دانلود پایان نامه

ارزشیابیموردیمتمرکز
– کیفیات مرجع وخاص کلی(نور- زیبایی- وسعت فضا و …)
همینطور نحوه استفاده و اینکه محل سکونت برای ساکنان دائمی و یا موقتی است. بر ارزیابی آنان تاثیر گذار است. علاوه بر این، رهگذران، همسایگان، ممیزان مالیاتی، نمایندگان بنگاه معاملاتی املاک و ساکنان خانه?ها ارزیابی متفاوتی خواهند داشت. آشنایی فرد با سایر سکونتگاهها و آگاهی از تفاوت آنها، آشنایی با سکونتگاههای گذشته و یا استاندارد کیفیت خانه نیز بر ارزیابی او موثر است
۲-۳-۲-۲- رفاه
فرم خانه و ناکارایی آن
تنش- سازگاری و عواقب آن
خانه در صورتی که باعث آسایش و افزایش سلامت فیزیکی و ذهنی ساکنان شود، مکانی سودمند خواهد بود. در صورتی که محیط فیزیکی و الگوی فضای خانه با اولویت?ها و انتخاب?ها معیارهای ما سازگاری نداشته باشد و ما را اغنا نکند، با فعالیت?ها و رفتارهای فردی و جمعی ما سازگاری نداشته باشد و در نهایت رفاه و آسایش فیزیکی و ذهنی ما را فراهم ننماید. در این صورت تنش به وجود می?آید. تنش عکس العمل طبیعی در مقابل خانه نامناسب است و اولین راه مقابله با آن سازگار شدن است. چنین سازگاری می?تواند به شکل?های مختلفی صورت گیرد:
– نقل مکان- محاجرت
– بازسازی
– عوض کردن الگوهای فعالیت و رفتار
– اعتراض
برخوردی منفعل (فرد بجای سکونتگاه نظر خودش را عوض می?کند و خود را با آن تطبیق می?دهد)
در صورتی که ساکنان امکان اصلاح و یا تغییر سکونتگاه خود را نداشته باشند و مجبور به برخورد منفعل با آن و یا تطبیق خود با آن شوند، در این صورت ممکن است دچار تنش?های روحی و یا فیزیکی شوند، در ترس و وحشت زندگی کنند، از مواد مخدر استفاده کنند، تصادفات بیشتری داشته باشند و یا بطور ضعیی خود را تطبیق دهند، کودکان امکان رشد سریع و مناسب را پیدا نکنند و … البته بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان خود نقل مکان هم منبع تنش است.
میزان باروری و مرگ و میر
حمایت اجتماعی- تنهایی و همبستگی
ابراز عقیده
تاثیر بر رشد ذهنی کودکان
کودکانی که هیچ دید و منظری از درون خانه به بیرون ندارند معمولاً از رشد ذهنی کندتری برخوردارند و انگیزه و محرکی برای فرار از منظر چهار دیواری و همینطور زمینه?ای برای کاوش و کنکاش در خانه ندارند. در این شرایط والدین برای کودکان اشیاء بیشتری فراهم می?کنند تا آنها را سرگرم نگه دارد و یا حداقل آرام و ساکت شوند. اما اشیاء بیش از اندازه باعث عجز و ناتوانی کودکان می?گردد و چنین اشیایئ بازیهای گوناگون ارائه نمی?دهند و کندی رشد بیشتری را به دنبال خواهند داشت.
اندیشه?ها و ارزشهای سکونت در خانه برای ما شامل طیف وسیع سمبلها، خانواده، همبستگی با جامعه، حس تعلق، خلوتهای شخصی، خواست سکونت و در عین حال مدنیت، ترجیحات فرمی و انگاره?های تصویری، دوام و پایداری، صرفه اقتصادی، سرمایه اقتصادی، رفاه اجتماعی و … و هزاران نگاه و انتظارات ریز و درشتی است که تحت این عناوین و یا عناوین دیگری قابل بررسی خواهند بود.
در بهترین حالت، همپوشانی دو حوزه معنوی و فیزیکی به حداکثر می?رسد و خانه?هایی قابل سکونت خلق می?شود که عاری از عادات پسند و ناپسند زمانه، قابل سکونت اند، خانه?هایی که در آنها به واقع خودمان می?باشیم و در آنها خود را بخشی از خانواده ، گروه و فرهنگ احساس می?کنیم.
بنابراین مهمترین پرسشی که در روند پیشبرد این پژوهش شکل گرفته، این است که:
*فرهنگ امروز چه نوع خانه?هایی را بر می?تابد؟ شکل می?دهد؟ مجسم می?کند؟ و مصرفی می?نماید؟
*خانه مردم امروز چه صورتی خواهد داشت؟ و این دوره چه فرمی را طلب می?کند و سامان می?بخشد؟
روشن است که در این پرسش نگاهی انتقادی و اصلاح گرایانه نهفته است. ما بیشتر به دنبال این هستیم که فضای زندگی چگونه باید باشد تا اینکه چگونه موجود است.
انسان همواره امیدوار بوده که بتواند به یک قاعده زندگی و یک ناکجا آباد دست پیدا کند. اما روشن است که هر گز نمی?توان راه حلی ایستا آرمانی و واحد برای نیازهای متغیر انسان یافت. با این همه آرمان یک قاعده زندگی بی ارزش نیست، چرا که چنین آرمانی کیفیت زندگی و ضرورت یافتن معنایی برای آن و همینطور شایستگی روابط انسانی را به ما می?قبولاند.
همانطور که در نحوه اجرای پژوهش و تعیین چهارچوب نظری مسئله تحقیق در فصول گذشته اشاره شد پرداختن به معنای زندگی تنها در حوزه فرهنگ امکان پذیر است. زندگی ما در برآیند عوامل متعدد و در گستره وسیعی شکل می?گیرد که نامی جز فرهنگ نمی?توان بر آن گذاشت. در رابطه دو سویه و متقابل تحول فرهنگی و فضای مسکونی.
اما آیا در نهایت همه چیز فرهنگی است؟ این گونه?اندیشیدن به فرهنگ چون چیزی که صرفاً شیوه کلی زندگی را توصیف می?کند، راه به جایی نمی?برد بعد فرهنگ را باید خاص تر کرد.
مسکن و فرهنگ هر دو مفاهیمی هستند که عمومیت گستره یافته و خاص و عام درباره معانی آن بحث کرده?اند در جمع بندی و تحلیل این پژوهش فروتنانه می?کوشیم عناصر اصلی و مشخصات خانه امروز را در بستری که می?توان آنرا سیاق فرهنگی نامید نشان دهیم.

فصل سوم
روش تحقیق

بخش سوم : تاریخی
۳-۱-مقدمه:
مهمترین و زیباترین هنر زاده دست بشریت معماریست. از زمانی که در فکر ایجاد مامنی راحت و سرپناهی برای حفظ امنیت و نگهداری از نسل خود شد. خانه ساخت و آنرا به شیوه‌های مختلف با جلوه‌های آیینی درآمیخت و در آن به عبادت و پر
ستش معمار هستی پرداخت. سرزمین پر رمز و راز ایران به گونه‌ای است که از زمانهای دور تا کنون دستخوش تحولات بسیار بوده است و به فضای هر دوره زمانی و به تقلید از معماری پیشین خود به خلق آثاری پرداخت که همکنون نیز جای بسی تامل دارد و قابل مطالعه به شیوه علمی است. از آنجا که تغییر در محل سکونت (خانه) ایجاد شد و هنوز هم در بعضی از موارد و محله‌ها همان سنت چه در فرهنگ و چه در ساخت خانه حفظ شده است، بر این اساس شناخت عوامل تاثیرگذار در معماری سنتی و دست یافتن به اصول طراحی بومی و آموزههای آن و تبدیل آن به رهنمودی لازم و اجرایی (در معماری معاصر) از فضاها بسیار کوچک و بسته تا فضاهای بزرگ پوشیده و باز، در این بررسی از نشانه‌شناسی با همان نمادشناسی به عنوان روش مکمل در کنار کاربر و روش مردم‌شناسی در شناخت معماری خانه‌های سنتی و نیز تاثیر معماری بر خانه‌ها و مقایسه خانه‌های سنتی و امروزی می پردازیم.
سخن کارل پوپر- دانشمند اتریشی است که خطرناک‌ترین اندیشه سیاسی آرزوی خوشبخت ساختن انسان است و مصیبت زندگی این است که کوشش برای ساختن بهشت همیشه به ایجاد دوزخ منجر شده است.”

۳-۲-معماری سنتی ایران:
معماری یک پدیده است؛ برای زاده شدن‌اش نوری لازم است و برای پرورانیدن‌اش باید تغذیه شود. به هر کجا که زاده شود به رنگ خاک و طعم آب همان جا در می‌آید و با گذر زمان می‌میرد اگر دگرگون نشود و به تعالی نرسد. معماری می‌تواند به ارائه ساده‌ترین پاسخ به مردمانی که چشم به دستش دوخته‌اند قانع باشد، و نیز می‌تواند چنان حرمتی برای آمد و شدها در فضای ساخته شده و برای رفتارهای محیطی مردمان و برای بازتاب‌های شکلی که می‌آفریند قائل شود که جرات تصمیم‌گیری را از دست بدهد.
معماری می‌تواند همانند موسیقی زاده عشق باشد و نه مانند ماشین زاده نیاز؛ و نیز می‌تواند از هر دو زاده شود. معماری می‌تواند نیاز را از انگیزه جهان برون و عشق را سردرون خود برگیرد و این هر دو را چنان با یکدیگر در می‌آمیزد که دستخش شود و بنای که بر پا می‌دارد را موجودیتی بخشد گویای آنچه در هر دو جهان می‌گذرد همانند شعر شود که سراینده‌اش را درون جوی که می‌آفریند می‌یابی، و همانند موسیقی شود که سازنده‌اش را در فضایی که آفریده می‌بینی.
معماری‌زاده اندیشه است و اندیشه همانند درختی است که تخم آن را چه باد بیاورد و چه دستی ناشناخته در زمین فرونشاند بی‌خاک خاص خودش و بی‌آبی که از سرزمینش بر می‌آید و بی‌باد و نسیم و خورشیدی که آهنگ اقلیمش تکانش دهد و نوازشش کند و گرمی بخشد، به عالم وجود در نمی‌آید و هیچ درختی را نتوانیم یافت که بی‌همانندی‌ها وهمگنی‌ها و بی‌دگر بودن‌ها و دگرشدن‌هایی خاص آن دو شناخته شوند. و آنچه پیش روی داریم به دو گونه درخت را می‌نگرد تا به جهان و چگونگی‌های چندی و چونی هر یک، در سرزمین آن، نزدیک شود” (فلانکی، ۱۳۷۱، صص ۱۲-۱۳).
در نوشته‌هایی که از گذشتگان ایرانی سده‌های گذشته بدست ما رسیده است شاید درباره هیچ چیز به اندازه معماری ایران سکوت نشده است، هر چند که بناهایی که دارای ارزش معماری هستند در ایران فراوان است ولی در کمتر جایی سخن از آنها به میان آمده است. سالهاست که سخن از معماری بومی که به هر بخش از سرزمین تعلق داشته باشد به عنوان میراثی از گذشته می‌نگرند و حتی این شک را به خود راه نمی‌دهند که آنان نیز همین امروز هم می‌توانند زاینده معماری باشند، حاوی آن رشته از زیباییها و جاذبه‌ها و ترنم‌ها که این عنوان را به خاطر می‌آورد. معماری بومی در هر زبان و در هر فرهنگی که معنا شود، به استناد سنت به ریشه معماری در گذشته دور و نزدیک اشاره می‌دهد؛ به دیگر سخن معماری بومی چیزی نیست که ما نتوانیم امروزه بیافرینیم، و چیزی نیست که دیگران بسیار بیش از ما ساخته و دیگر کسی را توان آفرینش آن نباشد.
مردمانی که آموزش معماری ندیده‌اند اما به دلایلی گوناگون خواه از روی ناچاری‌‌های مادی خواه بر سبیل راه و روال‌های رایج خودخانه خویش را می‌سازند و درگیرودار چنان عجله‌ها و تنگناها و تسهیل‌های کاذب دولتی بازاری به برپاکردن ساختمانها می‌پردازند که فرصتی برایشان باقی نمی‌ماند تا میان چند رنگ بهترین، میان چند نوع مصالح ساختمانی مناسب‌ترین، میان چند نقش پنجره مناسب‌ترین، میان چند ترکیب حجمی اگر نه معقول‌ترین دست آنرا که ازناهنجاری‌ کمتری برخوردار است برگزینند.
در واقع در گذشته خانه در جهت رفع نیازهای ساخته می‌شد امروز سرپناهی بیش نیست. امروزه حیاط از بین رفته است با آمدن تجهیزات گرم و خنک کننده (شوفاژ و کولر) و تغییر شغل از سنتی به صنعتی حیات کارکردش را از دست داده است، آداب خواب در روز و شب را تغییر داده و استفاده از حیاط و پشت بام به درون خانه و اتاق خواب تغییر یافته است.
و کارکرد حیاط به درون خانه (اتاق ، سالن، حمام، آشپزخانه و…) منتقل شده است به جای اینکه فضاها مانند گذشته در اطراف حیاط شکل بگیرد همه به درون خانه و گرداگرد سالن پذیرایی انتقال یافته است.
در خانه سنتی فضاها شامل فضای باز (حیاط) فضای نیمه باز (ایوان، تالار، راهرو) فضای بسته (اتاقها، مطبخ، بالاخانه، زیرزمین، پستو) بوده است.
در خانه سنتی در و سردر وجود داشته است که دارای نقش و نگار و گاهی آیات قرآنی بوده است، امروزه سردر از بین رفته است.
هشتی فضایی که جای انتظار بود و به دالان ختم می‌شد و امروزه وجود ندارد و به لابی تغییر یافته است. زیرزمین و پستو خانه
بیشتر در فصل تابستان بدلیل خنک بودن قابل استفاده بوده است. دیوار میان خانه‌ها عریض بوده و روزنی کوچک داشت که سبب ارتباط میان همسایه‌ها و این امر بدلیل احترام به همسایه بوده است.
بر اساس بررسی‌های میدانی حضوری و گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی و سنتی مفاهیم و نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده واژه‌های سازنده معماری این خانه‌ها به قرار زیر است:
– خوانایی فضایی شامل جهت‌یابی، تمایز و تشخیص
– امکانات بسط فضاها، تبدیل فضاها، انعطاف‌پذیری فضاها اتصال فضاها
– تحقق همزمان چندین عملکرد، قابلیت‌های انفرادی و اجتماعی اتاقها
– توجه به نور و تامین روشنایی، روح بخشیدن به فضا از طریق تجربه‌ها متنوع نوری.
– مشارکت دیوار، سقف و کف در ایجاد کیفیتهای متفاوت در هر اتاق.
– تجربه زیستن در سطوح مختلف ارتفاعی در زیرزمین، حیاط، مهتابی، و بام و…
– بزرگ شدن با فضا، بزرگ شدن در فضا، بزرگ شدن فضا بر هم خوردن و درهم شدن خم فضای کوچکتر.
متاسفانه خانه امروز (فاصله بین طبیعت و انسان از بین رفته است) تغییر مثبت از دامپروری و کشاورزی به شغلها صنعتی و تولیدی در سکونتگاه جدید بوجود آمده است که در واقع فاقد هر گونه ویژگی های ذکر شده در معماری سنتی ایرانی می باشد.

۳-۳-بررسی و مقایسه معماری سنتی و امروزی ایران:
با بررسی مقایسه‌ای سنتی و امروزی در می‌یابیم که در خانه امروزی آنچه به فضا عملکرد و هویت بخشیده اشیاء موجود در آن فضا است.
اهمیت فضا در طراحی آن بشدت کاهش یافته و فضا و فضاها اغلب تک عملکردی شده‌اند. در فضاهای خانه‌های معاصر چون وارد می‌شویم گم نمی‌شویم اما نمی‌توانیم خودمان و فضاهای خودمان را پیدا کنیم. تقریبا به یکباره همه آنچه فضاهای خانه‌های معاصر را شکل می‌دهند عیان می‌شوند. همه چیز قابل پیش‌بینی است اگر صاحب خانه دست ما را نگیرد و هدایتمان نکند جایی برای رفتن نیست.
اشیاء ما را هدایت می‌کند درها که به سبب فقدان درگاهی حریمشان در هم می‌شود تنها با بسته بودن آشکار می‌گردد بدین ترتیب با بسته بودن درها تشخیص آشپزخانه، حمام، و توالت و گاه در خروجی مشکل می‌نماید.
خانه از بیرون متمایز است و این تمایز ناشی از تفاوت آن از نظر ارتفاع مصالح، سنگ عقب نشینی و برخی علایم خاص با بناهای اطراف است و معمولاً هم یک عامل از قبیل حیاط، پارکینگ، پیلوت، دیوار، راه‌پله، راهرو نقش جدا کننده را بر عهده دارد. اما در خانه‌های قدیمی فضا مستقل از اشیاء سازمان می‌یابد و فعالیت آن نیز با واسطه در فضا انجام می‌شود. همچنین فضا دارای امکان تحقق عملکردهای پیش‌بینی نشده می‌باشد.
سازمان فضایی خانه،‌ وارد شوندگان را برحسب رابطه آنها با خانواده به فضایی مختلف هدایت می‌کند.
ورودی فضایی است، شاخص و مستقل و امکان مکث به اندازه لازم را فراهم می‌آورد، فضاهای خانه در بدو امر معلوم نیست و بتدریج آشکار می‌شود. فضای ورودی در خانه‌های تاریخی این امکان را فراهم می‌آورد که اعمالی چون مذاکره دیدارهای بدیع و غیر رسمی، رد و بدل کردن مایحتاج و از این قبیل در آن صورت پذیرد.
تنوع اتاقها (سه‌دری، پنج‌دری) تنوع سطوح (پایین خانه – بالا خانه و بام) تنوع پوششهای کف (آب، درخت، گل و سبزی، انواع آجرها، کاهگل و انواع مصالح دیگر) تنوع نورها در هشتی و دالان و حیاط و زیرزمین سازمان فضایی خانه را بسیار متنوع کرده و باید در باب تک تک این فضاهای گوناگون بررسی ویژه‌ای انجام گیرد.

۳-۴-جدول مقایسه خانه‌های سنتی و امروزی
با توجه به اینکه کتابها و نوشته‌هایی زیادی در ارتباط با موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *