دانلود پایان نامه

تاریخ دفاعیه : ۱۳۸۸/۱۱/۲۸

ت

تقدیم به:

پدر و مادرم

ث

سپاسگزاری

اکنون که به یاری خداوند متعال پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به پایان رساندهام، از جناب آقای دکتر سید محمد تقی بطحائی به عنوان استاد راهنمای پروژه به خاطر زحمات و راهنمایی های بیدریغشان نهایت تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از جناب آقای دکتر مجتبی خدر زاده استاد مشاور پروژه بسیار سپاسگزارم. از خداوند متعال س?متی و توفیق روز افزون اساتید محترم را خواستارم.

حامد لطفی زاد

ج

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول – کلیات ۴

مقدمه ۴

-۱-۱ اهداف و انگیزهها ۴

-۲-۱ بیان اهمیت موضوع ۶

-۳-۱ پیشینه تحقیق ۷

-۴-۱ اهداف ۹

-۵-۱ ساختار پایان نامه ۱۰

فصل دوم – هماهنگی حفاظتی سیستمهای توزیع ۱۲

مقدمه ۱۲

-۱-۲ حفاظت سیستم قدرت ۱۲

-۱-۱-۲ کلیات .. ۱۲

-۲-۱-۲ ناحیه بندی حفاظتی ۱۴

-۲-۲ مفهوم هماهنگی حفاظتی ۱۵

-۳-۲ اهداف حفاظت شبکه قدرت ۱۶

-۴-۲ الزامات طراحی سیستم حفاظت ۱۶

-۱-۴-۲ حفاظت سیستمهای توزیع ۱۷

-۵-۲ مروری بر ادوات حفاظتی بکار رونده در شبکههای توزیع ۱۷ [۲۵]

-۱-۵-۲ رله جریان زیاد ۱۷

-۲-۵-۲ فیوز ۱۷

-۳-۵-۲ رلهها ۱۸

-۶-۲ هماهنگی بهینه رلههای حفاظتی ۲۳

-۱-۶-۲ اصول بهینهسازی ۲۳

-۲-۶-۲ تابع هدف ۲۳

-۳-۶-۲ قیود هماهنگی رلههای جریان زیاد جهت دار ۲۴

ح

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

-۴-۶-۲ هماهنگی بهینه رلهها ۲۴

ورودیها یا پارامترهای هماهنگی: ۲۵

-۵-۶-۲ انتخاب مشخصه عملکرد رلهها ۲۶

-۶-۶-۲ انتخاب مشخصات رله ۲۷

فصل سوم- بررسی تأثیرات تولید پراکنده بر هماهنگی حفاظتی و انتخاب یک طرح حفاظتی مناسب برای

هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده ۲۹ …………………………..

-۱-۳ مقدمه ۲۹

-۱-۱-۳ واحدهای تولید پراکنده ۲۹

-۲-۳ موارد تأثیرات تولیدات پراکنده روی هماهنگی حفاظتی ۳۰

-۱-۲-۳ اهمیت تأثیرات تولیدات پراکنده بر روی حفاظت شبکه توزیع . ۳۰

-۲-۲-۳ تغییر سطح اتصال کوتاه ۳۵] تا ۳۱ [۳۸

-۳-۲-۳ جلوگیری از عملکرد رله جریان زیاد ۳۵] تا ۳۱ [۳۷

-۴-۲-۳ تریپ دادن اشتباه رلهها ۳۲

-۵-۲-۳ جزیرهای شدن ناخواسته ۳۳

-۶-۲-۳ تأثیرات حضور DG بر بازبست اتوماتیک ۳۳

-۳-۳ تأثیرات حضور DG بر هماهنگی ادوات حفاظتی ۳۴

-۱-۳-۳ فلسفه حاکم بر هماهنگی حفاظتی در شبکههای توزیع سنتی . ۳۴

-۲-۳-۳ هماهنگی رله – رله ۳۵ [۳۶]

-۲-۳-۳ مثالی از تأثیرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی ۳۵

-۳-۳-۳ بررسی حالتهای مختلف اتصال DG ها به فیدر شعاعی نمونه ۳۶

-۴-۳-۳ نتیجهگیری ۴۰

-۴-۳ الزامات هماهنگی حفاظتی در حضور تولیدات پراکنده ۴۱

-۱-۴-۳ مقدمه .. ۴۱

-۲-۴-۳ الزامات هماهنگی ۴۱

-۳-۴-۳ الزامات کلی اتصال DG به شبکه قدرت ۴۲ [۳۸]

-۵-۳ راهکارهای هماهنگی حفاظتی در شبکههای حلقوی ۴۳

خ

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

-۱-۵-۳ روش توپولوژیکی ۴۴

-۲-۵-۳ حفاظت تطبیقی ۴۴

-۶-۳ راهکارهای ارائه شده برای هماهنگی حفاظتی شبکههای توزیع در حضور تولیدات پراکنده ۴۵

-۱-۶-۳ راهکارهای طرحهای هماهنگی حفاظتی در حضور DG بدون کاهش اثرات ۴۵ DG

-۱-۱-۶-۳ حفاظت گسترده (حفاظت تطبیقی گسترده) ۴۵

-۲-۱-۶-۳ رلهگذاری تطبیقی ۴۶ [۳۸]

-۳-۱-۶-۳ هماهنگی حفاظتی به صورت چند عامله ۴۸

-۲-۶-۳ راهکارهای مبتنی بر کاهش یا حذف اثرات اعمال DG بر هماهنگی حفاظتی شبکه

توزیع ۴۸

-۷-۳ انتخاب طرح حفاظتی برای هماهنگی حفاظتی بهینه در حضور تولیدات پراکنده ۴۹

فصل چهارم – پیادهسازی و نتایج طرح هماهنگی رلههای شبکه توزیع ۵۱ …………………………..

در حضور تولیدات پراکنده ۵۱

-۱-۴ مقدمه ۵۱

-۲-۴ انتخاب شبکه توزیع ۵۱

-۱-۲-۴ معرفی شبکه توزیع نمونه ۵۱ [۴۶]

-۳-۴ انتخاب نرمافزارهای شبیهسازی ۵۲

-۱-۳-۴ انتخاب نرمافزار برای انجام پروژه ۵۲

۵۳ PSCAD -1-1-3-4

CYMTCC -2-1-3-4 و ۵۳ PSAF

۵۴ DigSilent -3-1-3-4

۵۴ ETAP (version 5) -4-1-3-4

-۵-۱-۳-۴ برنامهنویسی مستقیم در ۵۴ MATLAB

-۲-۳-۴ انتخاب نرم افزار ۵۵

-۴-۴ شبیهسازی سیستم توزیع نمونه ۵۵

-۱-۴-۴ هماهنگی بهینه با ۵۶ MATLAB

د

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

-۵-۴ پیادهسازی هماهنگی بهینه ۵۷

-۱-۵-۴ انتخاب الگوریتم هماهنگی بهینه ۵۷

-۲-۵-۴ پیادهسازی ۵۷

-۶-۴ تنظیم پارامترهای بهینهسازی ۵۸

-۷-۴ نتایج هماهنگی بهینه ۶۰

-۸-۴ بررسی تأثیرات تولیدات پراکنده بر روی هماهنگی حفاظتی سیستم توزیع نمونه ۶۱

-۱-۸-۴ بررسی تأثیرات قرار دادن تولیدات پراکنده در باسهای مختلف ۶۲

-۲-۸-۴ بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت تولید پراکنده ۶۲

-۹-۴ بازگرداندن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی (رلهها) با کاربرد محدود کننده جریان خطا ۶۴ . FCL

-۱-۹-۴ بررسی افزایش مقدار FCL به منظور جبران تأثیرات تولید پراکنده بر روی حاشیه هماهنگی

رلهها ۶۵ (CTI)

-۲-۹-۴ مقایسه تأثیرات RFCL و ۶۶ IFCL

-۱۰-۴ اهداف مورد نیاز برای حفظ هماهنگی رلهها در حضور تولیدات پراکنده با کاربرد محدود کننده

جریان خطا ۶۷ . (FCL)

-۱-۱۰-۴ ارائه یک راهکار مدون برای انتخاب نوع و مقدار FCL با توجه به اهداف ۱ و ۶۷ ۲

-۲-۱۰-۴ طراحی روند انجام هماهنگی بهینه سیستم قدرت در حضور تولیدات پراکنده با توجه به

اهداف مشخص شده ۶۸

-۳-۱۰-۴ روند انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا ۷۴

-۱۱-۴ انتخاب کاربرد و مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا با توجه به الگوریتم مطرح شده برای

شبکه نمونه ۷۴

-۱-۱۱-۴ بررسی نیاز به کاربرد ۷۴

-۲-۱۱-۴ انتخاب نوع ۷۴ FCL

-۳-۱۱-۴ انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا ۷۵

-۱۲-۴ چندین پیشنهاد در مورد بهرهبرداری از DG و ۷۶ FCL

-۱۳-۴ نتیجهگیری ۷۶

فصل پنجم – نتیجهگیری و پیشنهادات ۷۸

ذ

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

-۱-۵ نتیجهگیری .. ۷۸

-۲-۵ پیشنهادات ۷۹

ضمیمه الف – اط?عات شبکه ۸۱

فهرست منابع فارسی ۸۴

مراجع انگلیسی ۸۵

ر

فهرست جدولها

عنوان
شماره صفحه

جدول -۱-۲ ثابتهای منحنی مشخصه جریان معکوس
۲۰

جدول -۲-۲ انواع مشخصه عملکرد رلهها
۲۹

جدول -۱-۳ تجهیزات حفاظتی و تنظیمات برای چیدمان سیستم فشار ضعیف (LV Supply)
۴۸

جدول -۱-۴ پارامترهای مهم بهینهسازی ژنتیک
۶۵

جدول -۲-۴ پارامترهای بهینهساز ژنتیک
۶۵

جدول -۳-۴ نتیجه هماهنگی بهینه (حداقل حاشیه هماهنگی)
۶۶

جدول -۴-۴ تنظیمات بهینه رله ها
۶۸

جدول -۵-۴ تعداد و نوع انحراف از حاشیه هماهنگی به ازای قراردادن DG=20MVA در
۷۰

باسهای مختلف سیستم توزیع

جدول -۶-۴ تأثیرات منابع تولید پراکنده با ظرفیت مختلف بر روی حداکثر انحراف از حاشیه
۷۲

هماهنگی

جدول -۷-۴ مقایسه حداکثر انحراف موجود به ازای اندازههای مختلف محدود کننده جریان
۷۴

خطا

جدول -۸-۴ مقایسه مجموع انحراف از حاشیههای هماهنگی برای انواع محدود کننده جریان
۷۵

خطای ۴۰ اهمی

جدول الف–۱ اط?عات خطوط
۹۰

جدول الف–۲ اط?عات بار
۹۱

جدول الف–۳ زوجهای اصلی / پشتیبان شبکه
۹۲

ز

فهرست شکلها

عنوان
شماره صفحه

شکل -۱-۱ اتصال سیستم FCL-DG
۱۰

شکل -۲-۱ چارچوب پایان نامه
۱۱

شکل -۱-۲ ناحیهبندی حفاظتی
۱۶

شکل -۲-۲ مشخصه عملکردی رله جریان زیاد
۱۹

شکل -۳-۲ انواع رلههای جریان زیاد
۲۱

شکل -۴-۲ انواع رلههای جریان زیاد معکوس
۲۲

شکل -۵-۲ منحنیهای زمان معکوس
۲۳

شکل -۶-۲ کاربرد قطع آنی در رله اضافه جریان
۲۴

شکل -۷-۲ مشخصات مختلف رله جریان زیاد
۲۹

شکل -۹-۲ زمان عملکرد رله ها به ازای مقادیر نسبتاً زیاد Isc / Ip رلهها
۳۰

شکل -۱-۳ جلوگیری از عملکرد رله جریان زیاد
۳۶

شکل -۲-۳ تریپ دادن اشتباه رله ها
۳۶

شکل -۳-۳ تأثیر حضور DG بر بازبست اتوماتیک
۳۸

شکل -۴-۳ یک فیدر ساده توزیع سنتی
۳۸

شکل -۵-۳ مثال هماهنگی در فیدر شعاعی
۳۹

شکل -۶-۳ محدوده هماهنگی رله – رله
۴۰

شکل -۷-۳ سیستمی با اتصال دو واحد DG1 و DG2
۴۱

شکل -۸-۳ حالت خطای پائین دستی در سیستم با اتصال DG3
۴۱

شکل -۹-۳ حالت خطای با? دستی در سیستم با اتصال DG3
۴۱

شکل -۱۰-۳ خطای پائین دستی در سیستمی با اتصال DG1, DG2, DG3
۴۲

شکل -۱۱-۳ خطای با? دستی در سیستمی با اتصال DG1, DG2, DG3
۴۲

شکل -۱۲-۳ هماهنگی رلهها برای خطاهای پاییندست با DG
۴۳

شکل -۱۳-۳ حاشیه موجود برای باقی ماندن هماهنگی رله برای خطاهای با?دست با
۴۴

DG
۵۲

شکل -۱۴-۳ فلوچارت رلهگذاری تطبیقی

شکل -۱-۴ دیاگرام شبکه توزیع ۳۰ باسه IEEE اص?ح شده تحت مطالعه
۵۷

شکل -۲-۴ دیاگرام شبکه ۳۰ باسه اص?ح شده IEEE در نرمافزار Digsilent
۶۲

شکل -۳-۴ بررسی بیشترین تأثیرات قراردادن DG به ظرفیت ۱۵ MVA در باسهای
۶۹

مختلف سیستم توزیع

شکل -۴-۴ تغییرات مقدار CTI رلههای شبکه توزیع با افزایش سهم تولید پراکنده
۷۱

شکل -۵-۴ تغییرات مقدار انحراف CTI از مقدار ایدهآل (CTI-0.3) با افزایش سهم
۷۱

تولید پراکنده

س

فهرست شکلها

عنوان
شماره صفحه
شکل -۶-۴ تغییرات مقدار CTI رلههای شبکه توزیع با افزایش مقدار FCL
۷۳
شکل -۷-۴ مقدار انحراف CTI از مقدار ایدهآل (CTI-0.3)
۷۳
شکل -۸-۴ مقایسه سادهای از تأثیرات RFCL و IFCL
۷۵
شکل -۹-۴ فلوچارت کل محاسبات
۷۷
شکل -۱۰-۴ فلوچارت هماهنگی بهینه
۷۸
شکل -۱۱-۴ فلوچارت انتخاب حداقل مقدار تولید پراکنده برای کاربرد FCL
۸۰
شکل -۱۲-۴ فلوچارت انتخاب مقدار مناسب FCL برای شبکه
۸۱

ش

چکیده

تجهیزات حفاظتی به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات ثانویه سیستم های قدرت، نقش زیادی در کارکرد و بهره برداری از سیستمهای قدرت دارند. رلههای جریان زیاد

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *