دانلود پایان نامه

قابل تیتراسیون به ترتیب در تیمار شاهد و حلقه برداری بدست آمد. تیمار اتفن نیز بر میزان اسیدهای قابل تیتراسون اثر معنی داری داشت، که کمترین و بیشترین میزان اسیدهای قابل تیتراسیون به ترتیب در تیمار اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و شاهد بدست آمد.در حالی که بین تیمار ۱۵۰ میلی گرم و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نمودار ۴- ۲- اثر حلقه برداری بر محتوای اسیدهای قابل تیتراسیون میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد.G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری.

نمودار ۴-۳- اثر غلظت اتفن بر محتوای اسیدهای قابل تیتراسیون میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیرمشابه نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین‌ها با آزمون دانکن می‌باشند. E1: شاهد (تیمار بدون محلول پاشی)، E2: اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و E3: اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر.

۴- ۴- ضریب رسیدگی میوه
نتایج جدول تجزیه واریانس ۴-۱ نشان می دهد که تیمار حلقه برداری و اتفن بترتیب در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد بر شاخص رسیدگی میوه اثر معنی داری داشته است. در حالی که اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر شاخص رسیدگی میوه معنی دار نبوده است.
نمودار ۴-۴ نشان می دهد که بین ضریب رسیدگی تیمار شاهد و تیمار حلقه برداری اختلاف معنی داری وجود دارد که بیشترین و کمترین میزان ضریب رسیدگی به ترتیب در تیمار حلقه برداری و شاهد بدست آمد. با توجه به نمودار ۴-۵ مشاهده می شود که اثر تیمار اتفن بر ضریب رسیدگی میوه معنی دار بوده است که بیشترین و کمترین میزان ضریب رسیدگی به ترتیب در تیمار ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و شاهد بدست آمد. در حالی که بین تیمار ۱۵۰ میلی گرم و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نمودار ۴- ۴- اثر حلقه برداری بر ضریب رسیدگی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد.G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری.

نمودار ۴- ۵- اثر غلظت اتفن بر ضریب رسیدگی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیرمشابه نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین‌ها با آزمون دانکن می‌باشند. E1: شاهد (تیمار بدون محلول پاشی)، E2: اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و E3: اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر.

۴- ۵- pH آب میوه
جدول تجزیه واریانس (جدول ۴-۱) نشان می دهد که اثرات ساده و اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر میزان pH آب میوه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار نبود.
۴- ۶- طول خوشه
با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول ۴-۱) مشاهده می شود که اثرات ساده و اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر میزان طول خوشه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار نبود.
۴- ۷- عرض خوشه
با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول ۴-۱) مشاهده می شود که اثرات ساده و اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر میزان عرض خوشه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار نبود.
۴- ۸- وزن ۲۰ حبه
نتایج جدول تجزیه واریانس (۴-۲) نشان می دهد که تیمار حلقه برداری در سطح احتمال ۱ درصد بر میزان وزن ۲۰ حبه اثر معنی داری داشته است. در حالی که تیمار اتفن و اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر این شاخص معنی دار نبوده است. نمودار ۴-۶ نشان می دهد که بین تیمار شاهد و تیمار حلقه برداری اختلاف معنی داری وجود دارد که بیشترین و کمترین میزان وزن ۲۰ حبه به ترتیب در تیمار حلقه برداری و شاهد بدست آمد.

نمودار ۴- ۶- اثر حلقه برداری بر وزن ۲۰ حبه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد.G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری.

۴- ۹- وزن خوشه
نتایج جدول تجزیه واریانس (۴-۲) نشان می دهد که تیمار حلقه برداری در سطح احتمال ۱ درصد بر میزان وزن خوشه اثر معنی داری داشته است. در حالی که تیمار اتفن و اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر این شاخص معنی دار نبوده است. نمودار ۴-۷ نشان می دهد که بین تیمار شاهد و تیمار حلقه برداری اختلاف معنی داری وجود دارد که بیشترین و کمترین میزان وزن خوشه به ترتیب در تیمار حلقه برداری و شاهد بدست آمد.

نمودار ۴- ۷- اثر حلقه برداری بر وزن خوشه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد.G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری.

۴- ۱۰- ریزش حبه
نتایج جدول تجزیه واریانس ۴-۲ نشان می دهد که تیمار حلقه برداری در سطح احتمال ۱ درصد باعث کاهش ریزش حبه شده است، در حالیکه تیمار اتفن در سطح احتمال ۵ درصد باعث افزایش ریزش حبه شده است. اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر این شاخص معنی دار نبوده است.
نمودار ۴- ۸ نشان می دهد که حلقه برداری باعث کاهش ریزش حبه شده است و بیشترین و کمترین ریزش حبه در تیمار شاهد و حلقه برداری بدست آمد. تیمار اتفن در سطح احتمال ۵ درصد باعث ریزش حبه شده است که بیشترین ریزش در غلظت ۱۵۰ میلی گرم در لیتر بدست آمد و بین غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد (نمودار ۴-۹).

نمودار ۴- ۸- اثر حلقه برداری بر ریزش حبه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ د
رصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد.G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری.

نمودار ۴- ۹- اثر غلظت اتفن بر ریزش حبه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیرمشابه نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال ۵ درصد در بین میانگین‌ها با آزمون دانکن می‌باشند. E1: شاهد (تیمار بدون محلول پاشی)، E2: اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و E3: اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر.

۴- ۱۱- سفتی بافت حبه
با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول ۴-۲) مشاهده می شود که تیمار اتفن در سطح احتمال ۱ درصد بر کاهش سفتی بافت میوه معنی دار بود اما اثر ساده حلقه برداری و اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر این شاخص معنی دار نبوده است. نمودار ۴-۱۰ نشان می دهد که اتفن باعث کاهش سفتی حبه شده و بین تیمار شاهد و غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر اتفن اختلاف معنی داری وجود دارد. در صورتی که بین تیمار ۱۵۰ میلی گرم در لیتر با تیمار ۳۰۰ میلی گرم در لیتر اتفن و شاهد اختلاف معنی داری وجود ندارد.

نمودار ۴- ۱۰- اثر غلظت اتفن بر سفتی بافت میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیرمشابه نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین‌ها با آزمون دانکن می‌باشند. E1: شاهد (تیمار بدون محلول پاشی)، E2: اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و E3: اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر.

۴- ۱۲- ترکیبات فنولی کل
نتایج جدول تجزیه واریانس (۴-۲) نشان می دهد که اثرات ساده تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر میزان ترکیبات فنولی کل حبه ها در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. با توجه به نمودار ۴-۱۱ بین ترکیبات فنولی شاهد و دیگر تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده می شود. تیمارهای اتفن و حلقه برداری ترکیبات فنولی کل را نسبت به شاهد افزایش داده است. به صورتیکه بیشترین و کمترین میزان ترکیبات فنولی کل به ترتیب در تیمار حلقه برداری با اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر و تیمار شاهد بدست آمد.

نمودار ۴- ۱۱- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان ترکیبات فنولی کل میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد. G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری، E1: شاهد (تیمار بدون محلول پاشی)، E2: اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و E3: اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر.

۴- ۱۳- آنتی اکسیدان کل
بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۲) اثرات ساده حلقه برداری در سطح احتمال ۱ درصد و اتفن در سطح احتمال ۵ درصد و اثر متقابل حلقه برداری و اتفن در سطح احتمال ۱ درصد بر میزان آنتی اکسیدان کل معنی دار بود. نمودار ۴-۱۲ اثر متقابل تیمار حلقه برداری و اتفن بر میزان آنتی اکسیدان کل را نشان می دهد که بر اساس آن بین آنتی اکسیدان کل تیمار شاهد و دیگر تیمارها اختلاف معنی داری دیده می شود. تیمار حلقه برداری و غلظت های مختلف اتفن آنتی اکسیدان کل را نسبت به شاهد افزایش داد بطوریکه بیشترین آنتی اکسیدان کل در تیمار حلقه برداری حاصل شد و کمترین میزان برای شاهد ثبت گردید و بین تیمار حلقه برداری با غلظت های ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر اتفن اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نمودار ۴- ۱۲- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان آنتی اکسیدان کل میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد. G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری، E1: شاهد (تیمار بدون محلول پاشی)، E2: اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و E3: اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر.

جدول ۴-۳- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر شاخص های رنگ انگور رقم ریش بابا قرمز
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

a/b
L
بلوک
۲
ns132/1
** 826/13
حلقه برداری
۱
* ۲۶۷/۲۲
* ۷۵۳/۹
اتفن
۲
** ۶۴۲/۸۵
** ۹۵۸/۶۱
حلقه برداری × اتفن
۲
ns457/1
ns609/1
خطای آزمایشی
۱۰
۵۹۳/۳
۵۹۳/۱
ضریب تغییرات (%)

۸۴/۲۰
۲۸/۵
**، * وns به ترتیب به مفهوم معنی دار در سطح احتمال ۱%، ۵% و غیر معنی دار

۴- ۱۴- تغییرات رنگ میوه
نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین های فاکتورهای رنگ سنجی در سیستم هانتر لب (Hunter L,a,b) مشخص کرد که تاثیر تیمار حلقه برداری در سطح احتمال ۵ درصد و اتفن در سطح احتمال ۱ درصد بر شاخص های مورد مطالعه رنگ یعنی مقادیر L (روشنایی رنگ میوه) و a/b (نسبت قرمزی به آبی) معنی دار بوده است. اما بر روی اثر متقابل این دوتیمار معنی دار نبوده است. با توجه به نمودار ۴-۱۳ مشخص می شود که تیمار حلقه برداری باعث کاهش میزان شاخص L شده است، به طوریکه کمترین میزان شاخص L در تیمار حلقه برداری و بیشترین میزان شاخص L در تیمار شاهد بدست آمده است. از طرفی حلقه برداری باعث افزایش میزان شاخص a/b شده است که بیشترین میزان شاخصa/b در تیمار حلقه برداری و کمترین میزان شاخص a/b در تیمار شاهد مشاهده گردید (نمودار ۴-۱۴). همچنین غلظت های مختلف اتفن باعث کاهش میزان شاخص L شده است، که بیشترین میزان شاخص L مربوط به تیمار شاهد بوده است و کمترین میزان شاخص L مربوط به تیمار اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر می باشد (نمودار ۴-۱۵). علاوه بر این غلظت های مختلف اتفن باعث افزایش میزان شاخص a/b شده است که بیشترین میزان آن مربوط به تیمار اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر بوده و کمترین میزان شاخص a/b مربوط به تیمار شاهد بوده است (نمودار ۴-۱۶). بین تیمارهای اتفن ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر
اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نمودار ۴- ۱۳- اثر حلقه برداری بر شاخص L رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد. G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری.

نمودار ۴- ۱۴- اثر حلقه برداری بر شاخص a/b رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشد. G1: بدون حلقه برداری (شاهد)، G2: حلقه برداری.

نمودار ۴- ۱۵- اثر اتفن بر شاخص L رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشند. E1: تیمار بدون محلول پاشی (شاهد)، E2: اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر، E3: اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر.

نمودار ۴- ۱۶- اثر اتفن بر شاخص a/b رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز: حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد در بین میانگین ها در آزمون دانکن می باشند. E1: تیمار بدون محلول پاشی (شاهد)، E2: اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر، E3: اتفن ۳۰۰ میلی گرم در لیتر.

فصل پنجم
بحث

۵- ۱- مواد جامد محلول، اسیدیته کل، pH آب میوه و ضریب رسیدگی
نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر ساده تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل این دو تیمار باعث افزایش معنی دار میزان مواد جامد محلول میوه های تیمار شده در مقایسه با میوه های شاهد می گردد، بطوریکه بیشترین میزان مواد جامد محلول در تیمار اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و کمترین میزان مواد جامد محلول در تیمار شاهد بدست آمد و بین تیمارهای دیگر اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
تغییر در ترکیبات آلی که همزمان با تغییر رنگ حبه ها افزایش می یابد بیشتر مربوط به کاهش مقدار اسیدهای آلی مانند تارتاریک اسید در حبه ها و افزایش قندهای محلول می باشد و از آنجا که مقدار قند بیشترین مقدار مواد جامد محلول کل را تشکیل می دهد شاخص TSS به عنوان معیاری برای اندازه گیری قند حبه ها در نظر گرفته شد (بداقی و همکاران، ۱۳۸۶).
افزایش مواد جامد قابل حل در نتیجه کاهش آب میوه و تجزیه قندهای مرکب، تبدیل آنها به قندهای ساده و هضم شدن دیواره های سلولی اتفاق می افتد و بیشترین تغییراتی که هنگام رسیدن میوه صورت می گیرد به شکسته شدن کربوهیدرات های پلیمری مربوط است که باعث افزایش مواد جامد قابل حل میوه با رسیدن میوه می گردد (راحمی، ۱۳۸۴) و به همین دلیل میزان مواد جامد قابل حل میوه با رسیدن میوه افزایش می یابد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۳).
مهمترین کربوهیدرات های موجود در حبه انگور گلوکز و فروکتوز است و در انگورهای رسیده مقدار فروکتوز از گلوکز بیشتر است (Shaul, 1986). در انگور تجمع زیاد گلوکز و فروکتوز در واکوئل سلول های مزوکارپ بعد از تغییر رنگ حبه ها اتفاق می افتد. ۲۰ روز بعد از این دوره، محتوای هگزوزهای حبه نزدیک به ۱ مولار، با نسبت ۱،گلوکز به فروکتوز است. به خاطر این که ساکارز قند اصلی انتقالی در انگور است، تجمع سریع هگزوزهای مشخصه رسیدگی حبه باید

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *