پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های روش ترکیبی، ماشین بردار پشتیبان، نمونه برداری، سیگنال EEG

و این روش را با روشهای رایج حذف نویز مقایسه میکنیم. در بخش دوم این فصل روش استخراج ویژگی با استفاده از تبدیل والش و آنتروپی معرفی میشود. ۵-۲- پایگاه داده مورد استفادهدادههای مورد استفاده در این پایاننامه مربوط به چهارمین دوره مسابقات BCI میباشد. فعالیتهای مغزی در زمان حرکت مچ با نمونهبرداری ۶۲۵ هرتز […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، سیگنال EEG، نمونه برداری

ر با فواصل زمانی بین ٩ تا ١١ ثانیه تکرار میشود و فرد مورد آزمایش ، تصور حرکت دست مربوطه را انجام میدهد. این سیگنالها از ۵۶ الکترود که بر روی سر با فواصل تقریبی ۲/۵ سانتیمتر و نسبت به مرجع پتانسیل گوش راست قرار دارند ثبت شده است. سیگنال ثبت شده از یک فیلتر […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های سیگنال EEG، نمونه برداری، نامه نگاری، شبکه عصبی

سیگنال استخراج میکنیم. در مرحله بعد به دستهبندی سیگنالهای مغزی بر اساس ویژگیهای استخراج شده میپردازیم. کارایی دستهبندی بر اساس هر مجموعه از ویژگیها را ارزیابی میکنیم. ساختار پایان نامهدر فصل دوم در مورد سیگنالهای مغزی و انواع آنها و نحوه ثبت آنها بحث می شود. برای اینکه یک مرور کلی بر روی کارهای گذشته […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اصطلاحنامه پزشکی فارسی، پایان نامه ها، نمایه سازی، قلب و عروق

ک واژه ای بیشتر بروز می کند و به نسبتی که بر پیش همآرایی اصطلاحات افزوده می شود مشکلات مزبور کاهش می یابد.۴) با اعمال کنترل واژگانی یعنی مهار کردن مترادفها، شبه مترادفها و نظایر آن تعیین اصطلاحات مجاز و نیز مشخص کردن حدود ثغور اصطلاحاتی که معنا و محدودشان روشن نیست موجب دقت و […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نمایه سازی، اصطلاحنامه پزشکی فارسی، سازماندهی اطلاعات، بازیابی اطلاعات

ین اصطلاحنامه استفاده شده است.واژه های نمایه ای مطابق با استاندارد:منظور از واژه های نمایه ای مطابق با استاندارد، واژه های نمایه ای مطابق با اصطلاحنامه پزشکی فارسی است بعبارت دیگر منظور از این واژه ها، کلیدواژه هایی است که عیناً بر مبنای اصطلاحنامه پزشکی فارسی انتخاب شده است. واژه های نمایه ای نامطابق با […]

پایان نامه ها و مقالات

قانون مجازات، افغانستان، مواد مخدر، ارتکاب جرم

عضو شورای اروپا و یا سازمان ملل، الزام آور نیست و صرفاً جنبه ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری داخلی دارد. این اصول نیز همانند اصول قطعنامه۱۹۸۵ راهبردها ی کلی را ارائه می دهد و چگونگی قانونگذاری تفصیلی آنها را با توجه به ویژگی های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهده دولت ها می گذارد.۹۸ […]

پایان نامه ها و مقالات

قانون مجازات، اصلاح مجرمان، حقوق بشر

الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه نظارت بر مجرمان سابقه دارد مصوب ۱۳۸۷ ایجاد شده است . ” مجرمان سابقه دار ” در ماده ۴۸ مکرر قانونی مجازات اسلامی ، دارای دو شاخص قانونی وبالینی خطرناکند که دادگاه در صورت احراز آنها می تواند مقررات ماده مذکور را اعمال نماید . پیش […]

پایان نامه ها و مقالات

قانون مجازات

که این دغدغه ها ، تدابیر و اقدامات بالینی را خنثی می کنند . دغدغه های موصوف عبارتند از: ارعاب عمومی ، بازدارندگی ، حفظ نظم و جنبه سزادهی مجازات . ۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی اقدامات تأمینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد ؛ دسته اول ، اقدامات تأمینی با خصوص […]

پایان نامه ها و مقالات

ارتکاب جرم، تکرار جرم، قانون مجازات، مواد مخدر

داشته باشد و یا اختلالی در این دستگاه‌ها ایجاد کند، در حکم فرار محسوب شده و مطابق ماده ۲۹ – ۴۳۴ قانون جزا به عنوان محکوم فراری با او رفتار می‌شود. چنانچه محکوم در مدت نظارت مرتکب تخلفی گردیده که در جریان آن به شخص ثالثی ضرر و خسارتی وارد آید، از نظر اداری سازمان […]

پایان نامه ها و مقالات

ارتکاب جرم، قانون مجازات، تکرار جرم، مواد مخدر

م حالت خطرناک مورد نظرگاروفالو، در حقیقت یک اقتباس از مفهوم هشداربوده است و این دو مترادف هستند). به این ترتیب مکتب تحققی دو پیشنهاد ارائه می دهد:۱۵۱-به جای مسئولیت اخلاقی مسئولیت اجتماعی داشته باشیم (پیشنهاد فرّی)۱۶۲-با تعدیل حس انتقام جویی -که با مجازات ارضاء می شود – به دنبال کارایی مجازات باشیم.۱۷اینگونه بود که […]