دانلود پایان نامه

ه گوه ای عمل نماید تا مطمین شود که ارتباط ادامه می یابد، از نظر بالبی دلبستگی نگهدارنده ی نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی است (به نقل از غفوری و سفادرانی، ۱۳۸۷). بالبی واعض نظریه دلبستگی بر این باور بود دلبستگی نظامی رفتاری است که در جهت برآورده سازی ضرورت های زیست شناختی بقای فرد عمل میکند واز این نظر همسان با نیاز اساسی آب و غذا است (اینثورث۴۸،۱۹۸۹، به نقل از غفوری و سفادرانی، ۱۳۸۷). بالبی مفهوم دلبستگی را از دیدگاه تحولی مورد ارزیابی قرار داد ونظریه اش را بر این اساس بنا کرد که احساس ها ورفتارهای دلبستگی از قبیل گریه، خنده نوزاد را به مادر نزدیک واز خطر دور میسازد تجربه های واقعی فرد در مورد حساسیت، پاسخگو بودن حضور فعال مراقب همچنین خلق وخوی کودک وهماهنگی روابط والد- کودک اساس شکل دهی به سبک های مختلف دلبستگی(ایمن، اجتنابی، دوسوگرا) در خلال سالهای نوزادی وکودکی است(کاپلان ۲۰۰۰، به نقل از محمودی، ۱۳۸۳). هر کودکی که به دنیا می آید اولین کسی را که بدو تولد مشاهده و لمس میکند مادر است. در واقع کودکان در حالی دنیای بسته و امن جنینی را وداع می گویند که ای امنیت از دست رفته را با آغوش پر مهر مادر جبران می کنند و این پایگاه سرشار از عاطفه، پایه گذار نخستین روان بنه های عاطفی وطرحواره های ارتباطی در نوزاد است که بی شک متضم امنیت روانی – عاطفی کودکدر چندین سال اول زندگی اوست و چه بسا اثرات طولانی مدت عواطف مادری گستره ی زندگی فرد را در بر می گیرد. از این رو بی لطف نخواهد بود که مادران را در درک این حقیقت کمک کرد که به واسطه ی این احساس عمیق که کودک به طور طبیعی و فطری نسبت به مادر دارد، میتوانند تاثیر شگرفی در تامین رفاه و سلامت او داشته باشند و نیروی عظیمی بدین منظور به حساب می آیند در واقع یک رابطه دلبسته ایمن میتواند عملکرد و شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل کند. همه ما در جستجوی کسب امنیت و راحتی در رابطه با همسرمان هستیم اگر فرد چنین امنیت و راحتی را به دست آورد میتواند در مسیر امنی که توسط همسر فراهم گردیده گام بردارد و مطمئن شود که میتواند در سایر فعالیتها نیز موفق شود. مهمترین ویژگی روابط دلبسته، احساس امنیت و تعلق است. به طوری که فرد، دیگر احساس تنهایی و ناراحتی نکند (بالبی، ۱۹۶۹، به نقل از غفوری و سفادرانی، ۱۳۸۷). افراد با دلبستگی ایمن۴۹ ویژگی هایی از قبیل دلبستگی ایمن عموماً با خودافشایی، اعتماد به همسر و رابطهی جسمی بیشتر همراه است. بزرگسالان ایمن همچنین نگرش های سازنده تری به حل اختلافات نشان می دهند یعنی نظرات خود را بیان می کنند، نظرات همسرشان را می شنوند و سعی می کنند تا بتوانند روی حل مسائل شان کار کنند و آنها را حل نمایند. افراد ناایمن همیشه منتظر یک شکست یا خراب شدن رابطه هستند و از این رو هرگونه حادثه ای را بصورت منفی تعبیر و تفسیر می کنند. بالبی اظهار نمود موقعیت های تهدیدکننده و ترس آور نیز نظام دلبستگی را فعال می کنند و ممکن است منجر به شکل دهی پیوندهای دلبستگی عمیق گردد، حتی زمانی که فرد مورد علاقه خودش منبع ترس یا تهدید باشد. افرادی که در زندگی زناشویی توسط همسر خود مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، کسانی هستند که احتمالاً احساس دلبستگی عمیقی به همسر سوءاستفاده گر خود دارند. این دلبستگی موجب می شود که آنها به سختی بتوانند از این روابط کناره بگیرند. البته افرادی که سبک دلبستگی مضطرب نگران دارند نیز روابط بلندمدت برقرار می کنند اما از این رابطه خشنود نیستند. روابط این افراد اغلب همراه با اضطراب درباره ی از دست دادن شخص موردعلاقه است.( بنیامین و جیمز۵۰ ، ۱۳۸۴). بالبی۵۱ (۱۹۶۹، به نقل از غفوری و سفادرانی، ۱۳۸۷) مفهوم دلبستگی را از دیدگاه تحولی مورد ارزیابی قرار داد ونظریه اش را بر این اساس بنا کرد که احساس ها ورفتارهای دلبستگی از قبیل گریه، خنده نوزاد را به مادر نزدیک واز خطر دور میسازد تجربه های واقعی فرد در مورد حساسیت، پاسخگو بودن حضور فعال مراقب همچنین خلق وخوی کودک وهماهنگی روابط والد- کودک اساس شکل دهی به سبک های مختلف دلبستگی(ایمن، اجتنابی، دوسوگرا) در خالل سالهای نوزادی وکودکی است. به طور کلی سبک دلبستگی یک متغیر تفاوت فردی است که رضایتمندی را در روابط رمانتیک (عاشقانه) پیش بینی میکند. سبک دلبستگی از عوامل موثر در تعاملات بین فردی است که در نتیجه ی روابط فرد با چهره های دلبستگی ( والدین همسالان و همسر) شکل می گیرد و به طور معناداری بر عملکرد و رابطه ی زناشویی تاثیر می گذارد ( بالبی ۱۹۶۹، به نقل از غفوری و سفادرانی، ۱۳۸۷). به طور کلی سبک دلبستگی یک متغیر تفاوت فردی است که رضایتمندی را در روابط رمانتیک (عاشقانه) پیش بینی میکند.رضایتمندی زناشویی احساس رمانتیک هر یک از زوجین از هماهنگی و مطابقت با همسر خود در زمینه ی چگونگی سازمان دهی زندگی مشترک شامل هماهنگی در نحوه گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کارهای خانه تعامل و ارتباط با یکدیگر روابط جنسی و ابراز عواطف و احساسات به یکدیگر اطلاق میشود که میتواند دامنه ای از مطلوب تا نامطلوب را در بر گیرد(مرادی ۱۳۸۶). دلبستگی ایمن همبستگی مثبت با رضایتمندی روابط دارد در حالی که دلبستگی غیر ایمن با رضایتمندی روابط همبستگی منفی دارد .
سبک دلبستگی یکی از عوامل مشخصی است که هم بر سازگاری زناشویی و هم بر ناسازگاری زناشویی تاثیر میگذارد به همین دلیل تحقیقات بسیاری درباره ان انجام شده است.قبل از دهه هفتم قرن بیستم تحقیقات انجام شده در خصوص خانو
اده به طور عمده حول محور طلاق و اثرات روانی – اجتماعی ان بر اعضای خانواده متمرکز بود ولی از این دهه به بعد تئجه محققان به مسءله ی نارضایتی از زندگی زناشویی و راه های افزایش احساس رضایت و شادکامی از زندگی مشترک ومعطوف شد (حمیدی ۱۳۸۶). بالبی طی زمان به این نتیجه رسید که سبک دلبستگی فرد در یک رابطه خواه ایمن یا نا ایمن قویا متاثر از برخورد یکی از والدین، عموما مادر یاهر فرد مراقب دیگر و این اثر منحصر به دوره نوزادی نیست بلکه سراسر مراحل حیاتی تحول از جمله نوجوانی را شامل میشود(عارفی، ۱۳۸۷).

سبک های دلبستگی
طبق الگوی سبک دلبستگی بزرگسالان بارتولومیو و هوروتیز در ۱۹۹۱ درواقع دو سطح از تصویر ((خود)) (مثبت یا منفی) و دو سطح از تصویر ((دیگران)) (مثبت یا منفی) را همراه با درجه اضطراب و اجتنابی که افراد دارند ترکیب میشود و چهار ترکیب را به شرح زیر تشکیل میدهند.
گروه ۱: این گروه را پژوهش گران دلبستگی ایمن مینامند.افراد ایمن اضطراب و اجتناب کمی را تجربه میکنند و احساس راحتی همراه با صمیمیت و خود مختاری دارند. سه سبک دیگر سبک های دلبستگی غیر ایمن هستند.
گروه ۲:این سبک از نظر مفهومی مطابق با الگوی دوسوگرای هازان و شیور است که به عنوان اشثغالی ((دلمشغول , ذهن درگیر نامیده میشود. این افراد اضطراب بالا و اجتناب پایین را نشان میدهند و خود را لایق بی قابلیتی و بی ارزشی در عشق میدانند, ارزش خودشان را بر پایه اهمیت مردم به پذیرش انها در زندگی تعیین میکنند و
گروه۳: این سبک با بخشی از سبک اجتنابی که توسط هازان و شیور در ۱۹۸۷ بیان شده مطابقت دارد که اجتنابی ترسان (نگران) نامیده میشود. اجتنابی ترسان در واقع بر میگردد به هر دو احساس بی ارزشی و بی قابلیتی همراه با بی اعتمادی و سوظن به صمیمیت .این افراد اضطراب و اجتناب زیادی راتجربه میکنند احساس اینکه از صمیمیت با دیگران اجتناب کنند و بپرهیزند انها از رد کردن و مورد پذیرش واقع ذنشدن استقبال میکنند و انتظار رابطه بسته و محدودی دارند.
گروه ۴: این افراد با اضطرای پایین و اجتناب بالا در روابط رمانتیک بزرگسالی توصیف میشوند این افراد خودشان را در برابر نومیدی و ناکامی و سرخوردگی با اجتناب از روابط نزدیک حمایت میکنند و احساس استقلال و مصونیت و اسیب ناپذیری را حفظ میکنند. این سبک اجتنابی انفصالی (از هم گسیخته)نامیده میشوند.
سبک دلبستگی یکی از عوامل مشخصی است که هم بر سازگاری زناشویی و هم بر ناسازگاری زناشویی تاثیر میگذارد به همین دلیل تحقیقات بسیاری درباره ان انجام شده است.قبل از دهه هفتم قرن بیستم تحقیقات انجام شده در خصوص خانواده به طور عمده حول محور طلاق و اثرات روانی – اجتماعی ان بر اعضای خانواده متمرکز بود ولی از این دهه به بعد توجه محققان به مساله ی نارضایتی از زندگی زناشویی و راه های افزایش احساس رضایت و شادکامی از زندگی مشترک معطوف شد (حمیدی ۱۳۸۶).آسیب پذیری های پایدار یا عوامل جهتی ، تاریخی، شخصیتی یا تجربی پایدار که افراد با خود وارد ازدواج میکنند تحقیقات در این زمینه مشخص کرده است که کیفیت و ثبات ازدواج ممکن است تحت تاثیر طیفی از متغیر هایی قرار گیرد که در طول ازدواج زیاد تغییر نمیکند. به عنوان نمونه یک ویژگی پایداری که ازدواج را تحت تاثیر قرار میدهد شامل سبک های صمیمیت همسران در روابط بزرگسالی است. با این فرض که تجربیات اولیه افراد در روابط نزدیکی ، ماهیت و چگونگی روابط بعدی انها در بزرگسالی را تشکیل میدهد. متغیر های دیگر در این مورد عبارتند از تجربیات آموزشی موفقیت ها، تعاملات با همکلاسی ها، سابقه زناشویی، نمو جنسی، سابقه پزشکی، تجربیات خانواده اصلی یعنی جدایی و طلاق والدین، تعارض خانواده، روابط همشیر ها ، تنگناهای مالی و نیز توروتیک بودن که به معنای گزارش کردن تنش ، ناراحتی و نارضایتی در طول زمان صرف نظر از شرایط، حتی بدون وجود یک منبع آشکار تنش زا است بر اساس این مدل میتوان گفت فرایند های تطابقی احتمالا بیشترین تاثیر مستقیم را بر کیفیت زناشویی نقش اصلی دارد، ممکن اسن عملکرد رخداد های تنش زایی باشد که زوجین با آن روبرو میشوند، در واقع با فرض مساوی بودن همه شرایط کیفیت تطابق بای تنش های شدید ضعیف تر عمل میکند و اثر کمتری دارد و حوادث تنش زا احتمالا شدید میشوند آنچه در اینجا چالش برانگیز است، چگونگی سازگاری زوجین است چون توانایی افراد با پیشینه ها و شخصیت های مختلف برای کنار آمدن با اختلاف عقاید و مشکلات زناشویی یا انتقالی با هم متفاوت است(برادبوری، ۲۰۰۰، به نقل از حمیدی ).
سبک دلبستگی روش های مواجه فرد با موقعیت های تنیدگی زا را متاثر می شود (اسروف۵۲، ۱۹۷۷). سبک دلبستگی یکی از عوامل مشخصی است که هم بر سازگاری زناشویی و هم بر ناسازگاری زناشویی تاثیر میگذارد به همین دلیل تحقیقات بسیاری درباره ان انجام شده است.قبل از دهه هفتم قرن بیستم تحقیقات انجام شده در خصوص خانواده به طور عمده حول محور طلاق و اثرات روانی – اجتماعی ان بر اعضای خانواده متمرکز بود ولی از این دهه به بعد توجه محققان به مساله ی نارضایتی از زندگی زناشویی و راه های افزایش احساس رضایت و شادکامی از زندگی مشترک معطوف شد (حمیدی ۱۳۸۶). افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی معمولا روابط فرازناشویی بیشتری برقرار میکنند، آنها میتوانند بدون وجود هرگونه عشق و علاقه نسبت به شخص مقابل اقدام به برقراری رابطه جنسی با او کنند و به احتمال بیشتری درگیر روابط جنسی آنی و ناگهانی با افرادی خارج از رابطه ی زناشو
یی میشوند. این دسته از افراد ممکن است علاقه مند به برقراری روابط عاطفی صمیمی باشند، اما در هر حال از این نوع رابطه ناراضی هستند و به برقراری روابط صمیمی دراز مدت تمایلی ندارند. آنها از صمیمیت میترسند و فاقد اعتماد لازم برای برقراری روابط صمیمینه هیتند. برای اینگونه افراد، خود اتکایی اهمیت زیادی دارد. آنها به رغم اینکه تصور مثبتی از خود دارند، اما نسبت به دیگران نگرش منفی داردن. در مقابل افراد دوسوگرا نگران طرد شدن از سوی شریک خود در روابطعاشقانه هستند. آنها نگران این هستند که مبادا شریک زندگی آنها واقعا دوستشان نداشته باشد. آنها همچنین در روابط با دیگران مستعد بی اعتمادی هستند و به گونه ای نا مناسب به خود افشاگری صمیمانه اقدام می کنند. چنین افرادی ممکن است با یک نگاه عاشق شوند و قهر و آشتی های فراوان و مکرری را تجربه کنند (آندروود۵۳، ۲۰۰۵، به نقل از عبدی و همکاران، ۱۳۹۱).

صمیمیت و صمیمیت جنسی
یکی از متغیر هایی که احتمال میرود با تعارضات زناشویی رابطه داشته باشد صمیمیت روانشناختی است.نیاز به صمیمیت که یک نیاز پیشرفته جهانی و بیولوژیکی در تمامی انسان هاست، به نزدیکی، تشابه و یک رابطه عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر اشاره دارد و مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی که به عنوان منشا تشابه و نزدیکی به کار میرود
در واقع ازدواج درجه ای از صمیمیت را ایجاد میکند که در وجه سازگارانه آن ، افراد تضاد را کنترل کرده و با یکدیگر کنار می آیند (ظهرابی اصل، ۱۳۸۵). صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد زوجین به ثبات ارتباط را محکم و بطور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است (هلر و وود۵۴، ۱۹۹۸، به نقل از اعتمادی همکاران، ۱۳۸۵). عوامل مختلفی در پایداری ازدواج و استحکام خانواده موثر هستند. صمیمیت ۱ از جمله عواملی است که برای تحکیم روابط زناشویی، ایجاد محبت بیشتر و جلوگیری از گسیختن پیوند های مودت ضروری است(کاوند،۱۳۹۰). یکی از مهمترین نیازهای انسان داشتن یک پیوند عاطفی ایمن و در واقع دلبستگی ایمن ۲ با کسانی است که به او نزدیک هستند. این نیاز و همچنین ترس از فقدان و تنهایی، روابط زوجین را تحت تاثیر قرار میدهد (خجسته مهر، کرایی، عباسپور وکوچکی، ۱۳۹۰صمیمیت در ازدواج با ارزش است، زیرا تعهد زوجین به ثبات را محکم میکند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است (هلر و وود۵۵، ۱۹۹۸ ؛ به نقل از اعتمادی و همکاران).
صمیمیت در ازدواج با ارزش است، زیرا تعهد زوج ها را نسبت به ثبات ارتباط محکم میکند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است(اعتمادی، ۱۳۸۴). نیاز به صمیمیت که یک نیاز پیشرفته جهانی و بیولوژیکی در تمامی انسان هاست، به نزدیکی، تشابه و یک رابطه عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر اشاره دارد و مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی که به عنوان منشا تشابه و نزدیکی به کار میرود(باگاروزی، ۲۰۰۱). صمیمیت را رفتارهایی میدانند که نزدیکی عاطفی را افزایش میدهد، نزدیک بودن عاطفی شامل حمایت و درک متقابل، برقراری ارتباط و سهیم کردن خود، فعالیت ها و داراییهایمان با فرد دیگر است (به نقل از پیلیج، لوتین، آریندل۵۶ ۲۰۰۵). صمیمیت، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم سازی شده است و دارای جنبه های عاطفی _ هیجانی و اجتماعی نیرومندی است که بر

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *