دانلود پایان نامه

Equation

Dependent Variable: D(SKEW)

Method: Least Squares

Date: 06/20/14 Time: 12:56

Sample (adjusted): 2 54

Included observations: 53 after adjustments

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

SKEW(-1)
-1.168779
0.138046
-8.466573
0.0000
C
0.443622
0.157709
2.812920
0.0070

R-squared
0.584294
    Mean dependent var
-0.000596
Adjusted R-squared
0.576143
    S.D. dependent var
1.663079
S.E. of regression
1.082736
    Akaike info criterion
3.033865
Sum squared resid
59.78817
    Schwarz criterion
3.108215
Log likelihood
-78.39741
    Hannan-Quinn criter.
3.062456
F-statistic
71.68285
    Durbin-Watson stat
1.960294
Prob(F-statistic)
0.000000

نتایج حاصل از اجرای این آزمون برای متغیر وابسته یا همان چولگی بازده سهام را مشاهده می فرمایید.برای اجرای این آزمون از گزینه های اولین اختلاف،Trend And Intercept و مرتبه تاخیری ۲ استفاده شده است.
در این حالت چون آماره ADF برابر با -۸٫۴۶۶۵۷۳ و کمتر از مقادیر بحرانی می باشد،بنابراین متغیر مزبور در هر سه سطح اطمینان ایستا می باشد.
۴-۵-۲-۲) بررسی مانایی ارزش دفتری به ارزش بازار
نگاره ۴-۷)آزمون مانایی ارزش دفتری به ارزش بازار
Null Hypothesis: BM has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=10)

t-Statistic
  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic
-8.194528
 ۰٫۰۰۰۰
Test critical values:
1% level

-3.560019

5% level

-2.917650

10% level

-2.596689

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(BM)

Method: Least Squares

Date: 06/19/14 Time: 16:47

Sample (adjusted): 2 54

Included observations: 53 after adjustments

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

BM(-1)
-1.148315
0.140132
-8.194528
0.0000
C
0.579501
0.094210
6.151174
0.0000

R-squared
0.568346
    Mean dependent var
0.014188
Adjusted R-squared
0.559883
    S.D. dependent var
0.704059
S.E. of regression
0.467082
    Akaike info criterion
1.352382
Sum squared resid
11.12645
    Schwarz criterion
1.426732
Log likelihood
-33.83811
    Hannan-Quinn criter.
1.380973
F-statistic
67.15029
    Durbin-Watson stat
1.926812
Prob(F-statistic)
0.000000

نتایج حاصل از اجرای این آزمون برای متغیر مستقل ارزش دفتری به ارزش بازار را مشاهده می فرمایید.برای اجرای این آزمون از گزینه های اولین اختلاف،Trend And Intercept و مرتبه تاخیری ۲ استفاده شده است.
در این حالت چون آماره ADF برابر با -۸٫۱۹۴۵۲۸ و کمتر از مقادیر بحرانی می باشد،بنابراین متغیر مزبور در هر سه سطح اطمینان مانا است.

۴-۶٫ تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق
آزمون فرضیه اول
فرضیه ۱-بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی سود سهم ارتباط معنی داری وجود دارد.
آزمون فرض به شرح زیر است:
H_0: ضریب همبستگی خطی بین دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده صفر است.
:H_1 ضریب همبستگی خطی بین دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده صفر نیست.
ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام و چولگی بازده سهام را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

نگاره۴-۸)همبستگی پیرسون بین متغیرهای BM،بازده سهام،اندازه و چولگی سهام
جدول ضریب همبستگی پیرسون برای متغییر های تحقیق

BM
SIZE
SKEWNESS
RET
BM
Correlation Coefficient

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *