دانلود پایان نامه

A است و راه بیوسنتز IPP از استیل کوانزیم A و اسید‌موالونیک می‌گذرد. ابتدا دو مولکول استیل کوانزیم A توسط آنزیم استیل کوانزیم A ترانسفراز به هم متصل شده و استواستیل کوانزیم A را به وجود می‌آورد. استواستیل کوانزیم A در موقعیت ۳ خود با یک مولکول دیگر استیل کوانزیم A ترکیب می‌شود و s-3 هیدروکسی -۳ متیل گلوتاریل کوآنزیم A (HMG) را تشکیل می‌دهد.
HMG پس از احیا شدن به اسید موالونیک تبدیل می‌شود. اسید موالونیک به کمک آنزیم موالونیک اسیدکیناز و سپس توسط آنزیم فسفوموالونات کیناز فسفوریله شده و اسید موالونیک -۵ پیروفسفات را تشکیل می‌دهد. این ماده به کمک آنزیم دکربوکسیلاز و از دست دادن یک مولکول ، ایزوپنتینیل پیروفسفات را به وجود می‌آورد.
IPP ابتدا به وسیله‌ی IPP ایزومر از به دی ‌متیل آلیل پیروفسفات (DMAPP) تبدیل می‌شود.DMAPP تحت اثر آنزیم پره‌نیل ترانسفراز به یک مولکول IPP می‌پیوندد و ترکیب‌ ده‌کربنی ژرانیل پیروفسفات (GPP) را بوجود می‌آورد. ژرانیل پیروفسفات می‌تواند به سمت تشکیل منوترپنها که دو واحد ایزوپرنی داشته و از یک پیکره ده‌کربنی ساخته شده‌اند جهت‌گیری نمایند و یا این که به مولکول دیگری از IPP بپیوندد. و ترکیب پانزده‌کربنی فارنزیل پیروفسفات (FPP) را به‌وجود بیاورند. FPP می‌تواند سه راه متابولیسمی مختلف را در پیش گیرد یا مستقیماً به سزکوئی‌ترپن‌ها تبدیل شود یا افزایش طول دهد و به ترکیب ۲۰ کربنی ژرانیل ژرانیل پیروفسفات (GGPP) تبدیل شود و یا دیمریزاسیون حاصل کرده و ترکیب سی‌کربنی تری‌ترپنی را بوجود آورد؛ دی‌ترپن‌‌ها که از چهارواحد ۵ کربنی ایزوپرن ساخته شده و پیکره‌ی ۲۰ کربنی دارند از GGPبه وجود می‌آیند. ترکیب‌های اصلی سازنده‌ی اسانس‌های ترپنی را منوترپن‌ها و سزکوئی‌ترپن‌ها تشکیل می‌دهند. تاکنون بیش از ۱۰۰ منوترپنوئید مختلف از گیاهان جداسازی و شناسائی شده است.
۲-۸-۲٫ فنیل پروپانوئیدها
گروه دیگری از ترکیب‌های تشکیل دهنده‌ی اسانس‌ها را مشتقات فنیل پروپانوئید تشکیل می‌‌دهند. فنیل پروپانوئیدها نیز گروه دیگری از ترکیب‌ها هستند که عمدتاً از یک حلقه‌ بنزنی و یک زنجیر سه‌کربنی متصل به آن تشکیل شده‌اند. فنل‌ها و استرهای فنلی از جمله ترکیب‌ها این گروه هستند (۲و۱۱). از نظر بیوسنتزی، این ترکیب‌ها از اسیدآمینه‌های فنیل آلانین و تیروزین به وجود آمده‌اند. این اسید آمینه‌ها مشتقات فنیل پروپانوئیدی را از طریق مسیر شیکیمیک اسید تولید می‌نمایند. فراوان‌ترین این مواد اسید‌هیدروکسی سینامیک، هیدروکسی کومارین، فنیل پروپانها و لیگنین‌ها هستند (۲).
مونوترپن‌ها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد که عبارتند از:
غیرحلقوی که تعداد بسیار کمی هستند مانند ژرانیول، لینالول و اوسین.
یک حلقه‌ای مانند مونوترپن‌های پارامنتان موجود در گونه‌های نعناع.
دوحلقه‌ای مانند برنان، کامفان، کاران و توجان که گروه بسیار بزرگی را شامل می‌شوند (۲۷).
اکثر ترپن‌هایی که در اسانس‌ها یافت می‌شوند از مونوترپن‌ها هستند و این مواد به صورت هیدروکربن مشتقات اکسیژنه مانند الکل‌ها، فنل‌ها، کتونها، استرها و آلدئیدهای خطی یک حلقه‌ای و دوحلقه‌ای ممکن است موجود باشند (۱۱).
۲-۹٫ ترکیب‌های اسانس‌ها
انواع ترکیب‌های اختصاصی روغن‌های اسانسی و نحوه تشکیل آنها به شرح زیر است:
۲-۹-۱٫ الکل‌ها
اسانس‌های الکلی که در کلروپلاست‌ها تشکیل می‌شوند. شامل الکلهای منوترپنی و سزکوئی‌ترپنی و الکلهای غیرحلقوی هستند. از مهمترین الکل‌های غیرحلقوی می‌توان لینالول و سیترونلال و از الکلهای منوترپنی، مانتول، بورنئول و از الکلهای سزکوئی‌ترپنی، سانتول را نام برد.
اسانس‌های الکلی در اسانس‌ هل، گشنیز، گل‌نارنج، گل سرخ، چوب صندل و کاج به وفور یافت می‌شوند (۲و۴۸).
۲-۹-۲٫ استرها
به دلیل واکنش اسید و الکل در کلروپلاست ساخته می‌شوند. در اثر نگهداری عطریات و اسانس‌ها به مرور زمان، به علت انجام واکنش استری شدن در آنها بوی عطر تغییر می‌یابد. استرهای زیادی در اسانس‌‌های مختلف وجود دارند. از مهم‌ترین آنها می‌توان استات ترپینئول، بورنئول و ژرانیول را نام برد (۲۱).
۲-۹-۳٫ هیدروکربن‌های معطر
که با عمل آبگیری از الکل‌ها در کلروپلاست تشکیل می‌شوند. در تمام اسانس‌ها موجودند. این هیدروکربن‌های معطر شامل مونوترپن‌ها، سزکوئی‌ترپن‌ها و دی‌ترپن‌های غیراکسیژنی می‌باشند. لیمونن یکی از فراوانترین ترپن‌های یک حلقه‌ای است که در اکثر اسانس‌ها یافت می‌شود. اسانس تربانتین مهمترین فراورده گیاهی دارای هیدروکربن‌های معطر است. سابینن یک منوترپن دوحلقه‌ای و میرسن از منوترپن‌های خطی است بتا-کاریوفیلن که در اسانس‌های تیره نعنا وجود دارد نمونه‌ای از هیدروکربن‌ها سزکویئ‌ترپن با ساختمان غیرعادی است. اسانس تربانتین مهمترین فرآورده ی گیاهی دارای هیدروکربن های معطر است (۲۱).
۲-۹-۴٫ اکسیدها
اکالپتول موجود در اکالیپتوس، آسکاریدول، دی‌اکسیدسایمن، کومارین و سینئول از دسته اسانس‌های ‌اکسیدی می‌باشند (۲۱).
۲-۹-۵٫آلدئیدها
آلدئیدها از اکسیداسیون سریع الکل‌ها به خصوص در مرحله شکوفه‌دهی تشیکل می‌شوند. این عمل در طی دوران لقاح و رشد میوه تسریع می‌شود. این ترکیب‌ها معمولاً به دو دسته خطی و حلقوی تقسیم می‌شوند، ترکیب‌ها آلدئیدی خطی که مهم‌ترینشان عبارتند از: سیترال و سیترونلال و ژرانیال و ترکیب
‌ها آلدئیدی حلقوی مانند فلاندرل و سافرانل می‌باشد. ترکیب‌های آلدئیدی در گیاهانی نظیر دارچین، پوست نارنج و بادام تلخ وجود دارند. از دیگر آلدئیدهای معطر می‌توان به ترکیب وانیلین در اسانس حاصل از گیاه وانیل اشاره کرد (۲۱).
۲-۹-۶٫ کتون‌ها
کتون‌ها احتمالاً در مسیری مشابه تشکیل آلدئیدها و رشد میوه تشکیل می‌شوند. شامل کتون‌های ترپنی یک حلقه‌ای (منتون، کاروون)، کتونهای دوحلقه‌ای (توجون، کامفنون) و کتون‌های غیرترپنی (ایرون) می‌باشد (۲۱).
۲-۹-۷٫ فنل‌ها
فنل‌ها از شکسته‌شدن پروتئین‌ها و یا اسیدهای آروماتیک حاصل می‌شوند. فنل‌های موجود در اسانس‌ها دو دسته‌اند. دسته‌ای که به طور طبیعی وجود دارند ودسته دیگر به علت اثر شدید و مخرب تقطیر برروی بعضی از ترکیب‌ها موجود گیاهان حاصل می‌شود. گیاهانی مانند آویشن و میخک دارای مقادیر زیادی فنل می‌باشند. تیمول و کارواکرول از مهمترین اسانس‌های فنلی هستند (۲۱).
۲-۹-۸٫ اترهای فنلی
از اترهای فنلی می‌توان به میرسیتی سین و سافرول اشاره نمود که به وفور در گیاهانی نظیر انیس و رازیانه موجودند، از دیگر اترهای فنلی می‌توان به آنتول اشاره نمود (۲۱).
۲-۹-۹٫ اسیدها
از تجزیه پروتئین‌ها یا از اکسید‌اسیون کربوهیدراتها به‌وجود می‌آیند (۴۸). مثل ترکیب اسیدسینامیک در گیاه بالسام پرو (۱۲).
۲-۹-۱۰٫ اسانس‌های حاوی ترکیب‌های ازتی و گوگرد
مثل اسیدهیدروسیانیک، اندول،بنزیل سیانید و هیدروژن سولفاید نیز وجود دارد (۲).

۲-۱۰٫ راههای مختلف مصرف اسانس ها
۱-راه خوراکی: این راه آسانترین راه مصرف اسانس می باشد. ۲تا ۳ قطره از اسانس را بر روی قند، عسل یا روی نان قرار می دهند و آن را قبل از غذا مصرف می کنند. می توان اسانس را به کمک الکل رقیق کرد به طوری که حاوی ۱۰% اسانس شود و این باعث کاهش طعم گس اسانس می شود (۴۲).
۲-بخور: استنشاق بخارات اسانس در ناراحتی های تنفسی و نیز برای شادابی پوست مفید است و به دو صورت انجام می شود:
الف: روش Diffussion: افشانه ها، اسانس های روغنی را به دو صورت ذرات بسیار ریز پراکنده می کنند. این ذرات معمولا چند ساعتی در فضا معلق مانده و باعث کاهش تعداد باکتری ها، قارچ ها، کپک ها و ویروس ها می شود.
ب: روشی ساده و سریع است که چند قطره اسانس را بر روی کف دست ریخته و نزدیک دهان و بینی برده و استنشاق می شود. چون ریه ها، سطح تماس بالایی دارند، اسانس به آسانی وارد جریان خون می گردد.
۳-راه مقعدی: می توان شستشوهایی به کمک اسانس خیلی رقیق تجویز کرد.جذب فرم شیاف دارو در ناحیه سیاهرگ های فوقانی هموروئیدی صورت می گیرد.
۴-راه واژینال: الف:تحت فرم : ovule راهی مناسب برای درمان عفونتهای مکرر نظیر سیستیت است.
ب: از طریق تزریق داخل واژن: در این روش کمپلکسی از اسانس را با حداکثر غلظت ۱۵% که داخل روغن گیاهی رقیق شده است مصرف می کنند (۴۲).
۵-مصرف از طریق خارجی
روش اصلی مصرف از طریق خارجی اسانس ها به شرح زیر است:
۱-کمپرس کردن: برای برطرف کردن سردرد، احتقان ریه ها، دردهای شکمی،دردهای پشت و کمر و نیز درد های مفصلی بسیار مفید است.
۲-حمام ها آروماتیک: روشی برای تسکین ذهن، جسم و روح است و نیز در بهبود اختلالات پوستی بسیار مفید است.
۳-از راه گوش: در درمان گوش درد می توان یک قطره اسانس را روی حوله پنبه ای قرار داد. اما هرگز قطرات اسانس را نباید مستقیما در مجرای گوش ریخت.
۴-اسپری کردن:۱۰ تا ۲۰ قطره اسانس را با آب مقطر رقیق کرده و در نواحی مورد نظر اسپری می شود.. مصرف اسانس های خانواده سیتروس به علت اثر تحریکی بر روی پوست به روش اسپری کردن توصیه نمی شود.
۵-روش ماساژ
۶-موضعی: از آنجایی که اسانس ها به راحتی در چربی پوست قابل حل هستند، بنابراین درمان موضعی اسانس ها به مراتب از مصرف داخلی آنها مؤثرتر است. اسانس از راه موضعی سریعا به پوست نفوذ کرده و وارد جریان خون می شود (۴۲).
۲-۱۱٫ عوارض جانبی ناشی از مصرف اسانس ها
۱-اثرات آلرژیک: معمولا اسانس های روغنی از ترپن های هیدروکربنی در اثر تماس موضعی، بیشتر تولید آلرژی می کنند. گرچه Hausen(دانشمند آلمانی) معتقد است که ترپن های هیدروکربنی سبب آلرژی نیستند، بلکه هیدرو پراکسیدهایی که به مرور زمان در اثر ذخیره سازی تولید می شوند، عامل آلرژی می باشند.
۲-تحریک دستگاه گوارش: مصرف بیش از حد اسانس ها باعث تحریک دستگاه گوارش شده و ممکن است سبب تهوع، اهال و استفراغ گردد.
۳-اثر فتوتوکسیک و حساسیت به نور: برخی از اسانس های حاوی فورانوکومارین ها پس از یک واکنش اولیه، ایجاد حساسیت به نور می نمایند که به صورت التهاب پوست و تشکیل تاول مشاهده می شود.
۴-اثرات نکروز دهندگی یا نکروتیک: مصرف طولانی مدت و یا بیش از حد اسانس Juniperus sabina می تواند باعث قانقاریای استخوان شود.
۵-اثرات بی حس کنندگی و بیهوش کنندگی: تعداد کمی از اسانس ها، در دزهای بالای خود سبب بیهوشی و فلج و سکته ناقص شده اند که این واکنش ها برگشت ناپذیر بوده و ضایعات عمده ای در بافت باقی می گذارند.
۶-اثرات منجر به سقط جنین: برخی از اسانس ا به دلیل تحریکات رحم جهت سقط جنین مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
۷-اثرات سمی بر روی کلیه ها: اسانس های حاوی درصد بالایی از مونوترپن های هیدروکربنی سبب تحریک کلیه ها و صدمه به آن می شوند.ترپن های الکلی هیچ اثر تحریکی بر روی کلیه ها ندارند.
۸-اثرات سمی بر روی کبد: مصرف بیش از حد اسانس ها به صورت خوراکی، سبب تحریک کبد شده و باعث صدمه به آن می شوند.
۹-اثرات سرطان زایی
: مصرف بی رویه تعداد محدودی از اسانس ها از جمله زعفران ، باعث ایجاد سرطان کبد می شود. به همین علت بعضی کشور ها مصرف زعفران در غذا را غیر مجاز دانسته اند. همچنین اسانس Calmus سبب تولید تومورهایی در ناحیه زخم های دئودنال در موش می شود که این اثر بعد از ۶۰هفته قابل رؤیت است. این اسانس حاوی بتا-آزادون است (۴).

۲-۱۲٫ نگهداری اسانس ها
معمولا واکنش های شیمیایی که بعد از استخراج اسانس در آن به وقوع می پیوندد سبب کاهشش کیفیت و یا فاسد شدن اسانس می گردد. ترکیبات شیمیایی اجزاء تشکیل دهنده اسانس متفاوت است و در اثر عوامل مختلفی تجزیه می گردد. مثلا هیدروکربن های ترپن دار تحت تأثیر هوا به سرعت اکسیده و پلیمریزه می شوند. یون فلزات سنگین مخصوصا مس در درجه حرارت بالا حتی در مقادیر بسیار کم به سرعت سبب تجزیه شدن اسانس می شود. وجود مقادیر بسیار کم آب در اسانس سبب تجزیه استرهای موجود در اسانس ها به میزان ده برابر مقدار آب موجود در آن می شود و در این حال مقدار اسیدهای چرب به نحو چشم گیری افزایش می یابد و همین امر خود سبب واکنش های نامطلوب دیگری در اسانس می گردد. برخی اسانس ها در اثر نور تجزیه می شوند لذا برای نگهداری این گونه مواد باید از ظروف شیشه ای رنگی استفاده کرد (۸).

۲-۱۳٫ روشهای تهیه و استخراج اسانس ها
انتخاب روش استخراج با توجه به نوع و حالت گیاه ، مواد موثره و سرانجام درجه خلوص محصول نهایی در نظر گرفته می شود. روشهای زیر جهت تهیه و استخراج اسانسها به کار می روند.

۲-۱۳-۱٫ روش تقطیر با آب (Hydro Distillation )
این روش در مورد گیاهانی به کار برده می شود که خشک باشند و در اثر جوشاندن با آب مواد موجود در اسانس آن ها خراب نشوند. در این روش گیاه به طور مستقیم در داخل آب حرارت داده می شود. بخارهای حاصل پس از عبور از لوله های سرد کننده و در ظرف گیرنده جمع آوری می شوند. دستگاه Clevenger برای این روش استفاده می شود (۹۷).

۲-۱۳-۲٫ روش تقطیر با آب و بخارآب (Water & Steam Distillation )
تقطیر با آب و بخار آب در مورد گیاهانی به کار می رود (خشک یا تازه) که ممکن است در اثر مجاورت با آب جوش برخی ترکیبات مفید آنها تجزیه و یا هیدرولیز شوند. در این روش از محفظه جداگانه ای برای نگه داشتن گیاه استفاده می شود که در بالای ظرف محتوی آب قرار می گیرد. به طوری که آب با گیاه در تماس نیست. بلکه در مجاورت بخار آب اشباع شده قرار می گیرد. در این روش برگشت قطرات آب مشاهده می شود. دستگاه شیشه ای Kaiser & lang بر همین اساس طراحی شده است (۹۷).

۲-۱۳-۳٫ روش تقطیر با بخارآب مستقیم ( Direct Steam Distillation )
این روش در مورد گیاهان تازه به کار می رود. در این روش محفظه جداگانه ای برای گیاهان استفاده می شود. بخار در ظرف دیگری تولید و به صورت داغ از میان گیاه عبور می کند. طی تقطیر با بخار آب بعضی از ترکیبات اسانس ها هیدرولیز می شوند و برخی دیگر در اثر حرارت بالا تجزیه می گردند. بنابراین تقطیر مطلوب برای جمع آوری اسانس ها باید طوری باشد که با شدت زیاد به داخل بافت ها و سلول های گیاهی نفوذ کند، تا تجزیه مواد اسانس به حداقل ممکن برسد (۹۷).

۲-۱۳-۴٫ استخراج به وسیله آنزیم ها
اسانس های گلیکوزیدی مانند اسانس بادام تلخ و اسانس خردل را به وسیله هیدرولیز آنزیمی گلیکوزید های مربوطه به دست می آورند. در مغز بادام تلخ در اثر آنزیم امولسین بر روی آمیگدالین اجسام مختلفی حاصل می گردند که از بین آنها می توان اسانس را به روش تقطیر مجز

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *