دانلود پایان نامه

طبیعی می باشد(وزارت اقتصاد، ۱۳۷۵: ۲۵). رمضانیان در تحقیقی تحت عنوان “ساخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران ، دلایل و پیامدها” مهم ترین عامل موثر بر سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی رامهاجرت دانسته است . ازآنجاکه اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری (قطب مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزی) پدید آمده است . این عدم تعادل به صورت سالخورده تر شدن جمعیت کشاورز و جوان تر شدن جمعیت شاغل در بخش های صنعت و خدمات جلوه گر می شود (رمضانیان، ۱۳۸۰) .
در زمینه بررسی علل مهاجرت های روستا -شهر،بیشترین تأکیدبرروی مطالعه خصوصیات محیط روستاست. حال این سؤال پیش می آیدکه چرا مهاجرت از روستابهشهراتفاق میافتد؟ چه عواملی باعث می شود که روستاییان این واقعه مهم اجتماعی را تجربه کنند؟
کارکرد باوران معتقدند که تمام نیازهای اجتماعی در چارچوب نظام های اجتماعی آموخته می شوند. کنشگران در هر نظام به نیازهایی باور دارند که در آن نظام نمی توانند آنها را برآورده کنند. از این رو ممکن است تحولات لازم برای کاهش ناهماهنگی بین احساس نیاز و امکان تحصیل آن در کنشگر یا در نظام یا در هر دو اتفاق بیافتد. درک ناهماهنگی های بین خصایص فرد و نظام اجتماعی منجر به مهاجرت شخص جهت کاهش ناهماهنگی های ساختی می شود (لهسائی زاده، ۱۳۶۸: ۶۱) کاظمی پور با استفاده از این نظریه در تبیین علل مهاجرت روستاییان به شهر تهران می گوید: “از آنجا که نیازهای اجتماعی افراد در محیط های روستایی برآورده نمی شود و در تعدادی از شهرها پاسخ مناسبی برای آنها وجود دارد، از این رو گونه ای عدم تعادل میان جوامع روستایی و شهری ایجاد می شود و روستاییان برای ارضای نیازهای خود مهاجرت می کنند.”
(کاظمی پور، ۱۳۷۴)
دیدگاه وابستگی ، مهاجرت را نتیجه انتقال ساختی روستاها از نظام سنتی -زمین داری به نظام صنعتی وادغام آنهادرنظام سرمایه داری وابسته میداند. ازاین روتکیه این دیدگاه دربررسی مهاجرت ها،رویساخت اقتصادجهانی است نه برتوسعه انفرادی یک کشور. صاحبنظران این دیدگاه،دودسته عوامل برای برای بیان حرکت و علت مهاجرت در نظر گرفته اند: یکی عوامل تغییر دهنده و دیگری عوامل رکودی. عامل تغییر دهنده به دگرگونی های مبتنی بر فناوری ومکانیزه شدن کشاورزی اشاره دارد که این عمل سبب بیکاری یا کم کاری کشاورزان می شود که در نتیجه روستاییان را مجبور به مهاجرت می کند. عامل رکودی که در بررسی حاضر تحت عنوان جمعیت شناسی مهاجرت معرفی می شود زمانی مؤثر است که رشد جمعیت به دلیل بهبود نسبی وضع بهداشت و درمان، از تولیدات کشاورزی سنتی سبقت بگیرد و نیروی کار مجبور به حرکت شود.
اورت لی، عوامل مؤثر در اخذ تصمیم جهت مهاجرت و فرایند آن را به چهار دسته تقسیم می کند:
۱- عواملی که باحوزه مبدأ ارتباط دارد.
۲- عواملی که باحوزه مقصدارتباط دارد.
۳- موانع بازدارنده
۴- عوامل شخصی .
درهر حوزه عوامل متعددی در جذب و دفع افراد آن حوزه مؤثرند (لهسائی زاده، ۱۳۶۸ : ۶۱) . نقطه قوت نظریه لی، تأکید درست و به جای وی بر عوامل شخصی است تحت تأثیر این عوامل است که برخی مهاجرت می کنند و برخی در محل سکونت خود باقی می مانند (زنجانی ، ۱۳۸۰ : ۱۳۳). پس ویژگی های شخصی مهاجران از جمله سن، جنس، سطح سواد، حدود خود اتکایی، همبستگی های قومی و نژادی را نیز باید از موارد مؤثر بر مهاجرت به شمار آورد. (همان : ۲۰۱). در تحقیق حاضر، عوامل شخصی لی با نام های عوامل تبعی و شخصی مشخص شده است که منظور از عوامل تبعی، مهاجرت با انگیزه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *