دانلود پایان نامه

۲-۱-۱۲-۲- بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی ۳۱
۳-۱-۱۲-۲- بازده مورد انتظار ۳۲
۴-۱-۱۲-۲- بازده پرتفوی ۳۳
۱۳-۲- رابطه بین ریسک و بازده ۳۳
۱۴-۲- مدل CAPM ۳۴
۱۵-۲- اهرمها ۳۷
۱-۱۵-۲- درجه اهرم عملیاتی ۳۸
۲-۱۵-۲- درجه اهرم مالی ۳۸
۳-۱۵-۲- درجه اهرم اقتصادی ۳۹
۱۶-۲- مدل RA-CAPM ۳۹
۱۷-۲- مدل A-CAPM ۴۱
۱۸-۲- مدل R-CAPM ۴۵
۱۹-۲- مدل C-CAPM ۴۶
۲۰-۲- پیشینه و تحقیقات پیرامون ۴۹
۱-۲۰-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون C-CAPM ۴۹
۲-۲۰-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون RA-CAPM ۵۱
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۴
۲-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۳- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها ۵۵
۱-۳-۳- رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده مورد انتظار ۵۵
۲-۳-۳- بازده هرسهم ۵۵
۳-۳-۳- نرخ بازده بازار وبازده مورد انتظار بازار ۵۶
۴-۳-۳- مدل ۵۶
۵-۳-۳- نرخ بازده بدون ریسک ۵۸
۶-۳-۳- اهرمها ۵۹
۱-۶-۳-۳-درجه اهرم عملیاتی ۶۰
۲-۶-۳-۳- درجه اهرم مالی ۶۱
۳-۶-۳-۳- درجه اهرم اقتصادی ۶۲
۷-۶-۳-۳- اختلال اقتصادی ۶۴
۷-۳-۳ – مدل C-CAPM ۶۴
۴-۳ – متغیر های عملیاتی تحقیق ۶۵
۵-۳- جامعه آماری ۶۵
۶-۳- روش وابزارهای گردآوری اطلاعات ۶۶
۷-۳- اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش ۶۶
۱-۷-۳- اعتبار درونی ۶۶
۲-۷-۳- اعتبار بیرونی ۶۷
۳-۷-۳- پایایی ۶۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۶۹
۲-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۰
۱-۲-۴ فرضیه اصلی اول ۷۰
۲-۲-۴- فرضیه اصلی دوم ۷۳
۳-۴- شاخص های توصیفی متغیرها ۷۴
۴-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۷۸
۱-۴-۴- فرضیه اصلی اول ۷۸
۱-۱-۴-۴- آزمون فرضیه فرعی اول ۷۹
۲-۱-۴-۴- آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۴
۲-۴-۴- فرضیه اصلی دوم ۸۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۵
۲-۵- نتایج فرضیه اصلی اول ۹۵
۳-۵- نتایج فرضیه اصلی دوم ۹۶
۴-۵- پیشنهادها ۹۷
۱-۴-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۹۷
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۹۸
۵-۵- محدودیتهای تحقیق ۹۸
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۰۲
منابع لاتین: ۱۰۴
چکیده انگلیسی: ۱۰۵

جدول (۱-۱) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM ۶
جدول (۲-۱) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ۷
جدول (۱-۲): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده ۱۸
جدول (۱-۳) : نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت بانک های دولتی ۵۹
جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرها دو مدل RA-CAPM و C-CAPM ۷۵
جدول (۲-۴): آزمون توزیع نرمال K-S ۷۶
جدول (۳-۴): آزمون توزیع یکنواخت K-S ۷۶
جدول (۴-۴): آزمون توزیع تشریحی K-S ۷۷
جدول (۵-۴): آزمون فریدمن ۷۷
جدول (۶-۴): آزمون آماره های فریدمن ۷۸
جدول (۷-۴): آزمون آماره های ضریب کندلز ۷۸
جدول (۸-۴) : ضریب همبستگی پیرسون بتای مدل و نرخ بازده واقعی سالانه ۷۹
جدول (۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل RA-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه ۸۰
جدول (۱۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون ۸۱
جدول (۱۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون ۸۲
جدول (۱۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل C-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه ۸۵
جدول (۱۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون ۸۵
جدول (۱۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون ۸۷
جدول (۱۶-۴): همبستگی نمونه های جفت شده ۸۹
جدول(۱۷-۴): آزمون نمونه های جفت شده ۸۹
جدول(۱۸-۴): آماره های توصیفی ۹۱
جدول (۱۹-۴): خلاصه یافته های فرضیه اصلی اول ۹۲
جدول (۲۰-۴): خلاصه یافته های فرضیه اصلی دوم ۹۳

نمودار (۱-۲): فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار ۱۷
نمودار (۱-۲): رابطه بین ریسک و بازده ۳۴
نمودار (۲- ۲): تأثیر تنوع بر روی ریسک پرتفلیو ۳۵
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۳
نمودار (۲-۴) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون در مدل C-CAPM ۸۸

چکیده:
در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک ۱۰۰ شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: ۱- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. ۲- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام ?RA و?C و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد.

مقدمه:
از زمانی که شارپ و لینتر۱ در سال ۱۹۶۵ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمودند این مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرین اصلاحاتی که بر این مدل اعمال شده است وارد کردن ریسک نقدینگی و همچنین ریسک غیر سیستماتیک در این مدل می باشد (تهرانی و گودرزی،۱۳۸۶،ص۱۰)۲.
در این فصل مدل “قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده”۳ که از دو مدل ۴A-CAPM و مدل R-CAPM5 حاصل شده است و مدل”قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف”۶ مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به بیان کلیاتی از این دو مدل می پردازیم.
مدل “قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده” با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی، قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و از لحاظ تئوری درصد بیشتری از بازده مورد انتظار را توضیح می دهد (رهنمای رود پشتی،۱۳۸۶، ص۸)۷.
مدل “قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف” ، برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط لوکاس و بری دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله ای که دارای مصرف کنندگان همگن است، تغییرات تصادفی بازده دارایی را مورد بررسی قرار داد و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف را ارائه داد. در این مدل ریسک اوراق بهادار به وسیله کوواریانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار می گیرد، این کوواریانس به بتای مصرف (?c) معروف است، به عبارت دیگر، می توان گفت که بتای مصرف (?c) معیاری برای سنجش، گرایش سیستماتیک سهام به دنباله روی از حرکت بازار است (تهرانی و همکاران،۱۳۸۷،ص۲)۸.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

۲-۱- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ۱RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.
در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
۱-

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *