دانلود پایان نامه

اکثر بازارها برای دوره های بلند مدت وجود دارد.
عدم نقد شوندگی سهام در مدل آمیهود به صورت مجموع نسبت متوسط قدر مطلق بازده روزانه به حجم دلاری معامله درآن روز تقسیم و بر معکوس تعداد روزهای معاملاتی ضرب می شود.

که در آن Ritd برابر با بازده در روز d از ماه t و Vitd حجم ریالی( به میلیون ) در روز d از ماه t و Daysit برابر با تعداد روزهای معامله شده سهام i در ماه t می باشد.
به اعتقاد آچاریا و پدرسن در صورت استفاده از ILLIQ با دو مشکل مواجه خواهیم شد.
اول آنکه در این معیار تاثیر متغیر کلانی مانند سطح عمومی قیمتها (تورم) در نظر گرفته نشده و مشکل بعدی آنکه این معیار نمی تواند به طور مستقیم کل هزینه های معاملاتی را در نظر بگیرد. برای حل این مشکلات، معیار نرمالایز شده از هزینه عدم نقد شوندگی۱۱۷ به نام Cit به شرح زیر تعریف نمودند.

که در آن برابر است با شاخص کل در پایان ماه t-1

رهنمای رودپشتی در تحقیقات خود با اعمال تعدیلاتی بر مدل ، مدل را به شرح زیر ارائه نموده است:

از آنجائیکه این دو مدل با استفاده از دو مدل نوینی که در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای وجود دارند به وجود آمده است ازپایه تئوریکی قوی برخوردار می باشد. که در این مجموعه قدرت تبیین آن را با مدل مورد مقایسه قرار می گیرد.

۵-۳-۳- نرخ بازده بدون ریسک۱۱۸
عامل مهم در پیشرفت و بهبود تئوری بازار سرمایه، ارائه دارایی بدون ریسک در تجزیه و تحلیل است. یک دارایی بدون ریسک عبارت است از دارایی با بازده مورد انتظار معین به گونه ای که واریانس(ریسک) بازده، صفر باشد. چون واریانس مساوی صفر است. بنابراین نرخ بازده بدون ریسک در هر دوره ای برابر با ارزش مورد انتظار خواهد بود. بعلاوه کوواریانس میان دارایی بدون ریسک و هر دارایی ریسک داری مانند(i) صفر خواهد بود. زیرا دارایی بدون ریسک هیچ همبستگی با دارایی ریسک دار نخواهد داشت. نرخ بازده بدون ریسک معمولاً برابر است با نرخ بازده اوراق قرضه و یا نرخ سود سپرده کوتاه مدت اعلامی توسط بانک مرکزی می باشد (چالز پی و جونز، ۲۰۰۲، ص۲۳۸)۱۱۹.

جدول (۱-۳) : نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت بانک های دولتی
نرخ سود
سال
۱۷%
۱۳۸۰
۱۷%
۱۳۸۱
۱۷%
۱۳۸۲
۱۷%
۱۳۸۳
۵/۱۵%
۱۳۸۴
۵/۱۵%
۱۳۸۵
۵/۱۵%
۱۳۸۶
۱۵%
۱۳۸۷
۱۵%
۱۳۸۸

۶-۳-۳- اهرمها
اهرمها به دلیل وجود هزینه های ثابت یک واحد انتفاعی نظیر هزینه های ثابت عملیاتی و مالی به وجود می آیند و آن واحد را با تعهدات روبرو می سازند . اهرمها نشان دهنده میزان تغییری است که یک متغیر وابسته در ازای یک درصد تغییر در متغیرمستقل از خود نشان می دهد . با بررسی متغیرها، اولاً متغیر وابسته و مستقل شناسایی می گردند ، ثانیاً میزان همبستگی آنها محاسبه می شود ، ثالثاً از درجه همبستگی آنها در برنامه ریزی سود ، پیش بینی فروش و سنجش سود هر سهم وعملکرد واحد انتفاعی درشرایط متغیر استفاده می شود.
مدیران مالی واحد های انتفاعی، با کمک اهرمها ساختار مالی مناسب را پیش بینی کرده و همچنین با استفاده از آنها میزان مخاطرات ناشی از فعالیتها عملیاتی وتامین مالی را مورد سنجش قرار می دهند.
هزینه های ثابت عملیاتی و مالی موجب شده است که مخاطرات ناشی ازهریک به روش های مختلفی تجزیه وتحلیل گردد که در نهایت اهرمها به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند.

۱-۶-۳-۳-درجه اهرم عملیاتی۱۲۰
اهرم عملیاتی، هزینه های ثابت عملیاتی۱۲۱ نظیراستهلاک اموال۱۲۲ ودارائیهای بلندمدت۱۲۳، هزینه های ثابت اداری۱۲۴، تبلیغات و بازاریابی۱۲۵، عوارض۱۲۶ و بیمه۱۲۷ رامدنظر قرار می دهد. به نحوی که اهرم عملیاتی بزرگتر ازیک بیانگر آن است که سود آوری واحد انتفاعی۱۲۸ به نسبتی بیشتر ازافزایش فروش، افزایش خواهد یافت . به عبارت دیگر با تغییر یک درصد در فروش، سود قبل از بهره و مالیات۱۲۹ (سود عملیاتی یا ) بیش از یک درصد افزایش خواهد یافت . به معیاری که این تغییرات را می سنجد درجه اهرم عملیاتی گفته می شود که برای محاسبه آن ازرابطه زیراستفاده می شود.

که میزان فروش، قیمت فروش هرواحد۱۳۰، هزینه متغیرهر واحد۱۳۱ و هزینه های ثابت۱۳۲ را نشان می دهد.تفسیردرجه اهرم عملیاتی و فرآیند برنامه ریزی سود اهمیت بسیار زیادی دارد.
درجه اهرم عملیاتی درسطح تولید و فروش پائین تر از نقطه سربسر، منفی خواهد بود که در این وضعیت لازم است ازطریق فروش بیشتر زیان عملیاتی جبران شود. منفی بودن درجه اهرم عملیاتی درپائین ازنقطه سربسر نشان دهنده وجود زیان عملیاتی است.چنانچه درجه اهرم عملیاتی منفی باشد با تغییر در افزایش فروش اززیان عملیاتی کاسته خواهد شد و بالعکس اگر فروش کاهش یابد زیان عملیاتی افزایش خواهد یافت که میزان این افزایش و کاهش به اندازه (قدر مطلق) درجه اهرم عملیاتی بستگی دارد (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۵،ص۶۱۲ )۱۴.

درجه اهرم عملیاتی در سطح فعالیت (فروش) نقطه سر به سر، بی نهایت است در این حالت افزایش فروش باعث می شود که واحد انتفاعی از نقطه سر به سر به سمت سود آوری حرکت کند.

۲-۶-۳-۳- درجه اهرم مالی۱۳۳
تامین مالی۱۳۴، چالشی ترین وظیفه مدیران مالی است . وجود هزینه های ثابت مالی موجب گردید تا سنجش توان واحد انتفاعی درمواجهه با اینگونه هزینه ها با استفاده ازاهرم مالی ، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
درجه اهرم مالی، درصد تغییرات سود خالص (سود پس از کسر بهره ومالیات۱۳۵ ) در ازای یک درصد تغییر در سود عملیاتی را نشان می دهد. برای محاسبه درجه اهرم مالی ازرابطه زیر استفاده می شود.

که سودخالص ، میزان فروش ، قیمت فروش هر واحد، هزینه متغیرهر واحد، کل هزینه ثابت مالی (بهره) را نشان می دهد. چنانچه درجه اهرم مالی مثبت باشد با افزایش سودعملیاتی، سود خالص نیز افزایش خواهد یافت و چنانچه منفی باشد با افزایش سود عملیاتی، زیان خالص افزایش خواهد یافت که میزان این افزایش به میزان افزایش درسودعملیاتی و درجه اهرم بستگی دارد
از رابطه زیر به منظور محاسبه سود هر سهم ۱۳۶ که بالاتر از نقطه سربسر مالی است، استفاده می شود.

که میزان فروش، قیمت فروش هر واحد، هزینه متغیر هر واحد، کل هزینه ثابت، هزینه ثابت مالی (بهره)، نرخ مالیات ، سود سهامداران ممتاز و تعداد سهام عادی را نشان می دهد.
مبنای محاسبه سود هر سهم، سود خالص است که افزایش هزینه های ثابت مالی نظیر بهره و تعهدات تضمین شده و سایراقلامی نظیر سود سهام ممتاز باعث کاهش سود هر سهم می گردد و بر همین اساس بین درجه اهرم مالی وسود هر سهم رابطه زیربرقرار است.

اگر از نقطه سربسر مالی کمتر باشد درجه اهرم مالی منفی است وهر چه به سمت صفر نزدیکترشود، درجه اهرم مالی به بی نهایت میل می کند .از اینرو درجه اهرم مالی به عنوان یکی از معیارهای سنجش مخاطرات مالی و ورشکستگی۱۳۷ محسوب می شود (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۵،ص۶۱۸)۱۳۸ .

۳-۶-۳-۳- درجه اهرم اقتصادی۱۳۹
در درجه اهرم عملیاتی، فروش به عنوان متغیر مستقل۱۴۰ درنظر گرفته می شود ولی در اهرم اقتصادی، فروش به عنوان متغیر وابسته فرض شده است.به صورتی که این اهرم درصد تغییرات در فروش یک شرکت ناشی از یک درصد تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی را نشان می دهد.
گریفین و دوگان برای محاسبه درجه اهرم اقتصادی معادله زیر را ارائه نمودند.

که درجه اهرم اقتصادی، میزان فروش و اختلال اقتصادی۱۴۱ را نشان می دهد.
هر متغیر برون زا و کلان اقتصادی که بتواند بر روی فروش شرکتها تاثیر بگذارد نظیر نرخ تورم ، نرخ ارز۱۴۲، نرخ بهره۱۴۳، حجم نقدینگی۱۴۴ و غیره می تواند به عنوان متغیر اختلال اقتصادی درنظر گرفته شود.
تفسیر درجه اهرم اقتصادی به اینگونه بیان می شود که هر شرکتی که تاثیرپذیری بیشتری از متغیر های کلان داشته باشد، درجه اهرم اقتصادی آن بیشتراست .
گریفین و دوگان۱۴۵ با تعریف ریسک اقتصادی۱۴۶ را از ریسک کسب وکار۱۴۷ جدا کرده و ریسک کسب و کار را به عنوان اثر ترکیبی ریسک عملیاتی و ریسک اقتصادی تعریف کرده اند.
از آنجائیکه درجه اهرم بر پایه مفهومی نزدیک به کشش گرفته شده است . همچنین با توجه به در نظر گرفتن تغییرات نه ساله، دراین مجموعه از رگرسیون سری زمانی زیر برای محاسبه سه درجه اهرم استفاده شده است.
دلیل اصلی استفاده از این روش به این خاطر بوده است که در صورتی که از فرمول متداول تقسیم درصد تغییرات یک متغیر استفاده می شد درسالهایی که متغیر در مخرج هیچگونه تغییری نداشت با کسر صفر و عبارت تعریف نشده مواجه می شدیم که استفاده از رگرسیون لگاریتم طبیعی این مشکل را مرتفع نمود.
مزیت دیگر استفاده از این روش بکارگیری اطلاعات ۹ ساله در محاسبه درجه اهرم هاست که با توجه به اینکه بررسی این مجموعه به صورت مقطعی صورت گرفته اطلاعات ۹ ساله شرکتها می بایستی در محاسبه اهرمها لحاظ شود. در صورتی که از روش متداول محاسبه اهرمها استفاده می شد بایستی درجه اهرمها برای هر سال محاسبه شده ومیانگین هشت ساله هر شرکت مورد استفاده قرارمی گرفت.

که و و جملات خطای رگرسیونی وضرایب تخمین زده شده و و به ترتیب بیانگر و و می باشد.
بنابراین به منظورمحاسبه درجه اهرم عملیاتی ابتدا از سود قبل از بهره و مالیات ومیزان فروش ۹ ساله هر شرکت لگاریتم طبیعی گرفته و سپس لگاریتم سود قبل از بهره ومالیات را بر لگاریتم فروش رگرس می کنیم.
ضریب بدست آمده از این رگرسیون بیانگردرجه اهرم عملیاتی است.و به همین ترتیب با استفاده از معاملات فوق درجه اهرم مالی واقتصادی نیز محاسبه شده است. شایان ذکراست برای محاسبه درجه اهرم اقتصادی ازمیزان فروش هر شرکت واختلال اقتصادی استفاده شده است که در ادامه تشریح خواهد شد.

۷-۶-۳-۳- اختلال اقتصادی
گریفین و دوگان،۲۰۰۳ که برای اولین درجه اهرم اقتصادی را معرفی کردند چنین اظهار نظر داشتند که تمامی شرکتها در بازار با ریسک مشابهی از جانب اختلال اقتصادی برونزا مواجه می شوند. به زعم آنان اختلال اقتصادی رویداد پیش بینی نشده است که قدرت بر هم زدن تعادل مدل و متعاقبا تعادل عملیات یک شرکت را دارد. چن،رول و روس،۱۹۸۶ چنین رویداد هایی را به عنوان متغیر های سیستماتیک تعریف کردند که عامل اقتصاد یا سود هر سهم پرداختی و یا هر متغیر دیگری که برای تشریح وضعیت جاری ضروری است، تحت تاثیر قرار می دهد.
تحقیقات آنان نشان می داد که فاصله بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت، فاصله بین تورم واقعی و مورد انتظار، فاصله بین نرخ رشد تولیدات صنعتی و فاصله بین اوراق قرضه کم ارزش و پر ارزش می تواند به عنوان این متغیر سیستماتیک مد نظر قرار گیرد.
به پیروی از

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *