دانلود پایان نامه

افزایش خصوصیات رسیدگی میوه انگور از جمله افزایش رنگ میوه و ترکیبات معطر می شود و انواع رنگ هایی که توسط فنول ها ایجاد می شود به شرایط مختلف از جمله اسیدیته محیط بستگی دارد. اتفن تجمع آنتوسیانین ها را برای ایجاد رنگ قرمز افزایش می دهد (Macheix et al., 1990). زیرا اتفن دارای خاصیت اسیدی است و ترکیبات فنولی در محیط اسیدی رنگ قرمز ایجاد می کنند و از آنجا که آنتوسیانین ها متعلق به ترکیبات فنولی میوه می باشند به نظر می رسد اتفن از این طریق در مجموع باعث افزایش ترکیبات فنولی کل میوه می شود. همچنین ترکیبات فنولی در عطر و طعم میوه نیز دخالت دارند و اتفن به دلیل اینکه رسیدگی را تحریک می نماید از این طریق نیز باعث افزایش ترکیبات فنولی کل میوه می شود. بر اساس گزارش پارک و همکاران۱۱۵ (۲۰۰۶) میوه های کیوی فروت که بعد از برداشت تحت تیمار اتفن قرار گرفته بودند، محتوای کلی پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی آنها بطور معنی داری افزایش یافته بود.
در رابطه با آنتی اکسیدان کل، تیمار حلقه برداری و اتفن اثر معنی داری روی این شاخص داشته است. بطوریکه بیشترین آنتی اکسیدان کل در تیمار حلقه برداری و کمترین میزان برای شاهد ثبت گردید و بین تیمار حلقه برداری با غلظت های ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر اتفن اختلاف معنی داری مشاهده نشد. این تفاوت در ظرفیت آنتی اکسیدانی می تواند ناشی از تفاوت در ترکیب های فنلی باشد. فلاونول ها بویژه کوئرسیتین و کوئرسیترین از نظر آنتی اکسیدانی بسیار فعال هستند (Barberan and Robins, 1997). که می تواند دلیلی بر بالا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی حبه هایی باشد که تیمار حلقه برداری و اتفن دریافت کرده اند. حلقه برداری تجمع کربوهیدرات را در ناحیه حلقه برداری شده افزایش می دهد، زیادی کربوهیدرات می تواند برای سنتز ترکیبات فنولی استفاده شود، مثلاً برای آنتی اکسیدان ها و متعاقباً باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه های ناحیه ی حلقه برداری شده می شود (Peter and Anastassios, 2011).
بر اساس گزارش سانتستبان و رویو۱۱۶ (۲۰۰۶) یک ارتباط مثبت بین فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیب های فنلی انگور ، میوه گیلاس وحشی شیرین (Karlidag et al., 2009)، میوه عناب (Li et al., 2005)، میوه های هسته دار (شلیل، هلو و آلو) (Gil et al., 2002) و توت سیاه و تمشک (Wang and lin, 2000) وجود دارد. این ارتباط مثبت بین فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیب های فنلی در میوه های دیگر نیز گزارش شده است (Kalt et al., 1999). ریواس و همکاران۱۱۷ (۲۰۰۸) گزارش کردند که تیمار حلقه برداری محتوای قندهای محلول برگ و فعالیت همه آنزیم های آنتی اکسیدانی را افزایش می دهد. آنها همچنین پی به ارتباط نزدیکی بین قندهای محلول برگ و آنزیم های آنتی اکسیدانی بردند.
۵- ۶- رنگ میوه
بر اساس نتایج این بررسی تیمار حلقه برداری و اتفن اثر معنی داری روی شاخص های مورد مطالعه رنگ یعنی مقادیر L و نسبت a/b نشان داد بطوریکه تیمار حلقه برداری و اتفن موجب کاهش میزان L (شاخص روشنایی رنگ میوه) و افزایش نسبت a/b (نسبت قرمزی به آبی) شد که نشان دهنده ی قرمزتر شدن میوه ها می باشد. رسیدن انگور با تغییر رنگ حبه شروع می شود که بواسطه شروع سنتز آنتوسیانین در رقم های رنگی، نرم شدن حبه ها، تند شدن انبساط حبه، زیاد شدن حجم هگزوزها، کاهش اسیدیته کل و کاهش حجم اسید مالیک مشخص می شود (Mullins et al., 1992). حلقه برداری یک تکنیک عمومی برای بهبود رنگ انگور می باشد، در صورت کاربرد حلقه برداری در تنه بوته انگور، رنگ گیری حبه تسریع می شود که ممکن است بواسطه زیاد شدن حجم مواد جامد محلول در حبه ها باشد (Yamane and Shibayama, 2007). حلقه برداری در انگورهای آکی کوئین۱۱۸، ۳۰ تا ۳۵ روز بعد از تمام گل بیشترین اثر را روی تجمع آنتوسیانین داشته و همچنین تجمع قند را در شروع رنگ گیری افزایش داده است (Yamane and Shibayama, 2007). همچنین وینکلر و همکاران۱۱۹ (۱۹۷۴) گزارش کردند که حلقه برداری در انگورهای (رد مالاگا۱۲۰، ریبیر و کاردینال۱۲۱) در مرحله تغییر رنگ حبه، رنگ گیری را بهبود می بخشد و زودرسی را در آنها موجب می شود. این تغییرات در اثر حلقه برداری روی تجمع آنتوسیانین ها در پوست حبه، بخاطر تحریک شدن فعالیت آنزیم هایی مانند فلاونوئید ?۳، ?۵- هیدروکسیلاز۱۲۲ در اثر حلقه برداری می باشد که به موجب آن سطوح بالایی از آنتوسیانین ها در پوست حبه در مقایسه با شاهد تولید می شود (Khandaker et al., 2011). همچنین تعدادی از گزارشات وجود دارد که رنگ پوست انگور (قرمز یا سیاه) به وسیله بیان ژن ها در مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین مثل فلاونوئید ?۳-هیدروکسیلاز۱۲۳ و O متیل ترانسفراز۱۲۴ تحت تأثیر قرار می گیرد (Jeong et al., 2006).
اتیلن به عنوان هورمون رسیدن شناخته می شود و انگور جزء میوه های نافرازگرا می باشد که به تیمارهای پیش از برداشت اتیلن بیرونی واکنش نشان می دهد (Becatti et al., 2010). اتیلن روی رسیدن میوه تأثیر بسیار زیادی دارد (Lurie, 2010). علاوه بر این، نقش اتیلن در رسیدن انگور و برخی از فرآیندهای مربوط به تجمع آنتوسیانین مشهود است (Amiri et al., 2010). افزایش آنتوسیانین به دلیل آزاد سازی اتیلن از اتفن، و به طبع افزایش بیوسنتز اتیلن درونی حبه ها و در نتیجه انگیزش شدید فعالیت آنزیم های تولید کننده آنتوسیانین بویژه UDP-گلوکز-فلاونوئید- ۳- O- گلوکوزیل ترانسفراز۱۲۵ برای بیوسنتز آنتوسیانین در انگور تاثیر بسزایی دارد. به معنای دیگر کاربرد اتفن سبب تحریک انباشتگی رنگدانه های منو گلوکوزید از جمله پئونیدین و مالودین در طی مرحله رسیدگی حبه ها، و در نتیجه موجب افزایش آنتوسیانین موجود در پوست حبه ها می گردد (E
L-kereamy et al., 2003). مکانیسم اثر اتفن بر افزایش رنگ در ارقام مختلف انگور توسط بسیاری از محققان گزارش شده است (Gallegos et al., 2006; Nicolau et al., 2003). گزارشات مبنی بر مصرف اتیلن و یا ترکیبات آزاد کننده اتیلن از جمله اتفن حاکی از آن است که این ترکیبات باعث تسریع مرحله تغییر رنگ حبه های انگور می گردد ولی این به شرطی است که در دوره کوتاهی بلافاصله قبل از زمان طبیعی شروع رسیدگی حبه ها مصرف گردد (Chervin et al., 2006) . بنابراین اسپری کردن اتفن، حجم اتیلن را در میوه افزایش داده در این صورت فرآیند بلوغ و رسیدن را تسریع کرده و تاریخ برداشت تسریع می شود (Marzouk and Kassem, 2011).

5- 7- نتیجه گیری کلی
با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش مشخص گردید که کاربرد تکنیک حلقه برداری و اتفن در زمان تغییر رنگ حبه ها بطور معنی داری باعث افزایش در میزان صفات کیفی ( مواد جامد محلول، ضریب رسیدگی، ترکیبات فنولی کل، آنتی اکسیدان کل و رنگ میوه ) و صفات کمی ( وزن حبه و خوشه ) انگور رقم ریش بابا قرمز می گردد. همچنین حلقه برداری و اتفن باعث کاهش میزان اسیدهای قابل تیتراسیون گردیده است. علاوه بر این حلقه برداری درصد ریزش حبه را کاهش داده است. این احتمالاً به این علت است که عمل حلقه برداری، برای مدتی کوتاه و موقت از انتقال مواد غذایی و هورمون های درونی ساخته شده از برگها به سایر نقاط مصرف کننده جلوگیری کرده و در طی این مدت احتمال می رود این مواد صرفاً صرف تغذیه همان شاخه حلقه برداری شده می شود که از رقابت سرشاخه های جوان و سایر بخش های گیاهی در مصرف مواد غذایی با خوشه ها و اعضای بارده جلوگیری می شود که متعاقباً باعث افزایش صفات کمی و کیفی انگور می گردد (Brown et al., 1988). از طرفی اتفن بلوغ و رسیدن میوه های انگور را تسریع نموده و برداشت زودتر را امکان پذیر می سازد که برای این امر غلظت ۱۵۰ میلی گرم در لیتر اتفن در زمان تغییر رنگ حبه ها توصیه می شود.
نکته قابل توجه در مورد حلقه برداری بوته های مو این است که عرض حلقه برداشته شده نباید بیشتر از ۵ میلی متر باشد و اگر بوته های مو از نظر تغذیه یا رشد رویشی ضعیف هستند، نباید همه شاخه ها حلقه برداری شوند چرا که این کار می تواند به زرد شدن و ریزش برگها و در نهایت مرگ گیاه در سال بعد منجر شود. از سوی دیگر، چنانچه مواد اتیلن زا (اتفن) با غلظت بهینه و در زمان مناسب بر روی انگور ریش بابا قرمز محلول پاشی شود رنگ و کیفیت مطلوب در میوه حاصل خواهد شد. اما از آنجا که کاربرد غلظت های مختلف اتفن و زمان های مختلف مصرف در خصوصیات کیفی میوه متفاوت است و اختلافات آماری بین غلظت های مختلف و زمان های کاربرد وجود دارد، تعیین غلظت بهینه و زمان مناسب کاربرد آن، نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از تکنیک حلقه برداری و محلول پاشی اتفن برای مناطقی با فصل رشد کوتاه که خطر باران و سرماهای پائیزه وجود دارد و همچنین برای ارقام دیررس انگور مناسب می باشد و پیشنهاد می شود.

پیشنهادات
۱- پیشنهاد می شود که حلقه برداری در زمان تشکیل حبه روی بوته مو اعمال گردد و اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی انگور بررسی شود.
۲- پیشنهاد می شود که حلقه برداری در محل های مختلف ( شاخه یکساله، بازو و تنه) اعمال گردد تا اثر آنها با یکدیگر مقایسه گردد و بهترین محل تأثیرگذاری بر خصوصیات مورد نظر مشخص گردد.
۳- زمانیکه اتفن به عنوان عامل تحریک کننده رسیدگی برای تولید تجاری میوه مطرح است، مطالعه ارتباط زمان کاربرد اتفن و زمان برداشت ضروری می باشد.
۴- در زمان نزدیک به دگرفامی (Veraison)، در زمان های مختلف محلول پاشی اتفن انجام شود.
۵- پیشنهاد می شود اثر تیمارهای اتفن و حلقه برداری روی آنزیم ها و دیگر ترکیبات آنتی اکسیدانی نیز بررسی گردد.

فهرست منابع
اثنی عشری، م؛ زکایی خسروشاهی، م.ر (۱۳۸۷). فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت. چاپ اول. انتشارات دانشگاه همدان. ۶۵۸ص.
بداقی، ح؛ ناظمیه، ع؛ مستوفی، ی و اصغرزاده، ن (۱۳۸۶). تاثیر حلقه برداری و تغذیه برگی با بوریک اسید بر ویژگی های کیفی انگور رقم کشمشی بیدانه. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، جلد ۸، شماره ۱، صص ۵۵ تا ۶۴٫
بداقی، ح؛ ناظمیه، ع؛ مستوفی، ی و مطلبی آذر، ع (۱۳۸۷). تأثیر حلقه برداری به تنهایی و توأم با اسید بوریک بر میوه بندی و صفات کمی انگور سلطانین (کشمشد بیدانه). مجله علوم کشاورزی ایران، دوره ۳۹، شماره ۱، صص۲۷- ۳۸٫
دولتی بانه، ح (۱۳۸۱). تأثیر حلقه برداری در بهبود کیفیت انگور. مدیریت ترویج و مشارکت مردمی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی. ۱۶ ص.
جلیلی‌مرندی، ر (۱۳۸۳). فیزیولوژی بعد از برداشت (جابجایی و نگهداری میوه، سبزی و گیاهان زینتی). انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. ۲۷۶ ص.
جلیلی مرندی، ر (۱۳۸۴). میوه های ریز. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی. ۲۹۰ ص.
جلیلی مرندی، ر (۱۳۸۸). پرورش میوه های مناطق معتدله. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. ۳۶۲ ص.
راحمی، م (۱۳۸۴). فیزیولوژی پس از برداشت (مقدمه ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه و سبزی ها و گیاهان زینتی). (تألیف ویلسن، لی. گراهام، مک گلاسون و هال). چاپ سوم. انتشارات دانشگاه شیراز. ۴۳۷ ص.
رسول زادگان، ی (۱۳۷۵). میوه کاری در مناطق معتدله. (تالیف: م.ان. وست وود). چاپ سوم. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. ۳۷۴ص.
زمردی، ش (۱۳۸۴). نگهداری، فرآوری و کنترل کیفیت انگور. انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ۲۳۶ص.
سالار دینی، ع.م.م (۱۳
۷۲). اصول تغذیه گیاه. انتشارات دانشگاه تهران. ۲۴۳ص.
ظهوری، م؛ فرقانی، ح و خانجانی، م (۱۳۸۵). راهنمای انگور. دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی. ۲۶۰ص.
علیزاده، ا (۱۳۸۳). جمع آوری و شناسایی مقدماتی ارقام محلی انگور استان آذربایجان غربی. نهال و بذر ۲۰: ۲۱-۱٫
محمودزاده، ح (۱۳۸۵). اثر زمان و محل حلقه برداری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بیدانه در منطقه تاکستان. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره ۷۳، صص ۲۶-۳۲٫
مختاریان، ع؛ گنجی مقدم، ا و صفار زاده، غ. (۱۳۷۹). ارزیابی بهترین مرحله یرداشت انگور رقم کشمش و پیکانی کاشمر و اثر آن بر خواص کمی و کیفی کشمش استحصالی. خلاصه مقالات اولین همایش ملی انگور. صفحات ۲۹-۳۱٫
مسکوکی، ع؛ ملکزادگان، ف؛ زمانی، ح و صفا، م. (۱۳۸۵). تعیین حد رسیدگی و زمان برداشت میوه های باغی منطقه قوچان. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.
ناظمیه، ع (۱۳۷۲). بیولوژی مو (ترجمه). انتشارات دانشگاه تبریز، ۲۷۴ صفحه.
نجاتیان، م (۱۳۷۴). تاثیر تنظیم کننده های رشد (اسید جیبرلیک و سوین) و حلقه برداری در افزایش کیفیت انگور عسگری. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ۱۲۹ صفحه.
وزارت جهاد کشاورزی (۱۳۸۷). سالنامه آماری کشور. مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی، ۹۳۲ص.
Abeles, F.B., Morgan, P.W. and Saltveit, M.E. (1992). Ethylen in Plant Biology. Vol. 15. 2nd ed. Academic Press. San Diego, California.
Abu-Zahra, T.R and Moh ,d Salameh, N. (2012). Influence of Gibberellic Acid and Cane Girdling on Berry Size of Black Magic Grape Cultivar. Middle-East Journal of Scientific Research, 11 (6): 718-722.
Adams, D.O. (2006). Phenolics and ripening in grape berries. american Journal of Enology and Viticulture, 57: 249-256.
Al-Dujili, J.A.H. (1991). The effects of girdilling and ethephon treatments on ripening and yeild quality and fruit charactristics of Buhurzy Grape cultivar. Hort. Abst. No, 10872.
Alfred, P.M., Sheikh, M.B. and Mitwe, M. (2004). Changes in Phenolics and antioxidantactivity of Muscadine grape genotypes during berry development and ripening. Center for Viticulture and small fruit Research and Food Science Program, College of Engineering Sciences. Technology and Agriculture Florida A&M University. Tallahassee, FL 32307.
Amiri, M.E., Fallah, E. and Parseh, S.H. (2010). Application of ethephon and ABA at 40% veraison advanced maturity and quality o

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *