دانلود پایان نامه

نمود.
در سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۳۱۴۴ نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در شهرستان تربت حیدریه بودهاند که از این تعداد ۲۲۳۸۱ شاغل بوده و نرخ اشتغال در این منطقه ۷/۹۶ و جمعیت بیکار ۷۶۳ نفر و نرخ بیکاری ۳/۳ بوده است. در این میان گروه سنی ۶۰ ساله و بیشتر با نرخ اشتغال ۸۲/۹۹ درصد و گروه سنی ۱۹- ۱۰ ساله با نرخ اشتغال ۶۵/۹۳، به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص دادهاند. از آنجا که گروه سنی ۶۰- ۱۵ مهمترین گروه در مباحث مربوط به اشتغال میباشد، به محاسبه آن نیز پرداخته شده و از کل جمعیت ۱۹۵۲۱ نفری این گروه، تعداد ۱۸۷۸۶ نفر شاغل بوده که نرخ اشتغال آن برابر با ۲۳/۹۶ درصد میباشد. مطابق این آمار میتوان گفت در مجموع وضعیت اشتغال منطقه ایدهآل و مطلوب بوده که میتواند ناشی از وجود زمینهها و فرصتهای متعدد شغلی باشد. جدول ۱۷-۳ جمعیت شاغل و نرخ اشتغال شهرستان را به تفکیک سن نشان میدهد (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰).

جدول ۱۷-۳: جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب سن و وضع فعالیت ۱۳۹۰
نرخ اشتغال
شاغل
جمعیت فعال ۱۰ساله و بیشتر
تفکیک سنی
۶۵/۹۳
۱۷۱۳
۱۸۲۹
۱۰-۱۹ ساله
۴۵/۹۴
۶۵۵۸
۶۹۴۳
۲۰-۲۹ ساله
۳۲/۹۷
۵۳۴۸
۵۴۹۵
۳۰-۳۹ ساله
۸۳/۹۷
۳۰۶۷
۳۱۳۵
۴۰-۴۹ ساله
۲۳/۹۸
۲۲۷۹
۲۳۲۰
۵۰-۵۹ ساله
۸۲/۹۹
۳۴۱۶
۳۴۲۲
۶۰+ ساله
۷/۹۶
۲۲۳۸۱
۲۳۱۴۴
جمع

مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده
۲-۳- بخش دوم: روششناسی پژوهش
روشهای انجام هر پژوهش در واقع بیانگر چگونگی حرکت و دستیابی به اهداف میباشد. در اینجا به توضیح روش انجام، روش تجزیه – تحلیل و سایر روشهای به کار رفته در پژوهش میپردازیم. در مجموع در ابتدای کار بر اساس شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و تکمیل پرسشنامه، به تعیین سطح توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها پرداختهایم. سپس اثرات سالخوردگی را بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی در دو دسته روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده مورد تحلیل قرار داده و بعد از آن به بررسی فرضیهها و رد یا پذیرش آن‌ها میپردازیم. مرحله نهایی تولید و ترسیم نقشهها و نمودارها است که در این مرحله)، نقشهها، تولید و ترسیم میگردد.
۱-۲-۳- روش پژوهش
پژوهش حاضر مبتنی بر یک تحقیق کاربردی است که در شش مرحله مقدماتی یا تهیه و تنظیم طرح مطالعه؛ جمعآوری اطلاعات و دادهها؛ استخراج، بررسی و تفسیر دادهها؛ تدوین و گزارش نهایی؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزارهای Excel و spss؛ و تولید و ترسیم نقشه‌ها و نمودارها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) جمعآوری و انجام شده است. همچنین جهت تعیین روستاهای با ترکیب سنی جوان و ترکیب سنی سالخورده از فرمول ذیل استفاده شده است:

در اینجا برای روشن شدن مراحل کار، در مدل ۱-۳ فرآیند انجام تحقیق نیز آورده شده است:

مدل ۱-۳: فرآیند انجام تحقیق
مأخذ: یافتههای پژوهش
۲-۲-۳- جامعه آماری
در این پژوهش به دلیل وسعت زیاد بخش جلگه رُخ، به مطالعه دو دهستان پایینرخ و میانرخ که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۳۸۸۱ خانوار در ۳۳ روستای این دو دهستان میباشد. حجم روستاهای نمونه بر اساس فرمول شارپ و فرمول تصحیح به ترتیب ۴۹ و ۲۰ مورد تعیین شد. همچنین برای تعیین حجم نمونه خانوارها از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد ۳۵۰ خانوار به دست آمد و برای تعیین حجم نمونه به تفکیک روستا نیز از روش تخصیص متناسب استفاده گردید.

N=3881
t= 96/1
p= 5/0
q= 5/0
d =05/0
n=350

N= 33
n= 49
n= 20
t=96/1
s=18/0
d =05/0

3-2-3- نحوه جمعآوری اطلاعات
جهت گردآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز از سه روش اسنادی، پیمایشی و آزمایشگاهی استفاده شده است که به شرح زیر میباشد:
– روش اسنادی: مطالعه و فیشبرداری از مقالات، پایاننامهها و مدارک مکتوب موجود در فضاهای مجازی و کتابخانهها، منابع مکتوب ادارهها و سازمانهای مرتبط با موضوع پژوهش.
– روش پیمایشی: مشاهده مستقیم و حضور میدانی در روستاهای محدوده مطالعاتی.
– روش آزمایشگاهی: تهیه تصاویر، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در محدوده جامعه نمونه.
۴-۲-۳- شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده به وسیله پرسشنامه و آزمون فرضیات، از نرم افزار SPSS استفاده و جهت تهیه نقشهها و نمودارها به ترتیب از نرمافزارهای Arc GIS و Excel استفاده گردید. در پایان با استفاده از اطلاعات گردآوری شده نتایج کلی کار و پیشنهادات ارائه گردیده است.
۵-۲-۳- تعریف عملیاتی متغیرها و شاخصهای تحقیق
این پژوهش به بررسی و تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه پرداخته است. از آنجا که سنجش این امر به راحتی امکان پذیر نبود، لذا برای سنجش آن از تکنیک شاخص سازی استفاده شده است. در این تکنیک معیارها و شاخصهایی را با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه مورد مطالعه مطرح نموده که از آنها برای سنجش سطح توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاهای سالخورده و جوان در قالب پرسشنامه استفاده شده است؛ در حقیقت شاخصهای مطرح شده را در دو دسته روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده منطقه مورد بررسی، مقایسه و تحلیل قرار خواهیم داد. این شاخصها به شرح جدول ۱۸-۳ میباشند:
جدول ۱۸-۳: ابعاد، مؤلفه و شاخصهای پژوهش
ردیف
بعد
مؤلفه
شاخصها
۱
اقتصادی
اشتغال
رضایت از مشاغل روستایی
۲

رضایت از درآمدهای روستایی
۳

علاقه جوانان به کشاورزی
۴

درآمد مورد نتظار
۵

شغل مورد انتظار
۶

رشد اقتصادی
میزان زمین زراعی
۷

میزان سطح زیرکشت
۸

علاقه به افزایش سطح زیرکشت
۹

علاقه به افزایش دام
۱۰

دسترسی به چاه عمیق / نیمهعمیق
۱۱

میزان مکانیزه شدن فعالیتهای کشاورزی
۱۲

تمایل به مکانیزه شدن
۱۳

برخورداری از وسیله نقلیه
۱۴

هزینههای ماهیانه خوراکی
۱۵

برخورداری از امکانات زندگی
۱۶

سرمایهگذاری در روستا
۱۷

تمایل به سرمایهگذاری در روستا
۱۸

تنوع فعالیتهای اقتصادی روستا
۱۹

تغییر کاربری اراضی روستا در ۱۰ سال اخیر
۲۰

سهم در تغییر کاربری اراضی
۲۱
اجتماعی
سرمایه اجتماعی

مشارکت و همکاری با شورا
۲۲

مشارکت درکارهای گروهی کشاورزی
۲۳

مشارکت در تصمیمگیریهای عمومی
۲۴

بهره دیگران از مشارکت فرد
۲۵

حمایت از مشارکت جوانان
۲۶

همکاری زنان در روستا
۲۷

برخورداری از تجربه کهنسالان
۲۸

اعتماد در امانت دادن
۲۹

وفاداری به قول
۳۰

احساس مسئولیت در کارهای گروهی
۳۱

تعامل و ارتباطاات اجتماعی
۳۲

کمک به دیگران هنگام گرفتاری
۳۳

رضایت از امنیت و خدمات رفاهی

احساس عدالت در روستا
۳۴

امنیت روستا
۳۵

رضایت از امنیت روستا
۳۶

رضایت از زندگی روستایی
۳۷

رضایت از عملکرد شورا / دهیاری
۳۸

رضایت از کمیت خدمات روستا
۳۹

رضایت از کیفیت خدمات روستا
۴۰

گرایش به افزایش خدمات روستا
۴۱

استفاده از امکانات ورزشی
۴۲

کیفیت راههای ارتباطی روستا

۴۳

آموزشی
استفاده از کتابخانه
۴۴

استفاده اینترنت
۴۵

استفاده از کانون فرهنگی
۴۶

استفاده از روزنامه
۴۷

دسترسی به مراکز آموزشی
۴۸

رضایت از امکانات آموزشی روستا

مأخذ: یافتههای پژوهش

۶-۲-۳- روایی و پایایی ابزار تحقیق
پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است. برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های مختلفی وجود دارد. از جمله روش اجرای دوباره (بازآزمائی)، روش موازی (همتا)، روش تنصیف (دو نیمه کردن)، روش کودر، ‌ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ. مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند (کلانتری، ۱۳۸۷: ۷۷-۷۶).
اعتبار و روایی این پژوهش بر اساس اعتبار محتوایی است. اعتبار محتوایی یک آزمون، معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. در این راستا برای افزایش اعتبار این پژوهش، پرسشنامه تهیه شده در اختیار تعدادی از اساتید مطلع قرار داده شده تا مطالعه نموده و نظر خود را بیان نمایند. در این پژوهش ضریب آلفبای کرونباخ از بسته نرمافزار SPSS نگارش ۱۶ محاسبه گردید. دامنه آلفبای کرونباخ میتواند بین صفر تا یک باشد، هر چه آلفبای کرونباخ به سمت ۱ میل کند روایی کار بیشتر است. اگر آلفبای کرونباخ کمتر از ۵/. باشد ابزار کار تحقیق فاقد پایایی است؛ آلفبای کرونباخ ۵/. تا ۷/. پایایی متوسط و قابل قبولی را بیان میدارد و آلفبای کرونباخ بالاتر از ۷/. پایایی ابزار تحقیق را قابل قبول معرفی مینماید. برای پایایی تحقیق ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه در سطح روستاهای نمونه توزیع گردیده و سپس بر اساس دادههای جمع آوری شده میزان آلفبای کرونباخ هر یک از شاخصهای تحقیق به شرح ذیل به دست آمده است که به شرح جدول ۱۹-۳ میباشد:
ردیف
ابعاد
میزان آلفبای کرونباخ
۱
اقتصادی
۹۶/۰
۲
اجتماعی
۹۱/۰
جدول ۱۹-۳: بررسی میزان آلفبای کرونباخ

مأخذ: یافتههای پژوهش
جمعبندی
مهم‌ترین خصوصیات هر تحقیق بررسی قلمرو مکانی پژوهش و رابطه تنگاتنگ آن با ویژگی‌های انسانی و طبیعی آن است که در تحقیقات علمی باید لحاظ گردد. بر همین مبنا در این فصل ابتدا در بخش اول به بررسی ویژگیهای طبیعی و انسانی محدوده مورد مطالعه پرداخته شد و سپس در بخش دوم، روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. آنچنانکه بیان شد در معرفی وضعیت طبیعی منطقه از پوشش گیاهی، زمینشناسی، توپوگرافی، منابع آبی، تبخیر، درجه حرارت، وزش باد و یخبندان بحث شد و در معرفی وضعیت انسانی، تعداد و تحولات جمعیت، نرخ رشد جمعیت، پیشبینی جمعیت، ترکیب جمعیت (ترکیب سنی و جنسی)، تراکم جمعیت، سواد و آموزش و وضعیت اقتصادی منطقه (فعالیتهای اقتصادی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در بررسیهای مرتبط با وضعیت طبیعی و انسانی منطقه مورد مطالعه، این نکته حاصل شد که این دو پارامتر رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند؛ آنچنانکه در نواحی دارای آب کافی، خاک حاص
لخیز و پوشش گیاهی مناسب، جمعیت بیشتری جذب شده و نیز سبب رونق بیشتر روستاهای آن شده است تا آنجا که اکثر روستاهای با ترکیب سنی سالخورده در قسمتهایی استقرار یافتهاند که از منابع آبی و خاکی ضعیفتری برخوردار هستند و بر عکس، اکثر روستاهای با ترکیب سنی جوان در نواحی پر آب و دارای خاک حاصلخیز پراکنده شدهاند. در سطح کوچکتر و بررسی دهستانها نیز نتایجی به دست آمد که به طور خلاصه میتوان گفت از بین سه دهستان بخش جلگه رخ، دهستان پایین رخ از وضعیت طبیعی و انسانی مطلوبتری برخوردار است و دارای منابع آب و خاک مناسبتر نسبت به دو دهستان بالارخ و میان رخ بوده که به تبع آن از وضعیت زراعی و باغی بهتری نیز بهرهمند میباشد؛ به همین دلیل جمعیت بیشتر و مناسبتری را شامل شده و اکثر روستاهای با ترکیب سنی جوان را در خود جای داده است (از مجموع ۸ روستای سالخورده در دو دهستان پایین رخ و میان رخ، فقط ۳ روستا در دهستان پایین رخ قرار دارد و مابقی در دهستان میان رخ پراکنده شدهاند). با این وجود از لحاظ سطح سواد، دهستان بالارخ به علت راههای ارتباطی مناسب و نزدیکی بسیاری از روستاهای آن به جاده اصلی تربت حیدریه – مشهد و نیز برخورداری از امکانات آموزشی برتر و توجه بیشتر افراد آن به سوادآموزی، وضعیت بهتری نسبت به دو دهستان دیگر دارد. در محاسبات نرخ رشد و پیشبینی جمعیت در ۲۰ سال آینده نیز مشاهده شد که دهستان میان رخ در ۵ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با نرخ رشد منفی روبرو بوده و با احتساب این نرخ رشد، در ۲۰ سال آینده نیز با کاهش جمعیت روبرو خواهد شد و بیشتر از زمان حال به سالخوردگی جمعیت دچار خواهد شد. در مجموع هدف از بیان این مطالب تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاهای مورد مطالعه میباشد که در ادامه پژوهش وضعیت این دو گروه روستا از لحاظ شاخصهای اقتصادی و اجتماعی به تفصیل بیان و مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

پیش درآمد
این فصل از دو بخش کلی تشکیل شده است. بخش اول یافتههای توصیفی تحقیق شامل توصیف و تشریح پارامترهای سن، سواد، شغل و … که در ۳۵۰ نمونه جامعه آماری میباشد. در بخش دوم با بهرهگیری از روشهای آمار استنباطی به آزمون و تحلیل فرضیات و روابط بین متغیرها پرداخته و در نهایت به جمعبندی یافتهها پرداخته شده است.
۱-۴- یافتههای توصیفی
در راستای شناخت بیشتر جامعه نمونه سوالاتی از قبیل سن، جنس، شغل و … طراحی و بررسی و سپس آمار توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ مورد بررسی و تجزیه – تحلیل قرار میگیرد.
۱-۱-۴- وضعیت سنی پاسخگویان
ترکیب سنی پاسخگویان در چهار گروه ۴۰- ۲۰، ۵۰- ۴۰، ۶۰- ۵۰ و بالاتر از ۶۰ سال طبقهبندی شده است. پاسخها نشان میدهد که سن ۴/۳۱ درصد در گروه اول، ۴۴ درصد در گروه دوم، ۳/۸ در گروه سوم و ۳/۱۶ درصد در طبقه چهارم قرار داشتهاند که در جدول و نمودار ۱-۴ قابل مشاهده میباشد.
جدول ۱-۴: وضعیت سنی پاسخگویان
ردیف
وضعیت سنی
درصد
۱
۴۰- ۲۰
۴/۳۱
۲
۵۰- ۴۰
۴۴
۳
۶۰- ۵۰
۳/۸
۴
بالاتر از ۶۰
۳/۱۶

نمودار ۱-۴: وضعیت سنی پاسخگویان
۲-۱-۴- وضعیت سواد پاسخگویان

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *