دانلود پایان نامه

تحقیقات آنان در این تحقیق فاصله بین نرخ تورم مورد انتظار و واقعی به عنوان اختلال اقتصادی در نظر گرفته شده است .
بنابراین برای تمامی ۱۰۰ شرکت مورد بررسی یک سری زمانی واحد از اختلاف بین نرخ تورم واقعی و مورد انتظار خواهیم داشت که به عنوان اختلال اقتصادی در نظر گرفته می شود. نرخ تورم واقعی از سایت رسمی بانک مرکزی۱۴۸ استخراج شده است. نحوه محاسبه تورم مورد انتظار در ادامه تشریح خواهد شد.

۷-۳-۳-مدل C-CAPM 149
برای درک مفهوم CAPMمبتنی برمصرف، مسئله بهینه سازی مصرف فرد را بایستی در نظر گرفت.
در هر دوره، فرد سطحی از مصرف را انتخاب می کند و هم چنین در هر دوره تخصیص پرتفوی متفاوتی ازدارایی های مختلف خواهد داشت ، که در نهایت هدف فردحداکثر کردن مطلوبیت زیر است:

و معادله بازده کپم مبتنی بر مصرف به شکل زیر بیان می شود.
?i + a2?ci + a0 = Ri
این مدل همانند CAPM سنتی ، بازده دارایی را با رسیک سیستماتیک آن ارتباط می دهد هر چند در اینجا معیار ریسک سیستماتیک کواریانس۱۵۰ بارشد مصرف است. ci?، به گونه ای تبیین شده است که این معیار برای بازار برابر با یک است. برای محاسبه بتای مصرف روزهایی از سال را در نظر می گیرم که معامله در آن روز انجام شده باشد.
?i + a2?ci + a0 = Ri
در کپم مبتنی بر مصرف، بر a2 = ERm – RF دلالت دارد.

۴-۳ متغیر های عملیاتی تحقیق
متغیر مستقل: در این پژوهش با توجه به مدل های ارائه شده نرخ بازده بازار(Rm)، بتای مصرف (c?) و بتای تعدیل و اصلاح شده (RA?) عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند.
متغیر وابسته: با توجه به این که مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توانایی تبیین نرخ بازدهی را با توجه به متغیرهای مستقل دارند، در این تحقیق نیز بازده واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(Ri) با عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۵-۳- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق عبارتست از کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که در طی سالهای ۱۳۸۰الی ۱۳۸۸ فعالت داشته و جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و اطلاعات سالانه آنها در پایان اسفند ماه هر سال منتشر شده باشد. از بین ۳۸۰ شرکت مورد بررسی یک نمونه سیستماتیک ۱۰۰ شرکتی متشکل از همه صنایع فعال در بازار بورس به صورت قضاوتی انتخاب شده است بطوری که نمونه مورد بررسی معرف کل جامعه باشد.
۶-۳- روش وابزارهای گردآوری اطلاعات
روش جمع آوری داده ها تجربی است است که اطلاعات قیمت هرسهم در ابتدا و پایان هرروز، ماه و سال، سودنقدی، میزان افزایش سرمایه، سهام جایزه و تعداد سهام، شاخص کل بازار و شاخص نقدی بازار از طریق نرم افزار بورس به نام “ره آورد نوین” و سایر اطلاعات نظیر حجم معاملات روزانه، بازده روزانه و تعداد روزهای معاملاتی در هر ماه از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران۱۵۱ استخراج شده است.
لازم بذکر است نرم افزار “ره آوردنوین” نیز اطلاعات را از منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط بورس اوراق بهادار تهران گرفته شده و به صورت جامع محاسبه و طبقه بندی نموده است.این اطلاعات و داده ها دارای روایی و اعتبار است. نرخ تورم واقعی نیز از سایت رسمی بانک مرکزی۱۵۲ استخراج شده است.

۷-۳- اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش
اعتبار(روایی) به ارتباط منطقی، بین پرسشهای آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتی گفته میشود آزمون، روایی دارد به این معنا است که پرسش‌های آزمون به‌طور دقیق آنچه را که مورد نظر میباشد، میسنجد. اعتبار، جنبههای مختلف دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به کلیه جنبههای آن حاصل میشود. در صورتی که این ارتباط وجود نداشته باشد اعتبار به وجود نمیآید.

۱-۷-۳- اعتبار درونی
این اعتبار با توانا ساختن پژوهشگر در جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، با حذف کلیه عوامل مداخلهگر و تعبیر و تفسیر درست آنها سروکار دارد. از آنجائیکه در اوایل دوره تحقیق نسبت به کاربرد استانداردهای حسابداری الزامی وجود نداشته لذا ممکن است داده های تحقیق ناهمگون باشند که محقق را در یافتن نتایج قابل اتکاء و تعمیم گمراه سازد

۲-۷-۳- اعتبار بیرونی
این اعتبار به قابلیت تعمیم‌پذیری یافتههای تحقیق ارتباط دارد. به این معنی که آیا نتایج آزمایش را میتوان به جامعهای که نمونه از آن انتخاب شده است، تعمیم داد یا نه. به عبارت دیگر، آیا یافتههای پژوهش، معرف و بیانگر شرایط و موقعیت‌های زمانی و مکانی خاص دیگر هستند؟
بازار بورس ایران در سالهای اخیر دارای چالشهای زیادی بوده است . نگاهی به تاریخچه بورس بیانگر وجود حبابهای قیمت و تاثیر پذیری بورس از تصمیمات بین المللی است لذا در تعمیم نتایج این تحقیق باید احتیاط کرد.

۳-۷-۳- پایایی
پایایی، عبارت است از درجه ثبات، همسانی و قابلیت پیش‌بینی آن در اندازهگیری هر آنچه اندازه میگیرد. این کیفیت، در هر نوع اندازه‌گیری، یک امر اساسی است. اکثر سازندگان آزمون و محققان اگر ضریب پایایی۹۰/۰ یا بیشتر را به دست آورند، احساس رضایت میکنند اما از ضریب کمتر از ۷۰ /۰ ناراضی میشوند. پایایی یک آزمون تا حدی تابع طول آزمون است. هر چه طول آزمون بیشتر باشد، پایایی آن بیشتر است. پایایی تا حدی تابع ناهمگنی گروه نیز است. ضریب پایایی با افزایش گستردگی یا ناهمگنی آزمودنی‌هایی که در آزمون شرکت میکنند، افزایش مییابد. بر عکس، هر چه گروه نسبت به ویژهگیای که اندازهگیری میشود، همگنتر باشد، ضریب پایایی کمتر خواهد بود۱۵۳.
بازه زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ می باشد و نیز به دلایل ذکر شده در بالا گروه تحقیق ناهمگون می باشد می توان نتیجه گرفت که تحقیق از پایایی بالایی برخوردار خواهد بود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏
یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحیقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.
تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
الف) مطالعه همبستگی دو متغیری، ب) تحلیل رگرسیون، ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس.
در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است. در بعضی بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده می‌شود. از جمله تحقیقاتی که در آن ها ماتریس همبستگی یا کواریانس تحلیل می شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است. در زیر با تفضیل بیشتر هر یک از موارد فوق مورد بحث قرار می‌گیرد.
در این گونه تحقیقات هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می‌شود. از آن جا که در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است.
در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه، استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد.
۲-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این مجموعه از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در آن آمار توصیفی با استفاده از میانگین۱۵۴، واریانس۱۵۵ و میانه و در آمار استنباطی از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش همبستگی استفاده شده است همچنین برای آزمون میزان انطباق نتایج بدست آمده از هر دو مدل با واقعیت از معیارهای آماری ” آزمون نمونه های جفت شده” جهت ارزیابی توان پیش بینی این دو مدل استفاده شده است. آمار توصیفی جهت تفسیر نتایج بدست آمده از دو مدل بوده و آمار استنباطی جهت تعمیم نتایج بدست آمده از دو مدل می باشد. همچنین از نرم افزار SPSS جهت پردازش اطلاعات استفاده شده است.

۱-۲-۴ فرضیه اصلی اول
-مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری درپیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد.
فرضیه اصلی فوق دارای دو فرضیه فرعی بشرح ذیل می باشد.
۱ – بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
۲ – بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
برای انجام این آزمون، از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. لازم به ذکر است که میزان احتمال هر یک از ضرایب در نظر گرفته شده برای سنجش همبستگی، به این معنی است که به چه میزان احتمالی این ضریب با صفر تفاوتی ندارد.

بدیهی اثبات بیانگر بی معنی بودن ارتباط بین بتای بالاتر و بازده بالاتر در هریک از فرضیه های فرعی اول و دوم می باشد.
برای تحلیلهای روشن تر، عینی تر و اخذ تصمیم درباره این که آیا رابطه معنی داری بین دو متغیر وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی استفاده می کنیم. اگر ضریب همبستگی را با نشان دهیم فرمول ضریب همبستگی به شکل ساده به شرح زیر می باشد.

هر چند که معیار همبستگی خطی بین دو متغیر است ولی الزاماً بیانگر هیچگونه رابطه علت و معلولی نیست . ضریب همبستگی بین دو مقدار ۱+ و ۱- می باشد.
برای انجام این آزمون لازم است علاوه بر فرض نرمال بودن متغیر ، این فرض را هم اضافه کنیم که نیز متغیری تصادفی با توزیع نرمال است. بنابراین در این تحقیق باید هر دو متغیر و بازده واقعی تصادفی و دارای توزیع نرمال باشند.
آماره مناسب برای آزمون در خصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه عبارتست از:

که دارای توزیع با درجه آزادی است و ناحیه بحرانی عبارتست از :
،
پس از محاسبه مقدار عددی آماره آزمون نسبت به درستی و نادرستی فرضیه قضاوت و تصمیم گیری می شود.
۱- اگر فرض را رد کنیم و مثبت باشد، نتیجه می گیریم که همبستگی خطی مثبت معنی داری بین و وجود دارد.
۲- اگر فرض را رد کنیم و منفی باشد، نتیجه می گیریم که همبستگی خطی منفی معنی داری بین و وجود دارد.
۳- اگر فرض را رد نکنیم ، نتیجه می گیریم که همبستگی خطی معنی داری بین و وجود ندارد.
با

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *