دانلود پایان نامه

۱-۱مقدمه:
اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع دارد و شخص را برای مقابله آماده می کند. فقدان اضطراب افراد را با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه می کند. بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و بدین ترتیب امکان زندگی طولانی تر، سازنده تر و بارورتری را فراهم می سازد. به عبارت دیگر می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم می آورد و یا وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسئولیت مهمی یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شوند.
اگرچه حدی از اضطراب می توانند سازنده و مفید باشد، اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت اضطراب به صورت مرضی در می آید و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترس های غیرموجه و وحشت زدگی های گسترده اند، به وجود می آورد. در این پژوهش، اختلال های اضطرابی در طبقه بندی DSM-5 مورد بررسی قرار گرفته اند.
همه گیر شناسی اختلال های روانپزشکی، شاخه ای از پژوهش در علوم رفتاری است که شیوه توزیع این اختلال ها را در جامعه مورد بررسی قرار می دهد ( محمدی و همکاران، ۱۳۸۳). هرچند وجود بیماری های روانی در جوامع مختلف از قرن ها پیش تایید شده است؛ لیکن در طی قرن بیستم بود که روش های آماری برای برآورد حجم این مشکلات استفاده گردید. در گذشته بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی با مراجعه به پرونده بیماران و اطلاعات بدست آمده از افراد کلیدی انجام می شد؛ اما با تهیه و تدوین پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی استاندارد، امروزه تا حد زیادی حجم بیماری های روانی در جهان شناسایی شده است (محمدی و همکاران، ۱۳۸۲). هرچند امروزه حجم اختلال های روانی در کشورهای مختلف جهان مورد سنجش قرار گرفته است، لیکن به دلیل تنوع ابزارهای غربالگری و تشخیصی و تکنیک های مصاحبه و تفاوت در روش های نمونه گیری و طبقه بندی های استفاده شده، این میزان بسیار متغیر و متفاوت برآورد شده به طوری که از ۳/۷ درصد تا ۸/۳۹ درصد متغیر بوده است( محمدی و همکاران، ۱۳۸۳).
اختلال های اضطرابی رایج ترین نوع تشخیص روانپزشکی در جمعیت عمومی می باشد (کرینگ۱ و همکاران،۲۰۱۲). مطالعه ملی اختلالات توام، گزارش نمود که در ایلات متحده آمریکا، یکی از هر چهار نفر واجد ملاک های حداقل یک نوع اختلال اضطرابی است و میزان شیوع ۱۲ ماهه ۷/۱۷ درصد است. زن ها ( میزان شیوع ۵/۳۰در طول عمر) بیشتر از مردها ( میزان شیوع ۲/۱۹ در طول عمر) ممکن است مبتلا به اختلال اضطرابی شوند( مک لین۲ و همکاران، ۲۰۱۱). بالاخره، شیوع اختلال های اضطرابی در سطوح اجتماعی – اقتصادی بالاتر کاهش می یابد. در ایران، نتایج حاصل از مطالعه همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در سال ۱۳۸۰ نشان داده است که اختلال های اضطرابی با شیوع ۳۱/۸ درصد، شایع ترین اختلال روانپزشکی بوده است(محمدی و همکاران، ۱۳۸۲). در مطالعه دیگر همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در استان تهران، شیوع اختلال های اضطرابی ۸/۶ درصد بوده است که شایع ترین اختلال روانپزشکی در استان بوده است(محمدی و همکاران، ۱۳۸۲). به طور کلی، دانش شیوع شناسی ما، در ایران، در مورد اختلالات روانی محدود است و مطالعات اندکی در مورد اختلالات خاص از جمله اختلال های اضطرابی وجود دارد.
۲-۱ بیان مساله
اضطراب۳ به منزله بخشی از زندگی هر انسان ،در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد ،به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می شود (دادستان،۵۹:۱۳۸۷-۶۰). ما ممکن است اضطراب را زمانی که با حوادث مهم، یا با درد و خطر مواجه می شویم؛ احساس کنیم (رکتور۴و همکاران،۲۰۰۵). در این چنین موقعیت هایی اضطراب، واکنش مناسبی است که یک پاسخ سالم مقابله ای به موقعیت های خطرناک و یا با اهمیت می باشد(بوشنل۵،۱۹۹۸).
اضطراب زمانی مایه نگرانی بالینی می شود که به چنان سطح شدیدی رسیده باشد که توانایی عمل کردن در زندگی روزمره را مختل کند، به طوری که فرد دچار حالت ناسازگارانه شده باشد که مشخصه آن واکنش های جسمانی و روانی شدید است(هالجین،ویتبورن،۲۶۴:۱۳۸۹).
در حد خطوط کلی می توان گفت که اختلالهای اضطرابی۶ مجموعه ای از اختلال ها را پوشش می دهند که اضطراب یکی از نشانه های اصلی آنها است. وجه مشترک این اختلال ها، رنج روانی و به خصوص حالت اضطرابی است که به طور محض با نشانه های دیگر متجلی می شود(دادستان،۵۹:۱۳۸۷) ترس و اضطراب آسیب شناختی، در مقایسه با علایم بهنجار، زمانی که باعث پریشانی معناداری و نیز مانع از عملکرد می شود، شرایط قابل تشخیصی است (کیلی۷ و استورچ۸،۲۰۰۹).
اختلال های اضطرابی در DSM 5شامل اختلال های زیر است:
اختلال وحشت زدگی۹، گذر هراسی۱۰،هراس مشخص۱۱،اختلال اضطراب اجتماعی۱۲،اختلال اضطراب فراگیر۱۳٫ (کرینگو همکاران،۲۰۱۲).
بسیاری از مطالعات اولیه نشان داده اند که اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی شایع است(میشل۱۴ ،زتچ۱۵ ومارگراف۱۶،۲۰۰۷؛ استین۱۷ و استیکلر۱۸،۲۰۱۰؛ سیمپسون۱۹ و همکاران،۲۰۱۰). بر اساس رونوشت زمینه یابی ملی همبودی۲۰که اطلاعات شیوع شناسی اختلال های روانی را ارائه کرده است،%۳۱٫۲ از افراد جمعیت عمومی در طول عمر، اختلال های اضطرابی را نشان می دهند، و %۱۸٫۷ از افراد در طی ۱۲ ماه گذشته علایم اختلال اضطرابی را نشان داده اند(هرسن۲۱، تورنر۲۲، بیدل۲۳،۲۰۰۷). مطالعات مختلف میزان همه گیری مادام العمر اختلال های اضطرابی را از %۱۳
.۶تا %۲۸٫۸ تخمین زده اند.تغییرات بین این یافته ها احتمالا نشان دهنده تفاوت در تعریف اختلال، ابزار تشخیصی، میزان پاسخ ها و ترکیب نمونه (به طور مثال تغییرات سنی) است؛ همچنین واقعیت این است که تفاوت بین زیرشاخه های اختلال اضطرابی در محاسبه میزان همه گیری کلی به حساب آورده می شود. میزان همه گیری ۱۲ ماهه، بین %۵٫۶ تا %۱۹٫۳متغیر است که پایین تر بودن این مقدار نشان دهنده این است که تشخیص آسیب شناسی۲۴ در بسیاری از موارد، نه در همه موارد، مزمن بوده است (میشل،زتچ ومارگراف،۲۰۰۷).
شیوع شناسی روانپزشکی از روش های زمینه یابی جمعیت محور برای فهم همه گیری، دوره، و اختلال های روانی مرتبط استفاده می کند. در حالی که کارهای بالینی بر روی فرد بیمار تمرکز دارد، شیوع شناسی روانپزشکی، بروز و توزیع اختلال های روانی در جمعیت عمومی را به منظور ارزیابی میزان سلامت عمومی و فشار اقتصادی شرایط روانپزشکی و فراهم کردن مدارکی برای سبب شناسی، مطالعه می کند (سیمپسون و همکاران،۲۰۱۰).
در دو دهه اخیر ما شاهد پیشرفت های فزاینده در تحقیقات شیوع شناسی اختلال های روانی، با معرفی سیستم های معتبر طبقه بندی(DSM-4,ICD-10) و ابزارهای سنجش تشخیصی معتبر، هستیم. هدف اصلی شیوع شناسی، فراهم کردن همه گیری اختلال های معین است (میشل ،زتچ ومارگراف،۲۰۰۷).
در سالهای اخیر، اختلال های اضطرابی به طور روزافزون همه گیری بالایی را نشان می دهد، بلکه فشار روانی بیماری های مرتبط با این اختلال ها اغلب قابل توجه است (سامرز۲۵ و همکاران،۲۰۰۶). اختلال های اضطرابی معمولا با افسردگی، خودکشی، الکلیسم و نیز دیگر سوء مصرف های دیگر مرتبط است. به دلیل بروز بالا، این اختلال ها فشار زیادی را برجامعه تحمیل می کند و بهبود در درمان این اختلال ها اهداف عمده سلامت عمومی را می طلبد (لرای۲۶ و همکاران،۲۰۱۱). تاخیر در تشخیص و درمان اختلال های اضطرابی، برای بیمار، پزشکان، و جامعه بسیار پرهزینه است(آریکیان ۲۷و گورمن۲۸، ۲۰۰۱).
گستره دانش سبب شناشی اضطراب عوامل بسیاری را شامل می شود از جمله زیست شناختی، روان شناختی و تعیین کننده های اجتماعی که توسط تعدادی از عوامل خطرزا و حمایتی مورد وساطت قرار می گیرد. مطالعات بین فرهنگی در شیوع شناسی منبع مهم اطلاعات تاثیرات متقابل بین این عوامل است و انواع موثر مداخله در دسترس قرار می دهد و موضوع تحقیقات پیشرفته قرار می گیرد (سامرز و همکاران،۲۰۰۶).
شیوع اختلال های اضطرابی در میان فرهنگ ها، متفاوت است.این چندان حیرت آور نیست زیرا فرهنگ ها در عواملی چون نگرش به بیماری روانی، سطح استرس، چگونگی رابطه با خانواده و همه گیری فقر، با هم متفاوت هستند؛ همه این عوامل در بروز یا گزارش اختلال های اضطرابی موثر است (کرینگ و همکاران،۲۰۱۲).
ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، دستخوش تغییرات معنادار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که همه اینها می تواند بر وضعیت سلامت روان جامعه موثر باشد (محمدی و همکاران،۲۰۰۸). به منظور کسب دانش از وضعیت سلامت روان اجتماع، بسیاری از کشورها تمایل دارند که مطالعات شیوع شناسی را اجرا کنند و آنها را در فواصل زمانی تکرار می کنند. به همین منظور چندین زمینه یابی در سطح ملی و بین المللی انجام داده می شود ( فرهودیان و همکاران،۲۰۰۷). به همین منظور در مناطق مختلف ایران چندین مطالعه شیوع شناسی انجام گرفته است؛ در مطالعه ای توصیفی مقطعی که بین سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در شهر کاشان انجام داده شد، اختلال اضطرابی%۴٫۷ بوده است. در بین ۵۰۵ آزمودنی با اختلال روانی بر اساس مصاحبه بالینی ۲۱نفر (%۴٫۲) افراد از اختلالات اضطرابی رنج می برند. و دربین اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب منتشر (%۷٫۲) شیوع بیشتری داشته است (احمدوند و همکاران، ۲۰۱۲). همچنین، در مطالعه همه گیرشناسی اختلال های روانی که در شهر اردبیل انجام داده شد میزان شیوع اختلال های اضطرابی%۳۰ بوده است (نریمانی،صادقی اهری،عبدی،۲۰۱۱). در مطالعه دیگری که با هدف تعیین همه گیری اختلالات روانی مختلف در شهر تهران انجام داده شد، میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر %۴٫۶ بوده است (محمدی و همکاران، ۲۰۰۸ ).
همانطور که گفته شد، در بین اختلال های روانی، اختلال های اضطرابی بالاترین سطح همه گیری را دارد و همچنین با سایر بیماری ها و مشکلات همبود است. طبق بررسی های انجام داده شده، مطالعات شیوع شناسی در ایران تنها به بررسی همه گیری اختلال های روانی پرداخته اند و به طور خاص به همه گیری اختلال های اضطرابی نپرداخته اند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل، تحصیلی در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی انجام شده است.
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
همانطور که گفته شد، در بین اختلال های روانی، اختلال های اضطرابی بالاترین سطح همه گیری را دارد، همچنین این اختلال ها با مشکلات و بیماری های بسیاری همبود می باشد که عدم تشخیص به موقع آن می تواند هزینه های بسیاری را برای فرد و جامعه داشته باشد. در مناطق محروم، به دلیل کمبود امکانات پزشکی و سلامت روان، ممکن است در طول زندگی افراد، این گروه از اختلال ها، مورد تشخیص قرار نگیرد و در قالب های فرهنگی، فشار روانی و هزینه های اجتماعی بسیاری را برای فرد داشته باشد. عدم تشخیص اولیه اختلال های اضطرابی باعث پدیدار شدن این اختلال ها در پوشش مشکلات و بیماری های جسمانی و روانی دیگر می شود. در واقع می توان گفت فردی که در یک قالب فرهنگی دچار اختلال اضطرابی تشخی
ص داده نشده است، دچار مشکلات و اختلال هایی است، که حلقه گمشده آن عدم تشخیص اولیه و درمان اختلال های اضطرابی می باشد. از آن جایی که قدم اول در انجام هرگونه اقدام پیشگیرانه و درمانی، تشخیص و تعیین حجم اختلال است، ضرورت انجام مطالعات همه گیر شناسی جهت برنامه ریزی های اجرایی پیشگیری و درمان اختلال های اضطرابی، مشخص می شود. به همین منظور مطالعه حاضر به بررسی میزان همه گیری اختلال های اضطرابی در استان خراسان جنوبی پرداخته است.
۴-۱اهداف پژوهش
اهداف کلی:
۱-۴-۱بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
اهداف جزئی:
۲-۴-۱- بررسی شیوع اختلال وحشت زدگی در سن، جنس، وضعیت تاهل ، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۳-۴-۱- بررسی شیوع اختلال گذر هراسی در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۴-۴-۱- بررسی شیوع اختلال هراس مشخص در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۵-۴-۱- بررسی شیوع اختلال اضراب اجتماعی در سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۶-۴-۱- بررسی شیوع اختلال اضطراب فراگیردر سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی.
۵-۱ سوال های پژوهش:
سوال اصلی:
۱-۵-۱میزان شیوع احتلال های اضطرابی در خراسان جنوبی به چه میزان است؟
۲-۵-۱چه رابطه ای بین شیوع انواع اختلال های اضطرابی و ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارد؟
سوال های فرعی:
۳-۵-۱اختلال وحشت زدگی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۴-۵-۱اختلال گذر هراسی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۵-۵-۱اختلال هراس مشخص در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۶-۵-۱اختلال اضطراب اجتماعی در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۷-۵-۱اختلال اضطراب فراگیر در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟
۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف های مفهومی
۱-۶-۱تعریف مفهومی اختلال اضطرابی:
اختلال های اضطرابی شرایطی هستند که اضطراب یا ترس شدید و اغلب نا توان کننده،به عنوان علایم اولیه محسوب می شود. اضطراب معمولی ممکن است به عنوان یک احساس منتشر، ناخوشایند، مبهم از نگرانی، که اغلب با علایم جسمانی از جمله سر درد، تپش قلب، تنگی قفسه سینه، بی قراری، ناراحتی معده ملایم، همراه است. این علایم می تواند باعث پاسخ نگرانی به موقعیت ها و محرک های خطرناک شود. ترس و اضطراب آسیب شناختی، در مقایسه با علایم بهنجار، شرایط قابل تشخیصی است زمانی که ترس و اضطرابی باعث پریشانی معناداری می شود که مانع از عملکرد می شود (کیلی۲۹ و استورچ۳۰،۲۰۰۹).
۲-۶-۱تعریف مفهومی شیوع شناسی:
شیوع شناسی مطالعه فراوانی، توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها و دیگر شرایط مرتبط با سلامت در جمعیت انسانی است. و برای کاربرد این مطالعه برای ارتقا سلامت و پیشگیری و کنترل مشکلات سلامتی است(کیبد۳۱، ییگزا۳۲،۲۰۰۴).
تعریف های عملیاتی
۳-۶-۱تعریف عملیاتی اختلال اضطرابی:
در صورتی که تمامی معیارهای تشخیصی لازم برای هر کدام از اختلال های اضطرابی، درمصاحبه تشخیصی جامع بین الملل، مثبت باشد، استنباط می گردد که اختلال اضطرابی در دوره ای از زندگی شخص وجود داشته است. چنان چه تشخیص طول عمر مطرح شود،

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *