بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : اقرار صریح، اقراری می باشد که در آن دلالت بدون هیچ شک و تردیدی صورت می‌گیرد و در قالب عبارات خالی از ابهام ادا می‌گردد. دلالت اقرار صریح […]

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : مورد پیدا کند. کارشناس در امر قضاء دخالت ندارد و لازم نیست به اصول دادرسی و علم حقوق وارد باشد، کارشناس نظر فنی، کارشناسی و علمی می‌دهد و […]

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : شده که بهتر می باشد در جمعه و در اعیاد مذهبی و در مسجد و با طهارت و رو به قبله انجام گیرد. در مورد تشریفات سوگند در […]

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : تصرف، اماره‌ای می باشد قانونی (ماده ۳۵ قانون مدنی) کسی که مالی را متصرف می باشد و خود را مالک آن می‌داند از ابراز دلیل دیگر معاف می […]

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : ۵ـ اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت‌نامه خود نوشت یا وصیت‌نامه سری.   ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمی […]

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : ج) اعلان طرفین؛ شامل اقرار، سوگند و قسامه. د) اعلان شخص ثالث؛ شامل شهادت، نظر کارشناس، گواهی و تحقیقات محلی. از جمع مواد موجود در قانون مدنی و […]

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – دانلود

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : می‌شوند. آوردن دلیل به‌طور معمول وقتی ضرورت پیدا می‌کند که وجود حق انکار و طلبکار ناچار شده می باشد به دادگاه برود و دعوا را آغاز کند. به […]

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : پیدا کند، این می باشد که تشخیص مرز بین این دو و جایگاه آن، گاه مشخص و معین نیست. و امکان اعمال سلیقه در آن بعید نیست. اگر […]

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : عرف و رویه بود. نظر و تشخیص رئیس قبیله یا خان، شاه، خلیفه و حاکم معیار و ملاک اقدام بوده می باشد. او خود، قانونگذار، قاضی و مجری […]

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : ۶ـ در سیستم دلایل معنوی قاضی به‌دنبال احقاق حق می باشد نه فصل خصومت، حال آنکه در سیستم ادله قانونی بنابر فصل خصومت می باشد.   ۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط […]