دانلود رایگان تست های درس  اصول طراحی پایگاه داده ها –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات اصول طراحی پایگاه داده ها  با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست  اصول و مبانی مدیریت  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت  با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست  معماری کامپیوتر  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات معماری کامپیوتر با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس معماری کامپیوتر  با پاسخ […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست  هوش مصنوعی  –  رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) – نمونه سوالات هوش مصنوعی با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی  کامپیوتر IT (فناوری اطلاعات) تست های کارشناسی ارشد درس هوش مصنوعی  با […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست  مدار الکتریکی 1 و 2 – رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات مدار الکتریکی 1 و 2 با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد درس مدار الکتریکی 1 و […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست زبان انگلیسی – رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات زبان   با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد درس زبان با پاسخ تشریحی – رشته برق – سنجش و دانش […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست بررسی سیستم های قدرت – رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات بررسی سیستم های قدرت  با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد بررسی سیستم های قدرت با پاسخ تشریحی – […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست تجزیه تحلیل سیستم- رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات تجزیه تحلیل سیستم با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد تجزیه تحلیل سیستم با پاسخ تشریحی – رشته برق – […]

ادامه مطلب

دانلود رایگان تست مغناطیس – رشته برق با جواب های تشریحی گروه فنی و مهندسی -رشته برق – نمونه سوالات مغناطیس با پاسخ تشریحی از سری آزمون های آزمایشی سنجش و دانش (مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق) تست های کارشناسی ارشد مغناطیس با پاسخ تشریحی – رشته برق – سنجش و دانش برای دیدن سوالات می […]

ادامه مطلب