دانلود پایان نامه

های مختلف نمونه تصادفی Achillea filipendula ۷۹
۴-۳٫ ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس اندامهای مختلف Achillea filipendula ۸۱
۴-۴٫ ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس سرشاخه گلدار اکسشن های مختلف Achillea filipendula ۸۴
۴-۵٫ مقایسه بازده اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی ۸۵
۴-۵-۱٫ مقایسه بازده اسانس اندام های مختلف نمونه تصادفی بومادران زاگرسی ۸۷
۴-۶٫ بررسی کیفیت اسانس نمونه های مختلف بومادران زاگرسی ۶۸
۴-۶-۱٫ بررسی کیفیت اسانس اندامهای مختلف نمونه تصادفی بومادران زاگرسی ۷۱
۴-۶-۲٫ بررسی کیفیت اسانس سرشاخه گلدار اکسشن های مختلف بومادران زاگرسی ۷۱
۴-۷٫ بررسی خواص برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس بومادران زاگرسی ۷۱
۴-۷-۱٫ آلفا-پینن ۷۱
۴-۷-۲٫ بتا-پینن ۷۱
۴-۷-۳٫ میرسن ۷۲
۴-۷-۴٫ کامفن ۷۲
۴-۷-۵٫ ۱،۸-سینئول ۷۳
۴-۷-۶٫ سانتولینا الکل ۷۴
۴-۷-۷٫ ای-بتا-اوسیمن ۷۵
۴-۷-۸٫ گاما-ترپینن ۷۵
۴-۷-۹٫ ترانس-پینوکاروول ۷۵
۴-۷-۱۰٫ کامفر ۷۱
۴-۷-۱۱٫ بورنئول ۷۱
۴-۷-۱۲٫ ترپینن-۴-اول ۷۲
۴-۷-۱۳٫ آلفا-ترپینئول ۷۲
۴-۷-۱۴٫ سیس-کریزانتنیل استات ۷۳
۴-۷-۱۵٫ بورنیل استات ۷۴
۴-۷-۱۶٫ نریل استات ۷۵
۴-۷-۱۷٫ جرماکرن دی ۷۵
۴-۷-۱۸٫ اسپاتولنول ۷۵
۴-۸٫ مشخصات آمار توصیفی شامل میانگین، حداکثر، حداقل و انحرف معیار برای هر یک از ترکیب‌های مورد مطالعه بر اساس تجزیه ۱۶ جمعیت A. filipendula ۷۱
۴-۹٫ تجزیه به مؤلفه‌های اصلی ۷۱
۴-۱۰٫ تجزیه‌ای خوشه‌ای براساس ترکیبات اسانس ۷۱
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
۵-۱٫ بحث ۹۰
۵-۱-۱٫ نتیجه‌گیری کلی ۹۰
۵-۲٫ پیشنهادات ۹۰

منابع ۹۳
خلاصه انگلیسی ۱۰۵
ضمایم ۱۰۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱٫ معرفی کلی گروه و گونه های جنس بومادران ۲۷
جدول ۲-۲٫ رده بندی ترپنوئیدها ۳۱
جدول ۳-۱٫ مشخصات منابع اکسشن های مختلف filipendula Achillea ۷۳
جدول ۳-۲٫ نتایج آزمایش تجزیه ی خاک ۷۴
جدول ۴-۱٫ بازده اسانس نمونه‌های مختلف filipendula Achillea ۷۶
جدول ۴-۲٫ بازده اسانس اندامهای مختلف نمونه تصادفی filipendula Achillea ۷۸
جدول ۴-۳٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۸۷۹۴ ۸۵
جدول ۴-۴٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس گل اکسشن ۲۸۷۹۴ ۸۶
جدول ۴-۵٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس برگ اکسشن ۲۸۷۹۴ ۸۸
جدول ۴-۶٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس ساقه اکسشن ۲۸۷۹۴ ۸۸
جدول ۴-۷٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۷۵۰۵ ۸۵

جدول ۴-۸٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۹۴۷۵ ۸۵
جدول ۴-۹٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۷۰۱۶ ۸۵
جدول ۴-۱۰٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۲۶۲۲ ۸۵
جدول ۴-۱۱٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۳۳۰۵ ۸۵
جدول ۴-۱۲٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۹۴۹۰ ۸۵
جدول ۴-۱۳٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۶۳۰۱ ۸۵
جدول ۴-۱۴٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۵۸۳۴ ۸۵
جدول ۴-۱۵٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۴۱۷۹ ۸۵
جدول ۴-۱۶٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۳۳۱۲ ۸۵
جدول ۴-۱۷٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۹۴۸۱ ۸۵
جدول ۴-۱۸٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۱۸۵۵۷ ۸۵
جدول ۴-۱۹٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۹۰۱ ۸۵
جدول ۴-۲۰٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۲۷۴۹۸ ۸۵
جدول ۴-۲۱٫ ترکیب‌های شناسایی شده در اسانس سرشاخه گلدار اکسشن ۸۳۷۲ ۸۵
جدول ۴-۲۲٫ مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندامهای مختلف Achillea filipendula ۸۵
جدول ۴-۲۳٫ خلاصه مشخصات آمار توصیفی شامل میانگین، حداکثر، حداقل و انحرف معیار برای هر یک از ترکیبات مورد مطالعه بر اساس تجزیه ۱۶ جمعیت Achillea filipendula ۸۵
جدول ۴-۲۴٫ بردارها و مقادیر ویژه، واریانس‌های نسبی و تجمعی برای۶ مؤلفه اصلی حاصل از تجزیه به مولفه‌های ا‌‌صلی روی ترکیبات مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………۸۵
جدول ۴-۲۵٫ ترکیبات اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی در ۱۶ منطقه از ایران ۸۵

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱٫ مقایسه بازده اسانس سرشاخه گلدار جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی ۷۸
نمودار ۴-۲٫ مقایسه بازده اسانس اندامهای مختلف بومادران زاگرسی اکسشن ۲۸۷۹۴ ۸۰
نمودار ۴-۳٫ نمودار مقایسه ای کل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب سانتولینا الکل ۸۱
نمودار ۴-۴٫ نمودار مقایسه ای کل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب ۱،۸-سینئول ۸۲
نمودار ۴-۵٫ نمودار مقایسه ای کل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب بورنئول ۸۳
نمودار ۴-۶٫ نمودار مقایسه ای کل سرشاخه گلدار، گل، برگ و ساقه ترکیب بورنیل استات ۸۴
نمودار ۴-۷٫ نمودار مقایسه ای ترکیب عمده سانتولینا الکل ۸۱
نمودار ۴-۸٫ نمودار مقایسه ای ترکیب عمده ۱،۸-سینئول ۸۲
نمودار ۴-۹٫ نمودار مقایسه ای ترکیب عمده بورنئول ۸۳
نمودار ۴-۱۰٫ نمودار مقایسه ای ترکیب عمده سیس کریزانتیل استات ۸۴

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱٫ گیاه بومادران زاگرسی ۱۴
شکل ۳-۱٫ نقشه پراکنش بومادران زاگرسی در ایران ۱۵
شکل ۳-۲٫ مزرعه بومادران در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج ۱۶
شکل ۳-۳٫ خشک کردن نمونه ها ۱۹
شکل ۳-۴٫ دستگاه کلونجر ۲۴
شکل ۳-۵٫ شماتیک کلی دستگاه GC ۲۸
شکل ۳-۶٫ دستگاه GC ۵۷
شکل ۳-۷٫ دستگاه GC/ MASS ۶۰
شکل ۴-۱٫ دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر به روش Ward براساس مقادیر ترکیب‌های موثره در ۱
۶ جمعیت A. filipendula ۶۹

خلاصه فارسی
جنس بومادران در ایران ۱۹ گونه گیاه علفی چندساله و غالباً معطر دارد که شش گونه آن انحصاری کشور ایران است. Achillea filipendula با نام فارسی بومادران زاگرسی یکی از گونه‌های بومی این جنس در ایران است. بخش‌های مختلف گونه‌های بومادران به طور گسترده در طب سنتی به علت خواص متعدد دارویی از جمله فعالیت‌های ضد میکروبی-ضدالتهابی-ضدآلرژی و آنتی اکسیدان استفاده می‌شوند. این تحقیق با هدف مشخص کردن کمیت و کیفیت اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی (Achillea filipendula) در شرایط زراعی انجام شد. برای این منظور ابتدا بذر جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی از رویشگاههای مختلف جمع‌آوری شده و برای اولین بار، در شرایط محیطی یکسان در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج کشت شد. به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس سرشاخه های گلدار، پس از جمع‌آوری جمعیت های مختلف در زمان اوج گلدهی، و خشک کردن در سایه، از سرشاخه گلدار همه جمعیت‌ها اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب صورت گرفت. همچنین اسانس اندامهای مختلف (برگ، گل، ساقه و کل سرشاخه هوایی) برای یکی از نمونه‌ها به صورت مجزا مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفت.اسانس‌های حاصل با استفاده از دستگاههای گازکروماتوگرافی (GC) و گازکروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/Mass) مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفتند و ضمن محاسبه بازده اسانس‌ها، ترکیب‌های تشکیل دهنده آن‌ها مورد شناسایی قرار گرفت.
در مقایسه اسانس حاصل از اندامهای مختلف، بیشترین بازده اسانس (w/w نسبت به وزن خشک) از گل (۶۷/۰%) و برگ (۷۷/۰%) و کمترین بازده اسانس از ساقه (۱۱/۰%) بدست آمد. بازده اسانس کل سرشاخه گلدار نیز ۶/۰% بود. طبق این نتایج همه اندامهای هوایی این گیاه به صورت مجزا دارای اسانس هستند، هر چند تفاوتهایی در بازده اسانس و تفاوتها و شباهتهایی در اجزای تشکیل دهنده آنها وجود دارد. برخلاف تحقیقات قبلی که معمولاٌ فقط از گل گونه‌های مختلف بومادران اسانس‌گیری انجام می‌شد، می‌توان توصیه کرد که کل اندام هوایی برای اسانس‌گیری مورد مصرف قرار گیرد. مقدار ۱،۸-سینئول در اسانس‌ها از ۵/۵ (در اسانس ساقه) تا ۷/۳۳% در اسانس سرشاخه گلدار متغیر بود. کمترین مقدار سنتولینا الکل (۲/۴%) در اسانس ساقه و بیشترین مقدار آن (۵/۲۳%) در اسانس برگ مشاهده شد. بیشترین مقدار نریل استات (۳/۵۸%) در اسانس ساقه مشاهده شد. همچنین اسانس ساقه دارای کمترین مقدار بورنئول (۴/۳%) و اسانس سرشاخه گلدار دارای حداکثر مقدار بورنئول (۴/۲۰%) بود.
در مقایسه اسانس سرشاخه گلدار جمعیت‌های مختلف نتایج نشان داد که بازده اسانس‌ها از ۱۳/۰ درصد تا ۲۰/۱ درصد متفاوت است. کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر۲ (۱۳/۰ درصد) و بیشترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر (۲۰/۱ درصد) بود. همچنین تجزیه اسانس‌ها نشان داد که کل اکسشن‌های مورد مطالعه بر اساس آنالیز کلاستر در چهار خوشه مجزا قرار گرفتند. ترکیب اصلی اسانس در خوشه ۱ (شامل دو جمعیت) آلفاپینن و بورنیل استات بود و بیشترین مقدار بورنیل استات (۳/۹درصد) و آلفاپینن (۶/۶درصد) به ترتیب در جمعیتهای بانه ۱ و بانه ۲ مشاهده گردید. . در اسانس اکسشن های خوشه ۲ (شامل چهارده جمعیت) مقدار بورنیل استات و آلفا پینن نسبت به جمعیتهای خوشه ۱ بسیار کمتر بوده و این جمعیتها بر اساس مقادیر ترکیب‌های بورنئول، سنتولیناالکل، ۸،۱- سینئول، سیس-کریزانتنیل استات، کامفر، جرماکرنD به صورت کاملاً متمایزی گروه بندی شدند. خوشه ۲ به دو خوشه ۳ و ۴ تقسیم شد. جمعیتهای خوشه ۳ (شامل پنج جمعیت) با مقدار میانگین بالاتر ۸،۱- سینئول و جمعیتهای خوشه ۴ (شامل نه جمعیت) با مقادیر میانگین بالاتر سنتولیناالکل از هم متمایز شده‌اند. جمعیت مشکین‌شهر۲ موجود درخوشه ۳ منبع غنی از ۸،۱- سینئول (۵/۷۳ درصد) بود و جمعیت تبریز بالاترین مقدار بورنئول (۴/۲۰ درصد) را در بین همه نمونه ها داشت. خوشه ۴ به دو خوشه ۵ و ۶ تقسیم شدند. . جمعیتهای کلاستر ۵ دارای مقدار میانگین بالایی از دو ترکیب ۸،۱- سینئول و سیس-کریزانتنیل استات بودند.جمعیت سردشت، خوشه ۵ بالاترین مقدار کامفر (۸درصد) و سیس کریزانتنیل استات (۳/۱۴درصد) و جمعیت مریوان بالاترین مقدار جرماکرنD (4/6درصد) را داشتند. جمعیتهای خوشه ۶ دارای میانگین بالاتری از سنتولیناالکل بودند. جمعیت استهبان خوشه ۶ بالاترین مقدار سنتولیناالکل (۶/۳۰ درصد) را داشت.
.

واژه‌های کلیدی Achillea filipendula :، اسانس، ۸،۱- سینئول، سنتولیناالکل، بورنئول، ای-بتا-اوسیمن

فصل اول
کلیات

مقدمه
توجه روزافزون محافل علمی و پزشکی و داروسازی به گیاهان داروئی و داروهای گیاهی و فراورده‌های آنها و همچنین روند فزاینده مصرف این گیاهان در تمامی کشورها باعث گردیده است که این گیاهان و فراورده‌های آنها، جایگاه جدیدی در میان داروها برای خود باز نموده و حتی در بعضی موارد گوی سبقت را نیز از داروهای شیمیایی بربایند. بویژه گزارشهای زیادی که بصورت مستمر از نتایج تحقیقات جدید در خصوص درمان بیماریهای صعب‌العلاج با این گیاهان اعلام می‌گردد، باعث ایجاد علاقه و توجه مردم شده و این توجه و علاقه موجب هجوم دست‌اندکاران و بهره‌برداران به رویشگاهها و طبیعت و برداشت بی‌رویه این گیاهان می‌شود. همچنین عدم مدیریت کافی جهت بهره برداری اصولی، عدم و
جود دستورالعمل بهره‌برداری به همراه عدم آگاهی کافی بهره‌برداران و نهایتاً برداشتهای بی‌رویه و نامحدود این گیاهان، موجب کاهش تدریجی بعضی از گونه‌ها از عرصه‌های طبیعی و رویشگاها گردیده و در نهایت فرسایش ژنتیکی و انقراض این گونه‌ها را به دنبال خواهد داشت و این خطر، طبیعت و گونه‌های دارویی با ارزش را در آینده به شدت تهدید می‌کند. در این رابطه با هدایت و تشویق بهره‌برداران و دست‌اندرکاران گیاهان دارویی به کاشت و تولید این گیاهان می‌توان قدم ‌های موثری در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی برداشت.
همچنین با نگاهی استراتژیک تولید دارو در جهان و در کشور های پیشرفته که در سال های گذشته در مقابل واردات ۵۵۰ میلیون دلاری ماده اولیه دارویی حجم ۷۶ میلیارد دلار صادرات دارو را داشته اند، به خوبی اهمیت توجه به تولید دارو در کشور ما مشخص می شود.
در ایران نیز استفاده طبی از گیاهان دارویی از قدیم مرسوم بوده است.ضمن این که کشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی ویژه اش از تنوع گونه ای بسیار زیادی برخوردار است.تعداد گونه های گیاهی ایران به تنهایی چند برابر قاره اروپاست. در این میان بسیاری از این گونه ها، گیاهان دارویی می باشند اما متاسفانه هنوز ارزش دارویی آنها شناخته نشده است. لذا شناسایی ، استفاده و حفظ این ذخایر ژنتیکی امری ضروری است. امروزه از گیاهان حاوی مواد موثره بر اساس نوع و نحوه مصرف آنها در گروه بندی گیاهان دارویی (medicinal plants)، عطری (Aromatic plants)، ادویه (spice plants) برای تولید فرآورده های متنوع دارویی، غذایی و آرایشی بهداشتی استفاده می شود و هرروزه اهمیت و تقاضای جهانی آنها افزایش می یابد. بسیاری از گیاهان به خاطر اسانس آنها مورد استفاده قرار می گیرند و به علت خواص دارویی اسانس بعضی از گیاهان دارویی نحوه استخراج و نگهداری آن حائز اهمیت است (۱).
۱-۱٫ بیان مسأله
از آنجا که کشت و اهلی کردن گونه های ارزشمند دارویی و معطر کشور می‌تواند در دستور کار محققان و تولید کنندگان گیاهان دارویی در کشور قرار گیرد، در این تحقیق ابتدا بذر اکسشن های مختلف بومادران خزری (به تعداد ۱۶ اکسشن) از رویشگاههای مختلف جمع آوری شده و در شرایط محیطی یکسان در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کشت شده است. در این پروژه بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف این گونه ی بومادران مد نظر است. بدین منظور گلهای هر یک از اکسشن‌های مختلف این گونه در زمان اوج گلدهی جمع آوری شده و پس از خشک کردن به روش تقطیر با بخار آب مورد اسانس گیری قرار میگیرد. اسانس های حاصل با استفاده از دستگاههای گاز کروماتوگرافی (GC )و کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MASS) مورد شناسایی کمی و کیفی قرار میگیرند و در نهایت به مقایسه و بررسی کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف این گونه ی بومادران کشت شده پرداخته شود.
۱-۲٫ ضرورت اهمیت موضوع
با توجه به نیاز کشت و صنعت گیاهان دارویی و صنایع داروسازی کشور به معرفی گونه های جدید و با عملکرد بالا

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *