دانلود پایان نامه

نمودار ۴-۶ متغیر تأهل ۶۳
نمودار ۴-۸ متغیر سطح تحصیلات ۶۵
نمودار ۴-۱۰ متغیر وضعیت اشتغال ۶۶
نمودار ۴-۱۱ متغیر شغل ۶۸
نمودار ۴-۱۳ متغیر درآمد ماهیانه ۷۰

چکیده:
این تحقیق در صدد بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ بر نگرش های مردم در حوزه امنیت می باشد.
برای سنجش امنیت از تئوری های کارکرد گرایی ساختاری ،نظریه اعتماد اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی استفاده شده.این پژوهش دارای ۶ فرضیه است که معنی داری رابطه بین عملکرد پلیس و اعتماد را با سه بعد امنیت(اجتماعی،مالی و جانی )می سنجد.نوع تحقیق بر اساس هدف،کاربردی توصیفی است و واحد تحلیل در این پژوهش فرد است .
گرداوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده و ابزار سنجش پرسش نامه است،که هر کدام از سوالات پرسش نامه در رابطه با فرضیه های تحقیق واندازه گیری آنها در نظر گرفته شده اند.سوالات به دو دست? عمومی(جمعیت شناسی ) و سؤالات اصلی تقسیم شده.این تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی ساده،و در بین ۳۸۴ نفر از ساکنین ۱۸ سال به بالای منطقه ۸ تهران انجام گرفته است.
برای سنجش مولفه های تحقیق از مقیاس لیکرت استفاده شده،و اندازه گیری قابلیت اعتماد و(پایایی )از روش آلفای کرونباخ، و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام شده.که بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۴۰ پرسش نامه پیش آزمون تهیه گردیده و با استفاده از داده های بدست آمده از این پرسش نامه میزان ضریب اعتماد محاسبه شده و نتایج نشان داده که پرسش نامه از قابلیت اعتماد و پایایی لازم برخوردار است.
در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری به ۲ شکل توصیفی و استنباطی انجام گرفته.در آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و آمار های توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحلیل شده.و در آمار استنباطی فرضیات تحقیق در خصوص بررسی نقش عملکرد پلیس بر نگرش های مردم در ۳ حوزه امنیت (اجتماعی،مالی،جانی )از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته و همچنین رتبه بندی هریک از متغیرهای مستقل تحقیق از طریق آزمون فریدمن صورت پذیرفته است.
نتایج نشان داده که بین هریک از مولفه های اعتماد و عملکرد پلیس با مولفه های امنیت(اجتماعی،مالی،جانی) ارتباط معنا داری وجود دارد.درقسمت نتایج تحلیلی با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی هر یک از مولفه های مستقل، عمکرد پلیس و اعتماد به پلیس مورد ارزیابی قرار گرفت.و نشان داد که در میان شهروندان این منطقه، مولفه عملکرد پلیس دارای اولویت بیشتر و مولفه اعتماد به پلیس دارای اولویت کمتر است.و همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان داده شد، که در میان متغیر ها عملکرد پلیس بیشترین تاثیر را بر امنیت مالی دارد.
واژگان کلیدی:امنیت،اعتماد،عملکرد،نگرش، مردم،پلیس.

فصل اول:
کلیات تحقیق

۱- ۱)مقدمه:
انسان در طول حیات خود تمایل داشته است همواره با آرامش خاطر وآسودگی خیال زندگی کند . بنابرشواهد ازبدو پیدایش انسانها بطور طبیعی وغریزی نیاز به امنیت داشته اند و محل زندگی آنها در جایگاههای امن مانند بالای درختان وداخل غارها ومکان های سخت ویا غیرقابل دسترس بوده است . نیاز به امنیت از زمانی آغاز شدکه بشراز زندگی کوچ نشینی به یکجانشینی روی آورد .یعنی بطور غریزی امنیت جانی ، مهمترین ویژگی رفتار انسانی تلقی شد .زمانیکه افراد بشر یکجا نشین شدند وجایگاه ثابت پیدا کردند و کم کم با افزایش تولید محصولات کشاورزی روبرو شدند و انبارهایی را به انباشت محصول خود اختصاص دادند که نیازمند به مراقبت وحفاظت بود.این در واقع اولین گام نیاز به امنیت مالی مردم محسوب می شد(مازلو،۱۹۷۳: ۳۷).
به تدریج که انسانها مورد تاخت وتاز قبایل کوچ نشین قرارگرفتند وغالبأ اموال ودارائیهایشان ازجانب مهاجمان به تاراج می رفت، وخود به عنوان برده دراین قبایل زندگی می کردند، احساس نیاز به امنیت کم کم این فکر را در بشر بوجود آورد که گروههایی را که عموماًاز افراد قوی هیکل بودند از میان قبیله خود انتخاب کرده. واین افراد در تمام مدت سال کاری به جز حفاظت در برابر قبایل کوچ نشین ووحشی نداشتند وحقوق ودستمزد آنان را مردم تقبل می کردند تا اینها درمواقع اضطراری نگهبانان آنان باشند. که می توان گفت تقسیم کاروپیدایش شغل حرفه ای از این زمان شروع شد وبه این ترتیب کم کم دولتها که حافظ جان ومال مردم بودند شکل گرفت ودفاع از حریم سرزمینی وایجاد نظم در میان جمع بوجود آمد. درواقع انسان ابتدا به فکر امنیت جان وبعد امنیت اجتماع محلی یا خویشاوندی افتاد.
مهمترین گام را درجهت مطالعه و پژوهش درزمینه خاص احساس و نیاز به امنیت انجام داد که به عنوان یک عنصراساسی درجامعه به این موضوع پرداخت .
ازآنجا که نیاز به امنیت در سلسه مراتب نیازها در تئوری مازلودر مرحله دوم قرار دارد و این نیاز چنان برای بشر مهم تلقی شده است که بلافاصله بعد از اینکه نیازهای اولیه و یا بنیادی خود را برآورده کرد و سرپناهی امن مهیا نمود ، باید جایگاهش را حفظ کند و نیز احساس امنیت کند . اما همچنان که به طور تجربی با مسائل نا امنی هنگام استراحت وخواب روبرو شد ، احساس نیاز به محافظت شدت یافت وپایه های اولیه مراقبت توسط دیگران زمینه سازی شد تا اینکه به طور تجربی نیروهای توانمند تر از افراد عادی در جامعه شناسایی شد و به صورتهای متفاوت و با وسایل مختلف به مراقبت از افراد واموال جامعه پرداختند(منبع قبلی:( ۴۲.

۱-۲) بیان مسأله:
مسأله تامین امنیت داخلی در جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی کشور بر عهده نیروی انتظامی است ، چرا که نیاز به امنیت از قدیمی ترین نیازهای انسان به حساب می آید و شاید درهیچ برهه ای از تاریخ ، انسان فاقد این نیاز نبوده و برای تأمین و ارضای آن هرگز بیکارننشسته است . با توجه به اهمیتی که موضوع فوق دارد تحقیق حاضر به دنبال تأثیرعملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی مردم از آن است.امنیت ، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه است به حال و آینده به نحوی که هیچگونه نگرانی وجود نداشته باشد.
جدای از مفهوم عمومی امنیت که مصونیت کامل در مقابل هرگونه تهاجم است و در راستای مسئولیتهای جمعی کلیه افراد و سازمانها قرار می گیرد . این مفهوم داری سطوحی گوناگون است که امنیت اجتماعی از آن جمله است که در حد واسط امنیت فردی و ملی قرار می گیرد و امنیت اجتماعی که برقراری امنیت را درچارچوب گروه های اجتماعی و نحوه ارتباط و تعامل میان آنها جستجو می کند چشم انداز نوینی درمورد امنیت بوده که درآن مؤلفه های اجتماعی در تکوین و استقرار و استمرار آن نقش برجسته ای دارند.
پلیس ۱۱۰ بعنوان یک مرکز کنترل ، هدایت و سازماندهی ارتباطات و عملیات ، یکی از نهادهای نیروی انتظامی محسوب می شود که یک تحول بزرگ و اساسی در نظام خدمات انتظامی کشور است(محمدزاده،۱۳۸۱?۵)?
امنیت ابعاد مختلفی چون امنیت جانی ، امنیت مالی ، امنیت شغلی، امنیت عاطفی، امنیت اخلاقی و سیاسی دارد.
امنیت جانی یعنی تضمین جسم و جان افراد در برابر خطرها و آسیب هایی که مانع حیات ??می?شود?و امنیت مالی یعنی تضمین داراییهای مردم از سرقت و دزدی ،?که قتل ، آدم ربایی،?تصادفات ،?فحشاء ، سرقت ، مشاجرات و درگیری های خیابانی ، تولید و پخش مواد مخدر از مهمترین این دو بعد امنیت می باشد(خوش فر،۱۳۷۹:?۱۴۷).
در دنیای امروز و حتی در قرن اخیر اطلاع رسانی ،آگاهی دادن ، بالابردن قدرت شناخت و تشخیص مردم ازمهمترین و اساسی ترین روش های دولتها ، سازمانها و شرکتها برای رسیدن به اهداف مختلف است .
واقعیت این است که مجرمین هدفهای خود را بر اساس اطلاعاتی برآورد و انتخاب می کنند که این اطلاعات اغلب از طرف مردم عادی نادیده گرفته می شود . بسیاری از اوقات ، بزهکاران از غفلت و بی توجهی مردم سوء استفاده می کنند . عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات می تواند زمینه فعالیت مجرمین و بزهکاران را بیشتر کند و با توجه به اهداف فوق الذکر و اینکه نقش پلیس در زندگی مردم نقشی حیاتی و مؤثراست ، ایجاد رابطه ای پویا و متقابل بین شهروندان و پلیس به ایجاد محیط امن کمک زیادی می کند. لذا بررسی نقش عملکرد پلیس بر احساس امنیت مردم می تواند در شناخت نیازهای مردم درحوزه های مختلف و نقاط ضعف و قوت آن مؤثر باشد .
پژوهشگر در انتظار آن است که بداند ناامنی چگونه بوجودمی آید؟ ناامنی حاصل خلأ چه مولفه هایی است؟
احساس امنیت و امنیت دو مقوله درهم تنیده ولی جدا از هم هستند. چرا که ممکن است در جایی امنیت باشد ولی بنا به دلائلی مردم احساس امنیت نکنند و یا بالعکس . دراین تحقیق نیز برآنیم که بدانیم جامعه آماری مورد نظر در محل زندگی خود احساس امنیت می کنند؟ و درک و نگرش عامه مردم (پاسخگویان) نسبت به احساس امنیت و عملکرد پلیس چگونه است ؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
از آنجائی که حیات انسان از بدو تولد با محافظت و مراقبت تضمین و تأمین می گردد ، چرا که بیماریها وآسیب ها و خطرات محدود به دوران خاصی از زندگی نیست و در تمام مراحل زندگی وجود دارند.
نیاز به شرایط بدون خطر و امن یک نیاز دائمی است و پایانی ندارد . چنانچه سلسله نیازهای مزلو، نیز حکایت همین مدعاست و مزلو نیازهای ایمنی (امنیت ، ثبات ، وابستگی ، حمایت ، رهایی از ترس ، نگرانی و آشفتگی ، نیاز به سازمان ، نظم ، قانون ، محدودیت ، داشتن حامی مقتدر و…..) را نخستین نیاز روانی بعد از نیازهای فیزیولوژیک می داند که تأمین و ارضای بقیه نیازها یعنی نیازهای مربوط به عشق و محبت ، عزت نفس و خود شکوفایی به برآورده شدن این نیاز در انسان بستگی دارد، ارضای نیازهای ایمنی مستلزم پایداری ، امنیت و رهایی از ترس و اضطراب است . نشانه آشکار نیازهای ایمنی درانسانها ، ترجیح آنها برای دنیایی عادی ، منظم و قابل پیش بینی است که بتوانند روی آن حساب کنند و درآن وقایع غیر قابل کنترل ، گیج کننده و یا وقایع خطرناک دیگر رخ ندهد. جامعه و محیط مناسب و تحت اداره صحیح ، معمولاً به حد کافی موجبات امنیت خاطر اعضایش را فراهم می آورد. بنابراین به یک مفهوم واقعی اعضای آن جامعه دارای هیچگونه نیازهای ایمنی به مفهوم (( محرکهای فعال)) نیستند. درغیر اینصورت نیاز به ایمنی به عنوان محرک اصلی و فعال ارگانیزم تنها در موارد واقعاً اضطراری مانند جنگ ، ‌شیوع بیماری ، فجایع طبیعی ، جرم و جنایت ، از هم پاشیدگی نظام اجتماعی ، از هم پاشیدگی مراجع قدرت و اوضاع به شدت نامساعد دیده می شود . هرگاه تهدیدی در صحنه اجتماع نسبت به قانون ، نظم و حاکمیت جامعه رخ دهد، ممکن است نیازهای ایمنی بسیار جنبه فوری به خود بگیرند ، بنابراین می توان انتظار داشت که در اکثر انسانها ، ترس از آشوب

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *