران، ۲۰۰۹: ۱۴۵).
آمارها نشان از عمق و شدت هزینههایی است که هر ساله استرس در محیطهای مختلف کاری به اقتصاد کشورهای مختلف وارد میکند. در ایالات متحده سالیانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از استرس در بخشهای مختلف صنعت به صورت پرداخت غرامت ناشی از غیبت از کار، حوادث، مرگ و میر ناشی از کار کردن، بیماریهای مزمن و جابجایی کارکنان هزینه میشود. در ایرلند هر ساله آسیبهای مرتبط با کار و حوادث غیر آسیبزا شاید بیش از ۵۰۰ میلیون پوند به اقتصاد این کشور هزینه تحمیل میکنند. در نیوزلند هزینه حوادث و محل کار برای کشور ۲/۴ میلیارد دلار در سال است. در اروپا هر ساله تقریباً ۵ میلیون کارگر از حوادث مرتبط با کار شامل بیش از سه روز غیبت رنج میبرند و هزینههای بیمه برای صنعت به تنهایی میزانی در حدود ۲۰ میلیارد یورو میباشد (موتیار۲، ۲۰۰۴: ۴۵).
تنش های کاری و تأثیر آن بر میزان رضایت کارکنان از مسائل قابل توجه می باشد که در این تحقیق به آن در محیط بانک های دولتی پرداخته شده است.
۱-۲-بیان مسئله
یکی از معضلات اساسی که در طی چند دهه اخیر به دنبال تحولات جوامع و روی آوردن به زندگی مدرن، انسانها را در معرض خطر قرار داده است،پدیده استرس است(عقیلینژاد و همکاران، ۲۰۰۸: ۳۵۷). استرس جزء لاینفک زندگی امروزی است و اگر در محیط کاری و در ارتباط با عوامل محیط کاری و یا به دنبال تغییر در فعالیتهای کاری همچون فنآوری جدید یا تغییر اهداف، به وجود آید بیانگر استرس شغلی است(ساندیپ۳، ۲۰۱۰: ۴۲۶).
فرآیند پیچیده استرس شغلی، پیامدهای متعدد جبرانناپذیری دارد. استرس شغلی میتواند با مشکلات متعدد روانشناختی(اضطراب،افسردگی،خستگی عصبی،تحریک پذیری، پرخاشگری، تخلیه ناگهانی عاطفی، پرخوری، رفتار تکانشی، خنده عصبی، ناتوانی در تصمیمگیری، تمرکز ضعیف، توجه کم، وقفههای ذهنی و حساسیت نسبت به انتقاد)، جسمانی (سردردهای میگرنی، افزایش ضربان قلب و فشار خون، بیماریهای قلبی-عروقی، دردهای اسکلتی-عضلانی، اختلالات ریوی و گوارشی، بیماریهای کلیوی و آرتریت روماتوئید) و سازمانی(غیبت کاری، جابهجایی، تولید پایین، بیگانه شدن با همکارن، عدم رضایت شغلی، کاهش تعهد و وفاداری به سازمان و افت عملکرد شغلی و کیفیت کار) همراه باشد (جنیفر۴، ۲۰۰۶: ۷۰).
استرس یا فشار عصبی از مسایل بسیار حاد در سازمان های امروزی می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمان ها وارد ساخته است و همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد.گروهی از صاحبنظران رفتار سازمانی استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند.بنابراین منابع انسانی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است. نویسندگان موتور محرک، نیروی جهش دهنده و حرکت ساز انسان را انگیزه او میدانند و عقیده دارند در هر موقعیتی ۲۰ درصد تلاش و ۸۰ درصد انگیزه تأثیرگذار است، بزرگترین مشکل سازمانهای امروزی ما، چالشآورترین بحرانی که مدیران ما با آن مواجه هستند، پایین بودن انگیزه و افت مسئولیتپذیری کارکنان میباشد. کارکنان بیانگیزه، بهترین برنامهها، اثربخشترین ساختارها و موثرترین منابع را از بین میبرند(هزاوهیی و صمدی، ۱۳۸۴: ۱۴).
یکی از احساسهای مطبوع هر کارمند یا کارگر احساس رضایت یا خشنودی از کار است، در سازمانهای امروزی راضی و خشنود نگه داشتن کارکنان از دغدغههای عمده مدیران میباشد. کارکنان راضی بهتر کار میکنند، تولید و خدمات زیاد و با کیفیت بالا ارائه میدهند. در نهایت موجب بهرهوری سازمان میگردند. به عبارت دیگر یکی از مشکلات اساسی دیگر سازمانها راضی نگه داشتن کارکنان میباشد. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است،رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی میگردد. محققان رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون تعریف نمودهاند و معتقدند اگر شغل لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است. رضایت شغلی ترکیب معینی است از عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط کاری، که سبب میگردد فرد از شغلش راضی باشد (رضایی و همکاران، ۱۳۸۲: ۱۲۳).
مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد در باره کارش می باشد. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست، نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست، نگرش منفی به شغل خویش دارد. عوامل تعیین کننده رضایت شغلی عبارتند از: معارضه یا گیرایی کار، سیستم پاداش که بر اساس عدل و مساوات قرار گرفته باشد، شرایط کاری که فرد را حمایت کنند و همکاران و یاران شغلی که فرد را یاری دهند و پشتیبان وی باشند(رابینز۵، ۱۳۸۷: ۴۷).
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خشنودی شغلی با شادکامی کلی، بهداشت روانی و امید زندگی طولانی‌تر ارتباط دارد. ویلنت۶، دریافت که کارکرد شغلی خوب با کارکرد سالم در بسیاری از زمینه‌های زندگی ارتباط دارد(ساپینگتون۷،۱۳۷۹: ۲۰۶).
محیط های بانکی به دلیل حساسیت کار و دقیق بودن دارای تنش های زیادی بوده و کارمندان بانک ها به طور طبیعی با استرس های زیادی در کار مواجه هستند و استرس های شغلی می تواند از بازدهی کارمندان بکاهد، بانک های دولتی با مراجعه کنندگان بسیاری مواجه هستند و امکانات کمتری برای کارکنان خود نسبت به بانکهای خصوصی قائل می باشند، این امر ممکن است در ایجاد نارضایتی شغلی اثر گذارده و فشار زیاد کاری باعث بوجود آمدن استرس در بین کارکنان گردد. با توجه به ارتباط رضایت شغلی با سلامت روانی و پدیده استرس شغلی، این تحقیق به بررسی دلایل و اثرات آن در عملکرد کارکنان و راهکارهای عملی کاهش استرس در محیط بانک پرداخته تا از این طریق به کارکنان در بکارگیری راهکارهای عملی در جهت افزایش قدرت تحمل و فشار پذیری فردی و سازمانی یاری رساند، و در نتیجه به سالم سازی محیط کار و ارتقای بهداشت روانی سازمانی کارکنان کمک نموده تا انرژی هایی که ناخواسته صرف تنش های سازمانی می گردد، در جهت ارتقای کیمیت و کیفیت و تحقق مسئولیتهای اجتماعی آن سازمان به کار گرفته شود، از این رو به دنبال پاسخگوئی به این سؤال اساسی است که چه رابطه ای بین استرس شغلی و رضایتمندی شغلی با انگیزه کارکنان در بانک های دولتی وجود دارد؟

۱-۳-اهمیت تحقیق
با توجه به اینکه حداقل یک سوم عمر ما در محیط کاری سپری میشود و از طرفی بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در طی ساعات کار شکل میگیرد. استرس ناشی از کار یا استرش شغلی میتواند در سلامت و خشنودی انسانها علاوه بر کارایی مؤثر افتد. افرادی که تحت استرسهای زیاد باشند به طور کلی از سلامت و خشنودی کمتر برخوردار خواهند بود. در زندگی همه افراد که در یکی از مشاغل مختلف جامعه کار میکنند استرس وجود دارد و به گونههای مختلف بر آنها فشار میآورد. تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی، یا کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونیهای اجتماعی موضوعهایی هستند که به خوبی بر فرد فشار میآورند و او را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب میسازند (حافظی و همکاران، ۱۳۹۰: ۲۰).
استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد معین بر سر شغل معینی دستخوش آن میشود. در این تعریف هم ویژگیهای فردی و هم عوامل شغلی دخیل دانسته میشوند. از آنجا که فرد و محیط تأثیری متقابل بر هم دارند، در واقع میتوان گفت که فرآیند استرس شغلی نیز در چنین بافت برهم کنشی پدید میآید(رضایی و همکاران، ۱۳۸۲: ۲۲).
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار، مدیریت و روانشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیتهای مختلف یک سازمان مورد بررسی قرار دادهاند، رضایت شغلی از مهمترین زمینههای پژوهشی بوده و نقش آن به عنوان مؤلفهای اصلی در سنجش سلامت سازمانی غیر قابل انکار میباشد(غلامیفشارکی و همکاران، ۱۳۸۹).
مطالعات نشان میدهد که همه ساله بسیاری از شرکتها و سازمانها در خصوص احساس و نگرش کارکنان نسبت به شغلشان نظرسنجیهای متعددی انجام میدهند. رضایت شغلی یکی از مهمترین متغیرهای تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین به عنوان متغیر محوری در تحقیقات و تئوریهای سازمان قلمداد گردیده است. تا کنون صدها مطالعه در خصوص رضایت شغلی در فصلنامههای رفتار سازمانی و رشتههای مرتبط با آن ارائه گردیده است (پورتر، ۱۹۹۹: ۳۰). تحقیقات نشان میدهند که علت نگرش مثبت و منفی افراد نسبت به شغل و کارشان به شرح زیر میباشد:
عواملی که مربوط به سیاستها و رویههای سازمان است.
عواملی که مربوط به شرایط کار و یا نحوه قرار گرفتن افراد در محل انجام دادن کار میباشد.
عواملی که در ارتباط با شخصیتهای فردی کارکنان میباشد.
از سوی دیگر توسعه پایدار یکی از اهداف متعالی در تمام جوامع بشری و از نتایج افزایش بهرهوری در جوامع است. هدفی که در آن، منابع انسانی به عنوان کلیدیترین عامل و هدف اصلی محسوب میشود. در مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در زمینه افزایش بهرهوری، بر نقش بیبدیل منابع انسانی تاکید فراوان شده است. ایجاد، حفظ، و بالاتر از آن، ارتقاء انگیزه و روحیه کارکنان سازمان، از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری محسوب گردیده است. تجربه جوامع پیشرفته در شرق و غرب جهان نشان داده که میتوان ب

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *