پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درباره توسعه روستا، افراد سالمند، روستا- شهر

بالا بردن نرخ بازدهی تولید سرانه در بخش کشاورزی است. – میسرا میسرا از مشهورترین نظریه‌پردازان توسعه روستایی است که در دهه ۱۹۸۰ نظریات خود را در مورد توسعه جهان سوم مطرح کرده است. او از روشهای جدید توسعه صحبت میکند که این روشها دارای ضوابط زیر میباشند:* توسعه باید شرایط دو قطبی را تضعیف […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درباره توسعه روستا، روابط دوجانبه، نوجوان و جوان، روستا – شهر

…………………………………………………………۹۵جدول ۷-۴: روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده …………………………………………………………… ۹۶جدول ۸-۴: میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات شاخصهای اقتصادی در روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده ۹۹جدول ۹-۴: میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات شاخصهای اجتماعی در روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰جدول ۱۰-۴: شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی- اداری،طبیعی- محیطی، […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد تعارضات زناشویی، رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی، سبکهای دلبستگی

داری۰۰۳/۰ تعداد۱۶۰۱۶۰** همبستگی در سطح ۰۱/۰ معنی دار است نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان میدهد بین تعارض زناشویی و صمیمیت روانشناختی رابطه منفی (۲۳۵/۰-=r)در سطح ۰۱/۰ p معنی دار است و همچنین رابطه بین سبک اضطرابی و صمیمیت روانشناختی نیز معکوس (۲۰۲/۰=r) و در سطح ۰۵/۰>pمعنی دار است. فصل پنجم بحث و نتیجه گیری […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد سبک دلبستگی، تعارضات زناشویی، سبک های دلبستگی، رضایت زناشویی

مختلف جنسی در ارتباط است (دمپستر و همکاران، ۲۰۰۷ ؛ استیون و همکاران ، ۲۰۰۲ ؛ کوپر و همکاران، ۲۰۰۶ ؛ براسرد و همکاران، ۲۰۰۷). نتایج پژوهشی آسفیچی و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان پیش بینی رضایت ناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و خودمتمایز سازی نشان داد افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند دارای رضایت […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد سبک دلبستگی، سازگاری زناشویی، رضایتمندی، دلبستگی ایمن

ه گوه ای عمل نماید تا مطمین شود که ارتباط ادامه می یابد، از نظر بالبی دلبستگی نگهدارنده ی نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی است (به نقل از غفوری و سفادرانی، ۱۳۸۷). بالبی واعض نظریه دلبستگی بر این باور بود دلبستگی نظامی رفتاری است که در جهت برآورده سازی ضرورت های […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد تعارضات زناشویی، تعارض زناشویی، رضایت زناشویی، تعریف مفهومی

ت روانشناختی با تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت طلاق عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است ، طی قرن بیستم به دنبال افزایش جمعیت و تغیر در نظام فرهنگی، ارزشی و نظام هنجاری در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در جوامع صنعتی، میزان طلاق روندی افزایشی […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع تعارضات زناشویی، رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی، ضریب همبستگی

تغییرات مربوط به تعارضات زناشویی را پیش‌بینی کند. این ضریب تاثیر مثبت است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان تعارضات زناشویی اضافه شود مقدار ۲۴۲/۰ بر نمره فرد در سبک اضطرابی اضافه می‌شود. فرضیه دوم ) صمیمیت روانشناختی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند.به منظور بررسی این فرضیه از […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، اوراق قرضه، سود سهام

ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق سهامداران به جای بدهی استفاده کند. (احمدپور، سلیمی، ۱۳۸۶،ص۴).در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه، عمدتاً به دو نوع ریسک توجه می‌شود:الف) ریسک تجاری: میزان ریسکی است که در صورت عدم استفاده از بدهی مربوط به داراییهای شرکت می‌شود. هر مقدار ریسک تجاری […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، انتشار سهام، سود سهام

مطلوبیت اطلاعات داخلی مدیران به صورت منظم نمی‌باشد. حتی اگر تمایل به چنین باوری داشته باشد، سرمایه‌گذاران اکنون آن را فهمیده‌اند و بر مبنای آن انتشار سهام توسط شرکت را تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر شرکتها نمی‌توانند مکررا اقدام به انتشار سهام به قیمتی بیش از ارزش واقعی کنند. (قباپور، ۱۳۷۳، ص ۷۱).مخالفت ها با […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره بازار سهام، انتشار سهام، ارزش بازار، سود سهام

بنابراین یک افزایش در درجه اهرم مالی باعث کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه کل و یک افزایش در ارزش کل شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود و بالعکس، کاهش در اهرم مالی باعث افزایش کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه کل و کاهش ارزش کل شرکت و همچنین قیمت بازار سهام عادی خواهد شد. (نصرالهی، […]