دانلود پایان نامه

تشریح CAPM صرف ریسک بازی میکند اعم از اینکه تخمین صرف ریسک بر مبنای شرطی باشد یا بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ.
دیتمار) ۲۰۰۲)قیمت گذاری غیر خطی کرنل را بررسی کرد که در یک موقعیت شرطی ارتباط بین رویکرد پارامتریک و رویکرد ناپارامتریک را برای تشریح تغییر مقطعی در بازدهی دارایی بررسی میکند. نتایج آن تحقیق نشان داد که بازدهی داراییها به وسیله ی کوواریانس، چولگی و کشیدگی تحت تأثیر قرار میگیرند.
بینگ و جری ۲۰۰۳ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سه عاملی و چهار عاملی و مدل های فاما و فرنچ را با چولگی و کشیدگی سیستماتیک به کار بردند. نتایج پژوهش تجربی شان در بازار بورس نوظهور تایوان نشان داد که اضافه کردن عامل چولگی به مدل قیمت گذاری دارایی معنادار بوده اما اضافه نمودن کشیدگی به مدل قیمت گذاری دارایی در تبیین بازدهی سهام موثر نبود.
تحقیقات باربریز و هانگ (۲۰۰۸) برمبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی یک تئوری بنیادین را مطرح کرد که میان این نسبت و میانگین سود سهام و تأثیر چولگی بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.
کو نراد و همکاران (۲۰۰۹) برای تخمین برآورد نمودار خلاف چولگی (ex Antiskwess) سهام‌های انفرادی از نرخ‌های توافقی استفاده کردند روشی که استفاده کردند توسط باکشی و همکاران (۲۰۰۳) بوجود آمده و نیازی به داشتن اطلاعات از نمونه‌ی جامع ندارد تا چولگی را محاسبه کنیم. البته مضرات این روش این است که نیاز به اطمینان بالا از عدم وجود خطر برای سرمایه‌گذاری دارد و هنگامی که برای سهام‌های مرتبط با فن‌آوری استفاده می‌شود در دوره حباب، چولگی مثبت از خود نشان نمی‌دهد.
بویر و همکاران (۲۰۱۰) مدارکی ارائه کردند که میان چولگی و بازده سهام رابطه منفی وجود دارد. کومار (۲۰۰۹) و بالی و همکاران (۲۰۱۱) مدارکی ارائه کردند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران فردی تمایل به سرمایه‌گذاری روی سهام‌هایی با خصوصیاتی شبیه‌ به قرعه‌کشی دارند و کومار (۲۰۰۵) نشان داد که سرمایه‌گذاران شرکتی و مؤسسه‌ای چنین تمایلی را ندارند.
پژوهش ژانگ و همکاران (۲۰۱۰) نشان داد سهام‌هایی که نسبت ارزش شرکت به ارزش شرکت در بازار آنها پایین(سهام رشدی) می‌باشد، در قیاس با سهام‌هایی که نسبت ارزش شرکت به ارزش شرکت در بازار آنها بالا (سهام ارزشی) می‌باشد، به طور معناداری چولگی مثبت بیشتری دارند و سرمایه‌گذاران از روی نمودار چولگی این سهام ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین نشان داده شد که تمایل سرمایه‌گذاران به داشتن چولگی مثبت در نمودار بازده سهام می‌باشد.
در ارتباط با تأثیر عوامل چولگی بازده بر مدل قیمت گذاری دارایی تاکنون در کشورمان پژوهشی صورت نگرفته است اما در ارتباط با عوامل موثر بر بازدهی سهام تحقیقات مختلفی صورت گرفته است. به عنوان مثال در باره تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به تحقیقات داخلی زیر می توانیم اشاره کنیم.
رحمانی و تجویدی(۱۳۸۳) به بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام پرداختند.اندازه شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان برخی از این متغیرها شامل نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت فروش به قیمت هر سهم نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام(BV/MV) است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و بررسی نقش متغیرهای مذکور در تبیین بازدهی سهام در بورس تهران بوده است. در این تحقیق متغیرها در قالب مدلهای یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای ۷۶ تا ۸۲ آزمون شدند. نتایج آزمون نشان داد که بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت با بازده سهام رابطه معنی سداری وجود دارد همچنین، نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در سالهای مربوطه ثبات نداشت. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازده نیز ارتباطی مشاهده نشد.
موسوی و قاندی(۱۳۸۴)، وجود رابطه معکوس بین بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیر مستقل و بازده و سودآوری به عنوان متغیر وابسته نشان داد.
راعی و شواخی زاده(۱۳۸۵) عنوان نمودند علاوه بر عامل بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار متغیر اندازه نیز می تواند بازدهی سهام را تبیین نماید.همچنین عامل اندازه درجه تبیین کنندگی بالاتری را نسبت به ارزش دفتری به ارزش بازار دارد.
احمد پور و رحمانی(۱۳۸۶) نشان داند که عوامل بازار،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سه عامل تاثیرگذار روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهرانند.
فرید و دهقانی زاده(۱۳۸۷) مطرح کردند که بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام ارتباط معنی داری وجود ندارد.

خلاصه ای از پیشینه تحقیق به صورت جدول
ردیف
سال تحقیق
نام تحقیق
نتایج حاصله
۱
۱۹۷۵
آردیتی
سرمایه گذاران چولگی مثبت را ترجیح می دهند
۱
۱۹۸۰
استاتمن و همکاران
بازده سهام در بازار آمریکا مستقیما در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است.
۲
۱۹۸۵
روزنبرگ
سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا به صورت معنادار بازدهی بالاتری دارند.
۳
۱۹۹۳
فاما و فرنچ
اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نقش اساسی در توضیح تفاوت های موجود در بازده شرکتها دارند.
۵
۲۰۰۰
هروی و سیدکی
چولگی نقش مهمی در قیمت گذاری اوراق بهادار بازی میکند.
۶
۲۰۰۳
بینگ و جری
Capm سه عاملی و چهارعاملی و مدل های فاما و فرنچ با چولگی و کشیدگی سیستماتیک به کار بردند.
۷
۲۰۰۸
باربریز و هانگ
نسبت هایBM و چولگی بر ارزش گذاری دارایی ها،رابطه مستقیم دارد.
۸
۲۰۱۰
ژانگ و همکاران
تمایل سرمایه گذاری به داشتن چولگی مثبت در نمودار بازده سهام است.
۹
۱۳۸۴
موسوی و قائدی
رابطه BMبه عنوان متغیر مستقل و بازده و سودآوری به عنوان متغیر وابسته معکوس است.
۱۰
۱۳۸۵
ذاعی و شواخی زواره
علاوه بر عامل بازار متغیر اندازه و BMنیز میتواند بازدهی سهام را تبیین نمایند.
۱۱
۱۳۸۶
احمدپور و رحمانی
عوامل BM،اندازه شرکت و عامل بازار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام در بورس تهرانند
۱۲
۱۳۸۷
فرید،دهقانی زاده
بین BMو بازده بازار رابطه معناداری وجود ندارد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

۳-۱: مقدمه
روش های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت می باشد.محقق باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاورد های تحقیق به شدت تحت تاثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است منظور از روش تحقیق همه ی راه ها و شیوه هایی ست که محقق را از خطا مصون داشته و امکان دستیابی به حقیقت را برای وی فراهم می ساز.به عبارت دیگر روش تحقیق علمی پیرو رویداد های منطم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد(دلاوری،۱۳۸۹).از نظر روش شناسی تحقیق عبارتست از:”کاربرد روش های علمی در حل یک مساله و پاسخ گویی به یک سوال”
جان دیویی در کتاب منطق نظریه تحقیق،تحقیق را چنین تعریف می کند:تحقیق عبارتست از تغییر کنترل شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط کاملا معین و ثابت است (دلاوری،۱۳۸۶).در این فصل به روش شناسی پژوهش شامل جامعه آماری،تعیین نمونه،فرضیه ها،روش پژوهش،گردآوری اطلاعات پرداخته می شود.
۳-۲: فرآیند انجام تحقیق:
فرآیند انجام تحقیق به شرح زیر است:

۳-۳٫اهداف تحقیق
از ویزگی های بازار سرمایه است که سرمایه گذار را نسبت به آینده سرمایه خود نگران می کند هر چند بدست آوردن عایدی بالا یک عامل مثبت و نوسانات یک عامل منفی در سرمایه گذاری است،ولی در هر حال توانایی پیش بینی بازده وقتی سهم به عنوان یک مزیت عمده برای هر سرمایه گذار تلقی می شود و آگاهی از عوامل تاثیر گذار در این پیش بینی آرزوی هر سرمایه گذار است.پژوهش های حوزه مالی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیر دانشگاهی از قبیل سرمایه گذاران و تحلیلگران،مراجع قانون گذار مانند بورس اوراق بهادار و نهاد های نظارتی مربوط،بانک مرکزی،مدیران شرکت ها و سایر استفاده کنندگان را به خود جلب کرده است.
اهداف این تحقیق انجام یک فعالیت علمی در جهت بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام و بررسی امکان استفاده از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیر جایگزین ریسک در بازار سرمایه می باشد.به این طریق خواسته ایم ابزار مناسبی برای تجزیه و تحلیل به سرمایه گذاران ارائه دهیم تا جهت منابع مالی را به صورت مناسب به گزینه های مختلف سرمایه گذاری تخصیص دهند.
۳-۴٫فرضیه های تحقیق
فرضیه ۱-بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهم ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۲-سهام هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین در مقایسه با سهام هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا چولگی مثبت بیشتر و یا چولگی منفی کمتری دارند.
۳-۵٫تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق
متغیرهای این تحقیق عبارتند از:
متغیرهای وابسته:
بازده شرکت i در روز t : بر اساس تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی شرکت ها در هروز معاملاتی محاسبه می شود.
R_it=ln⁡(I/I_(t-1) )×۱۰۰
که در آن ln⁡(I/I_(t-1) ) لگاریتم طبیعی شاخص قیمت و بازده نقدی شرکت ها در روز معاملاتی به مقدار همان شاخص در روز معاملاتی قبل می باشد.
متغیر مستقل:
اندازه شرکت i در روز t : عبارتست از ارزش بازار شرکت i در هر روز و از حاصلضرب تعداد سهام شرکت در قیمت روز آن بدست می آید.در این تحقیق از لگاریتم ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت استفاده می شود.
〖size〗_it=log⁡(〖macap〗_it)
Macap=تعداد کل سهام شرکت×قیمت روز سهام شرکت
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت i در روز t که عبارتست از ارزش دفتری شرکت به روی ارزش بازار سهام شرکت در هر روز
BM(it)=[TA(t)-TD(t)]/[MP(t)×NS(t)]
BM(t) : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پایان سال t
TA(t) : مجموع دارایی های شرکت در پایان سال t
TD(t) : مجموع بدهی های شرکت در پایان سال t
MP(t) :قیمت سهم در آخرین معامله در سال t
NS(t) : تعداد سهام عادی در دست سهام داران در پایان سال t
3-6. روش تحقیق:
در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت.فرآیند تحقیق، فرآیندی ست که طی آن محقق می کوشد با پردازش منظم و علمی داده ها، فرضیه های خود را به بوته آزمایش بگذارد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند.هدف تحقیق بنیادی-تجربی توسعه دانش عمومی بشری و کشف قوانین علمی برای تبیین ویژگی های یک واقعیت است که داده‌ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش‌هاى آزمایش، مشاهده، و … گردآورى مى‌شود و با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هاى آمارى و معیارهاى پذیرفته شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار مى‌گیرد.روش تحقیق به صورت توصیفی _ همبستگی است که د
ر آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و به صورت استدال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده می شود.
۳-۷٫ روش گردآوری اطلاعات
جهت انجام این تحقیق منابع اطلاعاتی به دو دسته تقسیم می شوند؛دسته اول مربوط به ادبیات تحقیق و پیشینه آن می شود که از منابع کتابخانه ای،مجلات داخلی و خارجی و پایگاه های اطلاعاتی،مقالات و پایان نامه ها استفاده می شود،دسته دوم منابع مربوط به جمع آوری داده هاست که به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سامانه جامع اطلاعاتی آن و نرم افزار های طلاعات مالی از جمله رهاورد نوین و تدبیر پرداز تهیه و گردآوری می شود.هم چنین برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار spss و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews و جهت انجام آزمون های آماری همبستگی از روش پیرسون استفاده می شود.
۳-۸٫قلمرو تحقیق
.قلمرو زمانی
دوره مورد تحقیق یک دوره ۵ ساله خواهد بود به این صورت که اطلاعات مورد نیاز سهام شرکت های نمونه از سال۸۸-۹۲ محاسبه و نسبت ها را بر اساس این سال ها به دست می آوریم.محدود نمودن دوره تحقیق به یک دوره پنج ساله از آن جهت است تا ضمن بهره گیری از یک فاصله زمانی قابل قبول جهت آزمون فرضیات از طولانی شدن دوره تحقیق که شائبه عدم همسانی شرایط اقتصادی در دوره تحقیق را به دنبال دارد پرهیز شود.
.قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۳-۹٫جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران است.دلیل انتخاب سهولت دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت ها و همچنین وجود مقررات و استاندارد های تعبیه شده توسط سازمان،اطلاعات مالی این شرکت ها همگن تر و قابل اتکاتر است.نمونه مورد بررسی از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ در بورس عضویت دارند برای انجام این کار از روش نمونه گیری مرحله ای(غربالگری) با در نظر گرفتن چند معیار گزینشی به شرح زیر انتخاب می گردند:
از سال ۱۳۸۸در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
شرکت های انتخابی دارای ارزش دفتری منفی نباشند.
برای افزایش قابلیت مقایسه،دوره مالی شرکت های نمونه بایستی منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
طی سال های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.
شرکت های انتخابی جز بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری،واسطه گری مالی،شهرکت های هلدینگ و لیزینگ ها نباشد زیرا افشاهای مالی و ساختار های اصول راهبردی شرکت در آنها متفاوت است.
و در آخر خاطر نشان می شود که شرکت های اخراجی،شرکت های انتقال یافته به تابلو های فرعی،شرکت هایی که با توجه به زمان پذیرش از حداقل جلسات تاریخی مورد نیاز برخوردار نباشند از جامع آماری حذف می شوند.
پس از اعمال محدودیت های بالا ۵۴ شرکت باقی ماند که به عنوان نمونه پژوهش بر روی آنها صورت می گیرد.
۳-۱۰٫متغیر های تحقیق
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار: از تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام بر حاصلضرب قیمت بازار سهام در پایان هر سال و تعداد سهام عادی در دست سهامداران در همان تاریخ به دست می آید .
بازده سهام: تفاوت میان قیمت سهام در پایان دوره و ابتدای آن را با سود نقدی ، مزایای ناشی از سهام جایزه و حق تقدم جمع کرده و سپس حاصل را بر قیمت سهم

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *