دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  • درمیان عوامل انگیزشی حاکی از تفات های قابل توجه بین T درون هر مسابفه ورزشی هست. همچنین، آزمون های دانشجویان دانشگاه کالیفرنیای شمالی وغیردانشجویان ازنظر عوامل انگیزشی مؤثر برحضئر آنان درهر مسابفه را نشان داد.
  • نیل و فونیک (۲۰۰۷) به بررسی انگیزه های موثر بر میزان حضور تماشاگران پرداختند در تحقیق آنها پیروزی نیابتی، علاقه مند به بازیکنان، سرگرمی، بازی پایاپای و اجتماعی شدن ۶/۱۸ درصد واریانس میزان حضور تماشاگران را تبیین کرد.
  • لی (۲۰۰۷) به بررسی یکسان بودن طرفداری ورزشی در زنان و مردان و همچنین شناسایی انگیزه های حضور در هاکی روی یخ دانشگاهی زنان و مردان و تفاوت بین آنها پرداخت. در این تحقیق طرفداران هاکی روی یخ زنان و مردان در ده انگیزه مقایسه شدند. اطلاعات این مطالعه از ۱۰۴ طرفدار که در بازی های هاکی روی یخ زنان حضور می یافتند و ۱۰۳ طرفدار که در بازی های هاکی روی یخ مردان حضور می یافتند جمع آوری گردید. در کل میزان انگیزه ها در بازی های مردان بیشتر بود و روش آمار مانووا نشان داد که تفاوت معنی داری بین زنان و مردان در چهار انگیزه هست (تعامل اجتماعی، خانواده، سرگرمی و مهارت). تفاوت معنی داری بین دو انگیزه سرگرمی و بازی پایاپای که بالاترین میزان را بین زنان و مردان داشت، وجود نداشت. دلایل تماشا و پیگیری هاکی زنان و مردان بطور معنی داری در دو انگیزه مهارت و حمایت از تیم متفاوت بود. نتایج این مطالعه اهمیت فهم تفاوت های جنسیتی در مصرف ورزشی را نشان می دهد. بویژه توسعه وفادار و اثربخشی استراتژی های مختلف بازاریابی بین زنان و مردان و طرفداران هاکی زنان و مردان ممکن می باشد تفاوت داشته باشد.
  • وون و کیتامور (۲۰۰۶) به بررسی فاکتورهای انگیزشی موثر بر رفتار مصرفی تماشاگران لیگ فوتبال ژاپن (جی لیگ) و لیگ فوتبال کره (کا لیگ) پرداختند. نتایج نشان داد که شناسایی تیم و پیروزی نیابتی (نسبت دادن پیروز تیم به خود) و تعامل اجتماعی پیشگوهای قوی برای توضیح فرآوانی حضور در بازی های جی لیگ بودند. همچنین گریز (خارج از روال عادی و هر روزه زندگی شدن) پیشگوی مثبتی برای توضیح حضور در بازی های آینده جی لیگ و کا لیگ بدست آمد (وون، کیتامورا، ۲۰۰۶).

برنتال و گراهام (۲۰۰۳) به بررسی انگیزش طرفداران یک ورزش در محیط های مختلف آن (مثل لیگ های مختلف) پرداختند و پی بردند که طرفداران لیگ کوچک بیسبال بیشتر به جنبه های ارزش و سرگرمی مثل ترویج و جوایز و موزیک برای حضورشان در بازی بیشتر اهمیت می دهند در حالی که طرفداران دانشگاهی بیسبال عناصر مربوط به خود بازی و جنبه های گروهی حضور بیشتر اهمیت می دادند. نتایج این تحقیق اهمیت

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Posted in دسته‌بندی نشده