دانلود پایان نامه

از آن میتوان برای پیش بینی روندهای آتی نیز استفاده کرد. بنابراین فرضیه فرعی دوم اثبات خواهد شد. یعنی فرض H0 رد و فرض H1 پذیرفته می شود.
با توجه به جدول (۱۱-۴) و (۱۵-۴) می بینیم که ضریب تعیین مدل C-CAPM برابر با ۰.۱۰۴ بوده و ضریب تعیین مدل RA-CAPM برابر با ۰.۰۲۱ می باشد. از آنجائیکه ضریب تعیین مدل C-CAPM بیشتر از مدل RA-CAPM می باشد بنابراین مدل C-CAPM بهتر و مناسبتر از مدل RA-CAPM در پیش بینی بازده واقعی می باشد. . هاموری ،۱۹۹۶، مینگ سیانگ چن ،۲۰۰۳ گرگوریو و یواندیس،۲۰۰۶، کاراگیوزوا، ۲۰۰۷ تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اند که همانند فرضیه این تحقیق مدل C-CAPM مدلی مناسبتری بوده است.

۳-۵- نتایج فرضیه اصلی دوم
– میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.
برای آزمون فرضیه اصلی دوم از آزمون T-Test استفاده شده است .
آزمون T-Test را برای بازده بدست آمده از دو مدل اجرا می کنیم . اطلاعات و داده های این آزمون در سه جدول (۱۶-۴)، (۱۷-۴) و (۱۸-۴) در فصل چهارم به نمایش در آمده است.
در این آزمون ما به دنبال اثبات وجود تفاوت بین میانگین اختلاف داده های جفت شده هستیم در صورتی که این فرضیه به اثبات برسد می توان نتیجه گرفت که دو مدل الگو های متفاوتی از بازده را می توانند ارائه دهند بنابراین می توان از بین این دو مدل، یک مدل را به عنوان مدل بهتر و نزدیکتر به بازده واقعی معرفی کرد. برای اینکار در جدول (۱۸-۴) از آمار توصیفی استفاده شده است.
جدول (۱۸-۴) مربوط به آماره های نمونه های جفت شده می باشد . در این جدول مقادیری نظیر انحراف معیارX و انحراف معیار?? محاسبه شده است.
برای تعیین مدل بهتر از آمار توصیفی استفاده می کنیم. هدف از استفاده آمار توصیفی بیان و توصیف خواص و روابط موجود در نمونه می باشد . از جمله این خواص، دامنه تغییرات، میانگین، انحراف معیار ??، انحراف معیار و واریانس می باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده از جداول می توان به این نتیجه رسید که هر دو مدل به دلیل همبستگی مثبت معنا دار به یک راستا معرف بازده می باشند و از طرفی به دلیل آنکه واریانس مدل RA-CAPM از بازده واقعی، کمتر از واریانس مدل C-CAPM از بازده واقعی است بنابراین مدل RA-CAPM می تواند به نحوه مطلوبتری روابط بین ریسک و بازده را بیان کند. رهنمای رودپشتی،۱۳۸۶ ، نیکو مرام و امیر حسینی،۱۳۸۷، گودزی و تهرانی،۱۳۸۷ تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند که همانند فرضیه دوم این تحقیق به برتری مدل RA-CAPM انجامیده است.

۴-۵- پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق از یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی را مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.

۱-۴-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیات، مدل پیشنهادی این تحقیق مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده۱۸۱ می باشد. این مدل قدرت تبیین رابطه ریسک و بازده را در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۸ تا حدودی دارا بوده و توانمندی خود را نسبت به مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف ۱۸۲ ارائه کرده است.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیات، پیشنهاد می شود که در این بازار پر فراز و نشیب تحت شرایط مختلف اقتصادی از مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده۱۸۳ جهت تبیین را

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *