دانلود پایان نامه

فصل اول
کلیات

بخش اول : پروپزال
۱-۱- عنوان تحقیق (Title): طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت تخریبی.

۱-۲- بیان مسئله (Statement of Problem)
مقدمه بیان مسئله
۱-۲-۱- مسئله چیست و مشکل کدام است؟
یکی از کامل ترین توصیفاتی که درباره خانه آمده توصیفی است که جبران خلیل جبران در کتاب “پیامبر” خود آورده: “خانه کالبد بزرگ شماست.” در این بیان خانه به شدت به وجود انسان وابسته است و از وجود و ویژگیهای انسانی متاثر می?باشد و واسطه?ای است که انسان بین خود و جهان پیرامونش برگزیده.
خانه?ها و الگوهای زندگی انسان با تحول و تکامل او رشد کرده و با ویژگیها و نیازهای او سازگار می?گردند و از محدودیت و یا انبساط ذهنیت او متاثر می?شوند. در واقع آنچه که در رأس همه عوامل در تجارب خانه سازی انسان موثر بوده خود او و روان دلیل می?توان ادعا کرد که خانه ارگانیسمی متغیر بوده و مفاهیم متعدد و پیچیده?ای دارد.
تحولات عظیم و تجربه خانه سازی در دوران معاصر این امر را به روشنی نشان می?دهند. با عوض شدن شیوه زندگی مفهوم و مصداق خانه و سکونت جای خود را به واحد مسکونی و اسکان واگذار کرده و نسلهای جدید راه و روش و شیوه و منش دیگری را برای زندگی خصوصی و اجتماعی خود برگزیده?اند.
نکته قابل اهمیت این است که سازمان فضایی خانه نیز تحت تاثیر این رویکرد به شدت دگرگون شده و این تاثیر عمیقی است که بر جای مانده و به راحتی قابل لمس می?باشد. خانه?های کوچک و جمع و جور و راحت جای خانه?های بزرگ قدیمی و پر دردسر را گرفته?اند و امکانات بی نظیر و آسایش خانه?های جدید مورد استقبال نسل امروز واقع شده و دلمشغولی معماران و مسئولان امروز مفاهیمی چون مسکن اجتماعی با زیر بنایی محدود- ضرورت اسکان در ارتفاع و بحث?هایی از این قبیل را تشکیل می?دهد و این در حالی است که این قبیل مسائل در گذشته مطرح نبوده است. خانه?ها جعبه?هایی هستند که روی هم گذاشته شده?اند.
اما بحث ما در اینجا ارائه تحلیل سطحی و یا جامع از نارساییهای موجود و پرداختن فوری به راه حل?ها و راهکارها نیست، بلکه این اعتقاد قوی وجود دارد که این مسائل ریشه دار تر و عمیق تر از آن می?باشند که تنها در ذکر چند واژه خلاصه شوند و باید پرسید که منشا این مشکلات در چیست و اینکه:
*چه عواملی روشها و تجارب (سنت) گذشته را بی اعتبار کرده و به وضعیت موجود انجامیده است ؟
*چه بستر و زمینه?ای و چه دلایلی کارایی شیوه?ها و وضعیت موجود را زیر سئوال می?برد؟
با وجود تکامل خانه?ها باز هم این توافق به طور گسترده وجود دارد که خانه?هایی که ما در آنها زندگی می?کنیم برای مردم امروز طراحی نشده?اند و شرایط نشان می?دهد که ما به فرم جدید و ساختار کاملاً متفاوتی از خانه?ها نیاز داریم که پاسخگوی ویژگیها و شرایطمان باشد چرا که به نظر می?رسد خانه?های امروز معنای جدیدی پیدا کرده?اند. با روند رو به رشد و فزاینده جمعیت بحران فضا امری بدیهی است. مسلماً فضای زندگی محدودتر می?شود و باید پرسید در این شرایط سکونت چه معنایی دارد؟ همینطور خانه دیگر در طبیعت ساخته نمی?شود و در نتیجه روابط مسکن و فضا ساختگی و تصنعی است. همینطور استفاده رو به گسترش از فن آوری دیجیتال و ارتباطات- محدودیت فضای زندگی- توجیه اقتصادی- نحوه عملکرد و زندگی ما- نیاز به فضاهایی برای تفکر و تناسب فیزیکی و سلامتی روان و تغذیه روح انسانی- ارتباط با محیط شهری و در عین حال برخوردار از خلوتی درونی و شخصی و …
فرم خانه دائماً تکامل یافته است و ما نمی?توانیم به برداشت و تصور قبلی مان از خانه ادامه دهیم و در عین حال مشکلات را برطرف سازیم. یکی از اشتباهاتمان کم بها دادن به امکانات الگوهای جدید و پافشاری بی مورد بر الگوهای رایج و یا گذشته است. در حالیکه بسیاری از پیشتازان این زمان معتقدند که ما در انقلاب صنعتی دیگری هستیم و هزاره آینده خانه?هایمان را گریز از طرح?هاو کانسپتهای بنیادین فرداهای دیروز می?دانند.
در انتهای این بحث برای تاکید بر چنین برداشت و رویه غلطی که ما در ایران در نتیجه تحلیل?های سطحی و راه حل?های فوری در پیش گرفته ایم باید خاطر نشان کرد که در ایران بجز الگوی سنتی سکونت که همه آنرا می?شناسیم الگوی دیگری وجود ندارد و آنچه پس از آن شاهد هستیم درایت و التقاط می?باشد. باید به این نکته توجه داشت که اصرار بر تعریف یک الگوی ویژه ایرانی در ابتدا کاملاً اشتباه است و ما را از بحث اصلی دور می?سازد. ما نیز همگام با بسیاری از ملل دیگر از مزایای دستاوردهای جهانی بهره می?گیریم و البته این به معنای تناقض نیست و ایرانی بودن ما را زیر سئوال نمی?برد. اما مبین این مطلب است که در چنین شرایطی نمی?توانیم بر واقعیتی پافشاری نماییم که دیگر وجود خارجی ندارد.
در جامعه و نظام اجتماعی ایران دیگر خبری از خانواده?های گسترده نیست و ما دیگر هزینه و یا زمین کافی برای احداث خانه- باغ?های گذشته (البته اگر چنین تعبیری کاملاً صحیح باشد) در اختیار نداریم.
واقعیت?های امروز چیزهای دیگری است که باید با آنها روبرو شده و آنها را صمیمانه بپذیریم. ما در طول این زمان سپری شده به عنوان یک جامعه انسانی مسیر تحول را پیموده ایم و متحول شده ایم و بدین ترتیب بانسل?های گذشته در جهان بینی و ویژگیهای انسان و شیوه زندگی تفاوت?های قابل ملاحظه?ای داریم.
از طرفی همینطور که گفته شد در حال حاضر ایده?های ز
یادی در این خصوص عرضه شده و بکار گرفته می?شوند. همینطور کانسپتهای زیادی که در آینده ارائه شوند نیز دور از ذهن نخواهند بود. این چنین الگوهایی حاصل اندیشه و پژوهش بسیاری از پیشتازان این زمان است که طی جریانی نه چندان پیچیده به ما نیز عرضه می?شود.
واضح است که چنین راهکارهایی برای همه و از جمله ما کارایی صد درصد را نخواهد داشت و این قضاوت ربطی به دیدگاههای مغرضانه و یا ناآگاهانه ما ندارد. بلکه مردم براستی تعابیر گوناگونی از سکونت خود دارند. در مناطقی از جهان مردم جامعه نیاز را پشت سر گذاشته و به جامعه آرزو نزدیک شده?اند و کاملاً بجاست که ما حدود و شرایط خودمان را داریم و باید تعبیر ویژه خود را متبلور سازیم و اگر این دستاورد براستی حاصل شرایط بروز شده و واقع بینانه باشد مورد قبول و پذیرش عام قرار می?گیرد. عصر جدید یک واقعیت است و بی توجه به پذیرش یا عدم پذیرش ما وجود دارد و هیچ کس نمی?تواند از امکانات زمان خود و تجربه بشری خود دست بکشد.
واضح است که هر چهارچوب به نوعی از یک اعتقاد سرچشمه می?گیرد و الگوی سکونت ما به عنوان چهارچوبی کلی که فعالیت?ها و عرصه?های زیستی و سازمان و الگوی فضای زندگی ما را در برگرفته از اعتقاد ما به زندگی سرچشمه می?گیرد و در این اعتقاد همه بشریت با هم یکدلند. با این وجود انسانها الگوهای متنوعی را برای سکونت برگزیده?اند و این امر مبین این حقیقت است که مفهوم سکونت نزد انسانها تعابیر گوناگونی دارد. بدین ترتیب می?توان برای روشن نمودن مساله پرسشی درباره الگوی سکونت مطرح نمود:
*الگوی سکونت امروز ما متاثر از چه رویکردی است و ریشه آن در کجاست؟
*برداشتهای ما از مفهوم سکونت چگونه بر الگوی سکونت تاثیر می?گذارند و در معماری خانه امروز چگونه تجلی می?یابند؟
*آیا الگوهای سکونت می?توانند ثابت تعمیم پذیر و یا تکراری باشند؟ آیا می?توان در اینجا به دنبال یک هنجار و یا عرف بود.
*آیا در زمانه نوگرای ما دستیابی به نظم جامعیت و هنجار امکانپذیر است؟
*چه چیز براستی زندگی افراد را در زمانه ما غنا می?بخشد؟
۱-۲-۲- آگاهی یا خدمات ما در خصوص مسئله چقدر است؟ چه باید کرد؟
یکی از مهمترین مسئولیت?های معماری امروزه شناسایی ویژگی زمانه و سکونت امروز می?باشد و اینکه تصویر روشن و صریحی از فضای زندگی امروز ارائه دهد. بدین منظور به نظر می?رسد که معماری واقعی باید در مسیر بازآفرینی، خلق مجدد و روایت?های تازه از شیوه?ها و الگوهای گذشته و یا رایج گام بر دارد.
وظیفه ما به عنوان نسل امروز معماران در این است که ضمن پاسخگویی به خواسته?های جامعه، با شناخت اولویتها، در ارزشها و عناصر تشکیل دهنده خانه تجدید نظر نموده و مسائل بنیادین و اساسی و ارزشهای واقعی خانه امروز را ارائه دهیم و آن چیزی را که وجود ندارد بسازیم.
بدین ترتیب فضای خانه?های امروز باید توقعات تعریف نشده بشر امروز را که حتی خود او از داشتن آنها بی اطلاع است برآورد.
۱-۲-۳- عواقب مشکل و تبعات استمرار مسئله
ممکن است این ایراد وارد شود که اگر به برداشت و تصور قبلی مان از خانه ادامه دهیم چه مشکلی پیش می?آید؟ عموم مردم هم روشهای سنتی و رایج را به راحتی می?پذیرند و چه تضمینی وجود دارد که الگوهای جدید از سوی مردم مورد استقبال قرار گیرند؟
همانطور که پیشتر اشاره شد منشا مشکلات امروز در ناهماهنگی وضع موجود با معانی جدید خانه و ضرورتهای جدید است و یا اینکه این وضع در هماهنگ نمودن نامناسب با شرایط امروز به وجود آمده که این امر خود به روشنی نشان می?دهد که فضاها بالاجبار دستخوش چنین تغییراتی می?شوند.
همانطور که انقلاب مدرنیسم تمامی چهار چوبها را در همه جا دگرگون نمود به نظر می?رسد که امروز نیز در آستانه تحول و فروپاشی دیگری هستیم. ایران از شناسایی و رویارویی با چنین رویداد عظیمی که میراث مشترک بشری محسوب می?گردید غفلت ورزیده و در مواجهه باآن به افراط و تفریط دچار گردید و نتیجتاً تجربه تلخ ناشی از این سردرگمی ما را امروز محتاط و بدبین نموده است. در حالی که در این عصر و زمانه?ای که بیش از هر زمان دیگر به پیوندها فرهنگ و همزمانی هویت حضور سرعت حرکت هوشمندی و آزادی توجه دارد انزوا طلبی و محصوریت بجای مشارکت در تجارب بشری و آزاداندیشی پیامدهای ناگوارتری به دنبال خواهد داشت و فاصله ما را با این جریان پرشتاب بیشتر و بیشتر خواهد نمود و در حالی که جهان بینی و حتی شیوه لباس پوشیدن و رفتارها و ارتباطمان متحول شده فضاهای زندگی آمادگی پذیرش چنین رویارویی را پیدا نکرده?اند.
در حال حاضر نادیده گرفتن این مسئله ماهیت و کیفیت فضاها و در نتیجه کیفیت زندگی امروز را تحت تاثیر قرار داده است.
عدم انعطاف پذیری وتناسب فضاهای زندگی با فعالیت?های متنوع و اعمال روزمره و مراسم و کیفیات روحی امروز ما، تحمیل فضا و تقسیمات قاطع آن و بی توجهی به مفاهیم سیال و منعطف فضاها به یکنواختی محیطی منجر شده و زندگی در خانه?های امروز جنبه?ای مکانیکی و ماشینی به خود گرفته است. ساکنان خانه?های امروز سعی در سازش با فضای غیر منعطف یکنواخت، تحمیلی و واژگان تکراری آنها دارند. ادامه چنین وضعیتی مردم را به پذیرش آنچه هست و آنچه باید بکنند مقید می?نماید و آنها را وامی دارد که با این شرایط کنار بیایند. با پیشرفت این امر دیگر ساکنان فضاها اعتنایی به این نارسایی نمی?کنند و حساسیت فضایی به دلیل تجربه فضایی اندک و محدودیت در کشف و تجربه متنوع فضا از میان می?رود.
همینطور فضای صرفاً سا
خت شده امروز تنها سهم کمی و مادی ما را از جهان پیرامونمان معلوم می?دارد و در نتیجه نشانی از وابستگی معنوی میان انسان و محیط و حس تعلق به آن وجود ندارد. فضای تجرید یافته و خلاصه شده خانه?های امروز امکان درک عمیق و پر معنی جهان پیرامون و امکان بازشناسی خود انسانی و همینطور امکان رشد و پرورش احساس و ذهنیت خلاق را از انسان امروز سلب نموده و وجودش را تک بعدی می?سازد.
هر چندنسل امروز با این شرایط دست به گریبان می?باشند و از تبعات آن رنج می?برند، با این وجود این امر برای نسل?های آینده که اولین افکار و اندیشه?های آگاهانه و نخستین شناخت?ها و تصوراتشان در چنین مکانهایی شکل خواهد گرفت، اهمیت بیشتری پیدا می?کند. نسل?هایی که حتی در خاطر خویش هم تجربه?ای غنی از فضا را ندارند.
از طرفی شواهد حال حاضر نشان می?دهد که به دلیل فقدان شناخت درست و کامل و همچنین فقدان راهکارهای شناخته شده و در دسترس، مردم در انتخاب و بهره گیری الگوها و فضاها و اصولاً هر چیز گزینشی به عمل نمی?آورند و فضای زندگی امروز از روی الگوی پنجاه سال پیش مدرنیته و شرایط جنگ آن دوره و یا الگوهای نامانوس و ناکارآمد دیگر برگرفته شده است. با این وجود تغییرات جزء مداوم امروز در ساختار فضا، آرایش و کیفیت بنا نشان دهنده عدم رضایت از فضاها و نیاز به تغییر این چهار چوب است.
متن بیان مسئله
۱-۲-۴- راه حل?ها کجایند؟ طرح چند سوال خوب
به نظر می?رسد که در ابتدا باید از یک سو، امکانی برای خروج از ذهنیت صرفاً ساختمانی و عملکردی بیابیم و از سوی دیگر از ساده?اندیشی یا ساده انگاری رایج بپرهیزیم. برای درک مفهوم خانه باید بجای تنظیم فیزیکی فضا از خود بپرسیم که:
منظور از سکونت خصوصی (خانه ساختن و درخانه زیستن) چیست و از این دیدگاه ارزشها و مفاهیم بنیادین و ذاتی خانه چه می?باشد؟
شناخت ما انسان?های امروز از مفهوم سکونتمان چه تاثیر بر الگوی سکونت و معماری خانه?هایمان داشته و دارد؟ و الگوی سکونت مان متاثر از کدام رویکردها است؟
باید پاسخی برای این سوال بیابیم که اولویت فضای سکونت امروز چیست؟ و معماری امروز باید در راه رسیدن به چه فضایی گام بر دارد و چه هدفی باید راهبر معمار به خلق فضا باشد؟ معمار راه خود را برای طراحی از کجا باید پیدا کند؟
همینطور بررسی سیر تحول خانه?ها را نباید از نظر دور داشت. استمرار این تحول در طول گذر زمان و شرایط باید ما را به این نکته حساس نماید که چه عواملی اعتبار و کارآیی الگوهای زندگی را به طور پیوسته زیر سوال برده و آنها را تغییر داده است؟ و مجموعه چنین تجاربی چه دستاوری برای خانه سازی امروز دارد؟ و چه امکاناتی را در اختیارمان قرار می?دهد؟
۱-۲-۵- خلاء اطلاعات یا تناقض اطلاعات
می توان ادعا نمود که کلیه بحث?های مربوط به خانه دچار تناقضی درونی است و البته این تناقض را می?توان در دو وجه متمایز بررسی نمود. نگرش به خانه به عنوان یک نماد و مفهوم و همچنین نگاه به خانه به عنوان یک ساختار. تمامی آراء و عقایدی که از سوی نظریه پردازان و معماران پیرامون خانه ارائه شده و همچنین آنچه که در اذهان محققان، دانشجویان و مردم عادی نقش بسته است، با چنین تقابل و تناقضی قرابت و نزدیکی بسیار دارد.
چنین تقابلی با دو گرایش عمده که از زمان تدوین تاریخ معماری به وجود آمده است، همخوانی بسیار دارد و چنین همخوانی شاید نتیجه مستقیم این حقیقت است که خانه جوهره و اساس و شالوده و عامل

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *