دانلود پایان نامه

ت روانشناختی با تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت

طلاق عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است ، طی قرن بیستم به دنبال افزایش جمعیت و تغیر در نظام فرهنگی، ارزشی و نظام هنجاری در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در جوامع صنعتی، میزان طلاق روندی افزایشی به خود گرفت. پدیده افزایش میزان طلاق، صرفاً به جوامع صنعتی محدود نشده و به عنوان یک ارزش اجتماعی – فرهنگی به سایر جوامع نیز راه یافته است(شیخی،۱۳۸۰). میزان طلاق در کرمانشاه از سال ۹۱ تا ۹۲ از ۴۶۰۷ به ۵۰۲۴ مورد افزایش یافته است که افزایش قابل توجهی می باشد(سایت سازمان ثبت احوال کشور). شناسایی تعارضات همسران در زندگی مشترک متاسفانه برخی افراد بر سر هر موضوع و یا اتفاقی که از طرف فرد مقابلشان صورت می گیرد، پیش‌داوری و یا قضاوت زود هنگام می‌کنند که در زندگی آنها تاثیر منفی می‌گذارد. حل تعارضات زناشویی یکی از آرزوهای مشاوران خانواده است اگر بپذیریم که هیچ زندگی مشترکی بدون تعارضات قابل تصور نیست، آن گاه می توان خود را از فشار چرایی به وجود آمدن مشکل برهانند و در عوض به حل آن فکر کنند. تعارض‌های زناشویی تاثیر عمیق منفی بر روابط آنها و پیرو آن بربافت و روابط خانوادگی می‌گذارد. تعارضات در خانواده اغلب منجر به استرس می‌شود، می‌تواند پیش بینی کننده شروع افسردگی، اضطراب و بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی باشد. البته عدم توافق موجود بین زوج ها نه تنها غیر عادی نیست بلکه اگر ساختارمند حل شود باعث تحکیم رابطه می‌شود. با توجه به افزایش آمار طلاق به خصوص در شهر کرمانشاه و عدم پژوهش کافی در این زمینه ، انجام پژوهش حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اهدف تحقیق
هدف اصلی پژوهش:
بررسی رابطه بین صمیمیت روانشناختی و سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی متاهلین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ است.

اهداف فرعی پژوهش:
۱٫ تعیین رابطه بین متغیرهای صمیمیت روانشناختی با تعارضات زناشویی.
۲٫تعیین رابطه بین متغیرهای سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی.
۳٫ تعیین رابطه بین صمیمیت روانشناختی با سبک های دلبستگی.

فرضیات پژوهش:
۱. سبک های دلبستگی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند.
۲.صمیمیت روانشناختی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند.
٣.  بین صمیمیت روانشناختی وسبکهای دلبستگی،رابطه وجود دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها :
تعریف مفهومی تعارض زناشویی: تنازع برسر تصاحب پایگاه‏ها و منابع قدرت و حذف امتیازات دیگری (براتی ، ۱۳۷۵).
تعریف عملیاتی تعارض زناشویی: منظور از تعارض زناشویی در تحقیق حاضر میزان نمره ای است که فرد در پرسش نامه ی تعارض زناشویی براتی و ثنایی بدست آورده است.
تعریف مفهومی صمیمیت روانشناختی: روانشناسان صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط (بدون کنترل) با دیگری و بیان عواطف (بدون بازداری) تعریف می کنند و آن را از حالات طبیعی انسان میدانند(بلوم۱۴، ۲۰۰۶).
تعریف عملیاتی صمیمیت روانشناختی: منظور از صمیمیت روانشناختی در تحقیق حاضر میزان نمره ای است که فرد در پرسش نامه ی اینریچ بدست آورده است.

تعریف مفهومی سبک دلبستگی: سبک دلبستگی روش های مواجه فرد با موقعیت های تنیدگی زا را متاثر می شود (اسروف۱۵، ۱۹۷۷).

تعریف عملیات سبک دلبستگی: منظور از تعارض زناشویی در تحقیق حاضر میزان نمره ای است که فرد در پرسش نامه مقیاس تجربه روابط نزدیک بدست خواهد آورد.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

تعارض
تعارض، بخشی از طبیعت روابط بین فردی و زندگی خانواده ها است و اغلب خانواده ها اختلاف نظر بین والدین را تجربه میکنند. تعارضات زناشویی پیش در آمد جدایی زوج هاست، که از بگو مگو های ساده شروع شده و تا درگیری های شدید لفظی، نزاع و کتک کاری و جدایی گسترش می یابد (بوهلر۱۶ و تراتر۱۷، ۱۹۹۰به نقل از منصور و ادیب راد، ۱۳۸۳). زمانی که تعارض به میزان زیادی در زندگی زناشویی بروز نماید و زوجین به نحو موثر با آن کنار بیایند پیامد های منفی زیادی برای سلامت روانی و جسمی زن و شوهر و فرزندان به بار خواهد آمد که جنبه های مفید زناشویی را تحت شعاع قرار میدهد.وقوع تعارض زناشویی حتی در ازدواج های موفق امری عادی تلقی میشود و یک رابطه صمیمانه لزوما مترادف یک درگیری عاطفی و رفتاری با خوشی نیست، بلکه اغلب از طریق حل موفقیت آمیز تعارض زناشویی به گونه ای حاصل میشود که رضایت طرفین را در بر داشته باشد.با توجه به اهمیت استحکام و بقای کانون خانواده و سلامت بهزیستی افراد جامعه بررسی مسایل و مشکلاتی که منجر به فروپاشی خانواده و روابط زناشویی میشود ضروری به نظر میرسد (رسولی، ۱۳۸۰). تعارض و مخالفت های کنترل نشده موجب نارضایتی اعضا میشود که در نتیجه آن پیوند ها و رشته ها میگسلد و موجب از هم پاشیدن خانواده میشود. تعارض سبب میشود روابط خانوادگی اثربخشی خود را از دست بدهد، “انسجام۱۸” خانوادگی کاهش یابد و هدف های خانواده تحت تاثیر نزاع ها و کشمکش ها قرار گیرد و در حالت شدید آن موجب شکست زندگی زناشویی و احتمالا طلاق و جدایی میشود. استفاده از الگو های نامناسب ارتباطی بین زن و شوهر ها مشکلات بسیاری را برای خود آنان و اطرافیانشان ایجاد میکنند، این مشکلات ب
ه صورت تعارضات بین فردی همراه با برانگیختگی های هیجانی (خشم) بروز میکند. مادن و بولمن (به نقل از دهقان، ۱۳۸۰) علل تعارضات زناشویی را اینگونه عنوان میکنند: ۱-خرج کردن پول، ۲-روابط با خویشاوندان، ۳-کودکان، ۴-تقسیم کارهای خانه و بچه داری، ۵-ارتباط و روراستی، ۶-محل سکونت، ۷-دلبستگی غیر جنسی طرفین به شخص دیگر، ۸-انتخاب شغل یا درامد همسر، ۹-داشتن یا نداشتن فرزند، ۱۰-انتخاب نوع تفریحات، ۱۱- اجتماعی بودن، ۱۲- مقدار زمانی که با یکدیگر هستند، ۱۳- تنفس (استراحت) حاصل ازبیماری های جسمانی ، ۱۴- قدرت کنترل بر تصمیم گیری های خانوادگی و ۱۵- شیوه های انجام مراسم مذهبی. تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خود محوری اختلاف در خواسته ها، طرحوارههای رفتاری و رفتار غیرمسئولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است(شارف۱۹ ،۱۹۹۶، گلاسر ۲۰، ۱۹۹۸ ، گلاسر ، ۲۰۰۰ ، فرحبخش ، ۱۳۸۳). افراد با خود، یک سری پیش تصویرهایی را به ازدواج می آورند و بعضی انتظارات در ذهن افراد نقش بسته است که به طور کامل نیز از آن ها آگاه نیستند. در حقیقت یکی از مشکلات زوج ها، ناشی از استانداردها و فرضیه های ذهنی آن هاست. در واقع انتظاراتی که هر یک از زوجین از دیگری دارد، مبتی بر چارچوب از پیش تعیین شده ای است که می تواند مبتنی بر واقعیت نباشد (ابراهیمی ۱۳۸۷).اختلاف و گفتگو طبیعی است و راهبرد های حل تعارض “CTS” تاثیر مثبتی بر روابط دارند. تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خودمحوری اختلاف در خواسته ها، طرحوارههای رفتاری و رفتار غیرمسئولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است (شارف ،۱۹۹۶، گلاسر ، ۱۹۹۸ ، گلاسر ، ۲۰۰۰ ، فرحبخش ، ۱۳۸۳). تعارضات زناشویی نوعی ناسـازگاری مـداوم و معنادار بین دو همسر است که حداقل به وسیله یکی از آنها بروز داده می شود. منظـور از معنـادار؛ یعنـی تأثیر این مسئله بر عملکرد همسران و منظور از مداوم یعنی اختلافاتی کـه بـه مـروز زمـان از بـین نمـی رود و در زمینه تأثیرات مخرب تعارض زناشـویی مـیتـوان بـه پیامـدهای جـسمی و روانــی گـسترده ای از قبیـل؛ خطــر فزآینـده انـواع اخــتلالات روانی مانند افسردگی، سوء مصرف مواد، ناکارآمـدی جنسی، مشکلات رفتاری، کاهش ایمنـی بـدن، افـزایش فشار خون، تصلب شرائین و درد ناشی از بیماریهای مزمن، هم چنین پدیده خشونت و سرانجام طلاق اشاره کــرد کــه تنهــا بخــشی از عوارضــی هــستند کــه دراثرتعارضات زناشویی به وجود می آیند(خلیلی ،۱۳۸۷).

مدیریت تعارض
تعاملات منفی موجب افزایش احتمال طلاق و کاهش جنبه های مثبت ازدواج مانند رضایت، تعهد، دوستی و اعتماد در رابطه میشود. زوج هایی که می توانند تعارضات موجود در رابطه را با به کار گیری روش های مثبت و استفاده ی کمتر از تعاملات منفی , مدیریت کنند فضایی فراهم میکنند که در آن فرصت بیشتری برای خود افشایی و توافق در مورد مشکلات خانواده ایجاد میشود و این خود یکی از روش های مهم ایجاد صمیمیت در رابطه است (به نقل از شیرالی نیا، ۱۳۸۶). پژوهشگرانی که در مورد سبک های ارتباطی تحقیق میکنند به سه الگوی انتقاد- دفاع، کمرو- سلطه پذیرو مسلط – کنترل کننده دست یافته اند (باس۲۱ و همکاران، ۱۹۸۷). زوجهایی که کیفیت ازدواج پایین تری را گزارش کردند، عقیده داشتند که رفتار منفی طرف مقابل کلی و باثبات است و بخشی از ویژگی های شخصیتشان است و این عامل منجر به دیدگاه منفی در کیفیت ادواج میشود بر روابط کلامی خوب و مبتنی بر ارتباط سالم و فاتحی زاده و احمدی (۱۳۸۴) بر ارتباط سازنده تاکید کرده اند. للوید۲۲ (۱۹۸۷) بر سبک های کلامی سازنده تاکید کرده است. در مطالعه ای که توسط کاناری و کاپچ (۱۹۸۸) انجام گرفت نشان داده شد که راهبرد های کلامی سازنده، به زوج ها کمک میکند تا موضع گیری مثبت داشته باشند، احساسات خود را ابراز کنند، در جستجوی موافقت طرف مقابل باشند، باهم بر روی مسایل به توافق برسند و به یکدیگر اعتماد داشته باشند. سیمپسون۲۳ (۱۹۹۰) اعلام کرد که زوج های ایمن به غیر ایمن نسبت به هم اعتماد بیشتری دارند و سطوح بالاتری از رضایتمندی روابط ، اعم از همبستگی تقابلی (قابلیت اتکای متقابل) و تعهد بین آنان دیده میشود. کوباک و هازان۲۴ (۱۹۹۱) و کوباک کل و همکاران (۱۹۹۳) اعلام کردند که افراد ایمن تعارض های هیجانی شان را در طی تعارض بطور سازنده، بیشتر از افراد غیر ایمن نشان میدهند، آنها بیشتر خواهان ازدواج هستند، بحث غیر سازنده کمتر میکنند و هنگام عصبانیت و خشم، جوش و خروش و فوران کمتری نسبت به همتایان غیر ایمن خود نشان میدهند. متخصصان دریافتند، زوج هایی که در حل تعارضات زناشویی خود موفق هستند، حل موفقیت آمیز مساله را یاد گرفته اند، بنابراین وجود یک ازدواج رضا یتمندانه ، محل تلاقی و تبادل احساسات و عواطف مثبت بین زوجین است و تشکیل خانواده بهنجار نقش مهمی در سلامت، کیفیت زندگ ی و بهز یستی کل جامعه دارد ( فیتنس ، ۲۰۰۱ ؛ نقل از نصیری، راجی و احمدی ، ۱۳۹۲). افراد با خود، یک سری پیش تصویرهایی را به ازدواج می آورند و بعضی انتظارات در ذهن افراد نقش بسته است که به طور کامل نیز از آن ها آگاه نیستند. در حقیقت یکی از مشکلات زوج ها، ناشی از استانداردها و فرضیه های ذهنی آن هاست. در واقع انتظاراتی که هر یک از زوجین از دیگری دارد، مبتی بر چارچوب از پیش تعیین شده ای است که می تواند مبتنی بر واقعیت نباشد (ابراهیمی ۱۳۸۷). داشتن دانش و مهـارت مدیریت تعارض امری ضروری به نظر مـی رسـد(اسماعیل خانی و همکاران، ۱۳۸۸). مـدیریت
تعارض در واقع به معنای بکـارگیری صـحیح روش هـای حـل تعارض در زمان مواجهه با آن ها می باشـد (ترابی و همکاران، ۱۳۸۴). راهبـرد هـای مدیریت تعارض، همان پاسـخ افـراد نسـبت بـه موقعیـت هـای تعارض است که این پاسخ ها در عین حـالی کـه اسـتمرار دارد، احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییـر کننـد (جهانیان، ۱۳۹۰).
به عقیده گلفرید۲۵ (۱۹۹۰)، بود یا نبود تعارض نیست که کیفیت ازدواج را تعیـین مـی کنـد بلکـه روش اداره موقعیت های تعارض آمیز است که کیفیـت رابطـه زناشویی را تعیین می کند بنابراین، مهـارت کلیـدی در روابط متعهدانه دراز مدت ، مدیریت تعارض است(به نقل از شافعی نیا ،۲۰۰۲). از لحاظ تاریخی بیشتر پژوهشها درباره ی رضایت زناشویی، روابط خطّی ساده بین متغیرها را بررسی کرده اند ازجمله بر رابطه ی بین تعاملات زناشویی و رضایت زناشویی ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی باورهای ناکارآمد شخصی با رضایت زناشویی سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی تمرکز شده است. داشتن دانش و مهـارت مدیریت تعارض امری ضروری به نظر مـی رسـد(اسماعیل خانی و همکاران ، ۱۳۸۹). مـدیریت تعارض در واقع به معنای بکـارگیری صـحیح روش هـای حـل تعارض در زمان مواجهه با آن ها می باشـد (ترابی و همکاران ،۱۳۸۳). راهبـرد هـای مدیریت تعارض، همان پاسـخ افـراد نسـبت بـه موقعیـت هـای تعارض است که این پاسخ ها در عین حـالی کـه اسـتمرار دارد، احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییـر کننـد (جهانیان، ۱۳۹۰).
(کاپلان و سادوکس ۲۰۰۲ ، نقل از نصیری و همکاران، ۱۳۹۲) معتقدند رضایت زناشو یی یکی از تجربیات شخصی هر یک از زوجین است که می تواند در پاسخ به سطح لذت در زندگی زناشو یی ارزیابی گردد و به انتظارات، نیازها و خواسته های فرد در ازدواج بستگی دارد. همچنین استحکام بنیان خانواده و سلامت روانی افراد را تضمین می کند (عسگری، ۱۳۸۰). کنترل غیر موثر تعارض به این معنی است که مسایل مهم رابطه حل نشده باقی می ماند و این مسایل غالبا منبع تعارض های تکراری میشوند، این زوج ها یحث های مشابه و یکسانی پیرامون موضوع معینی دارند ، بدون اینکه مشکل را حل کنند (هالفورد۲۶، ۲۰۰۱؛ ترجمه تبریزی، کاردانی و جعفری، ۱۳۸۴).

تکنیک های حل تعارض
از آنجا که مردم با نگاه های بسیار متفاوتی به جهان مینگرند و دارای اهداف متفاوت اند، پس تعارض جزء لاینفک و گریز ناپذیر روابط انسانی است. منبع تعارض های میان فردی، ریشه در تفاوت های فردی دارد، افراد از نظر نگرش ها، رفتار و ساخت شخصیتی با یکدیگر متفاوت اند. فهم این تفاوت ها و تاثیر آن ها بر چگونگی رفتار افراد بر فهم فرایند تعارض وکاهش بروز آن شده و به حل موثر تعارض ها خواهد انجامید (هاریگوپال۲۷، ۱۹۹۵، به نقل محمود زاده، ۱۳۹۲). یافته ها بیانگر این امرند که در اغلب موارد، وجود پیوند های صمیمانه، تعارضات را تحت کنترل درآورده و احساسات مثبت را برقرار می سازد(بیابانگرد،۱۳۸۴،به نقل محمود زاده، ۱۳۹۲). در واقع هرچه روابط صمیمانه تر باشد احتمال تعارض بین فردی بیشتر میشود. روابط زناشویی زمانی پویا باقی میماند که این اختلاف نظر به شیوه درست حل شود.وقتی تعارض بروز میکند طرفین رابطه دست به کار میشوند تا با اقدام برای برطرف کردن آن دوباره آرامش را به رابطه بازگردانند.تجارب، دانش، باورها و ارزش های افراد شیوه های مختلفی را برای حل تعارضات پیش روی آنها میگذارد.این شیوه ها به “سبک ها یا تکنیک های حل تعارض” موسومند (ویلموت و

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *