دانلود پایان نامه

دهنده اسانس،. سنتولینا الکل (۵/۱۸%)، ۸،۱-سینئول (۲/۲۶%)، بورنئول (۳/۱۹%) و بورنیل‌استات (۹/۴%) بودند همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۴ آورده شده است.

جدول ۴-۴٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس گل اکسشن ۲۸۷۹۴
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
9/3
2
camphene
953
6/2
3
myrcene
998
7/0
4
1,8-cineole
1030
2/26
5
santolina alcohol
1041
5/18
6
terpinene-?
1061
0/2
7
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
8
campholenal-?
1127
4/0
9
chrysanthenone
1128
3/0
10
tarans pinocarveol
1139
8/0
11
camphor
1147
9/2
12
borneole
1170
3/19
13
cis-chrysantenyl acetate
1266
0/3
14
bornyl acetate
1290
9/4
15
germacrene D
1486
7/2
16
indipone
1500
4/2
17
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
8/0

مجموع

۸/۹۱

۴-۳-۳٫ اسانس برگ نمونه تصادفی Achillea filipendula
15 ترکیب در اسانس برگ اکسشن ۲۸۷۹۴ ( منشاء بذر از آذربایجان شرقی-تبریز) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس،. سانتولینا الکل (۵/۲۳%)، ۸،۱-سینئول (۵/۲۶%)، بورنئول (۱/۱۹%) و بورنیل‌استات (۳/۶%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۵ آورده شده است.

جدول ۴-۵٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس برگ اکسشن ۲۸۷۹۴

ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
6/3
2
camphene
953
6/4
3
myrcene
998
4/1
4
1,8-cineole
1030
5/26
5
santolina alcohol
1041
5/23
6
cis-sabinene hydrate
1071
7/1
7
campholenal-?
1127
3/0
8
tarans pinocarveol
1139
6/0
9
camphor
1147
8/2
10
borneole
1170
0/19
11
cis-chrysantenyl acetate
1266
4/2
12
bornyl acetate
1290
3/6
13
germacrene D
1486
5/2
14
indipone
1500
7/1
15
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
8/0
مجموع ۸/۹۷

۴-۳-۴٫ اسانس ساقه نمونه تصادفی Achillea filipendula
13 ترکیب در اسانس ساقه اکسشن ۲۸۷۹۴ ( منشاء بذر از آذربایجان شرقی-تبریز) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس، .نریل‌استات (۳/۵۸%)، اسپاتولنول (۴/۷%) ،گلوبولول (۴/۳%) و کاریوفیلن اکساید (۶/۴%) %) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۶ آورده شده است.

جدول ۴-۶٫ ترکیب های شناسایی شده در اسانس ساقه اکسشن ۲۸۷۹۴
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
۱,۸-cineole
1030
5/5
2
santolina alcohol
1041
2/4
3
camphor
1147
9/0
4
borneol
1170
4/3
5
cis-chrysantenyl acetate
1266
5/1
6
bornyl acetate
1290
5/4
7
neryl acetate
1360
3/58
8
E-caryophyllene
1418
3/1
9
E-?-farnesene
1457
7/0
10
indipone
1500
1/2
11
spathulenol
1580
4/7
12
caryophylleneovide
1585
6/4
13
globulol
1588
4/3

مجموع

۸/۹۷

۴-۴٫ ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس سرشاخه گلدار اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

نوع و درصد ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس نمونه های مختلف بومادران زاگرسی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مجموع درصد کل ترکیب‌های شناسایی شده در هر اسانس در جداول ۴-۷ تا۴-۲۱ نشان داده شده است.
۴-۴-۱٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۷۵۰۵ Achillea filipendula
17 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۷۵۰۵ (منشاء بذر از آذربایجان غربی-پیرانشهر) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (۲/۲۴%)، ۸،۱-سینئول (۶/۲۲%) بورنئول (۳/۱۴%)، سیس کریزانتیل استات (۴/۸%) و بورنیل استات (۴/۷%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۵ آورده شده است.

جدول۴-۷٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن‌۲۷۵۰۵
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
?-pinene
939
0/3
2
camphene
953
5/2
3
pinene- ?
980
8/0
4
myrcene
998
8/1
5
1,8-cineole
1030
6/22
6
santolina alcohol
1041
2/24
7
terpinene-?
1061
3/1
8
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
9
campholenal-?
1127
6/0
10
tarans pinocarveol
1139
7/0
11
camphor
1147
2/1
12
borneole
1170
3/14
13
cis-chrysantenyl acetate
1266
4/8
14
bornyl acetate
1290
4/7
15
neryl acetate
1360
5/0
16
germacrene D
1486
2/2
17
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
3/0

مجموع

۲/۹۲
۴-۴-۲٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۹۴۷۵ Achillea filipendula
15 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۹۴۷۵ (منشاء بذر از کردستان-بانه) شناسایی شدند. مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (۰/۳۵%)، بورنئول (۷/۱۷%)، سیس کریزانتیل استات (۸/۱۱%) و بورنیل استات (۳/۹%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۶ آورده شده است.

جدول۴-۸٫ ترکیب‌های شناسایی شده دراسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌۱۹۴۷۵
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
0/5
2
camphene
953
8/3
3
pinene- ?
980
4/1
4
myrcene
998
6/2
5
1,8-cineole
1030
0/2
6
santolina alcohol
1041
0/35
7
terpinene-?
1061
7/2
8
campholenal-?
1127
7/0
9
tarans pinocarveol
1139
9/0
10
camphor
1147
3/1
11
borneole
1170
7/17
12
cis-chrysantenyl acetate
1266
8/11
13
bornyl acetate
1290
3/9
14
neryl acetate
1360
5/0
15
germacrene D
1486
1/3

مجموع

۸/۹۷

۴-۴-۳٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۷۰۱۶ Achillea filipendula

16 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۷۰۱۶ (منشاء بذر از گیلان-تالش) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (۰/۱۹%)، ۸،۱-سینئول (۵/۴۲%) بورنئول (۳/۱۶%)، و بورنیل استات (۴/۵%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۹ آورده شده است.

جدول۴-۹٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌۲۷۰۱۶
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
4/1
2
camphene
953
1/3
3
pinene- ?
980
5/0
4
myrcene
998
9/0
5
1,8-cineole
1030
5/42
6
santolina alcohol
1041
0/19
7
E-?-ocimene
1050
3/2
8
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
9
campholenal-?
1127
6/0
10
chrysanthenone
1128
2/0
11
tarans pinocarveol
1139
4/0
12
camphor
1147
3/0
13
borneole
1170
3/16
14
cis-chrysantenyl acetate
1266
1/1
15
bornyl acetate
1290
4/5
16
neryl acetate
1360
1/2

مجموع

۵/۹۶

۴-۴-۴٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن۲۲۶۲۲ Achillea filipendula

18 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۲۶۲۲ (منشاء بذر از کردستان-مریوان) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (۴/۱۴%)، ۸،۱-سینئول (۹/۴۲%)، بورنئول (۸/۱۱%)، و جرماکرن D (4/6%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۱۰ آورده شده است.

جدول۴-۱۰٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌۲۲۶۲۲
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
0/1
2
camphene
953
4/1
3
pinene- ?
980
4/0
4
myrcene
998
7/0
5
1,8-cineole
1030
9/42
6
santolina alcohol
1041
4/14
7
E-?-ocimene
1050
0/1
8
terpinene-?
1061
9/0
9
cis-sabinene hydrate
1071
4/0
10
campholenal-?
1127
7/0
11
chrysanthenone
1128
2/0
12
tarans pinocarveol
1139
5/0
13
camphor
1147
7/0
14
borneole
1170
8/11
15
cis-chrysantenyl acetate
1266
9/4
16
bornyl acetate
1290
7/4
17
neryl acetate
1360
5/0
18
germacrene D
1486
4/6

مجموع

۵/۹۳

۴-۴-۵٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۳۳۵۰ Achillea filipendula

20 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۳۳۰۵ (منشاء بذر اردبیل-مشگین شهر) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (۷/۱۸%)، ۸،۱-سینئول (۵/۵۵%) بورنئول (۱/۴%) و سیس کریزانتیل استات (۳/۵%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۱۱ آورده شده است.

جدول۴-۱۱٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌۱۳۳۰۵
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
6/1
2
camphene
953
6/0
3
pinene- ?
980
4/0
4
myrcene
998
9/0
5
1,8-cineole
1030
5/55
6
santolina alcohol
1041
6/18
7
terpinene-?
1061
0/1
8
cis-sabinene hydrate
1071
6/0
9
campholenal-?
1127
2/0
10
chrysanthenone
1128
3/0
11
tarans pinocarveol
1139
8/0
12
camphor
1147
7/0
13
borneole
1170
1/4
14
terpinene-4-ol
1176
0/1
15
cis-chrysantenyl acetate
1266
3/5
16
bornyl acetate
1290
7/1
17
neryl acetate
1360
3/0
18
germacrene D
1486
0/2
19
indipone
1500
7/0
20
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
2/0

مجموع

۷/۹۶
۴-۴-۶٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۹۴۹۰ Achillea filipendula

16 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۹۴۹۰ (منشاء بذر از کردستان-بانه) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (۶/۲۸%)، بورنئول (۳/۱۶%)، سیس کریزانتیل استات (۳/۱۱%)، بورنیل استات (۱/۸%) و آلفا پینن (۶/۶%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۱۲ آورده شده است.
جدول۴-۱۲٫ ترکیب‌های ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ‌۱۹۴۹۰
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
6/6
2
camphene
953
6/4
3
pinene- ?
980
1/1
4
myrcene
998
7/2
5
1,8-cineole
1030
4/2
6
santolina alcohol
1041
6/28
7
terpinene-?
1061
4/2
8
campholenal-?
1127
9/0
9
tarans pinocarveol
1139
3/1
10
camphor
1147
9/1
11
borneole
1170
3/16
12
terpinene-4-ol
1176
8/2
13
cis chrysantenyl acetate
1266
3/11
14
bornyl acetate
1290
1/8
15
neryl acetate
1360
5/0
16
germacrene D
1486
4/3

مجموع

۹/۹۴

۴-۴-۷٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۶۳۰۱ Achillea filipendula

17 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۶۳۰۱ (منشاء بذر از فارس-استهبان) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، سانتولینا الکل (۶/۳۰%)، ۸،۱-سینئول (۰/۳۱%)، بورنئول (۹/۱۰%)، و بورنیل استات (۲/۷%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه
شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۱۳ آورده شده است.
جدول۴-۱۳٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۶۳۰۱
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
8/1
2
camphene
953
4/2
3
pinene- ?
980
9/0
4
myrcene
998
3/1
5
1,8-cineole
1030
0/31
6
santolina alcohol
1041
6/30
7
E-?-ocimene
1050
4/3
8
cis sabinene hydrate
1071
0/1
9
tarans pinocarveol
1139
5/0
10
borneole
1170
9/10
11
terpinene-4-ol
1176
5/1
12
cis chrysantenyl acetate
1266
2/0
13
bornyl acetate
1290
2/7
14
neryl acetate
1360
2/0
15
germacrene D
1486
0/3
16
indipone
1500
7/0
17
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
2/0

مجموع

۴/۸۹

۴-۴-۸٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۵۸۳۴ Achillea filipendula

19ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۵۸۳۴ (منشاء بذر ازیزد-خاتم) شناسایی شدند. مهمترین ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، ۱و۸سینئول (۴/۴۲%)، سنتولینا الکل (۳/۲۶%)، بورنئول (۲/۷%)، و بورنیل استات (۰/۵%) بودند. همه ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس این اکسشن به همراه شاخص بازداری و درصد هر یک از ترکیب‌ها در جدول ۴-۱۴ آورده شده است.
جدول۴-۱۴٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۵۸۳۴
ردیف
نام ترکیب
شاخص بازداری
درصد
۱
pinene-?
939
8/0
2
camphene
953
4/1
3
pinene- ?
980
8/0
4
myrcene
998
8/0
5
1,8-cineole
1030
4/42
6
santolina alcohol
1041
3/26
7
E-?-ocimene
1050
6/2

8
cis sabinene hydrate
1071
3/0
9
campholenal-?
1127
3/0
10
chrysanthenone
1128
2/0
11
tarans pinocarveol
1139
4/0
12
camphor
1147
2/0
13
borneole
1170
2/7
14
terpinene-4-ol
1176
8/1
15
bornyl acetate
1290
0/5
16
neryl acetate
1360
3/1
17
germacrene D
1486
2/3
18
indipone
1500
9/0
19
cadin-4-en-7-ol-cis
1640
1/0

مجموع

۹۶

۴-۴-۹٫ اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۴۱۷۹ Achillea filipendula

16 ترکیب در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۴۱۷۹ (منشاء بذر از آذربایجان غربی-ارومیه) شناسایی شدند. مهمترین

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *