دانلود پایان نامه

وی برای آزمون مدل C-CAPM استفاده از واردات را به جای استفاده از مصرف پیشنهاد داد . دلیل اساسی او این است که تغییرات در واردات، به وسیله نغییرات در مصرف و سرمایه گذاری آغاز می شود و افزایش در مصرف خصوصی داخلی، به واردات بیشتر می انجامد . به عقیده او، نوسان واردات در طول زمان بایستی بهتر از مصرف بتواند نوسان قیمت سهام را در خود جای دهد؛ در نتیجه ، نرخ رشد واردات می تواند فاکتور خوبی برای رشد مصرف و شاخص مفیدی از تغییرات پس انداز مردم باشد.
مینگ سیانگ چن،۲۰۰۳ ، نیز مقایسه ای را بین مدل CAPM و C-CAPM در بازار سهام تایوان انجام داد وی در مدل C-CAPM مورد آزمون خود، فرض کرد که مصرف کل برابر با کل سود سهام پرداختی است و رشد این سود از یک فرایند اتورگرسیوی مرتبه اول تبعیت می کند . وی با مقایسه این دو مدل از نظر میزان انطباق بازده پیش بینی شده با بازده واقعی، قدرت مدل در پیش بینی درست نقاط عطف و میزان خطای پیش بینی، به این نتیجه رسید که در تمامی موارد قدرت تبیین CAPM سنتی در ارتباط بین ریسک و بازده ، بیشتر از مدل C-CAPM است .
گرگوریو ویواندیس ،۲۰۰۶، با وارد کردن متغیر هزینه مبادلات در مدل C-CAPM ، آنرا در بازار سهام انگلیس مورد آزمون قرار دادند.آنها با استفاده از بازده فصلی طی دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ ، به این نتیجه رسیدند که اگر چه این مدل نمی تواند بازده سهام را تبیین کند ، ولی متغیر هزینه مبادلات در تمامی موارد معنا دار است و باید در مدل قرار گیرد .
کاراگیوزوا،۲۰۰۷، نیز با تقسیم بندی بازار مصرف به دو گروه سهامداران با عنوان B و غیر سهامداران A، مدل C-CAPM را در بازار سهام بریتانیا مورد ازمون قرار داد. نتایج نشان داد عملکرد مصرف این دو گرو مختلف بوده و تائیر متفاوتی بر روی مدل C-CAPM دارند. بنابراین، او پیشنهاد داد که با جداسازی بازار مصرف کنندگان می توان نتایج معنادارتری را مدل C-CAPM استخراج کرد.

۲-۲۰-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون RA-CAPM
تحقیق انجام گرفته توسط رهنما در جهت آزمون تجربی مدل R-CAPM در بورس اوراق بهادار تهران از اولین تحقیقاتی است که در این زمینه صورت گرفته است که به همراه طرح مدل و در جهت اثبات توان تجربی مدل در کنار توان تئوریکی صورت گرفته است . نتیجه این تحقیق برتری این مدل در مقایسه با سایر نسخه های CAPM می باشد . تحقیق دیگری نیز توسط رهنمای رود پشتی ، نیکو مرام و زهرا امیر حسینی در قالب مقاله ، قدرت تبیین DEL در مقایسه با دو درجه اهرم مالی و عملیاتی را مورد آزمون قرار داده است که نتایج این تحقیق در هشتمین کنگره بین اللملی تحقیقات بازرگانی ارائه شد.
زهرا امیر حسینی تحت مشاور? رهنمای رود پشتی در تحقیق دیگری به صورت مطالعه موردی ، از داده های شرکت ایران خودرو دیزل استفاده کرده و درجه اهرم اقتصادی را در مقایسه با دو درجه اهرم مالی و عملیاتی مورد آزمون قرار داده است. تحقیق اقای مصطفی گودرزی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان”آزمون قدرت تبیین مدل RA-CAPM در مقایسه با مدل A-CAPMدر تبیین ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران” با راهنمایی فریدون رهنمای رود پشتی و مشاوره زهرا امیر حسینی.
تحقیق محمد رضا امامی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” آزمون مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده بر اساس ریسک نقد شوندگی در شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران از جمله تحقیقاتی است که در بورس اوراق بهادار تهران مدل A-CAPM را مورد آزمون قرار داده است این تحقیق با راهنمایی فریدون رهنمای رود پشتی صورت گرفته است.
تحقیق مریم ایرانی در قالب پایان نامه کارشناسی با عنوان ” بررسی قدرت تبیین Revised Beta مبتنی بر R-CAPM در مقایسه با Reward Beta مبتنی بر CAPMدر پیش بینی بازده مورد انتظار” با راهنمایی رهنمای رود پشتی و مشاوره زهرا امیر حسینی.
تحقیقی که توسط شاهوریانی با عنوان ” مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی ” به عنوان مکمل مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته این نتیجه بدست آمده که ریسک سیستماتیک محاسبه شده توسط بتای تعدیلی در مقایسه با بتا تفاوت معنی داری دارد.
سمیه پورحسن تحت مشاوره رهنمای رود پشتی در تحقیق دیگری که تحت عنوان ” بررسی و تبیین درجه اهرم اقتصادی DEL برای سنجش ریسک سیستماتیک و ارتباط آن با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ” صورت گرفت که نتیجه آن این بود که بین DEL، DOLو DFL با ریسک سیستماتیک (?) در شرکتهای پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه
روش تحقیق، لازمه کشف مجهولات و پاسخ به سوالات فرضیه است، روش تحقیق مناسب منجر به یافته های منطقی شده و نتایج معتبری را حاصل می آورد. به عبارت دیگر روشهای مناسب تحقیق و استفاده از ابزارهای لازم برای گردآوری داده ها و تحلیل آنها یکی ازعوامل مهم موفقیت تحقیقات است.روش تحقیق فرایند علمی و روشمند است که محقق با بکارگیری درست آن، راه آزمون عملی مباحث نظری را در پیش خواهد گرفت تا میزان تطابق مباحث نظری را با دادهای تجربی مورد آزمون قرار دهد. در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۲-۳- روش تحقیق
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی دسته بندی می کنند. تحقیق حاضر بر اساس نحوه گردآوری داده ها در ردیف تحقیقات همبستگی دسته بندی می شود که دال بر این است که محقق در کنترل داده ها هیچ نقشی ندارد و وضعیت را بدان گونه که هست توصیف می کند. همچنین تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی است . تحقیق کاربردی تحقیقی است که در آن محقق به استناد یک تئوری علمی ثابت شده سعی در یافتن کاربرد آن در دنیای واقعی و خارج از محیط نظری دارند. و از آنجائیکه این تحقیق برای اولین بار صورت می گیرد اصول و فنون تحقیقات پایه ای را برای سایر تحقیقات و مسائل اجرایی به وجود خواهد آورد.
این تحقیق از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیر های تحقیق است و سپس بر این اساس روابط موجود بین متغیرها شدت آنرا بررسی کند. مطالعات همبستگی صرفا متغیرها را در مواردی که بر پدیده خاصی تاثیر دارند بررسی می نماید و زمانی که درباره وضع موجود آگاهی چندانی وجود نداشته باشد از استفاده می شود.
در این تحقیق همبستگی متغیرهای مستقل ” ، به عنوان معیار ریسک و اهرمهای مالی ، اقتصادی و عملیاتی” با “بازده واقعی” به عنوان معیار وابسته ارزیابی می شود و قدرت متغیر های مستقل درپیش بینی بازده مورد انتظار با یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرد.
روش جمع آوری داده ها تجربی است که با استفاده از سایتهای اینترنتی و نرم افزار های کامپیوتری و صورت گرفته است. از ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق می توان از جداول و بانکهای اطلاعاتی و اینترنت و نرم افزارهای آماری نام برد
از آنجائیکه داده های بکارگرفته شده دراین تحقیق به نحوه مستقیم ازسایت بورس اوراق بهادار استخراج شده اند بنابراین از اعتبارو ورایی لازم برخوردارند.

۳-۳- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها
۱-۳-۳- رابطه بین ریسک نقدشوندگی۱۱۰ و بازده مورد انتظار۱۱۱
از جمله عوامل مهمی که هنگام خرید سهام مورد توجه قرار می گیرد نقد شوندگی سهام است. نقد شوندگی بیانگر قابلیت تبدیل مقادیر قابل توجه سهم به پول نقد در حداقل زمان می باشد.
مطالعه و تحقیق پیرامون نقد شوندگی سابقه طولانی در دنیای مدیریت مالی ندارد. این معیار با اینکه سابقه طولانی در ادبیات مالی ندارد ولی اهمیت آن مورد تائید محققان بازارهای مالی است. این مفهوم در دو مدل A-CAPM و RA-CAPM مطرح می باشد.

۲-۳-۳- بازده هرسهم
بازده سالانه هریک ازسهام ازطریق زیر محاسبه می شود.

بازده سالانه هر سهم
در این فرمول P1، قیمت سهم در پایان ماه، P0، قیمت سهم در ابتدای هر ماه ،D، سود نقدی ناخالص هر سهم ( بر اساس تعداد سهام در اول هر ماه ) ،F، ارزش اسمی هر سهم ، nc، تعداد سهام افزایش یافته از محل آورده نقدی و مطالبات ،nr، تعداد سهام افزایش یافته از محل اندوخته ها یا سود انباشته و N0، تعداد سهام در ابتدای ماه است.

۳-۳-۳- نرخ بازده بازار۱۱۲ وبازده مورد انتظار بازار۱۱۳
برای محاسبه بازده بازار،از میانگین وزنی بازده ۱۰۰ شرکت استفاده شده است به این صورت که ابتدا برای هرسهم وزنی معادل نسبت ارزش بازاری آن سهم به مجموع ارزش بازاری کلیه سهام درنظرگرفته شده و با استفاده از معادله زیراین میانگین موزون پرتفوی ۱۰۰ سهمی محاسبه شده است.

که در این فرمول برابر است با نسبت ارزش بازاری هرسهم به مجموع ارزش بازاری ۱۰۰ سهام در پایان سال.
بازده مورد انتظار بازار برابر با میانگین بازده پرتفوی بازاردردوره های قبل درنظرگرفته شده است.

۴-۳-۳- مدل ۱۱۴
مدل در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هر سهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گیرد که نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد.
مدل یکی از مدلهایی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل ۱۱۵ تعدیل آن بر مبنای ریسک نقدشوندگی۱۱۶ حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل ابتکاری است که در ترکیب دومدل صورت گرفته است . که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت وبحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل با درنظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی ، بازده دارائیها وبازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقدشوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک به عنوان عرض از مبدا در نظر می گیرد. مدل RA-CAPM ، مدلی نوین جهت پیش بینی نرخ بازده مورد انتظار سهام می باشد.این نظریه ناظر به حل مسائل مبتلا به قیمت گذاری سهام و ارزشیابی دارائیهای مالی و پیش بینی نرخ بازده مورد انتظار در فرآیند سرمایه گذاری برای تصمیم گیری سرمایه گذار در بازار سرمایه است.
آمیهود در سال ۲۰۰۲، معیار عدم نقد شوندگی را به نام ILLIQ نامگذاری نمود. این معیار تناسب روزانه ای از قدر مطلق بازده سهام بر روی حجم دلاری معامله آن است که در یک دوره زمانی میانگین گیری شده است.
معیار عدم نقد شوندگی معرفی شده توسط آمیهود از داده های روزانه بازده و حجم معامله استفاده می کند که در

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *