دانلود پایان نامه

داری
۰۰۳/۰

تعداد
۱۶۰
۱۶۰
** همبستگی در سطح ۰۱/۰ معنی دار است

نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان میدهد بین تعارض زناشویی و صمیمیت روانشناختی رابطه منفی (۲۳۵/۰-=r)در سطح ۰۱/۰

ضریب تعیینr2=0.055 بنابراین می توان گفت ۵/۵ درصد از تعارضات زناشویی توسط صمیمیت روانشناختی پیش بینی می شود.

فرضیه سوم) بین صمیمیت روانشناختی وسبکهای دلبستگی،رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی این فرضیه که بین صمیمیت روانشناختی و سبکهای دلبستگی رابطه وجود دارد، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول ۴-۸ مشاهده می شود:

جدول ۴-۸- ضریب همبستگی صمیمیت روانشناختی و سبکهای دلبستگش

صمیمت روانشناختی
سبک اجتنابی
ضریب همبستگی پیرسون
۲۶۲/۰-

سطح معنی داری
۰۰۳/۰

تعداد
۱۶۰
سبک اضطرابی
ضریب همبستگی پیرسون
۲۰۲/۰-

سطح معنی داری
۰۱۵/۰

تعداد
۱۶۰

همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می شود رابطه بین سبک اجتنابی و صمیمیت روانشناختی معکوس(۲۶۲/۰-=r) و در سطح ۰۱/۰>p معنی دار است و همچنین رابطه بین سبک اضطرابی و صمیمیت روانشناختی نیز معکوس (۲۰۲/۰=r) و در سطح ۰۵/۰>pمعنی دار است.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی سبک های دلبستگی و صمیمیت روانشناختی با تعارضات زناشویی بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناسی بوده است.بدین منظور ۱۸۰ نفر (۶۰ زن _ ۶۰ مرد) از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس (داوطلبانه) انتخاب و پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ ، تعارض زناشویی و پرسشنامه مقیاس تجربه روابط نزدیک بر روی آنها اجرا شده است. همانگونه که یافته ها نشان داد سبک های دلبستگی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند. بر اساس نتایج به دست آمده ۸/۵۸% واریانس مربوط به تعارضات زناشویی توسط سبکهای دلبستگی تبیین می‌شود. به این معنا که، سبک پیوند اجتنابی و سبک اضطرابی ‌می‌توانند واریانس متغیر تعارضات زناشویی را به صورت معنی‌دار تبیین کنند. بنابراین فرضیه پژوهش تایید شد و این نتایج با یافته های ظهیری (۱۳۹۰)، ذوالفقاری و همکاران (۱۳۸۷)، اولیا و همکاران (۱۳۸۵)، ایکیرت (۲۰۱۳)، سیمونلی (۲۰۱۱)، پاترییک و همکاران (۲۰۰۷)، سیالاس و کتزینبرگیر (۲۰۰۴)، یاکوبوسیکی و میاین (۲۰۰۴)، گریف و مالهروب (۲۰۰۱)، هلیر و وود (۱۹۹۸) ، تالستد و استاکز (۱۹۸۳)و دانیدنیو و جانسیون ، (۱۹۹۴) مومن زاده ( ۲۰۰۵ ) ، عطاری (۲۰۰۴) ، دیباجی فروشانی ( ۲۰۰۸ )، رسولی ( ۱۳۸۶)، حیدری ( ۱۳۸۹)، شاکر ( ۱۳۸۸) ، احمدی ( ۱۳۸۹) ، کامل عباسی ( ۱۳۸۹) ، عیدی( ۱۳۸۵) و بیرامی( ۲۰۰۹ ) همسو است. در تفسیر نتایج می توان بیان نمود که سبکهای دلبستگی یکی ازعوامل موثردررضایت همسران از یکدیگر میباشد. به طور کلی سبک دلبستگی یک متغیر تفاوت فردی است که رضایتمندی را در روابط زناشویی پیش بینی میکند. طبق الگوی دلبستگی بزرگسالان (بارتولومیو و هورویتز۷۳، ۱۹۹۱) در واقع دو سطح از تصویر “خود” (مثبت یامنفی) و دو سطح از تصویر “دیگران” (مثبت یا منفی) همراه با دو درجه ی اضطراب و اجتناب در افراد وجود دارد که یک سبک دلبستگی و سه سبک غیر ایمن بوجود می اورد. هریک از زوجینی که دارای این سه سبک غیرایمن، نسبت به همسرشان بی اعتمادند و سطوح پایینی از همبستگی و اتکای متقابل را نشان میدهند، در تعهد مشکل دارند و سطوح پایینی از رضایتمندی روابط را گزارش میکنند (استیوبر۷۴ ، ۲۰۰۵). نتایج پژوهش حاضر نشان داد صمیمیت روانشناختی، تعارضات زناشویی را می تواند پیش بینی کند. البته فقط ۵/۵ درصد از تعارضات زناشویی توسط صمیمیت روانشناختی پیشبینی می شود. همچنین بین صمیمیت روانشناختی و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد که این رابطه منفی است. با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده که از ضریب همبستگی جدول بزرگتر است، میتوان گفت هرچقدر صمیمیت روانشناختی زوجین بالاتر باشد ، تعارضات زناشویی آنها کاهش می یابد و برعکس. این نتایج با یافته های بشارت و گنجی (۱۳۹۱)، ، آسفیچی و همکاران (۱۳۹۱) و اندوزوحمیدپور (۱۳۸۴) همسویی دارد. در تبیین این یافته ها میتوان به این موضوع اشاره کرد که غالبا تئوریهای زناشویی دربرگیرندۀ میزان صمیمیت تجربه شده توسط زوجهاهستند.مفهوم صیمیمیت عبارت است از سطح نزدیکی همسر،اشتراک گذاری ارزشهاوایده ها،فعالیتهای مشترک،روابط جنسی،شناخت از یکدیگرورفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن،درنتیجه زوجهای صیمیمی ازرضایت زناشویی بالاتری برخوردارند. درحقیقت،فردبایدبه درجه ای ازرشدفردی دست یابد که بتواند بادیگران رابطۀ صمیمانه برقرارکند )پاتریکوهمکاران، ۲۰۰۷). صمیمیت باشناخت خودهمراه است. این بدان معنی است که فردی که صمیمیت بالاتری دارد خودرابه شیوۀمطلوب تری در روابط عرضه میکند ونیازهای خودرابه شکل مؤثرتری به همسرخودابرازمیکند. رضایت زناشویی میتواند درزوجهایی که میزان صمیمیتب یشتری دارند،بیشتر باشد یا زوجهایی که صمیمیت بالاتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری درمواجهه با مشکلات و تغییرات مربوط به رابطۀ خودداشته باشند، درنتیجه رضایت زناشویی بالاتری را تجربه کنند )پاتریکوهمکاران،۲۰۰۷). صمیمیت در ازدواج با ارزش اس
ت، زیرا تعهد زوجین به ثبات را محکم میکند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است (هلر و وود۷۵، ۱۹۹۸ ؛ به نقل از اعتمادی و همکاران). یکی از نیازهای عاطفی زوج ها ، روابط توام با صمیمیت است که منبع مهمی برای ادای احساس معنا و رضایت زناشویی در زندگی میباشد (بپیلاژ۷۶ و همکاران). با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی، رابطه بین سبک اجتنابی و صمیمیت روانشناختی معکوس و در سطح ۰۱/۰>p معنی دار است و همچنین رابطه بین سبک اضطرابی و صمیمیت روانشناختی نیز معکوس و در سطح ۰۵/۰>p معنی دار است در نتیجه رابطه منفی معنی داری بین متغیر صمیمیت روانشناختی و سبک های دلبستگی، وجود دارد. لذا فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار میان صمیمیت و سبکهای دلبستگی، تایید می شود. نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های مختاریان دلوئی (۱۳۹۱) و خجسته مهر و همکاران (۱۳۹۳) همسو است. در تبین این یافته میتوان به این موضوع اشاره کرد که صمیمیت تنها یک تعامل یا یک آرزو نیست بلکه یک نیاز اساسی و واقعی بوده و مفهوم وسیعی دارد که شامل خودافشایی، رابطه جنسی، نزدیکی هیجانی، بدنی و عقلی است. سبک دلبستگی نیز یکی از عوامل مشخصی است که هم بر سازگاری زناشویی و هم بر ناسازگاری زناشویی تاثیر میگذارد. افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی معمولا روابط فرازناشویی بیشتری برقرار میکنند، آنها میتوانند بدون وجود هرگونه عشق و علاقه نسبت به شخص مقابل اقدام به برقراری رابطه جنسی با او کنند و به احتمال بیشتری درگیر روابط جنسی آنی و ناگهانی با افرادی خارج از رابطه ی زناشویی میشوند. این دسته از افراد ممکن است علاقه مند به برقراری روابط عاطفی صمیمی باشند، اما در هر حال از این نوع رابطه ناراضی هستند و به برقراری روابط صمیمی دراز مدت تمایلی ندارند. آنها از صمیمیت میترسند و فاقد اعتماد لازم برای برقراری روابط صمیمینه هیتند. برای اینگونه افراد، خود اتکایی اهمیت زیادی دارد. آنها به رغم اینکه تصور مثبتی از خود دارند، اما نسبت به دیگران نگرش منفی داردن. در مقابل افراد دوسوگرا نگران طرد شدن از سوی شریک خود در روابطعاشقانه هستند. آنها نگران این هستند که مبادا شریک زندگی آنها واقعا دوستشان نداشته باشد. آنها همچنین در روابط با دیگران مستعد بی اعتمادی هستند و به گونه ای نا مناسب به خود افشاگری صمیمانه اقدام می کنند. چنین افرادی ممکن است با یک نگاه عاشق شوند و قهر و آشتی های فراوان و مکرری را تجربه کنند (آندروود۷۷، ۲۰۰۵، به نقل ا عبدی و همکاران، ۱۳۹۱).

نتیجه گیری کلی
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که سبک های دلبستگی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند. همچنین یافته های دیگر بیانگر آن است که صمیمیت روانشناختی نیز میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند و نیز نتایج موید این بود که بین صمیمیت روانشناختی و سبکهای دلبستگی، رابطه معنا داری وجود دارد.
محدودیت ها
۱٫ این پژوهش روی متاهلین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه، انجام شده و در تعمیم یافته ها باید احتیاط شود.
۲٫ به دلیل جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه، تا حدی داده های به دست آمده ممکن است ناشی از اثر خستگی و عدم رغبت باشد.

پیشنهادات

پیشنهادات پژوهشی
۱٫ پیشنهادمیشودکه مطالعات مشابه درفاصله های مدت زمانی کوتاه تکرار شودت اتغییرات وپایایی یافته های آنرانشان دهد.
۲٫ درسایرشهرها این پژوهش تکرارشود ونتایج موردمقایسه قرارگیرد.
۳٫ متغیرهای دیگر از جمله ویژگی های شخصیتی، سلامت خانواده در زمینه ی پیش بینی تعارضات زناشویی مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهادات کاربردی
۱٫پیشنهادمیشود کارگاه های روان شناسی بیشتری در شهر کرمانشاه برای زوجین قبل و بعد از ازدواج برگزار شود.
۲٫بررسی و تعیین سبک های دلبستگی زوجین پیش از ازدواج.
۳٫در جلسات مشاوره قبل از ازدواج دوره ی کودکی زوجین بررسی شود.
۴٫در دوره ی کودکی، اواسط کودکی به منظور مشخص کردن سبک های دلبستگی کودکان مشاوره انجام شود.
۵٫کارگاه هایی در زمینه پربارسازی روابط زناشویی گذاشته شود.
۶٫برای جلوگیری از دلبستگی های ناایمن کودکان به والدین اطلاع رسانی بیشتری شود.
۷٫مهدکودک ها در جهت ایجاد دلبستگی ایمن کودک، برای والدین کارگاه های آموزشی تشکیل دهند.
۸٫قبل از ازدواج برای افراد کارگاه هایی در جهت کنترل تعارضات گذاشته شود.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *