No category

منبع تحقیق درمورد کارشناسی ارشد، منابع فارسی، ناحیه بندی، بهره بردار

تاریخ دفاعیه : ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ت تقدیم به: پدر و مادرم ث سپاسگزاری اکنون که به یاری خداوند متعال پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به پایان رساندهام، از جناب آقای دکتر سید محمد تقی بطحائی به عنوان استاد راهنمای پروژه به خاطر زحمات و راهنمایی های بیدریغشان نهایت تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، عزت نفس، انگیزش کارکنان

در مدل آنها ارتباط معناداری بین ویژگیهای فردی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مشاهده شد. -طبق نظریه تورنامنت۴۹ (۲۰۰۷) دو نوع مشوق که باعث تمایل کارکنان برای مشارکت در رقابت کارها میشود شامل افزایش دستمزد و ارتقاء هستند. طبق این نظریه، اثربخشی این مشوقها بستگی به وجود امنیت شغلی دارد یعنی فرصتهای ارتقاء فقط وقتی […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، عزت نفس، استرس شغلی

تهدید یا کاربرد قوانین تنبیهی می تواند در ممانعت یا سرکوب انواع خاص رفتار که همراه با فرایند یادگیری هستند، مؤثر باشد. ۲-۳-۲-۷-طرح های انگیزش سازمانی برخی از تصمیم هایی که مدیران در سطح کلی سازمان به کار می گیرند طرح های انگیزش سازمانی نامیده می‌شود، این طرحها ممکن است بر مبنای بهره وری سازمان […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی، ناسازگاری

می شود، کمباری نقش نامیده اند، یعنی وضعیتی که در آن از مهارت های شخص به طور تمام و کامل استفاده نمی شود. به بیان دیگر مهارت ها و توانایی های فرد کمتر از اندازه ممکن به کار گرفته می شوند.در حالی که گرانباری نقش گویای خواست های زیادی است(که به شاغل تحمیل می شود) […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد استرس شغلی، تنیدگی شغلی، روان شناختی، منابع انسانی

نکته مهم است و آن تأثیر متقابلی است که شخص بر محیط و محیط بر شخص دارد. از این رو تعریفی که از استرس شغلی ارائه می شود، چنین است: کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه ای است که خواست های محیط کار(و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن) […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، امنیت شغلی، توانایی ها

شاغل به نوعی از آنها برای انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند. علی رغم عوامل غیر روانی که ابزار و وسایل را در بر می گیرد و بیرون از فرد قرار دارند، عوامل روانی یا درونی شامل احساسات یا شیوه تلقی فرد نسبت به شغلش است و رابطه شخص با کارش را مشخص می […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، سطح مهارت، سطح تحصیلات

هوای آلوده، تهویه نامطبوع نیز می توانند از نظر جسمانی خطرناک باشند. علاوه بر موارد ذکر شده، شرایط کاری از نظر زمانی برای افراد مهم است. زیرا این شرایط می تواند بر زندگی خارج از محیط کاری آنها تأثیر گذار باشد(رابینز، ۱۳۸۷: ۷۷). ۴-زمان کاری شناور شرکت‌ها با استفاده از زمان کاری شناور به کارکنان […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، طراحی شغل، جبران خدمات

مثبت به شغل پیدا می کند که موجب رضایت او می گردد. حال با نگرش به تعاریف و مفاهیم ذکر شده، معلوم می گردد که رضایت شغلی تحت تأثیر عواملی از قبیل: ۱-حقوق و مزایا ۲-محتوی شغل ۳-انگیزه های ارتقاء ۴-تجلی در کار ۵-مشارکت ۶-کارگروهی ۷-محیط و شرایط کاری می باشد. نمودار ۲-۱: همانگونه که […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، انگیزه کارکنان، بانکهای دولتی

ا سرمایهگذاریهای اندک، پیادهسازی و اجرای موفق برنامهها و طرحهای انگیزشی و بکارگیری شیوههای صحیح مدیریت انگیزش، به اهداف بزرگی در سازمان نائل آمد. بنابراین شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر انگیزش، به جهت برنامهریزی برای افزایش انگیزش کارکنان، گامی اساسی در توسعه منابع انسانی و به روز آوردن آن و بالطبع افزایش بهرهوری سازمانها […]

No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی، منابع انسانی

داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق ودلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به کار است. تردید نیست که هرسازمان خود یک ارگانیسم منحصربه فرداست و […]