دانلود پایان نامه

ن آنها برقرار است و یا اینکه چگونه آنها یکدیگر را تکمیل می?نمایند.
۳- طرح نظری مسئله تحقیق (روشن ساختن مسئله تحقیق)
منظور از طرح نظری مسئله تحقیق نگرش یا چشم اندازی است که تصمیم گرفته می?شود برای بررسی مسئله پرسش آغازین پذیرفته شود و می?تواند از میان یکی از دیدگاههای موجود انتخاب شود و یا دیدگاهی متفاوت از همه آنها باشد.
طرح نظری مسئله تحقیق چیزی نیست جز آماده سازی شیوه دیگری برای نگاه کردن به مسئله تحقیق و دادن پاسخی اصیل به پرسش آغازین.
انتخاب چهارچوب نظری مسئله تحقیق در عین حال عبارت است از تعریف دقیق موضوع و انتخاب نگرشی برای بررسی این موضوع.
در چهارچوب نظری مسئله تحقیق مفاهیم اساسی تحقیق و بستگیهایی که میانشان وجود دارد و ترسیم ساختار فرضیه?ها نشان داده می?شود و بر روی این زیربنا ساختمان مدل نظری و فرضیه عمومی تحقیق شکل می?گیرد.
فرضیه عمومی این تحقیق و مدل تحلیلی کلی به ارتباط میان مفهوم سکونت، الگوی سکونت و الگوی فضا تحت عناوین مفاهیم، مبانی، اصول فیزیکی اقلیمی یا به عبارت دیگر معنا، زبان، فرهنگ الگو می?پردازد.
قبل از ورود به مرحله چهارم، بخش نحوه اجرای تحقیق- تصویر کلی تحقیق- طراحی (design) تحقیق قرار می?گیرد که شامل رهنمودهایی برای برخورد با موضوع میباشد و در قالب شش پرسش تنظیم گردیده است.
در طلب معنای خانه امروز چرا؟ چگونه؟ (رهنمودهایی برای برخورد با موضوع)
در مطالب بیان شده پیرامون این امر که فضای زندگی ما نیازمند بازنگری و روایتی تازه می?باشد به طور اجمالی پرداخته شد. با پذیرش این امر این سئوال مهم مطرح خواهد شد که چنین رهیافتی چگونه امکانپذیر است؟ دستیابی به چنین شناختی چگونه ممکن خواهد شد.

نحوه اجرای تحقیق- تصویر کلی تحقیق- طراحی تحقیق- Design تحقیق:
چه باید بکنیم؟
What should we be doing?
(Mission)
Strategic
analysis
به کجا می?رویم؟
Where are we going?
(Goals)

چه مسیرهایی را انتخاب کنیم؟
What routes have we selected?
(Strategies)
Strategic
choice
چه سیاست?هایی را برای رسیدن به هدف اتخاذ نماییم؟
How do we guide our collective decision to get there?
(policies)

چه گزینه?ای برای انتخاب داریم؟
What choices do we have?
(Decidies)
Strategic
analysis
به چه نحوی موضوع پژوهش را انجام دهیم؟
Shall we do it?
(Actions)

1- چه باید بکنیم؟
همانطور که در بندهای گذشت? پروپوزال اشاره شد. این پژوهش باید با شناسایی ویژگی زمانه و سکونت امروز، تصویر روشن و صریحی از فضای زندگی ارائه دهد و اولویتها، ارزشهای واقعی، عناصر تشکیل دهنده و مسائل بنیادین و اساسی خانه امروز را معرفی نماید. واضح است که با توجه به گستردگی و پراکندگی موضوعات وابسته و همچنین محدودیت امکانات و زمان پیش بینی شده، این تحقیق توانایی به عهده گرفتن تنها بخشی از این رسالت را خواهد داشت، با این وجود انتظار می?رود که این پژوهش، گذشته از تلاش در جهت رسیدن به پاسخی برای سئوالات آغازین خود، روند قابل قبولی را به منظور بررسی و هدایت مجموعه تحقیقات وسیع پیرامون خانه ارائه دهد و با طرح سئوالات دقیق و مفید امکان ادامه این مسیر را برای محققان دیگر فراهم نماید.
۲- به کجا می?رویم؟
در اینجا هدف شناسایی خانه چندنسلی و معرفی آن از تمامی جنبه?هاست و در این تلاش به سمت شناخت نیازها، ارزشها و پاسخها در تولید خانه امروز و البته حصول زبانی برای معماری آن حرکت خواهیم کرد.
۳- چه مسیرهایی را انتخاب کنیم؟
همانطور که از پروپوزال تحقیق استنباط می?شود این تحقیق از چشم انداز ارتباط عمیق خانه با تحولات انسان و محیط و بلعکس توجه دارد. علاوه بر این از دیدگاه معماری و بررسی تخصصی فراتر رفته وخانه را به مثابه فضای زندگی در چهارچوب وسیع تری مورد بررسی و ارزیابی قرار می?دهد که همان الگوی سکونت است. به بیان دیگر نمی?توان به موضوع خانه به صورت تک و منفرد پرداخت، بلکه برای این منظور نیازمند دیدگاه جامع تری می?باشیم. واضح است که شناسایی الگوی سکونت امروز و محیط بدون شناخت مفهوم زندگی امروز امکانپذیر نیست. بدین ترتیب از اصول فیزیکی به مبانی و از مبانی به مفاهیم باز در فرم – اقلیم و فرهنگ می?گردیم و از خود می?پرسیم:
سکونت چه معنایی دارد و منظور از سکونت خصوصی (خانه ساختن و در خانه زیستن) چیست؟ ارزشها و مفاهیم بنیادی و ذاتی خانه چه می?باشد؟ خانه مفاهیم و معناها، نقش?ها و کارکردها
الگوی سکونت و فضای زندگی ما متاثر از کدام عوامل و رویکردها است؟
انسان امروز چگونه زندگی می?کند و فضای زندگی خویش را چگونه می?بیند و چه توقعاتی از آن دارد؟
طرح فرضیات مقدماتی و پایه (شکل گیری استراکچر یا ساختار موضوع و نحوه پیشبرد آن):
برای حصول به هدف که شناخت خانه چندنسلی است براساس مطالعات اولیه که در حوزه شناخت اقلیم- فرهنگ و فرمهای تعاملی انجام شده، به یک سری فرضیات مقماتی که جنبه پایه و شالوده?ای در طرح فرضیه اصلی دارند، نیازمندیم.
۴- چه سیاست?هایی را برای رسیدن به هدف اتخاذ نماییم؟
۱- یافتن امکانی برای خروج از ذهنیت صرفاً ساختمانی و عملکردی.
۲- پرهیز از کم بها دادن به امکانات الگوهای جدید و پافشاری این مورد بر الگوهای رایج و یا گذشته.
۳- پرهیز از ذهنیت اشتباه درباره الگوها و الگوهای سکونت سنتی و اقلیمی و فرهنگرا.
۴- پرهیز از ساده?اندیشی یا ساده انگاری.
۵- درک دوباره مفهوم خانه برای جلوگیری از مهاجرت تخریبی و محیطی.
۶- تجدید نظر در ارزشها وعناصر تشکی
ل دهنده خانه و ایجاد فرمهای تعاملی.
۷- شناخت اولویت?های امروز و تطبیق خانه با آنها و نیز ایجاد حس تعلق.
۸- ریشه یابی و اتخاذ نگرش انتقادی توام با شک.
۹- اتخاذ توام رویکرد محافظه کارانه و رادیکال.
۵- چه گزینه?ای برای انتخاب داریم؟
می توان چنین خاطر نشان کرد که پرداختن به معنا و زندگی انسان تنها در حوزه فرهنگ امکان پذیر است. الگوی زندگی ما در برآیند عوامل متعدد و در گستره وسیعی شکل می?گیرد که نامی جز فرهنگ نمی?توان بر آن گذاشت. در رابطه دو سویه و متقابل تحول فرهنگی و فضای مسکونی و اهمیت و ضرورت تعامل مسکن و فرهنگ.
۶- به چه نحوی پژوهش را انجام دهیم؟ (پیشنهاد و تهیه طرح تحقیق)
گام دوم- ساختن:
۱- تحقیق چهارچوب نظری مسئله تحقیق، فرضیه عمومی و توسعه آن
نوع نگاه ما به مسئله تحقیق را روشن می?کن.
۲- ساختن مدل تحلیلی گسترده تحقیق:
مفهوم سازی
طرح فرضیات
با انجام مطالعات حوزه شناخت و تحلیل (مطالعات شناختی- تحلیلی) و همچنین انجام مصاحبه?های اکتشافی، پیشنهادات و هدایت استاد راهنما، مباحثه و گفتگو (گپ غیر رسمی) و مشاهده طی فرایندی شناختی- تحلیلی.
مدل تحلیلی
برای پوشش جنبه?های گوناگون مسئله، تلفیق چند مفهوم و فرضیه ضرورت پیدا می?کند. مجموعه مفاهیم و فرضیه?ها که با هم ارتباط منطقی دارند مدل تحلیلی را تشکیل می?دهند.
مدل دستگاهی از فرضیات است که ارتباط منطقی میانشان برقرار می?باشد.
بدون مدل تحلیلی، متناظر باطرح نظری مسئله تحقیق، نمی?توان از فرضیه?ها حرف زد.
مدل تحلیلی لولایی است که طرح نظری مسئله تحقیق تدوین شده محقق را با کار بعدیش که مشاهده و تحلیل اطلاعات است، به یکدیگر متصل می?کند.
مدل تحلیلی را چگونه می?توان ساخت؟
کشف مفاهیم کلیدی- مفهوم سازی
کشف فرضیه?ها و روابطی که بطور جالب یا مناسبی بین آنها برقرار می?شود.
مفهوم سازی- ساختن مفاهیم (conceptuatlization): ابعاد- مولفه?ها (Component)- شاخص?ها (indicator)
بیان مفهومی پدیده?های موضوع تحقیق است و بدون آن کار ساختن مدل تحلیلی زیربنای قرص و محکم و دقیقی نخواهد داشت.
در مفهوم سازی به همه جنبه?های واقعیت مورد نظر توجه نشده، بلکه فقط آن جنبه?هایی که از نظر محقق اصلی است برگرفته می?شود.
ساختن یک مفهوم در گام اول عبارت از تعیین ابعادی است که آنرا تشکیل می?دهد و امر واقعی را منعکس می?سازد.
گام بعدی در ساختن مفهوم، تعریف شاخص?هایی است که به کمک آنها می?توان ابعاد مفهوم را اندازه گیری کرد.
شاخص?ها نشانه?های عینی قابل شناسایی و قابل اندازه گیری ابعاد مفهوم هستند.
در بعضی موارد مفهوم شاخص با ابهام بیشتری توام است. اینجا شاخص ممکن است یک نشانه، یک دلالت، یک جمله، یک عقیده ابراز شده و یا هر پدیده?ای باشد که اطلاعاتی درباره موضوع مفهوم سازی به ما می?دهد.
برای مفاهیم پیچیده لازم است که بعضی از ابعادشان را پیش از رسیدن به شاخص?ها به مولفه?هایی تجزیه کرد. بنابراین تعداد ابعاد مولفه?ها وشاخص?ها بر حسب مفاهیم تغییر می?کند.
مفاهیم
مفهوم یا پدیده ۱
مفهوم یا پدیده ۲
ابعاد

مولفه?ها

شاخص?ها

گام سوم- مقایسه با واقعیات
۱- اجرای تحقیق (آزمون فرضیات)
ساختن ابزار به منظور آزمون فرضیات:
پرسشنامه (questionnaire)
باید پرسشهایی در پرسشنامه قرار گیرد که در ارتباط با هر یک از شاخصهای از پیش تعیین شده باشد وجمله بندیها دقیق و خالی از ابهام باشد.
مصاحبه (interview): پرسشهای باز- نیمه باز- بسته
ساختار فرضیه?ها و مفاهیم در راهنمای مصاحبه صریحاً منعکس نمی?شود، اما مصاحبه کننده باید نسبت به آنها حضور ذهن داشته باشد و مخاطبش را مرتباً به اظهار نظر درباره عنصر این ساختار بدون آشکار کردن آنها هدایت کند. موفقیت در یک چنین مصاحبه?ای البته به ترکیب پرسشها در راهنمای مصاحبه بستگی دارد. اما به همان اندازه هم حضور ذهن و مهارت مصاحبه کننده در این میان موثر است.
محقق باید بر مقاومت طبیعی یا بر بی میلی افراد فائق شود.
مصاحبه ساخت نیافته:
پرسشها از نوع باز هستند، نه پاسخ?ها را القا می?کنند و نه روابطی که ممکن است میان آن?ها وجود داشته باشد. مصاحبه شونده با آزادی کامل نظراتش را درباره چند مضمونی که با تعداد اندکی پرسش نسبتاً کلی به او القا شده است بیان می?کند تا جا برای پاسخ?هایی جز آنهایی که محقق توانسته است صریحاً در ساختمان مدل تحلیلی اش پیش بینی کند باز باشد.
مصاحبه نیمه رهنمودی:
پرسشهای آن نه کاملاً باز هستند و نه کاملاً بسته و هدایت شده در مسیری معین و دقیق، محقق سعی خواهد کرد به مصداق “مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد عمل کرده و مصاحبه شونده را به سخن گفتن صریح آنطور که دلش می?خواهد ترغیب کند.
مصاحبه متمرکز
مشاهده: چه چیزی را مشاهده کنید؟ کجا مشاهده کنید؟ چگونه مشاهده کنید؟
مشاهده مستقیم:
محقق شخصاً اطلاعات راجمع آوری می?کند و افراد موضوع مشاهده در تولید اطلاعات جستجو شده مداخله?ای ندارند.

مشاهده غیر مستقیم:
محقق برای کسب اطلاعات جستجو شده به شخص موضوع مشاهده مراجعه می?کند. شخص با پاسخ گفتن به پرسشها در تولید اطلاعات مداخله می?کند. بنابراین این اطلاعات برداشت مستقیم محقق نیست و لذا عینیت آن کمتر است. در اینجا دو واسطه وجود دارد: شخصی که محقق از او می?خواهد به پرسشها پاسخ دهد و ابزار پرسشگری. هر دوی اینها می?توانند منبع انحراف و خطا باشند که باید کنترل شوند تا اطلاعاتی ک
ه به ما می?دهند به عمد یا غیر عمد غلط نباشد. در مشاهده غیر مستقیم ابزار مشاهده یا پرسشنامه است یا دستورالعملی برای مصاحبه.
مشاهده همراه بامشارکت (participant observation): از نوع انسان شناختی
مشاهده بدون مشارکت:
محقق در زندگی گروه موضوع مشاهده مشارکت نمی?کند. لذا آنرا نه از درون بلکه از بیرون مشاهده می?نماید. مشاهده ممکن است بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. با آگاهی قبلی یا بدون آگاهی اشخاص موضوع مشاهده باشد. با یا بدون کمک از جدول?های مشاهده تفضیلی صورت گیرد.
کار میدانی (field – work)
تفسیر آمارهای رسمی و اسناد تاریخی – استفاده از منابع (کتب- مقالات- پایان نامه?ها)

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش دوم- نظری
۲-۱-نگاهی به معماری
بهتر است در ابتدا معماری را دوباره بشناسیم: گفته شده معماری هنر و علم طراحی و بنای ساختمان?ها است. همینطور می?توان در این زمینه به دیدگاه ویتروویوس اشاره نمود که به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی ترین نظریات معماری، قصد تدوین ونظام مند کردن مبانی علمی معماری دارد و آثار طرز فکر و اندیشه?های او تا زمان ما ادامه داشته و دارد. در دیدگاه او عنصر تشکیل دهنده معماری عبارتند از:
ساخت به معنی پایداری و ماندگاری و مربوط به مصالح و فن کارکرد و عملکرد به معنی سودمندی و کارآیی و مربوط به نوع ساختمان و کاربری شکل به معنی زیبایی و ظاهر و نما و مربوط به تزئینات و تناسبات
این نظریه باعث به وجود آمدن سه گرایش عمده ساخت گرایی، کارکردگرایی و شکل گرایی در معماری گردید و همواره این سوال را با خود به همراه داشت که بین جنبه?های هنری و علمی معماری چه رابطه?ای باید وجود داشته باشد. با این حال این نظریه برای ارزیابی وسنجش معماری مطلوب سه معیار را ذکر کرده است. یعنی معماری باید خوب ساخته شود و بدون هزینه?های نگهداری بالا برای مدتهای طولانی پا برجا بماند، مردم بتوانند به راحتی وبطور کارآمد در آن زندگی کنند و همینطور از نظر ظاهری زیبا و خوشایند باشد.
معماری قبل از اینکه هنر یا علم باشد معنا است.
دیدگاه ویتروویوس و گرایشهای حاصل از آن در معماری
شاید واردترین ایراد بر این دسته بندی این است که معماری هنر و علم شمرده شده و به همین دلیل در ابتدا از روی عمد از معماری چنین تعریفی را ارائه کردیم. اما معماری قبل از اینکه هنر و یا علم باشد یا هر دوی اینها معنا است.
مهمترین مفهوم معماری زندگی و ایجاد محیطی برای زندگی کردن است. کار ما خلق هنر آنگونه که نقاشان و مجسمه سازان ارائه می?دهند نیست. حتی ساختمانسازی نیز به طور کامل معماری محسوب نمی?شود و در این رابطه گفته اتین لویی بوله کاملاً درست و بجاست. او معتقد است هنر ساختمان سازی از هنر معماری جداست و منظور او همان علم ساختمان و تکنولوژی ساخت می?باشد. به گفته او ساختمان سازی بیشتر بخش علمی معماری را شامل می?شود و در معماری یک هنر ثانوی محسوب می?گردد. آنچه ما می?سازیم شیء بیجانی نیست که صرفاً تماشایش کنیم و از مشاهده اش لذت بریم. همینطور عرصه آزمایش دستاوردهای علمی نیز نمی?باشد. آنچه از کارمان و اثرمان توقع دارند تنها زندگی است. اثر ما نمی?تواند نوشته یا متنی خواندنی و تصویر و سوژه?ای دیدنی باشد، بلکه باید اثری زنده باشد و زندگی کند و امکان زندگی را فراهم آورد و از این نظر مسئولیت این آفرینش بی شباهت به آفرینش

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *