دانلود پایان نامه

بزرگسالان ۳۹ ساله و کمتر (۵/۲ درصد ) مشاهده شد. تفاوت بین ردههای سنی معنیدار نبود (۸۴/۰= p). شیوع در مردان ۲/۲ درصد و در زنان ۵/۳ درصد بود. تفاوت میزان شیوع بر حسب جنسیت معنیدار نبود (۱۲/۰= p). افرادی که در حال متارکه بودند (۸/۱۵ درصد) و متأهلها (۲/۱ درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان اختلال رو به خود اختصاص دادند. تفاوت شیوع بین افراد با وضعیت تأهل متفاوت، معنیدار بود(۰۰۱/۰p<).بیسوادها و مبتدیها (9/6 درصد) نسبت به افرادی که تحصیلات دانشگاهی داشتند (5/0 درصد ) اختلال وحشتزدگی را بیشتر تجربه کرده بودند. تفاوت شیوع بین مقاطع تحصیلی معنیدار بود(001/0p<). شیوع در افراد غیرشاغل، 3/5 درصد و در افراد شاغل، 5/0 درصد بودکه این تفاوت معنیدار است(001/0p<). کمترین میزان شیوع در درمیان (0/2 درصد) و بیشترین میزان شیوع در قاین و سرایان (هر کدام 3/3 درصد) بود. تفاوت میزان شیوع بین مقاطع مورد بررسی معنیدار نبود(85/0= p).
جدول ۴-۶ ): شیوع اختلال وحشتزدگی به تفکیک مشخصههای جمعیتشناختی در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی (۱۳۹۳)
مشخصه
اختلال وحشتزدگی
p-value*

+

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سن (سال)
۳۰>
۱۲
۹
۱۱
۱۱
۵/۲
۵/۲
۱/۳
۴/۳
۴۶۱
۳۴۹
۳۳۹
۳۰۸
۵/۹۷
۵/۹۷
۹/۹۶
۶/۹۶
۸۴/۰

۳۹-۳۰
۴۹-۴۰
۵۰< جنس
مرد
۱۶
۲۷
۲/۲
۵/۳
۷۱۶
۷۴۱
۸/۹۷
۵/۹۶
۱۲/۰

زن

وضعیت تأهل
متأهل
۱۰
۳
۳
۲/۱
۷/۲
۸/۱۵
۸۳۶
۱۰۷
۱۶
۸/۹۸
۳/۹۷
۲/۸۴
۰۰۱/۰< همسر فوت شده
جدا از همسر

مطلقه
مجرد
۸
۱۹
۳/۶
۸/۴
۱۲۰
۳۷۸
۸/۹۳
۲/۹۵

سطح تحصیل
ابتدایی یا بیسواد
۳۲
۶
۳
۲
۹/۶
۱/۲
۸/۰
۵/۰
۴۳۳
۲۷۶
۳۵۸
۳۹۰
۱/۹۳
۹/۹۷
۲/۹۹
۵/۹۹
۰۰۱/۰< راهنمایی
متوسطه
دانشگاهی

وضعیت اشتغال
غیر شاغل
۳۹
۴
۳/۵
۵/۰
۶۹۳
۷۶۴
۷/۹۴
۵/۹۹
۰۰۱/۰< شاغل شهرستان محل سکونت
قاین
۱۰
۹
۸
۶
۱۰
۳/۳
۰/۳
۷/۲
۰/۲
۳/۳
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۴
۲۹۰
۷/۹۶
۰/۹۷
۳/۹۷
۰/۹۸
۷/۹۶
۸۵/۰

بیرجند
خوسف
درمیان
سرایان

*: آزمون انجام شده برای تعیین ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی و اختلال، کای اسکوئر بوده است.

۴-۲-۱-۱-۵ آزمون سؤال فرعی پنجم
” اختلال اضطراب منتشر در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟”
به طورکلی شیوع اختلال اضطراب منتشر درجمعیت بررسی شده ۳/۸ درصد ( با فاصله اطمینان ۹۵% : ۸/۹- ۰۱/۷درصد) بوده است. نتایج جدول فوق نشان میدهد بیشترین میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در رده سنی ۴۹-۴۰ (۴/۱۱ درصد) و کمترین میزان آن در بزرگسالان کمتر از ۳۰ سال (۲/۴ درصد ) مشاهده شد. تفاوت بین ردههای سنی معنیدار بود(۰۰۱/۰p<). شیوع در مردان 4/7 درصد و در زنان 2/9 درصد بود. تفاوت میزان شیوع بر حسب جنسیت معنیدار نبود (19/0= p). افرادی که در حال متارکه بودند (8/36 درصد) و مجردها (3/2 درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان اختلال رو به خود اختصاص دادند. تفاوت شیوع بین افراد با وضعیت تأهل متفاوت، معنیدار بود(001/0p<). راهنماییها (7/11 درصد) نسبت به افرادی که تحصیلات دانشگاهی داشتند (3/2 درصد ) اختلال اضطراب منتشر را بیشتر تجربه کرده بودند. تفاوت شیوع بین مقاطع تحصیلی معنیدار بود((001/0p<). شیوع در افراد غیرشاغل، 1/11 درصد و در افراد شاغل، 7/5 درصد بودکه این تفاوت معنیدار است(001/0p<). کمترین میزان شیوع در سرایان (0/7 درصد) و بیشترین میزان شیوع در درمیان (هر کدام 0/10 درصد) بود. تفاوت میزان شیوع بین مقاطع مورد بررسی معنیدار نبود(75/0= p).
جدول ۴-۷): شیوع اختلال اضطراب منتشر به تفکیک مشخصههای جمعیتشناختی در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی (۱۳۹۳)
مشخصه
اختلال اضطراب منتشر
p-value*

+

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سن (سال)
۳۰>
۲۰
۴۰
۴۰
۲۵
۲/۴
۲/۱۱
۴/۱۱
۸/۷
۴۵۳
۳۱۸
۳۱۰
۲۹۴
۸/۹۵
۸/۸۸
۶/۸۸
۲/۹۲
۰۰۱/۰< ۳۹-۳۰
۴۹-۴۰
۵۰< جنس
مرد
۵۴
۷۱
۴/۷
۲/۹
۶۷۸
۶۹۷
۶/۹۲
۸/۹۰
۱۹/۰

زن

وضعیت تأهل
متأهل
۳۵
۳۹
۷
۳۵
۹
۱/۴
۵/۳۵
۸/۳۶
۳/۲۷
۳/۲
۸۱۱
۷۱
۱۲
۹۳
۳۸۸
۹/۹۵
۵/۶۴
۲/۶۳
۷/۷۲
۷/۹۷
۰۰۱/۰< همسر فوت شده
جدا از همسر
مطلقه
مجرد

سطح تحصیل
ابتدایی یا بیسواد
۵۴
۳۳
۲۹
۹
۶/۱۱
۷/۱۱
۰/۸
۳/۲
۴۱۱
۲۴۹
۳۳۲
۳۸۳
۴/۸۸
۳/۸۸
۰/۹۲
۷/۹۷
۰۰۱/۰< راهنمایی
متوسطه
دانشگاهی

وضعیت اشتغال
غیر شاغل
۸۱
۴۴
۱/۱۱
۷/۵
۶۵۱
۷۲۴
۹/۸۸
۳/۹۴
۰۰۱/۰< شاغل شهرستان محل سکونت
قاین
۲۶
۲۴
۲۴
۳۰
۲۱
۷/۸
۰/۸
۰/۸
۰/۱۰
۰/۷
۲۷۴
۲۷۶
۲۷۶
۲۷۰
۲۷۹
۳/۹۱
۰/۹۲
۰/۹۲
۰/۹۰
۰/۹۳
۷۵/۰

بیرجند
خوسف
درمیان
سرایان

*: آزمون انجام شده برای تعیین ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی و اختلال، کای اسکوئر بوده است.
۴-۲-۱-۲ آزمون سؤال دوم
سؤال دوم پژوهش به شرح زیر است:
“چه رابطهای بین شیوع انواع اختلالهای اضطرابی و ویژگیهای جمعیتشناختی وجود دارد؟”
به منظور بررسی اثر همزمان متغییر های ذکر شده بر انواع اختلال ها ، تحلیل رگرسیون لجستیک انجام شد که نتایج در زیر آمده است:
الف)
اختلال های اضطرابی
همانگونه که در جدول ۴-۸ مشاهده می شود، متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیل و غیر شاغل بودن در مدل معنیدار شدند. به طوریکه افراد در رده سنی ۳۹-۳۰ سال ۴۱/۳ برابر(با فاصله اطمینان %۹۵ :۲۹/۵، ۲۰/۲)افراد در رده سنی ۵۰ سال یا بالاتر ، افراد مطلقه ۶۴/۱۰ برابر (با فاصله اطمینان %۹۵ :۸۲/۱۶، ۷۳/۶) افراد متاهل،افراد بیسواد یا مبتدی ۹۷/۵ برابر(با فاصله اطمینان %۹۵ : ۲۷/۹، ۸۴/۳) افراد با تحصیلات دانشگاهی و افراد غیر شاغل ۶۶/۲ برابر(با فاصله اطمینان %۹۵ : ۵۷/۳، ۹۹/۱)افراد شاغل شانس ابتلا به اختلال های اضطرابی را داشتند. به طور کلی شانس اختلال اضطرابی در افراد ۵۰ سال یا بیشتر کمتر از افراد سایر رده های سنی بود.هم چنین شانس اختلال اضطرابی در افراد متاهل کمتر از افراد مجرد، مطلقه، متارکه کرده و همسر فوت شده بود.

جدول ۴-۸): نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با شیوع اختلال اضطرابی در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی (۱۳۹۳)
متغیر
ضریب ?
خطای معیار ?
p-value
نسبت شانس
(OR*)
فاصله اطمینان ۹۵% برای OR
ضریبثابت

۲۷/۴-
۲۹/۰
۰۰۱/۰<
سن (سال)

۳۰>
۳۹-۳۰
۴۹-۴۰
۵۰<

۱۲/۱
۲۳/۱
۰۳/۱


۲۴/۰
۲۲/۰
۲۲/۰

۰۰۱/۰<
۰۰۱/۰<
۰۰۱/۰<
۰۰۱/۰<


۰۷/۳
۴۱/۳
۷۹/۲
۱

(۸۷/۴، ۹۴/۱)
(۲۹/۵، ۲۰/۲)
(۲۹/۴، ۸۱/۱)

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *