دانلود پایان نامه

معماری است.
از طرفی به دلیل پراکندگی عقاید و نظرات و تعاریف مطرح شده پیرامون خانه دسته بندی و تحلیل آنها به نظر غیر ممکن می?رسد و طبقه بندی بالا براساس دو گرایش عمده در نتیجه مطالعات آزمایشی (Pilot Study)، مطالعات پایه و اکتشافی وسیع تا حدودی قابل پذیرش است، اما شناخت دقیق موضوع نیازمند تدقیق چنین نظرات و مطالبی است.
همینطور با وجود نظرات فراوان ارائه شده، به ندرت تحقیقات منسجم و متمرکزی بر روی موضوع خانه قابل معرفی است و دشواری چنین پژوهشی یکی در همین پراکندگی موجود در حجم وسیع نظرات گوناگون حوزه?های گونه شناسی، معماری، مردم شناسی، فرهنگ، معناشناسی و … است.
۱-۲-۶- تصویر تحقیق (مکان پژوهش، مکان تنظیم و ارائه- سیمای مخاطب):
معماری در بستری از تاریخ سنت اقلیم و سایر نیروهای طبیعی به وجود می?آید و شکل می?گیرد. بنابراین متعلق و وابسته به فرهنگ است. به همین دلیل در عین پرداختن به جهان امروز و آنچه که زندگی در این عصر و انسان متعلق به آنرا متمایز می?سازد باید به زمینه?ای که این رویداد (سکونت) را متبلور می?سازد توجه شود. به همین دلیل مکان تحقیق و تنظیم، سرزمین ایران در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار می?گیرد. اطلاعات کلی کتابخانه?ای و غیر حضوری با تکیه بر منابع و پیشینه از کشور ایران و مطالعه موردی، تطبیقی وحضوری و به صورت میدانی درسمنان- دامغانانجام می?شود. همینطور احتمال بررسی دقیق و تنظیم، سرزمین ایران در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار می?گیرد.
نتیجه بیان مسئله
۱-۲-۷- نتایج تحقیق چگونه می?تواند مفید باشد؟ (سودمندی و کارآیی)
درک و ارتقای کیفیت زندگی انسان و نحوه سکونت امروز و بهره مندی مخاطبان از طریق:
*شناسایی جوهر زندگی امروز
*شناسایی معیارهای زندگی بهینه در تمامی جنبه?های آن و در همه حوزه?های جسمانی و روانی و روحانی نه برخی از وجوه آن وقوف بر تصویری از زندگی بهتر و ارائه شایسته ترین زندگی قابل عرضه در مکان
*بکارگیری تمامی توان حسی و ادراکی برای نزدیک نمودن زندگی مخاطبان وبهره برداران به حد مطلوب آن
*بهبود بخشیدن به وضعیت معماری خانه?های امروز که غالباً به فضاهای ناکارآمد و فاقد روح زندگی منجر شده است و مردم در آنها حس زنده بودن، انسجام و آرامش ندارند.
*شناخت صحیح ونوین از معماری به عنوان هنر زندگی کردن در فضا
*توسعه آموزش و انتقال دیدگاههای معمارانه به مردم در تعامل معماری و مردم
پرورش و آموزش ذهنیت معمارانه

۱-۳- بیان اهداف:
اهداف کلی: شناسایی و تعریف خانه چندنسلی (درک دوباره مفهوم خانه و شناسایی معنای امروز آن)
اهداف اختصاصی و اختصاصی تر
*شناسایی عوامل موثر بر الگوهای سکونت خصوصی در تعامل با اوضاع فرهنگی (تحول فرهنگی و فضای مسکونی)
*شناسایی نیازها ارزشها و پاسخ?ها در تولید خانه- ویژگیها و نیازها با توجه به فرم و اقلیم برای جلوگیری از مهاجرت تخریبی.
*تلاش به منظور حصول زبانی برای معماری خانه معاصر

۱-۴- منابع و پیشینه
کتب:
۱- انسان شناسی فرهنگی- دانیل بتیس و فرد پلاک
۲- مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی- کریستیان نوربرگ شولتز
۳- گزینه?ای از معماری: معنا و مکان- کریستیان نوربرگ شولتز
۴- معماری حضور زبان و مکان- کریستیان نوربرگ شولتز
۵- مفاهیم جدید معماری هستی و فضا- کریستیان نوربرگ شولتز
۶- درآمد وجود و زمان- مارتین?هایدگر
۷- مبانی فلسفی و روانشناختی ادراک فضا
معماری معنا و دلالت – ادوارد وینترز
خانه همچون نمادی از خود- کلیر کوپر
۸- عرصه?های زندگی جمعی و خصوصی (به جانب یک معماری انسانی)- سرج چرمایف و کریستوفر الکساندر
مجموعه مقالات معماری و شهرسازی:
۹- مناطق مسکونی: مجموعه مقالات معماری و شهرسازی نومدرنها کجایند؟ نوشته و ترجمه مهندسین مشاور محمدرضا جودت و همکاران همراه با دو مقاله از فریبرز رئیس دانا
مناطق مسکونی
۱۰- مجموعه مقالات معماری و شهرسازی تو معماری را ترسیم می?کنی ولی من آنرا می?سازم. نوشته و ترجمه مهندسین مشاور محمد رضا جودت و همکاران همراه با دو مقاله از فریبرز رئیس دانا
۱۱- مسائل و چشم اندازهای فرهنگ (مجموعه مقالات)- گزیده مقالات مجله فرهنگ و زندگی
ملال غرب- آرنولد توین بی
علل غایی توسعه فرهنگ، کیفیت زندگی و هویت انسان- اگوستن ژیرار- جلال ستاری
مسائل و چشم اندازهای فرهنگ در جهان کنونی- رنه مائو
۱۲- جهانی شدن و فرهنگ- جان تاملینسون
۱۳- یک تئوری نوین در معماری- بروس آلسوپ
۱۴- ساختمان سازی با مردم- حسن فتحی
۱۵- شعر فضا- تادائو با مردم- حسن فتحی
رخنه درمحیط A wedge in Circumstances
روابط تازه میان فضا و فرد New relationship between the space and the person
دیوار به مثابه ترسیم کننده قلمرو The wall As Territorial Delineation
مقالات برگرفته از مجلات با موضوع خانه
-به سوی انسان شناسی خانه- آموس راپاپورت
-معماری مدرن و سکونتگاه- محمد رضا جودت
-تعهد اجتماعی و معمار خود مختار (هنر معماری در جامعه مصرفی)- یوهانی پالاسما
-شش درونمایه برای هزار آینده- یوهانی پالاسما Six themes for the next millennium Juhani Pallasmaa
-معماری مدرن و پست مدرن- یورگن?هابرماس- ترانه یلدا
-وصف دوره و پست مدرن- رضا داوری اردکانی
-تحول فرهنگی و فضای مسکونی- محمد روح الامینی
-الگوی مصرف مسکن و نقدی بر مسکن اجتماع
-خانه ایرانی به روایت استاد محمد کریم پیرنیا
-خانه و دگرگونیهای آن در معماری ایران- یعقوب دانشدوست
-زبان مشترک س
اخت مسکن در معماری گذشته ایران- گیسو قائم
-تیپولوژی خانه?های ایران
-گونه شناسی معماری خانه- محمد رضا حائری
-خانه?های ایرانی در خطر ویرانی- محمد رضا حائری
مقالات برگرفته از اینترنت
خانه یعنی شفافیت و تعلق- اندیشه?ای در نگاه به معماری مسکونی در معنای منطقه?ای و جهانی (رقابت مجتمع مسکونی شهید عراقی) بهرام هوشیار یوسفی- وبلاگ هنر و معماری- ۳۰/۹/۸۳
خانه مفاهیم و معناها،نقش?ها و کارکردها- وبلاگ زروان پژوهشگاه هنر و معماری- شهریور ماه ۱۳۸۳
خانه?ای برای هزاره سوم- وبلاگ معماری را بیاموزیم
مکاتب فلسفی مشرق و معماری آن- وبلاگ معماری را بیاموزیم.
بررسی معماری آندو کارهای یگانه انگار آندو- مجله الکترونیک archinfolding
بحثی پیرامون معماری امروز ایران در گفتگو با مهندس معمار ایرج کلانتری- به نقل از روزنامه همشهری- ۲۵/۶/۱۳۸۲
گفتگو با داراب دیبا- به نقل از روزنامه همشهری
از معماری گذشته ایران برای آینده معماریمان- سایت تخصصی معماران

۱-۵- آیا طرح یا طرح?های مشابهی وجود دارد؟ اگر بلی کدام است؟
معماران پژوهشگران و صاحبنظران حوزه?های مختلف مرتبط با معماری مفهوم خانه را از دیدگاههای متعدد مورد بررسی و تحلیل قرار داده?اند. این مطالعات وپژوهشهای فراوان درباره سکونت (خانه ساختن و در خانه زیستن و چگونگی خانه مسکونی انسان) صورت گرفته است که برجسته ترین آنها را می?توان در سه گروه مورد بررسی قرار داد:
۱- بررسی?های پدیدار شناسان (پدیده شناسان) که از بیان جزئیات و تحلیل چند و چون آسایش خانه فراتر رفته و در ورای تشریح (عینی- ذهنی) در جستجوی ارزشهای اولیه خانه می?باشند که ریشه در کارکرد نخستین و اصلی سکونت دارند. به عبارت دیگر در این بررسیها به ارزشهای ذاتی باطنی و خصوصی و درونی خانه پرداخته می?شود. برای نمونه می?توان به بررسی روانکاوان برجسته?ای چون کارل گوستاو یونگ و پدیدار شناسانی چون ادموند هوسرل و گاستون باشلار و همینطور به تحقیقات ارزشمند کریستیان نوربرگ شولتز، کلیر کوپر وآموس راپاپورت اشاره نمود.
۲- بررسی?هایی که در حیطه خاص مردم شناسی صورت می?گیرند و از این دیدگاه انواع گوناگون مسکن بررسی می?شود. بررسیهای بوک هولت?هابر آگن و تیج سن دین جونز در کتاب گونه گونی?ها در خانه سازی، نوربرت شوئنرئر در کتاب مسکن حومه شهر، کنستانتین. ا. دوکیسادس در کتاب معماری مرحله تحول با این نگرش انجام شده است.
۳- بررسی?هایی که به چگونگی?های کمی و کالبدی خانه می?پردازند و چهارچوب?ها ضوابط معیارها و استانداردهای منطقی را تعیین می?نمایند و یا اینکه ابزارها و امکانات را ارائه می?دهند. از جمله اثر آلفردو دیوید و با عنوان طراحی خانه فن و هنر.
با توجه به وضعیت امروز مسکن آنچه بیش از هر چیز به چشم می?خورد نادیده گرفتن این پژوهشها و دستاوردها در حوزه معماری است.

۱-۶- نحوه اجرای تحقیق، طراحی (Design) تحقیق:
در صفحات آینده به نحوه اجرای تحقیق به تفصیل پرداخته خواهد شد.
جدول زمانبندی:
مطالعات آزمایشی (Pilot Study) ۵ ماه
پرده اول: گسستن
مرحله ۱- پرسش آغازین (تعریف مسئله)- تنظیم پروپوزال ۱ ماه
مرحله ۲- بررسی منابع مربوط و انجام مطالعات اکتشافی- حوزه شناخت و تحلیل?های
بخشی و موردی ۱ ماه
مرحله ۳- طرح نظری مسئله تحقیق (روشن ساختن مسئله تحقیق) ۲ ماه
مرحله ۴- نحوه اجرای تحقیق- تصویر کلی تحقیق- طراحی (design) تحقیق ۵/۱ ماه
پرده دوم: ساختن
مرحله ۵- تدقیق چهارچوب نظری مسئله تحقیق (فرضیه عمومی) و توسعه آن ۴ ماه
مرحله ۶- ساختن مدل تحلیلی گستره تحقیق ۴ماه
پرده سوم: مقایسه با واقعیات
مرحله ۷- اجرای تحقیق (آزمون فرضیات) ۱ ماه
۱-۶-۱- فرآیند شکل گیری پژوهش
در ابتدای سخن یادآوری تفاوت میان مطالعه (Study) و پژوهش (Research) به عنوان یک نکته مهم ضروری است. در پروسه مطالعه، اطلاعات گردآوری شده و به نتیجه?ای کاربردی ختم می?شوند. در حالیکه در یک پژوهش با روند بسیار پیچیده تری مواجه می?باشیم. هر پژوهشی با پروسه مطالعه آغاز می?شود، اما از آن فراتر خواهد رفت. بدین معنی که پژوهشگر بی جواب خود یا دیگران، تناقضات موجود، حلقه?های گمشده ارتباط و … و به طور کلی دریافتی جدید و ارائه چشم اندازی نو در رفع و حل و شناخت موارد گذشته تلاش می?نماید.
لازم است این نکته نیز روشن شود که چگونه یک پژوهش شکل می?گیرد. در حقیقت یک پژوهش از بطن یک مطالعه با علاقمندی و اشتیاق زاده می?شود، با انگیزه و همتی نو، این نوع مطالعه، مطالعه آزمایشی (Pilot Study) نامیده میشود. در اینجا مطالعه آزمایشی این تحقیق بررسی کلی و نه چندان عمیقی ازموضوعات وابسته به خانه را در بر گرفته و در ادامه با انگیزه?های یاد شده بالا منجر به شکل گیری این پژوهش گردید.
اماتجربه انجام یک تحقیق نشان خواهد داد که شروع کار بسیار دشوارتر از آن است که به نظر می?رسد و یا تصور می?شود، ما با واقعیتی روبرو هستیم و در جستجوی حقیقتی می?باشیم که نمی?دانیم باید آنرا از کجا یافت؟
موضوع بسیار بدیهی و روشنی که به نام خانه در ذهن اکثر ما تداعی می?شود، جنبه?های مرموز و ناشناخته و جذاب، پیچیده و متناقضی را در خود پنهان نموده که این موارد را تنها از طریق یک جستجوی عمیق و عاشقانه به ما عرضه خواهد داشت که البته خلاصی از آنها نیز تقریباً غیر ممکن است. آنچه در ابتدای راه وجود دارد سردرگمی است و باز هم سردرگمی.
نمی دانم در کجای کار هستم.
سر رشته کارها از دستم در ر
فته است.
نمی دانم اصلاً دنبال چه هستم.
برای ادامه کار هیچ راهی به نظرم نمی?رسد.
اطلاعات زیادی جمع آوری کرده ام اما نمی?دانم از آنها چگونه استفاده کنم.
نمی دانم کار را از کجا شروع کنم.
ریمون کیوی آشفتگی و سردرگمی ابتدای راه را ویژگی هر پژوهش واقعی می?داند:
تحقیق خوب چیزی جز جستجوی صمیمانه حقیقت نیست.
به عقیده گاستون باشلار واقعیت علمی از راه غلبه، ساختن و مقایسه به دست می?آید:
غلبه بر پیش داوریها و سوابق ذهنی (گسستن)
ساختن از راه تعقل: ساختن پیش فرض?هایی برای تبیین موضوع بررسی و شکل گیری ساختمان نظری (ساختن)
مقایسه با واقعیات (تجربه)
این پژوهش به طور ترکیبی روند زیر را دنبال نموده است:
گام اول- گسستن:
۱- پرسش آغازین (تعریف مسئله)
هر تحقیق به صورت پرسشی آغازین آغاز می?شود. این پرسش آنچه را که محقق در پی دانستن، آشکار کردن و بهتر فهمیدن آن است بیان می?نماید و وسیله?ای است که گسستن از پیش داوریها وسوابق ذهنی را به اجرا در می?آورد. برای این منظور باید:
۱- روشن و دقیق و بدون ابهام طرح شده باشد: طولانی و مبهم و پر از مفروضات متعدد و اهداف مکرر نباشد و اولویت آن تشخیص داده شود.
۲- عملی و واقع بینانه باشد.
۳- مناسب و بجا باشد:
*پاسخ قطعی از پیش تعیین شده نداشته باشد و بتوان برای آن پاسخ?های متفاوتی در نظر گرفت.
*در پی صدور حکم اخلاقی نباشد، بلکه قصد فهمیدن است نه قضاوت.
*واقعیت را آنطور که هست تحلیل نماید نه آنطور که محقق مایل است باشد.
*از اختلاط دیدگاهها بپرهیزد.
تنظیم این پرسش در این تحقیق زمان قابل توجهی را مصروف خود نمود، چرا که پیدا نمودن یک مسئله و یک پرسش درباره خانه معاصر و ویژگیهای آن که در قیاس با سایر ابهام?ها در اولویت بیشتری قرار گیرد، کار دشواری است.
سرانجام پس از انجام مطالعات آزمایشی و تحلیل آن این پرسش اساسی به وجود آمد که: چرا الگوهای زندگی به طور پیوسته تغییر می?کنند؟ آیا الگوهای سکونت می?توانند ثابت، تعمیم پذیر و یا تکراری باشند؟ آیا می?توان در اینجا به دنبال یک هنجار یا عرف بود؟ آیا در زمانه نوگرای ما دستیابی به نظم، جامعیت و هنجار امکان پذیر است؟ البته رسیدن به این پرسش داستان منحصر به فرد خود را داشته است.
روشن است که این پرسش با توجه به تقسیم بندی گیدنز بیشتر معما گشا است تا توصیفی.
معما فقدان اطلاعات نیست، بلکه شکافی در فهم ماست.
نوع مسئله تحقیق: توصیفی (descriptive) معما گشا (puzzle-solving)
نوع تحقیق: تثبیتی رابطه?ای مداخله?ای تشخیصی
در پایان این مرحله پروپوزال پژوهش (proposal) تنظیم شده است.
۲- مرور منابع
در بررسی منابع و مدارک مرتبط با موضوع خانه این پرسشها مدنظر بوده است؟
آیا پژوهشگران قبلی همان مسئله را تشخیص داده?اند؟
چگونه سعی کرده?اند آنرا حل کنند؟
چه جنبه?هایی از مسئله در تحقیقات آنها حل نشده باقی مانده است؟
مسئله این تحقیق موضوع نگرش?های متفاوتی قرار گرفته که در مقایسه متون ومنابع سعی شده معلوم شو که مولفان وصاحبنظران گوناگون از کدام دیدگاه به مسئله نگریسته?اند و نسبت به یکدیگر چه موقعیتی دارند؟
همگرایی میان آنها
واگرایی میان آنها
متکامل بودنشان
همچنین چه نوع هماهنگی میان این دیدگاهها در صورت وجود قابل معرفی است و یا چه نوع هماهنگی میان آنه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *